Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22954, 20.11.2010]

Oslobođenje [broj 22954, 20.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 316 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
 SKANDAL
Tuma~enje CIK-a BiH izazvalonovupomutnju
OSLOBO\ENJE
SUBOTA 
, 20. 11. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.954Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Evropa i Amerika -
Za jedno za budu}nost
Dva razli~ita uputstvau sedam dana?!
Bevanda mo`e udvije fotelje
Dvaposla, jedna pla}a
3. strana
Barack Obama o samitu NATO-a u Lisabonu
5 i 13. strana
Za tra`eno pri tvaranje tro jice osumnji~enih za {verc oru`ja
Agen tu SIPA
poku{ali proda ti
naoru`anje
9. str.
Potraga za nestalimu Had`i}ima
 Sat je stao26. juna, tridana nakonsmrti
6. strana
 SDA i HDZ 1990
Naj ve}aodgo vornost na Lagumd`ijii Dodiku
2. strana
      R     e     u      t     e     r     s
 
OSLOBO\ENJE
subota, 20. novembar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
Delegaci je SDA i HDZ-a 1990, predvo|enepredsjednicimastra- nakaSulejmanomihi}em i Bo`omLjubi}em, ju~er su u Sara-  je vuodr`aleprvikonsultati vni sastanak o implementaci jirezul- tataoktobarskihizbora u BiH. Usta vnareorma i ostalapitanja ~ijerje{a vanjezna~iubrzani put Bosne i Hercego vine ka Evropskoj uni ji i NAO-u oci jenjeni su kao prioriteti u djelo vanjuobjepoli- ti~kestranke, ali i kao klju~napi-tanja~ijerje{a vanje bi otklonilo brojneprobleme s ko jima se suo~avana{azemlja, re~eno je na- konsastanka.
 SDP i SNSDna jodgo vorni ji
Predsjednici SDA i HDZ-a1990 saglasni su da je izbornerezulta- tepotrebnoimplementirati{to pri je, no kad je ri je~ o konkretnim rje{enjima, na veli su da i dalje posto jerazlike u odre|enimsta ja- li{tima.ihi} i Ljubi} su se slo`ili da suodgo vornost za pro vo|enjeizbor- nihrezultata i ormiranjavlastiu prvomredu na SDP-u BiH i SNSD-u, s tim da i ostalestranketreba da preuzmusvoj dio odgo vornosti. - Slo`ili smo se da treba{to pri- jekonstituirativlast da bismomo- glikrenuti s procesomusta vne reorme, kazao je predsjednik  HDZ-a 1990 Bo`oLjubi}.On je u ju~era{njojizja vi zaOslobo|enjenaglasiokako je predsjedniku SDA preniostavsvo-  jestranke, premako jemu je na dr`a vnomni voupotrebnoormi- ratiparlamentarnuve}inuko ja bi trebalaimati{to {irikapacitet sa mogu}no{}uusva janjausta vne reorme i {to ja~omreprezentaci-  jom sva tri konstituti vnanaroda. Dvi jestrankesla`u se i u tome da usta vnareormatrebadoni je- tino vuteritori jalnuorganizaci ju BiH, ali ni ju~ernisupribli`ilista-  vo ve u vezi sa na~inom na ko ji bi ona bilapro vedena. HDZ1990 smatra da teritori jalnipreustroj trebapro vesti na ci jelojteritori ji BiH, {to bi rezultiraloormira- njemjedne ili vi{eederalnihjedi- nica sa hrvatskomve}inom, dok su predsta vnici SDA pono vilika- kousta vnareormatrebadoni je- tiorganizaci juzasno vanu na eko- nomskimregi jama. Doma}insastankaSulejman ihi} jo{ jednom je pono vio da se njego vastrankaproti viormira- njutre}egentiteta i ederalizaci-  ji BiH, te naglasio da podr`avazahtje vestranaka sa hrvatskim predznakom da se osigurapuna  jednakopra vnosthrvatskognaro- da u BiH.- Podr`avamo i zahtje ve za dru- ga~ijomteritori jalnomorganiza- ci jom, posebno kad je u pitanju HDZ 1990, ko jigo vori o ci jeloj BiH. o zna~idruga~ijateritori jal- naorganizaci jako japodrazumi-  je vaci jeluteritori ju BiH, a ne da svodipitanjeteritori jalneorga- nizaci je i pozici jeHrvatasamo na Federaci ju, kazao je ihi}, do- da ju}i da je za to potrebnasugla- snosti i partnera iz RS-a.
