Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HBML3303 SEMANTIK

HBML3303 SEMANTIK

Ratings:
(0)
|Views: 317|Likes:
Published by yazihjahiri

More info:

Published by: yazihjahiri on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2014

pdf

text

original

 
HBML 3303 720522125077 ABDUL YAJIH @ ABD.YAZIH BIN MOHD JAHIRI
SOALAN 1( a ) BAHASA KEDUA YANG DIPELAJARI
Pengkaji memilih Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua yang dipelajari. Respondanialah pelajar Tahun 6 A, Sekolah Kebangsaan Kabogan, Semporna berbangsa Bajau yang pertuturan harian mereka menggunakan bahasa Bajau. Komunikasi mereka bersama rakan,keluarga dan masyarakat juga menggunakan Bahasa Bajau. Justeru itu pengkaji memilih BahasaMelayu sebagai Bahasa Kedua yang dipelajari oleh pelajar kaum Bajau Semporna ini, walaupunBahasa Melayu itu adalah bahasa kebangsaan negara.Kita mungkin tidak sedar dan terkejut jika diberitahu bahawa jumlah penutur bahasaMelayu di dunia ialah 280 juta orang. Mohd Shukri Mohd Ariff dalam artikelnya “BahasaMelayu di Pentas Dunia” yang disiarkan dalam ruangan Catatan kepada Pembaca, majalahDewan Masyarakat ( Jun 2006) menyatakan bahawa bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasakelima terbesar di dunia selepas bahasa Inggeris (1.4 bilion orang penutur),bahasa Cina (1.2 bilion orang penutur), bahasa Hindi (700 juta orang penutur), dan bahasa Sepanyol ( 300 jutaorang penutur).Ternyata bahasa Melayu bukan bahasa yang boleh diperkecilkan peranan dan pengaruhnya. Jumlah penutur bahasa Melayu jauh mendahului beberapa bahasa lain yang penting, antaranya bahasa Perancis, bahasa Jepun, bahasa Korea dan bahasa Itali. Sejarahkegemilangan zaman lampau Bahasa Melayu, kedudukannya sebagai bahasa pribumi, fungsinyasebagai lingua franca, sifatnya yang sangat lentur dan senang dipelajari menjadikan BahasaMelayu sebagai bahasa kebangsaan negara. Oleh itu, pembinaan bahasa dimaksudkan sebagaiusaha ke arah memantapkan Bahasa Melayu dari sudut sistemnya iaitu sistem ejaan, sebutan.tatabahasa, peristilahan, kosa kata dan laras bahasa. Menurut pakar bahasa,Dr. Nik SafiahKarim, pemantapan sistem bahasa sebagai persediaan menjadi bahasa yang cekap dan yangmempunyai daya pengungkap hal ehwal ilmu, teknologi dan segala bidang untuk kehidupanmoden telah mencapai tahap yang kukuh, walaupun proses ini masih berterusan dan masih perlukan pemantapan.1
 
