Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Esat Sener - Medeni Kanun

Esat Sener - Medeni Kanun

Ratings:
(0)
|Views: 317|Likes:
Published by givid

More info:

Published by: givid on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2011

pdf

text

original

 
ESAT ŞENERYargıtay 2'inci Hukuk Dairesi Emekli BaşkanıAÇIKLAMALI - ĐÇTĐHATLITÜRK MEDENĐ KANUNUGÖZDEN GEÇĐRĐLMĐŞ, GENĐŞLETĐLMĐŞÜÇÜNCÜ BASKISeçkin Yayınevi Ankara 1998:::::::::::::::::::Bu kitabımı, bana çalışma huzuru sağlayanteşvik ve yardımlarını esirgemiyen eşime veçocuklarıma ithaf ediyorum.:::::::::::::::::::ÖNSÖZMedenî Kanun, doğumdan ölüme, hâttâ ondan daha ötesine kadar, insanilişkilerini düzenleyen temel Kanundur. Hepimiz, onun öngördüğü kurallaragöre, hayatımıza yön veririz. Böylesine içiçe olduğumuz kuralların meydanagetirdiği rahatlığın ve mutluluğun yanında, çeşitli sıkıntılar ve engellerlede karşılaşırız. O halde Medenî Kanunu bir yana iterek, yaşamak mümkündeğildir. Onun için, Hukukçu olsak da olmasak da, toplumla ilişkilerimizdeMedenî Kanunu asla ve asla ihmal edemeyiz.Böylesine önemli bir Kanunun herkesin elinin altında, yanıbaşındaolması kaçınılmazdır.Bir süreden beri toplum, Medeni Kanunun tümünü içeren ve insanlarayön veren bir kitaptan yoksunur. Đşte bunun meydana getirdiği boşluğudoldurmak gayesile Ulusumuzun her kesimine, olabildiği ölçüde yardımcıolma arzusu ile dolu olarak, çalışmaya başladım. Uzun ve titiz bir çalışma sonucu, nihayet sonuca ulaştım. Bunun mutluluğu içindeyim.Yıllar dilde, istemeyerek de olsa, bir değişme meydana getirmektedir.Öyleki, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki dil, bugünkü kuşağa büyük ölçüdeyabancı gelmektedir. Đşte bu sebeple 1926 yılında yürürlüğe giren MedeniKanunun dili, toplumun çok büyük bölümü için tamamen anlaşılmaz halegelmiştir. Özellikle Hukukî terimlerin zamanla değişmesi de bunda büyüketken olmuştur. Bu sıkıntıyı gidermek için, birinci baskıda Kanunun tümünüanlaşılabilir şekle getirdim. Yâni sadeleştirdim. Böylece yalnızHukukçuların değil, hemen herkesin anlayabileceği duru bir dile çevirdim.Bu, benim ilk denemem değildir. Daha önce Miras Hukuku adlı kitabımınüç baskısında ve öteki kitaplarımda dahi aynı şekilde hareket etmiştim.Yirmi yıldan bu yana, yaptığım işin yararlı olduğu yolunda çeşitlikesimlerden güzel, teşvik edici mektuplar aldım, sözler duydum. Đşte bucesaret verici durum karşısında, Medenî Kanunun tümünü sadeleştirmeyi,Hukukçuluğumun kaçınılmaz bir görevi saydım.Çok eski yıllarda bu konuda yayınlanan ve artık mevcudu tükenmişbulunan mahdut sayıdaki kitaplarda, ağırlık tümü ile YargıtayĐçtihatlarına verilmiştir. Oysa, Medenî Kanunun 1. maddesi Hâkiminsadece kazaî değil, ilmî içtihatlardan da yararlanacağı ilkesini
 
