Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
32_Postica

32_Postica

Ratings: (0)|Views: 498|Likes:
http://www.nationalmuseum.md
http://www.nationalmuseum.md

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

12/15/2012

 
291
Tyragetia
, s.n., vol. IV [XIX], nr. 2, 2010, 291-296.
Complexul „Orheiul Vechi” activeaz
ă
în calitatede institu
ţ
ie cultural-muzeal
ă
începând cu anul1968. Pe parcursul celor mai bine de patru dece-nii de existen
ţă
, aceast
ă
institu
ţ
ie a parcurs maimulte etape marcate de diverse restructur
ă
ri, cucrearea mai multor forme de organizare.La nivel administrativ, Complexul „Orheiul Vechi”a fost
ş
i continu
ă
s
ă
 
e subordonat MinisteruluiCulturii al Republicii Moldova, la ini
ţ
iativa c
ă
ru-ia, de altfel, a fost creat în anul 1968, ministerul
ind organul de stat central care a promovat timpde decenii politicile culturale
ş
i muzeale cores-punz
ă
toare în privin
ţ
a complexului.Din momentul cre
ă
rii sale
1
 
ş
i pân
ă
în anul 2009,Complexul Orheiul Vechi a fost restructurat de
ş
apte ori: în anii 1974
2
, 1975, 1985
3
, 1987
4
, 1991
5
,1996, 2009 (MO 2009a, 30-49). În aceast
ă
peri-oad
ă
complexul a cunoscut o
cial trei forme deorganizare: rezerva
ţ
ie de stat, complex muzeal,rezerva
ţ
ie cultural-natural
ă
. Totu
ş
i, în diversedocumente, în mod neo
cial, institu
ţ
ia dat
ă
maieste men
ţ
ionat
ă
 
ş
i sub denumirile de complex is-torico-arheologic
ş
i muzeu-rezerva
ţ
ie. Ca urma-re a restructur
ă
rilor, Complexul Orheiul Vechi apurtat mai multe denumiri:1.
 Rezerva
ţ 
ia de Stat Orheiul Vechi / Rezerva
ţ 
iaistorico-arheologic
ă
 
ş
i natural 
ă
(1968-1974)
1
 Arhiva MNEIN. Hot
ă
rârea Guvernului RSSM nr. 77 din 15martie 1968
 „
Об 
 