HBML 3303 720522125077 ABDUL YAJIH @ ABD.YAZIH BIN MOHD JAHIRI
Beliau berkata, kemajuan pendidikan dalam Bahasa Melayu telah berlaku dengan pesatnya apabila kerajaan menubuhkan sekolah menengah berbahasa pengantar Melayu danterlaksananya Dasar Pendidikan Negara yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di institusi-institusi pengajian tinggi (IPT). ‘Setelah merdeka, melaluiusaha-usaha Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), perancangan yang tersusun telah dijalankanterhadap Bahasa Melayu.“Fungsi utama DBP direalisasikan melalui dua program besar, iaitumelalui pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa. Namun begitu, terdapat masyarakat yangmempelajari Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Ini kerana mereka bersekolah di sekolahyang bahasa pengantarnya adalah Bahasa Melayu tetapi dalam kehidupan harian merekamenggunakan bahasa ibunda iaitu bahasa Bajau. Bahasa pertuturan di rumah juga tidak menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Pelajar-pelajar ini mengalami beberapakesukaran untuk mendalamu bahasa Melayu kerana pengaruh-pengaruh yang tertentu.ealitinyakini, kata Wan Hashim, Malaysia sudah mengamalkan pendidikan dwi aliran pada peringkat pasca Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) iaitu aliran bahasa kebangsaan untuk Institusi PengajianTinggi Awam (IPTA) dan aliran bahasa asing terutama Bahasa Inggeris untuk Institusi PengajianTinggi Swasta (IPTS).Di sektor swasta, kata beliau, penggunaan Bahasa Inggeris masih diutamakan denganalasan ia satu keperluan yang membabitkan perhubungan luar negara dan perdaganganantarabangsa.Wan Hashim yang juga Ahli Parlimen Gerik berkata, kelahiran institusi pendidikan swasta yang dibenarkan melahirkan dua aliran pendidikan yang menggunakan dua bahasa pengantar yang berbeza.“Ia sekali lagi memulakan sejarah persaingan di antara BahasaMelayu dan bahasa-bahasa lain seperti Bahsasa Cina, Tamil dan Inggeris.Mohd Shukri Mohd Ariff menyatakan bahawa banyak negara di dunia yang membuktikan bahawa sesebuah negara hanya akan maju jika menggunakan bahasa ibundanya dalam arus pembangunan perdana. Hal ini demikian kerana hanya melalui bahasa ibunda, sesuatu bangsa itumampu berfikir secara kreatif, kritis dan berupaya pula mencipta ilmunya sendiri. Oleh itu, samaada bahasa Melayu berupaya atau tidak menjadi “bahasa ekonomi” bagi memajukan pembangunan ekonomi moden, semuanya terserah kepada penuturnya.2
 
HBML 3303 720522125077 ABDUL YAJIH @ ABD.YAZIH BIN MOHD JAHIRI
(B) HURAIAN KAEDAH KAJIANPendahuluan
Perbincangan adalah berkisar tentang kaedah atau metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kajian ini. Antara perkara yang disentuh dalam bahagian ini ialah reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data, sampel kajian, dan kaedah analisis data bagi memperolehikeputusan yang jitu berkenaan tahap keresahan yang dialami oleh pelajar kaum Bajau dalam pembelajaran bahasa kedua iaitu Bahasa Melayu
Rekabentuk Kajian
Kajian ini merupakan suatu kajian berbentuk tinjauan ke atas 10 orang pelajar SekolahKebangsaan Kabogan, Semporna yang mempelajari Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua.Pendekatan melalui borang soal selidik digunakan bagi mendapatkan maklumat daripada para pelajar. Borang soal selidik telah diedarkan kepada pelajar berkenaan yang terdiri daripada pelajar-pelajar tahun 6.Kajian berbentuk tinjauan ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas dan persepsi para pelajar tentang tahap keresahan dan kebimbangan yang dialami oleh mereka semasamengikuti kelas Bahasa Melayu. Ia juga berguna dalam mendapatkan maklumat serta gambaranyang sebenar mengenai situasi, masalah dan penerimaan pelajar terhadap mata pelajarantersebut.Kajian tahap keresahan pelajar terhadap pembelajaran Bahasa Melayu ini banyak menyentuh tentang persepsi mereka berkenaan tahap keresahan secara menyeluruh termasuk kebimbangan berkomunikasi, takut terhadap penilaian negatif, serta minat dan tujuan merekamengikuti kelas Bahasa Melayu tersebut. Setiap item yang terkandung dalam borang soal selidik yang diedarkan akan dianalisis bagi melihat sejauh mana tahap keresahan dan kebimbangan yangdialami oleh para pelajar sepanjang mengikuti mata pelajaran tersebut.3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cik Nurul Nadiah liked this
cuksam27 liked this
cuksam27 liked this
Azam Pillus liked this
mine80 liked this
mine80 liked this
Saadiah Ahmad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->