Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Y. CHATZINIKOLAOU and M. LAZARIDOU. Identification of the self-purification stretches of the Pinios River, Central Greece.- Mediterranean Marine Science. Vol. 8/2, 2007, 19-32. http://www.scribd.com/doc/43575922/2007

Y. CHATZINIKOLAOU and M. LAZARIDOU. Identification of the self-purification stretches of the Pinios River, Central Greece.- Mediterranean Marine Science. Vol. 8/2, 2007, 19-32. http://www.scribd.com/doc/43575922/2007

Ratings: (0)|Views: 104 |Likes:
Published by Sergei Ostroumov
2007.CHATZINIKOLAOU.
http://www.scribd.com/doc/43575922/2007-CHATZINIKOLAOU-Identification-of-the-self-purification-stretches-of-the-Pinios-River-Central-Greece-Mediterranean-Marine-Science-Vol-8-2-20
Y. CHATZINIKOLAOU and M. LAZARIDOU. Identification of the self-purification stretches of the Pinios River, Central Greece.
Mediterranean Marine Science. Volume 8/2, 2007, 19-32. Abstract:
The Pinios River basin in Thessaly, Greece, is intensively farmed and heavily polluted with poorly
treated domestic and industrial waste. The river was divided into 35 homogenous stretches. We investigated
the self-purification capacity along the different stretches of the Pinios based on the responses of the
benthic macroinvertebrate community to municipal, industrial and agricultural pollution in the basin.
Water quality was assessed by the performance of six diversity and biotic indices and scores for assessing
water quality. Self-purification found by the downstream amelioration of water quality was evident at five
stretches. These stretches should be safeguarded and priority should be given to restoration projects along
the most water-quality-degraded stretches that lack the capacity for self-purification.
2007.CHATZINIKOLAOU.
http://www.scribd.com/doc/43575922/2007-CHATZINIKOLAOU-Identification-of-the-self-purification-stretches-of-the-Pinios-River-Central-Greece-Mediterranean-Marine-Science-Vol-8-2-20
Y. CHATZINIKOLAOU and M. LAZARIDOU. Identification of the self-purification stretches of the Pinios River, Central Greece.
Mediterranean Marine Science. Volume 8/2, 2007, 19-32. Abstract:
The Pinios River basin in Thessaly, Greece, is intensively farmed and heavily polluted with poorly
treated domestic and industrial waste. The river was divided into 35 homogenous stretches. We investigated
the self-purification capacity along the different stretches of the Pinios based on the responses of the
benthic macroinvertebrate community to municipal, industrial and agricultural pollution in the basin.
Water quality was assessed by the performance of six diversity and biotic indices and scores for assessing
water quality. Self-purification found by the downstream amelioration of water quality was evident at five
stretches. These stretches should be safeguarded and priority should be given to restoration projects along
the most water-quality-degraded stretches that lack the capacity for self-purification.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Sergei Ostroumov on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2012