объявлении
«
Старого
 
Орхея
»
 Государс
-
твенным
 
Заповедником
 
и
 
организации
 
на
 
его
 
терри
-
тории
 
туристско
-
 музейного
 
комплекскса
” 
; OrdinulMinistrului Culturii nr. 42 din 14 februarie 1969.
2
 Arhiva MNEIN. Ordinul Ministerului Culturii nr. 293-a din3 iunie 1974.
3
 Arhiva MNEIN. Ordinul Ministerului Culturii nr. 131-k din08.08.1985
ş
i Ordinul nr. 327 din 03.09.1985.
4
 Arhiva MNEIN. Ordinul Ministerului Culturii, nr. 164 din28.05.1987 „Despre transferarea, cu drept de
lial
ă
, a com-plexului „Orheiul Vechi” în componen
ţ
a Muzeului de Istorieal RSS Moldovene
ş
ti”.
5
 Arhiva MNEIN. Ordinul Ministerului Culturii, nr. 210 din17.10.1991 „Despre reorganizarea Complexului „Orheiul Vechi” –
lial
ă
a Muzeului de Istorie a Moldovei în Com-plexul Muzeal „Ora
ş
ul medieval Orhei” – Întreprindere Mic
ă
  Autogestionar
ă
”.
2.
Complexul istorico-arheologic Orheiul Vechi (1974-1975)
3.
Complexul Muzeal Orheiul Vechi/ Rezerva
ţ 
iade stat Orheiul Vechi (1975-1985)
4.
Complexul Muzeal Orheiul Vechi cu
 fi
liala Co-nacul Ivancea (1985-1987)
5.
Complexul Muzeal Orheiul Vechi (1987-1991)
6.
Complexul Muzeal Ora
ş
ul medieval Orhei – Întreprindere Mic
ă
Autogestionar
ă
(1991-1996)
7.
Complexul Muzeal Ora
ş
ul medieval Orhei (1996-2005)
8.
Complexul Muzeal Orheiul Vechi (2005-2009)
9.
 Rezerva
ţ 
ia cultural-natural 
ă
Orheiul Vechi (din 2009)
Complexul Orheiul Vechi a fost pe parcursul în-tregii sale existen
ţ
e institu
ţ
ie bugetar
ă
, îns
ă
pen-tru o perioad
ă
scurt
ă
, între 1991-1995, a încercats
ă
practice autogestiunea, f 
ă
r
ă
mare succes îns
ă
.Complexul a constituit în patru rânduri
lial
ă
aaltor institu
ţ
ii (în total 12 ani)
ş
i în dou
ă
rânduri– institu
ţ
ie independent
ă
(în total 28 ani):
lial
ă
 a Muzeului de Istorie
ş
i Studiere a
Ţ
inutului Na-tal din or. Orhei (1969-1974),
lial
ă
a Muzeuluide Stat de Istorie
ş
i Studiere a
Ţ
inutului Natal cusediul central în or. Chi
ş
in
ă
u (1974-1975), insti-tu
ţ
ie independent
ă
cu sediul în s. Butuceni (1975-1985), institu
ţ
ie a
liat
ă
cu Complexul „ConaculIvancea” cu sediul în s. Ivancea (1985-1987),
lia-l
ă
a Muzeului de Stat de Istorie a Moldovei cu se-diul central în or. Chi
ş
in
ă
u (1987-1991), institu
ţ
ieindependent
ă
cu sediul s. Butuceni (1991-2009).Sarcina de elaborare a politicilor cultural-muzea-le referitoare la Orheiul Vechi a revenit întotdeau-na Ministerului Culturii al RSSM urmând s
ă
 
eaprobate de forurile superioare ale administra
ţ
ieipublice de stat, de c
ă
tre Guvern
ş
i Parlament. To-tu
ş
i nu s-a reu
ş
it nici pân
ă
în prezent s
ă
se elabo-reze o concep
ţ
ie de
nit
ă
pân
ă
la cap
ă
t în privin
ţ
aOrheiului Vechi, politicile cultural-muzeale deru-
Gheorghe Postic
ă
Iulia Postic
ă
 
CONSIDERA 
Ţ
II PRIVIND POLITICILE MUZEALEÎN CADRUL COMPLEXULUI ORHEIUL VECHI
Ş
I PERSPECTIVE DE VIITOR 
 
II. Materiale
ş
i cercet
ă
ri
292lându-se cu pu
ţ
in
ă
consecven
ţă
, uneori chiar înritmuri haotice. Iar faptul c
ă
la Orheiul Vechi, cuanumite excep
ţ
ii, n-au existat speciali
ş
ti de pro
l în domeniul muzeogra
ei, conserv 
ă
rii
ş
i manage-mentului patrimoniului cultural n-a f 
ă
cut decâts
ă
duc
ă
la stagnarea complexului, la deteriorareaobiectivelor de patrimoniu cultural
ş
i la întârzie-rea aplic
ă
rii în practic
ă
a m
ă
surilor de conservarenecesare.Politicile muzeale ale statului în spa
ţ
iul Orheiului Vechi au variat de la an la an,
ind marcate atâtde atitudini de implicare activ 
ă
 
