Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
D66 biometrie

D66 biometrie

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by Redactie Webwereld

More info:

Published by: Redactie Webwereld on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2010

pdf

text

original

 
Schriftelijke vragen: opslag bio-metrische gegevens in Paspoort en Databank.
http://d66utrecht.nl/news/item/waarborg_de_privacy_van_utrechters/233?mid Per 21 september 2009 is een ieder bij het aanvragen van een nieuw paspoort of ID bewijsverplicht vingerafdrukken af te geven voor zowel opname in de documenten en voor opslag ineen digitale overheidsdatabase. Dit heeft tot veel weerstand geleid bij sommige personen dieeen nieuw identiteitsbewijs nodig hebben. Naarmate de tijd verstrijkt hebben meer inwonersvan Utrecht hiermee te maken en neemt ook het aantal mensen met ernstige bezwaren toe.Deze week verschenen er in de media wederom verschillende berichten over het opnemenvan vingerafdrukken in het paspoort en het opslaan van deze vingerafdrukken in eendatabase.Ook bereiken ons in toenemende mate berichten van verontruste inwoners van Utrecht diezich zorgen maken over veiligheid van de opslag van hun vingerafdrukken in zo’n database.Daarnaast geven verschillende inwoners van Utrecht aan groot bezwaar te hebben tegen hetopnemen van de bio-metrische gegevens in hun paspoort. Inmiddels lopen er verschillenderechtszaken tegen zowel het opnemen van bio-metrische gegevens (o.a. de vingerafdruk) inhet paspoort en tegen het opslaan van die gegevens in een data-base. Er is inmiddels insommige zaken uitspraak.D66 Utrecht is erg gesteld op de privacy van de inwoners van Utrecht en trekt zich de zorgenvan de inwoners van Utrecht aan. Daarom hebben wij de volgende vragen.1.
 
Hoeveel inwoners van Utrecht hebben sinds de invoering van de nieuwe Paspoortwetbezwaar gemaakt tegen de opname van vingerafdrukken in hun nieuwe paspoort/ ID-bewijs?2.
 
Hoeveel Inwoners van Utrecht hebben sinds de invoering van de nieuwe paspoortwetbezwaar gemaakt tegen het opnemen van hun bio-metrische gegevens in eengemeentelijke database?3.
 
Hoeveel inwoners van Utrecht zijn in beroep gegaan naar aanleiding van de beslissingop bezwaar.4.
 
Deelt u de zorgen van D66 met betrekking tot de inbreuk op de privacy van deinwoners van Utrecht? Zo ja hoe bewaakt u deze, zo nee waarom niet?Afgelopen week heeft de burgermeester in een interview in het Stadsblad aangegeven dat hijvingerafdrukken niet iets persoonlijks vindt omdat ze niets zeggen over iemandpersoonlijkheid. Daarom is er geen bezwaar tegen de opname van vingerafdrukken in eendatabase. Deze redenering bevreemd D66. D66 ziet vingerafdrukken wel alspersoonsgebonden en maakt zich zorgen omdat deze natuurlijk nagemaakt kunnen worden.Daarom hebben wij de volgende aanvullende vragen:5.
 
Kunt u bovengenoemde redenering onderbouwen.6.
 
Waarom worden vingerafdrukken opgenomen in een database?7.
 
Voor welke andere doeleinden kunnen de gegevens in de Database worden gebruikt?8.
 
Hebben ander instanties of overheidsdiensten toegang tot de database?9.
 
Zo nee, is dit in de nabije toekomst de bedoeling? Zo ja welke diensten?
Het gevaar van fraude
Een van de argumenten van voorstanders van de opname van vinger afdrukken in paspoort isdat daar identiteitsfraude mee aangepakt kan worden. Uit gegevens blijkt datidentiteitsfraude de afgelopen jaar juist is afgenomen.Wel ontstaat er door de opname van vingerafdrukken in het paspoort en door de opname vanvingerafdrukken in een database een vergoot risico op identiteitsfraude van een andere vorm.Een kwaadwillend persoon zou bijvoorbeeld valse vingerafdrukken kunnen gebruiken. En eendata base zou gekraakt kunnen worden.Dit brengt D66 tot de volgende aanvullende vragen:
 
10.
 
Welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te voorkomen dat iemand “valse” vingerafdrukken gebruikt11.
 
Hoe wordt gecontroleerd of de afgenomen vingerafdrukken correct zijn?12.
 
Hoe wordt gecontroleerd of de afgenomen vingerafdrukken correct in het paspoort zijnopgenomen.13.
 
Gebeurt deze controle bij elk individueel persoon, zo ja hoe en zo nee waarom niet?14.
 
Hoe wordt gecontroleerd of de afgenomen vingerafdrukken correct wordenopgenomen in de database?15.
 
Welke functionarissen zijn bevoegd tot het afnemen van de vingerafdrukken enhoeveel personen zijn dat?16.
 
Welke eisen worden aan deze functionarissen gesteld en hebben zij daartoe eenopleiding moeten volgen?17.
 
Welke functionarissen hebben toegang tot de database en hoeveel personen zijn dat.18.
 
Welke eisen worden aan deze functionarissen gesteld en hebben zij daartoe eenopleiding moeten volgen?19.
 
Welke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om onbevoegde toegang tot de database te voorkomen.Uit berichten in diverse media begrijpt D66 dat het bij sommige personen moeilijk/onmogelijk is om goede vingerafdrukken te kunnen afnemen. Bij minder validen en ouderenkan dit onder andere problemen op leveren.20.
 
Welke maatregelen zijn getroffen voor voorkomende gevallen?21.
 
Wanneer iemand geen of geen goede vingerafdrukken kan afgeven, hoe wordt dat danopgelost?Indien niet alle vingerafdrukken en opslag in de database stuk voor stuk wordengecontroleerd is de kans op vervuiling en foute aanwezig. Daarmee wordt een groot risicogenomen en vervalt de doelstelling.22.
 
Deelt u de mening van D66 dat de opslag van vingerafdrukken in een database geentoegevoegde waarde heeft wanneer deze niet allemaal gecontroleerd worden. Immersbij vervuiling en fouten kan niet meer met zekerheid van de gegevens uitgegaanworden. Zo nee, waarom niet?
Verantwoordelijkheid van gemeente en bevoegdheid Burgemeester
De paspoortwet is een landelijk ingevoerde wet en daarmee de verplichting tot opnamebiometrische gegevens. Lokaal is de burgemeester verantwoordelijk voor de paspoort en IDuitgifte. De paspoortwet wijst de burgemeester hiertoe aan als bestuursorgaan. Op basis vande Paspoortwet moet de burgemeester bij het weigeren van verstrekken van bio-metrischegegevens dan ook weigeren een Paspoort of ID bewijs te verstrekken. Echter naast dePaspoortwet moet de Burgermeester zich ook houden aan het Europees Verdrag voor deRechten van de Mens. Meer specifiek bepaald artikel 8 van dit verdrag dat deprivacyschending door opslag van vingerafdrukken alleen toegestaan kan worden als aanstrenge voorwaarden wordt voldaan. Het moet proportioneel en effectief zijn. Een aanvullendevoorwaarde is dat er geen minder vergaand alternatief mag zijn, (zoals nu bijvoorbeeld hetgeval is met alleen opslag op de chip) en er moet aan zeer strenge veiligheidseisen wordenvoldaan. Daarnaast heeft het college ook een Zorgplicht naar haar inwoners. Wanneer eeninwoner geen geldig Paspoort of ID bewijs kan overhandigen is hij of zij strafbaar, heeft hij of zij geen toegang tot de arbeidsmarkt, bankrekening enzovoort.In de beslissing op de aanvraag voor een paspoort of ID bewijs in gevallen dat er geweigerdwordt om vingerafdrukken te verstrekken, dan wel er ernstig bezwaar tegen opname in eendatabase worden gemaakt moeten de verschillende verantwoordelijkheden ten opzichte vanelkaar worden getoetst.Inmiddels is er ook jurisprudentie beschikbaar tegen het opnemen van bio-metrischegegevens in een overheidsdatabase.- Zo heeft op 15 juni 2010 de Utrechtse rechter uitspraak gedaan dat de gemeente M. W. eenpaspoort moet verstrekken. De vingerafdruk wel opgenomen moet worden in het paspoort,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->