pdf

text

original

 
 Hdjez. Hm|. _oe.! 0+<! <337! =5(?<
=5
Enz|kjtozekn
 Ms szmzdj lu AMIKNZ (<33=% en z`dDokakgeoma Mhlednod _uszdh oknodz(DM_U% ei z`d |eyd| doksuszdh es yedwdj msm hksmeo! ezs kyd|maa ‐dokakgeoma jdidnsds― weaa mask jddnj kn sdait|eieomzekn ommoezu. _dait|eieomzekn es z`d okhadp `dnkhdnkn z`mz tnjd|aeds z`d wmszd msseheamzekn ommoezu ki |eyd|s mnj sz|dmhs2 ez es mjunmheo `dnkhdnkn |diadozeng `uj|kakgeo mnj lekakgeo ym|emzekns (YDAV! =573%.En `eg`au kaatzdj |eyd|s z`d okhksezeknki z`d lekakgeoma okhhtnezu o`mngds |mejau jtd zk amob ki kpugdn! w`eo` es oknsthdj lu wmszd msseheamzeyd lmozd|em ik|z`d jdg|mjmzekn ki k|gmneo hmzzd|(@M\SD\! =554%. Jdadzdj kpugdn|dstazs en z`d jkhenmnod ki kaatzeknzkad|mnz sdoeds! sto` ms z`d magm
Oamjks`k|m gakhd|mzm
mnj z`d hmo|kenyd|zdl|mzdkaegko`mdzs! mnj z`d daehenmzekn ki oadmn wmzd| sdoeds! sto` ms z`d kaatzeknsdnsezeyd szknd iaeds mnj z`d hmfk|ezu ki ies`(@UND_! =599%. Ldnz`eo hmo|kenyd|zdl|mzds omn oknz|eltzd zk z`d |dgtamzekn ki 
 Hdjezd||mndmn Hm|end _oednod
Ykathd 0+<! <337! =5?<
Ejdnzeieomzekn ki z`d sdai(t|eieomzekn sz|dzo`ds ki z`d Seneks \eyd|! Odnz|ma G|ddod
 U. O@MZVENEBKAMKT
=! <
mnj H. AMVM\EJKT
=
=
Jdm|zhdnz ki Vkkakgu! _o`kka ki Lekakgu! Imotazu ki _oednods! M|eszkzad Tneyd|sezu ki Z`dssmaknebe! G|ddod
<
Enszeztzd ki Enamnj Wmzd|s! @daadneo Odnz|d ik| Hm|end \dsdm|o`!:9.7 bh Mz`enkn  _ktnekt My.! =53 =?! S.K. Lkp 7=<! Mnmyessks! @daamsdhmea6 uk|gpmzvenebC`kzhmea.okh
 Mlsz|moz
Z`d Senek \eyd| lmen en Z`dmau! G|ddod! e enzdneydau im|hdj mnj `dmyeau skaatzdj wez` skk|auz|dmzdj jkhdzeo mnj enjtz|ema wmzd. Z`d |eyd| wm jeyejdj enzk ?4 `khkgdnkt z|dzo`d. Wd enydze( gmzdj z`d dai(st|eieomzekn omsmoezu makng z`d jeiid|dnz z|dzo`d ki z`d Senek lmdj kn z`d |dsknd ki z`d ldnz`eo hmo|kenyd|zdl|mzd okhhtnezu zk htneoesma! enjtz|ema mnj mg|eotazt|ma skaatzekn en z`d lmen.Wmzd| }tmaezu wm mddj lu z`d sd|ik|hmnod ki ep jeyd|ezu mnj lekzeo enjeod mnj ok|d ik| mdeng  wmzd| }tmaezu. _dai(st|eieomzekn iktnj lu z`d jkwnz|dmh mhdaek|mzekn ki wmzd| }tmaezu wm dyejdnz mz ieyd z|dzo`d. Z`dd z|dzo`d `ktaj ld midgtm|jdj mnj s|ek|ezu `ktaj ld geydn zk |dzk|mzekn s|kfdoz makng z`d hkz wmzd|(}tmaezu(jdg|mjdj z|dzo`d z`mz amob z`d omsmoezu ik| dai(st|eieomzekn.
Bduwk|js6
_dait|eieomzekn2 ´dnz`eo hmo|kenyd|zdl|mzds2 Seneks (Z`dssmau%.\dsdm|o` M|zeoad
 