ş
i cointeresat
ă
,cât
ş
i de atitudini caracterizate de o pasivitate to-tal
ă
, chiar neglijen
ţă
fa
ţă
de complex
ş
i patrimo-niul cuprins de acesta, dar
ş
i lips
ă
de implicareelementar
ă
în promovarea practic
ă
a conceptelorpropuse anterior sau dezvoltarea lor.În ansamblu, politicile cultural-muzeale vizândOrheiul Vechi au fost determinate, în primulrând, de actele normative
ş
i legislative adoptatede c
ă
tre institu
ţ
iile Guvernului
ş
i Parlamentului,deopotriv 
ă
cu deciziile ministerelor de resort res-ponsabile de gestionarea patrimoniului cultural
ş
i natural din spa
ţ
iul respectiv. În cei 41 ani de lacrearea Complexului Orheiul Vechi, au fost adop-tate 10 acte normative
ş
i legislative, inclusiv 
ş
asehot
ă
râri de Guvern (1968
6
, 1969
7
, 1991 (MO 1991,55), 2001 (MO 2001, 40-41), 2003 (MO 2003,56), 2009 (MO 2009a, 30-49), o ordonan
ţă
deGuvern (1968)
8
, o hot
ă
râre de Parlament (1991)
ş
i dou
ă
Legi (1998 (MO 1998, 3-53), 2008 (MO2009b, 9-11). La aceste documentele o
ciale seadaug
ă
 
ş
i o serie întreag
ă
de decizii ale adoptatec
ă
c
ă
tre Colegiul Ministerului Culturii.Prin aceste acte normative
ş
i legislative s-a cre-at un cadru legal de ocrotire a complexului de laOrheiul Vechi, cadru care a determinat ulteriorconcep
ţ
iile
ş
i politicile de conservare, muzei
care
ş
i valori
care a patrimoniului cultural
ş
i naturaldin arealul luat sub protec
ţ
ie de stat.
6
 Arhiva MNEIN. Hot
ă
rârea Guvernului RSSM nr. 77 din 15martie 1968
 „
Об 
 
объявлении
«
Старого
 
Орхея
»
 Государс
-
твенным
 
Заповедником
 
и
 
организации
 
на
 
его
 
террито
-
 рии
 
туристско
-
 музейного
 
комплекса
.
7
 Arhiva MNEIN.
Постановление
 
Совета
 
Министров
 
503
от
31
декабря
1969 „
Об
 
 утверждении
 
Схемы
 
функциональ
-
ного
 
зонирования
 
Государственного
 
Заповедника
Ста
-
рый
 
Орхей
и
 
мероприятий
 
по
 
археологическому 
 
иссле
-
дованию
,
реставрации
,
застройке
 
и
 
благоустройству 
 
его
 
территории
”.
8
 Arhiva MNEIN.
Распоряжение
 
Совета
 
Министров
839-
р
 
от
24
декабря
1968.
 Actele normative
ş
i legislative referitoare la com-plexul Orheiul Vechi pot
clasi
cate în cinci gru-puri:1.
 
 Acte ce
ţ
in de
conceptul 
 
 Rezerva
ţ 
iei de Stat „Or-heiul Vechi” 
ş
i al complexului turistic-muzeal,
formarea
ş
i statornicirea institu
ţ
iei respective
(15.03.1968; 24.12.1968
ş
i 31.12.1969).
2.
 
 Acte ce
ţ
in de
conceptul 
 
Complexului muzeal  „Ora
ş
ul medieval Orheiul Vechi” 
, de promo- vare a
 Programului de Stat „Ora
ş
ul medieval Orhei” (30.01.1991; 11.09.1991).
3.
 
 Acte ce
ţ
in de
conceptul 
 
 Ariilor naturale prote- jate de Stat 
, de formarea
 Rezerva
ţ 
iei Peisagis-tice Trebujeni (1998).
4.
 
 Acte ce
ţ
in de
 politicile de conservare a patri-moniului cultural,
de salvgardare a
monumen-telor istorico-culturale din cadrul Comple- xului muzeal „Ora
ş
ul medieval Orhei” (2001,2003).
5.
 