Lagumd`ija ili ^ovi}
Dvi jestrankenisupribli`ilesta-  vo vegledekandidata za predsje- da va ju}egVi je}aministara BiH. HDZ 1990, ko ji je neda vnosklopio sporazum s HDZ-om BiH,podr`avakandidata te stranke Dragana^ovi}a.- o je na{aob vezagledespora- zuma sa HDZ-om, ali i iz razloga {to su dvo jicapredsjeda va ju}ih u prethodnimmandatima, Adnan erzi} i Nikola[piri}, bili iz bo{- nja~kog, odnosnosrpskognaroda, tako da je red da Hrvatipreuzmu tu pozici ju, kazao je Ljubi}. ihi} je ostao pri sta vu da pred- sjeda va ju}egVi je}aministaratre- ba da kandidirastrankako ja je osvo jilanaj vi{emandata u Parla- mentu, a to je SDP.
 S. [e.
Prvizvani~nipos tizbornisusret  SDA i HDZ-a 1990
SDA-HDZ 1990: Druga~ijate i o i alnaorganizaci apodrazumi evaci e uBiH
Naj ve}aodgo vornost
na Lagumd`iji i Dodiku
Usta vnareformatrebaotko~iti put ka EU i NATO-u
Razli~itista vo vi o teritori jalnom preustro ju i kandidatu za ~elnikaVi je}aministara
ro jica od petoriceederalnih ministara u aktuelnomsazi vu  VladeFBiHju~er su, pri jenego {to je Centralnaizbornakomi- si ja BiH dalatuma~enjeko jim im je dozvoljeno da obav lja ju i ministarsku i poslani~kudu`- nost do ormiranjano vogsazi-  vaVladeFBiH, dosta vilipotpi- saneizja ve o prihvatanjuman- datano vomsazi vuPredsta-  vni~kogdomaParlamenta FBiH, sazna jeOslobo|enje od {earadnihti jelaPredsta vni~kog domaFBiHSeadaDizdare vi}a.
Cer tifika ti
Potpisaneizja veko jimapri- hvata juposlani~kimandat u sazi vu2010 - 2014. dosta vili su ministarunutra{njihposlo va MuhidinAli}(SBiH), ministar izbjeglica i raseljenihosoba EdinMu{i} (SDA) i ministar obrta i poduzetni{tvaVelimir Kuni}(SNSD).U Predsta vni~ki dom FBiH ju~erujutro, kad smo razgo va- rali s Dizdare vi}em, jo{ ni je bio dosta vioizja vu o prihvatanju mandataederalniministarf- nansi jaVjekoslavBe vanda (HDZBiH).Osimpomenute~etvorice, na izborima je i ederalniminis- tarzdrastvaSaetOmero vi} ispredStranke za BiH izabran u Skup{tinu HNK-a.- Rok za dostav ljanjepotpisa- nihizja va o prihvatanjumanda- ta u no vomsazi vuPredsta-  vni~kogdomaParlamenta FBiH, a ko je su pro{lesedmice predatepredsta vnicimaparla- mentarnihpoliti~kihstranaka za njiho veposlanike, isti~eda- nas(petak, op.a) u 16 sati. Na- kontoga}emoizja veko je smo dobilidosta viti CIK-u ko ji}e na osno vutogapripremiticertif- kate za no voizabraneposlani- ke, naglasio je Dizdare vi}. Certifkate}e poslanicima na konstituira ju}ojsjednicino vog sazi vaPredsta vni~kogdoma, zakazanoj za ponedjeljak22. no vembra, uru~itipredsta vnik  CIK-a BiH.
Parlamen tarnave}ina
Kako je rani jedogo voreno na sastankupredsta vnikadesetpo- liti~kihsubjekata(de vetstrana- ka i jednakoalici ja) ko ji su osvo-  jilimandate u ederalnomPred- sta vni~komdomu, no voizabra- niposlanici}e na konstituira ju}oj sjednicipolo`itizakletvu, na- kon~ega}e ona bitiprekinuta. Dne vnimredomsjednicepre- dvi|en je izborruko vodstvaPred- sta vni~kogdoma, ali do toga ne mo`edo}i sve dok ne budepo-znatoko jestranke}e u FBiH~ini- tiparlamentarnuve}inu. Predsje- da vanje tom sjednicom do izbo- rano vogruko vodstvaprepu{te- no je dosada{njempredsjeda va-  ju}emSaetuSo ti}u. Mandate u no vomsazi vu Predsta vni~kogdoma su osvo-  jili:SDP, SDA, HDZBiH, SBB,SBiH, HDZ1990 - HSP, NSRB, a-SDA, SNSD i DNZ.
