Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Irvin D. Yalom - Askin Celladi

Irvin D. Yalom - Askin Celladi

Ratings:
(0)
|Views: 107|Likes:
Published by givid

More info:

Published by: givid on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

 
Irvin D. YalomA
ş
kın Celladı veDi
ğ
er Psikoterapi ÖyküleriÇeviren:Handan Saraç5'inci Basım:::::::::::::::::
Đ
çindekilerSunu
ş
 ÖnsözA
ş
kın Celladı--Tecavüz Yasal Olsaydı...--
Ş
i
ş
man Bir Hanım--Yanlı
ş
Çocuk Öldü----Benim Ba
ş
ıma Gelece
ğ
ini Hiç Dü
ş
ünmemi
ş
tim----Usulca Gitme--
Đ
ki TebessümÜç Açılmamı
ş
MektupTerapide Tek E
ş
lilikSahibini Arayan Dü
ş
ler:::::::::::::::::Sunu
ş
 Bu kitabın yarısından fazlası bol bol seyahat etti
ğ
im bir akademikizin yılı boyunca yazıldı. Beıli konıik eden ve yazmamı kolayla
ş
tıranbirçok ki
ş
i ve kuruma te
ş
ekkür borçluyum: Stanford Üniversitesi
Đ
nsaniBilimler Merkezi, Rockefeller Vakfı Bellagio Ara
ş
tırma Merkezi, Tokyove Hawaii'de Dr. Mikiko Hasegawa ve Dr. Tsunehito Hasegawa,San Francisco'daki Caffe Malvina ve Bennington Üniversitesi'ninYaratıcı Yazma Programı.E
ş
im Marilyn'e (ki her zaman benim en amansız ele
ş
tirmenim ve ensadık deste
ğ
im olmu
ş
tur); Basic Books tarafından daha önce yayımlanankitaplarımda oldu
ğ
u gibi bu kitapta da bana güç veren editörümPhoebe Hoss'a ve Basic Books'taki proje editörüm Linda Carbone'ate
ş
ekkür borçluyum. Ayrıca, beni elimde yeni bir öyküyle yakla
ş
ırkengördüklerinde irkilip kaçmayan ve ele
ş
tirilerini esirgemeyen,beni yüreklendiren ya da avutan pek çok meslekta
ş
ıma ve dostuma date
ş
ekkür ediyorum. Bu uzun bir süreçti ve ku
ş
kusuz bazı adları atlamı
ş
 olabilirim. Ama Pat Baumgardner'a, Helen Blau'ya, Michele Carter'a,
 