 Acte ce
ţ
in
de conceptul de Rezerva
ţ 
ie cultural-natural 
ă
, de modernizare a complexului, adu-cerea lui la standardele UNESCO prin crearea
 „Rezerva
ţ 
iei cultural-naturale Orheiul Vechi” (2008, 2009). Actele normative din primul grup
cuprind treidocumente guvernamentale, prin care, pentruprima dat
ă
, s-a lansat politica cultural-muzeal
ă
 având ca
ţ
int
ă
complexul de monumente din zonaOrheiului Vechi
ş
i prin care s-au creat condi
ţ
iilelegale necesare pentru conservarea, cercetarea
ş
i valori
carea peisajului natural
ş
i cultural dinzon
ă
.Prin aceste documente în zona Orheiului Vechi:– a fost constituit
ă
prima institu
ţ
ie cultural-
ş
ti-in
ţ
i
ce specializat
ă
– Rezerva
ţ
ia de Stat Orhe-iul Vechi;a fost creat complexul turistico-muzeal Orheiul Vechi;au fost instituite
ş
i aprobate hotarele Rezerva-
ţ
iei
ş
i zona ei de protec
ţ
ie;a fost elaborat un plan privind crearea infras-tructurii Rezerva
ţ
iei
ş
i valori
carea zonei Or-heiului Vechi în scopuri
ş
tiin
ţ
i
ce, culturale
ş
ituristice;– a fost elaborat
ă
 
ş
i aprobat
ă
schema zon
ă
riifunc
ţ
ionale a teritoriului Rezerva
ţ
iei;– au fost elaborate
ş
i aprobate m
ă
surile privindcercetarea arheologic
ă
, restaurarea complexe-
 
G. Postic
ă
, I. Postic
ă
,
Considera
ţ 
ii privind politicile muzeale în cadrul complexului Orheiul Vechi 
ş
i perspective de viitor
293lor de arhitectur
ă
, construc
ţ
ia
ş
i amenajareateritoriului din zona Rezerva
ţ
iei;– au fost stabilite restric
ţ
ii privind construc
ţ
iilenoi
ş
i reconstruc
ţ
ia caselor vechi în scopul pro-tej
ă
rii arhitecturii vernaculare.În baza actelor cuprinse în prima grup
ă
au fostelaborate
ş
i realizate:– Regulamentul Rezerva
ţ
iei istorico-arheologiceOrheiul Vechi (Ministerul Culturii);– Proiectul de amenajare a teritoriului (1971,Moldghiproselistroi);– Documenta
ţ
ia de restaurare: Clopotni
ţ
a, Schi-tul Pe
ş
tera, Carvan Serai I, II, Biserica medie- val
ă
(1972, Combinatul de restaurare);– Conservarea-restaurarea zidului citadelei me-dievale (1973-1974);Conservarea funda
ţ
iei Bisericii medievale(1975-1976);– Restaurarea Bisericii de zid, amenajare garddin font
ă
, construc
ţ
ia anexei (1976-1977, 1979,1980);Proiect de conservare Caravan Serai 2 (1977);– Lucr
ă
ri de conservare Caravan Serai 2 (1978,1983);– Conservare Biserica din Pe
ş
ter
ă
 
ş
i Clopotni
ţ
a(1977-1978, 1980);– Instituirea zonei de protec
ţ
ie a Rezerva
ţ
iei(1979);Proiect de conservare a B
ă
ii nr. 2 (1982);– Proiectul planului general al complexului Or-heiul Vechi (1982, Moldgiprograjdnselstroi);– Construc
ţ
ia c
ă
ilor de acces
ş
i a podurilor peste
ă
ut la Trebujeni
ş
i Butuceni (1980-1982)
9
.În anul 1985, în leg
ă
tur
ă
cu e
ş
ecul administra
ţ
iei,complexul muzeal Orheiul Vechi a fost comasatcu Muzeul-conac Ivancea, pentru ca doar pestedoi ani, în 1987, s
ă
 
e transformat în
lial
ă
a Mu-zeului Na
ţ
ional de Istorie a Moldovei.
 Actele normative din al doilea grup
cuprind dou
ă
 documente – o decizie de Parlament
ş
i alta deGuvern, care, dup
ă
o perioad
ă
de incertitudini
ş
iprobleme, instituia la Orheiul Vechi Programul deStat „Ora
ş
ul medieval Orhei”, cu scopul de cerce-tare
ş
i punere în valoare cultural-turistic
ă
a mo-numentelor istorico-arheologice
ş
i de arhitectur
ă
 