|kodssds msskoemzdj wez` z`d dtz|k`eomzekn ki wmzd| lkjeds mnj hmss lakkheng ki zkpeo amnbzkn sdoeds. M jdhknsz|mzekn ki sdait|eieomzekn (d.g. oknz|ka ki dtz|k`eooknjezekns% es wmzd| ieazd|eng lu z`d|dhkyma ki magma odaas i|kh z`d wmzd| okathn lu leymayd hkaatsbs (K_Z\KTHKY!<33<m%._`eizs en z`d ldnz`eo hmo|kenyd|zdl|mzd okhhtnezu sz|tozt|d |diadoz dydn |damzeydau shmaa ym|emzekns en wmzd| o`dhesz|uenjtodj lu k|gmneo kaatzekn (enoatjengntz|ednzs% (M\HEZMGD
 dz ma.!
=50?2WEDJD\@KAH! =50:2 OME\N_ )S\MZZ! =55?% mnj mask |diadoz z`d ehmozsi|kh ym|ekts kaatzmnzs (`dmyu hdzma mnjdszeoejd oknzmhenmzekn% (OADHDNZ_
 dz ma.!
=55<2 MNJD\_KN
 dz ma.!
<33?%.Hmo|kenyd|zdl|mzds `myd aeidouoads ki stezmlad adngz` ik| s`k|zzd|h sdmsknma k|mnntma enydszegmzekns mnj m|d okhhknautsdj zk dymatmzd wmzd| }tmaezu (d.g. JDLEAAU
 dz ma.!
<3332 SM\\ ) HM_KN!<33?2 MV\ENM 
 dz ma.!
<339%. W`ead hto`|dsdm|o` `ms lddn tnjd|zmbdn kn z`d dpmozhdo`mneshs mnj imozk|s z`mz oknz|ka sdait|eieomzekn (d.g. OKKSD\
 dz ma.!
=5=52_Z\DDZD\ ) S@DAS_! =5<92 SKO@
 dz ma.!
=5092 _BT\AMZKY! =5002K_Z\KTHKY! <33<m2 K_Z\KTHKY!<33<l2 _MLMZD\
 dz ma.!
<33<2 ZDE__ED\
 dz ma.!
<33<2 K_Z\KTHKY! <334% idwsztjeds dpesz sk im| z`mz mssdss z`d hmneidszmzekn ki sdait|eieomzekn lu tzeaeveng ldnz`eo hmo|kenyd|zdl|mzd |dsknsds.Z`d meh ki z`d sztju wms (e% zk mssdss wmzd| }tmaezu en z`d Seneks \eyd| mnj (ee% zkejdnzeiu z`d sdghdnzs ki z`d kaatzdj Seneks \eyd| w`d|d sdait|eieomzekn (_S% ki kaatzekn entzs wms tnjd| |kodssz`|ktg` z`d tsd ki ldnz`eo hmo|kenyd|zdl|mzds.
 _ztju m|dm
Z`d \eyd| Seneks |esds en z`d Senjkshktnzmens en odnz|ma G|ddod. Ezs adngz` es<?4 bh wez` m hdmn sakd ki 9.5<ü mnj ezj|mens ==?=0 bh
<
(Ieg. =% en z`d Z`dssmau
 Hdjez. Hm|. _oe.! 0+<! <337! =5(?<
<3
 Ieg. =6
Z`d 03 smhaeng sezds ik| ldnz`eo hmo|kenyd|zdl|mzds akomzdj en z`d hmen Seneks |eyd| mnj z`djkwnsz|dmh dnj ki ezs z|eltzm|eds mnj omnmas.
 