 S.[e.
Tri minis tra u
poslani~kim klupama
Pri jeodluke CIK-a
Rok za dostavljanjepotpisanihizja va o prihvatanjumandata istekaoju~er u 16 sati
Konstituira ju}asjednica u ponedjeljak
Fede alniPar ament: Do aze(zasad) tri minis ra
Halilovi}eve ostavka i izjava
U Predsta vni~ki dom ParlamentaFBiHju~erujutrodos- tav ljen je i pisaniprimjerakostav kedr`a vnogministraljud- skihpra va i izbjeglicaSaetaHalilo vi}a. - Halilo vi}, ko ji je ispredStranke za BiH izabran na pro- teklimizborima za ederalnogposlanika, dosta vio je os- tav ku na ministarskomjesto u Vi je}uministara BiH, kao i izja vu o prihvatanjumandataederalnogposlanika, ka- zao je Dizdare vi}.
Predsjedni{ tvo BiH Lisabon
Ize tbego vi} i Kom{i} primili Coun trymana
^lano viPredsjedni{tva BiH BakirIze- tbego vi}i @eljkoKom{i}primili su ju~er u odvo jenimposjetamazamjenikapo- mo}nikadr`a vnogsekretara za ju`nu i centralnuEvropuTomasaCountryma- na, u pratnjiambasadora SAD-a u BiH Pa- trickaMoona. Countryman je prenio ohrabru ju}eutiskedr`a vnesekretarke SAD-a HillaryClinton, vezane za njenu posljednjuposjetuna{ojzemlji. Razgo va- ranoje o trenutnojpoliti~kojsituaci ji u BiH. Sago vornici su se slo`ili da su poli- ti~kidogo vor i saradnjava`ansegment unkcionisanjana{ezemlje.
Delegaci ja BiH na sami tu NATO-a
Delegaci ja BiH na samituNAO-a u Lisabonu, ko jupredvodipredsjeda va ju}i Predsjedni{tvaNeboj{aRadmano vi}, u~es- tvo va}edanas u debati o A ganistanu. On }e go voriti u di jeludebate u ko joju~estvu-  juzemljepartneriNAO-a u misi jiISAF. Delegaci ju BiH jo{ ~ineministarinostra- nihposlo vaSvenAlkalaj, ministarodbra- neSelmoCikoti} i zamjenikministrainos- tranihposlo va, ko ja je i koordinator za odnose sa NAO-om Ana ri{i}- Babi}. Danas}e bitiodr`an i sastanak~lanica  Adriatikgrupe, ko jaokupljaAlbani ju, Hrvatsku, Makedoni ju, BiH i CrnuGoru.
   F   o   t   o  :   D   ` .   K   R   I   J   E    [   T   O    R   A   C
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 20. novembar 2010. godine
3
Vi je}esigurnos ti UN-a Minis tarstvosigurnos ti BiH - Nor ve{kaRoderickMoore
Produ`en mandatEUFOR-u i NATO-u
 Vi je}esigurnosti UN-a produ`ilo je man- datoperaci jeALTHEA i [tabaNATO-a u Sa- ra je vu na jo{ 12 mjeseci. “Mi }emonasta-  vitibliskusaradnju s vlastima BiH radiosi- guranjastabilnogokru`enja za narode ove zemlje“, izja vio je ovimpo vodomkoman- dantEUFOR-a, general-ma jorBernhardBa- ir. Nakonneda vnihop}ihizbora, EUFOR je oba vioplanskosmanjenjesnaga, pa je sa- da u BiH stacionirano oko 1.600 vojnika iz 27 zemalja, od ko jih su neke~lanice EU, a neke ne. “Tako|er, o~eku jemnasta vakmi- si jeosposoblja vanja i obukeko ju smo u ju- lu2010. zapo~eli s OSBiH“, kazao je Bair.