9
Informa
ţ
ia este luat
ă
din fosta arhiv 
ă
a Ministerului Cul-turii
ş
i Turismului al Republicii Moldova, transmis
ă
în anul2005 în gestiunea Muzeului Na
ţ
ional de Etnogra
e
ş
i IstorieNatural
ă
, care în prezent se a
ă
în proces de inventariere.
de la Orheiul Vechi
ş
i lansa conceptul de „Ansam- blu cultural-turistic „Ora
ş
ul medieval Orhei”.În baza acestor dou
ă
acte:– a fost formulat (Ordinul MC nr. 210 din17.10.1991) conceptul de „Complex muzeal Ora-
ş
ul medieval Orhei”, care a substituit, f 
ă
r
ă
a în-l
ă
tura
de iure
conceptul de „Rezerva
ţ
ie de StatOrheiul Vechi”, aceasta din urm
ă
p
ă
strându-
ş
i
de facto
puterea legal
ă
(cu toate c
ă
la aceastanu s-a mai apelat !?) pân
ă
la promulgarea legiidin 2008;– a fost reorganizat „Complexul Orheiul Vechi”din
lial
ă
, în institu
ţ
ie de sine st
ă
t
ă
toare –Complexul Muzeal Ora
ş
ul medieval Orhei;– a fost instituit
ă
o nou
ă
form
ă
de organizareadministrativ 
ă
– „Complexul Muzeal Ora
ş
ulmedieval Orhei – Întreprindere Mic
ă
Autoges-tionar
ă
”;au fost demarate o serie de proiecte:
de cerce-tare
ş
tiin
ţ 
 fi
c
ă
(cercetarea monumentelor dearhitectur
ă
popular
ă
 
ş
i etnogra
e, cercetareaarheologic
ă
a Palatului Pârc
ă
labului, cerceta-rea arheologic
ă
a cet
ăţ
ii Butuceni, cercetareaarheologic
ă
a traseului Br
ă
ne
ş
ti-Trebujeni dinpromontoriul Pe
ş
tera);
sistematizare a arhi-tecturii vernaculare
;
amenajare construc
ţ 
ii noi 
(proiect hotel 100 locuri; proiect cl
ă
direadministrativ 
ă
cu s
ă
li de expozi
ţ
ii);
 plan gene-ral de cercetare
ş
i punere în valoare a comple- xului muzeal Ora
ş
ul medieval Orhei 
etc.Programul de Stat „Ora
ş
ul Medieval Orhei”, pre- v 
ă
zut pentru anii 1991-1999, nu a fost realizat de-cât par
ţ
ial,
ind abandonat ca urmare a r
ă
zboiulde pe Nistru din anul 1992.
 Al treilea grup de acte
este reprezentat de Legeaprivind fondul ariilor naturale protejate de statnr. 1538-XIII din 25.02.1998 care:a lansat politica de conservare a mediului natu-ral din zona Orheiului Vechi;a condus la crearea în zona Orheiului Vechi, peo suprafa
ţă
de 450,4 ha, a Rezerva
ţ
iei Peisagis-tice Trebujeni.
 Al patrulea grup de acte
este reprezentat prindou
ă
hot
ă
râri de Guvern, prin care:s-a lansat un Program de ac
ţ
iuni prioritare pri- vind salvgardarea monumentelor istorico-cul-turale din Complexul Muzeal „Ora
ş
ul medievalOrhei”;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->