Isabel Guerard'a, Maclin Guerard'a, Ruthellen Josselson'a, HerantKatchadourian'a, Stina Katchadourian'a, Marguerite Lederberg'e,John L'Heureux'ye, Morton Lieberman'a, Dee Lum'a, K. Y. Lum'a,Mary Jane Moffatt'a, Nan Robinson'a, kız karde
ş
im Jean Rose'a, GenaSorensen'a, David Spiegel'e, Winfried Weiss'a, o
ğ
lum Benjamin Yalom'a,Stanford 1988 sınıfı tıp asistanlarına ve stajyer psikologlara veon yıldır bu öykülerin kayna
ğ
ını olu
ş
turan klinik notları ve fikirleridaktilo eden sekreterim Bea Mitchell'a
ş
ükranlarımı sunuyorum. Herzamanki gibi, çalı
ş
malarım için vazgeçilmez olan entelektüel ortamı,akademik özgürlü
ğ
ü ve deste
ğ
i sa
ğ
layan Stanford Üniversitesi'ne te
ş
ekkürborçluyum.Bu sayfaları onurlandıran on hastaya büyük bir minnet borcumvar. Her biri (ben kitabı bitirmeden ölen bir hasta dı
ş
ında) kendiöyküsünü satır satır okudu ve yayımlanması için onayını verdi. Herbiri, gerçeklerin maskelenme derecesini kontrol edip onayladı, birço
ğ
uyayına hazırlama konusunda yardım önerdi, bir ki
ş
i (Dave)öyküsünün adını koydu; bazıları maskelemenin gereksiz ölçüde oldu
ğ
unusöyleyerek beni gerçe
ğ
e daha çok yakla
ş
maya te
ş
vik etti, birkaçıbenim kendimi ki
ş
isel biçimde ortaya koyu
ş
umdan ya da dramatikcüretimden tedirgin oldu, ama yine de, öykünün terapistlere ve/veyadi
ğ
er hastalara yararlı olması umuduyla onayını ve hayır duasınıesirgemedi. Tümüne en derin
ş
ükranlarımı sunuyorum.Bu öyküler gerçek öyküler, ama hastaların kimliklerini korumakiçin pek çok de
ğ
i
ş
iklik yapmak zorunda kaldım. Ço
ğ
u kez bir hastanınkimli
ğ
inin ve ya
ş
am ko
ş
ullarının çe
ş
itli yönleri için simgesel e
ş
de
ğ
erdeögeler kullandım; zaman zaman bir ba
ş
ka hastanın kimli
ğ
ininbir bölümünü kahramanın ki
ş
ili
ğ
ine a
ş
ıladım. Kar
ş
ılıklı konu
ş
malarço
ğ
u kez hayali olup benim ki
ş
isel dü
ş
üncelerim de sonradaneklenmi
ş
tir. Hikayelerde maskeleme olabildi
ğ
ince derindir ve her birvakada yalnızca hastanın kendisi tarafından nüfuz edilebilecek niteliktedir.Bu on ki
ş
iden herhangi birini tanıdıklarını sanan okurların yanılmı
ş
 olacaklarından eminim.Bu kitapta yer alan hikayelerdeki ki
ş
ilerin isimleri, karakteristiközellikleri, ve di
ğ
er ayrıntılar de
ğ
i
ş
tirilmi
ş
tir.:::::::::::::::::A
Ş
KIN CELLADIÖnsöz
Ş
öyle bir sahne dü
ş
ünün: birbirlerini tanımayan üç dört yüz ki
ş
iye çiftçift ayrılmaları ve e
ş
lerine
ş
u bir tek soruyu tekrar tekrar sormalarısöyleniyor: --Ne istiyorsun?--Daha basit bir
ş
ey olabilir mi? Masum bir soru ve onun yanıtı.Oysa ben, bu grup alı
ş
tırmasının beklenmedik güçte duygular uyandırdı
ğ
ınadefalarca tanık olmu
ş
umdur. Ço
ğ
u kez birkaç dakika içindeoda yo
ğ
un bir heyecanla sarsılır. Erkekler ve kadınlar - hem hiç deçaresiz ve yoksul olmayan, ba
ş
arılı, sa
ğ
lıklı, iyi giyimli, yürürkenı
ş
ıltılar saçan insanlar - ta derinlerinde çalkantılar ya
ş
arlar. Sonsuzadek yitirmi
ş
oldukları ki
ş
ilere - ölmü
ş
ya da yanlarında olmayan anne vebabalara, e
ş
lere, çocuklara, arkada
ş
lara - seslenirler: --Seni tekrar görmekistiyorum.-- --Sevgini istiyorum.-- --Benimle gurur duydu
ğ
unu bilmekistiyorum.-- --Seni sevdi
ğ
imi ve bunu sana hiç söylemedi
ğ
im içinne kadar pi
ş
man oldu
ğ
umu bilmeni istiyorum.-- --Dönmeni istiyorum- öyle yalnızım ki.-- --Hiç ya
ş
amadı
ğ
ım çocuklu
ğ
umu istiyorum.----Sa
ğ
lıklı olmak, yeniden genç olmak istiyorum. Sevilmek, sayılmak istiyorum.
 