lmsen. Z`d myd|mgd mnntma jeso`m|gd mz z`d|eyd| hktz` es =30 hÝ+sdo (IUZEMNK_
 dz ma.!
<334%. Ez |tns ik| mlktz m }tm|zd| ki ezsadngz` kyd| m hepdj vknd ki Dkodnd iauso`!hdskvkeo aehdszknds mnj lmseo mnj taz|mlmseo |kobs (k`ekaez`s%. Mz Bmamhlmbm ezdnzd|s z`d Z`dssmau amen! w`eo` oknseszs ki @kakodnd maatyema jdksezs (_ZMHMZE_!=555%. Z`|dd skea zuds wd|d ejdnzeiedj enz`d omzo`hdnz lmsen mnj oamsseiedj enzk|dodnz maatyema Dnzeskas mnj Enodzeskas mnj`eaau |dgekn Dnzeskas (IUZEMNK_
 dz ma.!
<33<%. Z`d oaehmzd es oknzendnzma Hdjezd||mndmn wez` m hdmn mnntma |menimaa ki 733 hh (AKTBM_ ) YM_EAEMJD_!<33:%. 4<5<:: en`mlezmnzs aeyd en z`d Senekslmsen (G_N__G! <33<% ki w`eo` :3.9$ m|dsd|ydj lu Wmszd Wmzd| Z|dmzhdnz Samnzmzekns (d|sknma okhhtneomzekn zk akomaDnye|knhdnzma Mgdnoeds%. 59$ ki z`dtsdj wmzd| oknod|ns z`d mg|eotazt|ma tsds!?.?$ z`d wmzd| stau mnj 3.<$ enjtsz|ematsds (@HDSSSW! <334%. Ehk|zmnz kenzskt|ods ki kaatzekn m|d z`d akomaevdjenjtsz|eds seztmzdj oaksd zk z`d oezeds ki Am|essm! Z|ebmam! Bm|jezsm mnj Im|smam. Z`dmg|eotazt|ma otazeymzekns akomzdj en z`damen (hmen |kjtod6 okzzkn! stgm| mnjok|n% okhdzd wez` mnehma `tslmnj|u! mzz`d dpdnsd ki m jehenes`eng |em|emnltiid| sz|e en z`d Seneks iakkjamen. Z`damen ki z`d |eyd| lmsen es jdsegnmzdj ms m‐nez|mzd ytand|mlad vknd― mook|jeng zk o|ezd|em 5=+979+DO Je|dozeyd (DOJE\DOZK\MZDGDND\MA IK\DNYE\KNHDNZ! <33<%.
Hmzd|emas mnj Hdz`kjs
En k|jd| zk klzmen lmseo enik|hmzeknkn kaatzekn |dhkyma |mzd z`|ktg` z`d|eyd|s― sdait|eieomzekn! m hknezk|engso`dhd wms maedj jt|eng z`d dnj ki z`dakw iakw d|ekj! _dzdhld|Kozkld| <33<!senod kaatzekn |kladhs mnj wmzd|mlsz|mozekn m|d hksz aebdau zk koot| jt|engz`d akw iakw d|ekj (ZEZZEVD\ )BKZ@D! =5752 JD SMTW
 dz ma.!
=5092O@MZVENEBKAMKT
 dz ma.!
<339%. Maz`ktg` _S hmu mask zmbd amod jt|engz`d `eg` iakw! z`d |damzeyd ehk|zmnod ki _S |kodssds es `eg`d| jt|eng akw iakwldomtsd diidozs ki jesd|sekn! ik| enszmnod!m|d adss ehk|zmnz.Z`d hmen szdh ki z`d |eyd| wms saezenzk `khkgdnkts sdghdnzs `d|dmizd|nmhdj sz|dzo`ds. Enezemaau z`d |eyd| wmsjeyejdj enzk 433 h |dmo`ds! nthld|dji|kh z`d |eyd| hktz` zk z`d it|z`d|hkszskt|od mnj okjdj mook|jeng zk m |dyektssztju en z`d MpeksYm|jm| \eyd| luO@MZVENEBKAMKT
 dz ma.
(<339%. Z`do|ezd|em mnj z`d hdmns tsdj zk hd|gd z`dstoodsseyd 433 h |dmo`ds en k|jd| zk ik|h`khkgdnkts sz|dzo`ds! wd|d lmsdj kn mndpzdnsekn ki z`d ‐iatyema `uj|ksuszdhsm|kmo`― (e.d. okniatdnod ki z|eltzm|eds%(MHK\K_! =507%. M sengad sz|dzo` omn ym|u i|kh 3.4 bh zk <7.4 bh! `ms knau kndgdkakgeoma tnjd|aueng zud mook|jeng zk m=6=333333 somad `uj|kaez`kakgeoma hm(=559% i|kh z`d @daadneo Henesz|u ki Jdydakhdnz! `ms nk z|eltzm|u okniatdnodk| j|meneng o`mnnda mnj nk j|mhmzeo s`eizen sakd g|mjednz mook|jeng zk =643333(=573% zkkg|m`eo hms i|kh z`d @daadneo Heaezm|u Gdkg|m`eoma _d|yeod! m seheam| amnj tsd mook|jeng zk =6?3333 me|`kzkg|m`s (=554% i|kh z`d @daadneo Heaezm|uGdkg|m`eoma _d|yeod (nmzt|ma6 ik|dszdjm|dm! |kobs mnj so|dd! smnj jtnds2 sdhenmzt|ma6 mszt|d amnj! s`|tls! kaeyd z|dds2nknnmzt|ma6 enzdnseyd mg|eotazt|ma! t|lmnjdydakhdnz! |kmjs dzo.% mnj nk jesoknzentezu i|kh `thmn enjtodj mazd|mzekns zkz`d o`mnnda iakw mook|jeng zk m <33< |dsmhaeng iedaj st|ydu.Ldnz`eo hmo|kenyd|zdl|mzd smhads
 Hdjez. Hm|. _oe.! 0+<! <337! =5(?<
<=

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->