öngörmüştür. Bu itibarla, kitapta, önemli ilkeleri içeren ilmiiçtihatlara da yer verilmiş, böylece kazaî içtihatların oluşmasınısağlayan bilimsel görüşler açıklanmıştır. Nazari (teorik) bilimselbilgilere her maddenin altında olabildiğince yer verilmiş ve maddeninanlaşılmasını sağlayan yorumlar yapılmıştır. Hemen ifade edelimki,Kitabın bu büyük hacmi içinde yorumlar, 300 sahife tutmakta, geriyekalan ağırlık ise, uygulamaya yön veren içtihatlara bırakılmışbulunmaktadır.Yargıtay içtihatlarının bulunmasında sür'at sağlamak amacı ile, her kararın üst kısmında, ara bir başlık konarak, arayanlara, yeterli kolaylıksağlanmış, bunlar bütün kararların baş kısmına yazılmıştır. Yine arayıcılara,yardım için her maddenin altına, o maddenin Đsviçre Medenî Kanunundaki,o maddenin karşılığı olan maddenin numarası yazılmıştır. Bununla dayetinilmemiş, her maddenin altında, ayrıca madde ile ilgili Medenî Kanun,Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Đcra ve Đflâs Kanunuve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili başka Kanunlarınmaddelerinin numaralarına dahi işaret olunmuştur.Medenî Kanunun uygulanmasına dair 864 sayılı Tatbikat Kanunu da,sadeleştirilip her maddenin altına yazılmıştır.Az da olsa, feraizle ilgili hükümlerin ve intikalat Kanunlarınınzaman zaman uygulanmakta olması gözetilerek, arazinin irs yolu ileintikalini sağlayan ve tevsii intikal diye isimlendirilen Kanunlarında anlaşılabilmesi için, her maddenin altına sadeleştirilmiş şeklikonmuştur.Medenî Kanun'un eki niteliğindeki Velâyet, Vesayet ve Miras Tüzüğü dekitaba eklenmiştir.Bunlarla da kalınmamış, milyonları aşan vatandaşımızın yurt dışındayaşaması sebebi ile, büyük çapta uygulama zorunluğu doğan 2675 sayılıMilletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku" ile ilgili Kanun ve 403 sayılıVatandaşlık Kanunu da kitaba ilâve edilmiştir.Ayrıca, bugünkü neslin arayıp bulması oldukça güç ve bulsa da Arapharfleri ile yazılmış olduğu için, tercümesini yaptırmakta zorluk çekeceğibir çok Kanun ile Dernekler, Vakıflar, Tapu Kanunları ve Tüzükleri gibitoplum yaşamında çokça yer alan mevzuat ve başkaca Kanunlara Osmanlılar Döneminde yürürlüğe girip halen uygulanmakta olan Kanunlara da kitapta yer verilmiş, böylece, okuyucu, arama külfetinden kurtarılmıştır.Bütün bu çabalar sizler içindir. Beğeninizi kazandığım oranda mutlulukduyacağım.Kitabın hazırlanması aşamasında: Metinleri bilgisayarda hazırlayıpbasılacak hâle getiren Remzi Özmen'e; basımını gerçekleştiren AdâletMatbaası sahibi Adil Sözkesen ile teknik elemanlarına; Kitabın toplumamal olmasına ön ayak olup hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Seçkin Kitabevisahibi Aytaç Seçkin ile oğullarına ve bana yardımlarını esirgemiyen mesaive meslek arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.Çankaya, Aralık 1997Esat ŞENER:::::::::::::::::::ĐÇĐNDEKĐLER
 
 Madde, SayfaBAŞLANGIÇA. Kanunu Medenînin tatbiki Md. 1B. Medenî haklann şümulü Md. 2I. Genel hükümler II. Hüsnüniyet Md. 3III. Hâkimin takdiri Md. 4C. Borçların umumî kaideleri Md. 5D. BeyyineI. Beyyine külfeti Md. 6II. Resmî sicil ve senetler Md. 7BĐRĐNCĐ KĐTAP, ŞAHSIN HUKUKU,BĐRĐNCĐ BAB, HAKĐKĐ ŞAHISLARBĐRĐNCĐ FASIL, ŞAHSĐYETA. Şahsiyet Md. 8I. Medenî haklardan istifadeII. Medenî hakların kullanılması1. Mevzuu Md. 92. Şartlarıa) Umumiyet itibariyle Md. 10b) Rüşt Md. 11c) Kazaî rüşt Md. 12d) Temyiz kudreti Md. 13III. Medenî hakları kullanmaya ehliyetsizlik1. Umumiyet itibarile Md. 142. Temyiz kudretini haiz olmamak Md. 153. Temyiz kudretini haiz küçük veya mahcur Md. 16IV. Hısımlık ve sıhrî hısımlık1. Kan hısımlığı Md. 172. Sıhrî hısımlık Md. 18