Ya
ş
amımın bir anlamı olsun istiyorum. Bir
ş
ey ba
ş
armak istiyorum.Umursanmak, önemli olmak, anımsanmak istiyorum.--Ne çok istek. Ne çok özlem. Ve ne çok acı, yüzeye ne kadar yakın,yalnızca birkaç dakika derinde. Yazgı acısı. Varolu
ş
acısı. Hep oradaolan, ya
ş
am zarının hemen altında sürekli u
ğ
uldayan acı. Ula
ş
ılmasıböylesine kolay olan acı. Pek çok
ş
ey - basit bir grup alı
ş
tırması, birkaçdakikalık derin dü
ş
ünce, bir sanat yapıtı, bir vaaz, ki
ş
isel bir kriz,bir kayıp - bize en derindeki isteklerimizin hiçbir zamangerçekle
ş
emeyece
ğ
ini anımsatır: genç kalmak, ya
ş
lanmayı durdurmak,yitirdi
ğ
imiz insanların dönmesi, ebedi a
ş
kı bulmak, himaye edilmek, anlamve önem kazanmak, ölümsüzlü
ğ
e kavu
ş
mak.Ne zaman ki bu ula
ş
ılmaz istekler tüm ya
ş
amımıza egemen olur, ozaman yardım almak için aileye, dostlara, dine - bazen depsikoterapistlere - yöneliriz.Bu kitapta, yardım için terapiye yönelen ve çalı
ş
maları sırasındavarolu
ş
sancılarıyla cebelle
ş
en on ki
ş
inin öyküsü var. Aslında bu ki
ş
ilerinbana geli
ş
nedeni bu de
ğ
ildi; tersine, tümünün dertleri günlükya
ş
amın sıradan sorunlarıydı: yalnızlık, de
ğ
ersizlik duygusu, iktidarsızlık,
ş
iddetli ba
ş
a
ğ
rıları, kompülsif cinsellik,
ş
i
ş
manlık, yüksek tansiyon,keder, karasevda, de
ğ
i
ş
ken ruh durumları, depresyon. Yine de,her nasılsa (her bir öyküde farklı biçimde geli
ş
en bir --her nasılsa--),terapi bu gündelik sorunların derin köklerini - varolu
ş
un temeline do
ğ
ruuzanan kökleri - açı
ğ
a çıkardı.Öykülerin tümünde aynı çı
ğ
lık yankılanıyor: --
Đ
stiyorum!
Đ
stiyorum!--Hastalardan biri, ya
ş
ayan iki o
ğ
lunu ihmal ederken, --Ölen sevgilikızımı geri istiyorum,-- diye haykırıyordu. Bir di
ğ
eri, lenf kanseribedeninin her kö
ş
esine yayılırken, --Gördü
ğ
üm her kadını düzmek istiyorum,--diyordu ısrarla. Bir ba
ş
kası ise, açmak cesaretini bulamadı
ğ
ıüç mektubun sancılarıyla kıvranırken, --Hiç ya
ş
amadı
ğ
ım çocuklu
ğ
umu,annemi, babamı istiyorum,-- diye yalvarıyordu. Kendinden otuzbe
ş
ya
ş
genç bir erke
ğ
e duydu
ğ
u saplantısal a
ş
ktan vazgeçemeyenya
ş
lı bir kadın da, --Sonsuza dek genç olmak istiyorum,-- diyordu.Psikoterapinin ana maddesinin, ço
ğ
u kez iddia edildi
ğ
i gibi bastırılmı
ş
 içgüdüsel yöneli
ş
ler ya da trajik bir ki
ş
isel geçmi
ş
in iyi gömülmemi
ş
 kırık dökük parçaları de
ğ
il, daima bu tür bir varolu
ş
sancısı oldu
ğ
unainanıyorum. Bu on hastanın her biriyle sürdürdü
ğ
ümterapideki ba
ş
lıca bilimsel varsayımım - ki tekni
ğ
im de bu varsayımüzerine kurulmu
ş
tur - temel kaygıların, insanların ya
ş
amın acımasızgerçekleriyle yani varolu
ş
un --verileriyle-- ba
ş
a çıkmak için harcadıklarıbilinçli ve bilinçsiz çabalardan kaynaklandı
ğ
ıdır. (Bu varolu
ş
çu perspektifve ona dayalı bir psikoterapinin kuram ve uygulaması, yazann ExistentialPsychotherapy (New York: Basic Books, 1980) adlı kitabında ayrıntılıolarak ele alınmaktadır.)Psikoterapi açısından özellikle önem ta
ş
ıyan dört de
ğ
i
ş
tirilemezgerçek görüyorum: her birimiz ve sevdiklerimiz için ölümün kaçınılmazlı
ğ
ı;ya
ş
amımızı kendi irademizle biçimlendirme özgürlü
ğ
ümüz;nihai yalnızlı
ğ
ımız; ve son olarak, ya
ş
amın belirgin bir anlamdan yoksunolu
ş
u. Bu veriler ne kadar acımasız da görünse, aynı zamanda aklın vekurtulu
ş
un tohumlarını ta
ş
ırlar. Bu on psikoterapi öyküsünde,varolu
ş
un gerçekleriyle yüzle
ş
menin ve bu gerçeklerin gücünü ki
ş
iselde
ğ
i
ş
im ve büyümenin hizmetinde kullanmanın mümkün oldu
ğ
unu göstermeyiumuyorum.Ya
ş
amın bu gerçekleri arasında en açık olanı, sezgisel biçimde enkolay anla
ş
ılanı ölümdür. Erken bir ya
ş
ta, ço
ğ
u kez sanıldı
ğ
ından çok

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->