Informisanje o bi jelom Schengenu
Ministarstvosigurnosti BiH }e, u skla- du s odlukomVi je}aministara, a u sara- dnji s Delegaci jom EU u BiH, pro vestiin- ormati vnukampanjukako bi gra|anima na{ezemljepreni jelo sve klju~neinorma- ci je u vezi sa stupanjem na snaguodluke o liberalizaci jiviznogre`ima za gra|ane BiH.To je na ju~eru Sara je vuizja viomi- nistarsigurnostiSadikAhmeto vi}. Prviko- rakkampanjezapo~eo je kada je 100.000 inormati vnihletakadostav ljenoID- DEEA, kao i 500 inormati vnihplakatako-  ji}e bitipostav ljeni na svimmjestima u BiH na ko jima se izda jupaso{i.
Vojna saradnja
Zamjenicaminis traodbrane BiH Ma- rinaPende{ sa saradnicimaprimila je  ju~erdelegaci juMinistarstvaodbrane Kralje vineNor ve{keko ju je predvodio dr`a vnisekretarRogerIngebrigtsen. Razgo varalo se o bilateralnojodbrambe- nojsaradnjiizme|udvi jezemlje, regi- onalnojsaradnji te akti vnostima za pri- bli`avanje BiH NATO-u i EU. Pende{ je inormiralanor ve{kudelegaci ju o proce- sima u MO i OSBiH, os vrnuv {i se na pi- tanjeneperspekti vnihlokaci jaOSBiH ko je su uvjet za po~etakprimjeneMAP- a. Susretusu prisustvo vali i nor ve{ki ambasadoru BiH Jan Braathu i vojniata- {eMortenRingheim.
Komplimen ti Grani~noj polici ji
Prvizamjenikvisokogpredsta vnika u BiH RoderickMoorepohvalio je ju~eran- ga`manpripadnikaGrani~nepolici je BiH u procesuvizneliberalizaci je za bh. gra|ane. “GPBiHobav ljaizuzetnova`nuunkci ju u ovojzemlji“, izja vio je Moorenakonrazgo-  vora s direktorom te policijskeagenci je  VinkomDuman~i}em. Potcrtao je da se ra- di o dr`a vnojinstituci ji~iji su pripadnici “na prvimlini jama u borbiprotivsvihoblikakri- minaliteta“. Oci jenio je da se radi o institu- ci jiko ja je ostvarilaizuzetnusaradnju s OHR- om, me|unarodnimorganizaci jama i agen- ci jama za pro vedbuzakona.
U @I@I
Razmatra ju}izahtjevederalnog ministrafnanci jaVjekosla vaBe-  vande, ko ji je na oktobarskim op}imizborimaosvo jiomandat zastupnika u Predsta vni~komdo- muParlamentaFBiH,o tomeko-  jekoraketrebapoduzeti s tim u ve- zi,na ju~era{njojsjedniciCentral- naizbornakomisi ja BiH svo jimtu- ma~enjemuni jela je no vu, potpu- nuzabunu.Naime, CIK je ukazao da se uovom, ali ni svimdrugimsli~nimsituaci jama na biloko jojrazini“ne radi o sukobuinteresa, ve} nespo-  ji vostimaunkci ja!“
Dvi jepozici je- jednapla}a
- Izbornizakon BiH je jasan i on propisu je da je nespo ji vo obav ljanjeunkci jaministra i poslanika. No, Be vanda, ali i svi drugiko ji su u istojsituaci ji, mo`eostati na pozici jiederal- nogministrafnanci ja do izbo- rano veVladeFederaci je BiH, a isto vremenomo`epotpisati i izja vu o prihvatanjuponu|enog zastupni~kogmandata u Pred- sta vni~komdomuParlamenta FBiH, naglasila je MaksidaPiri}, glasnogo vornica CIK-a BiH. Ona je na velakakoBe vanda,ali i svi oni ko jiu~ineisto, “ne mogu konzumiratimandatposlanika u zakonoda vnomti jelu“. To pra- kti~nozna~i da kakopo ja{nja va-  ju iz CIK-a “ne mo`eprimatipla}u,pau{ale i drugenaknade u Parla- mentuFBiH, odnosnozasno vati paralelniradno- pra vniodnos“. Tako|er, zabrana u smislu“kon- zumiranja“ mandataposlanika odnosi se i na onemogu}avanje u~e{}a u radu i djelo vanjuParla- mentaFBiHprilikomglasanja i odlu~ivanja.Glasnogo vornica CIK-a na ve- la je da sli jedomtoga ni predsje- da va ju}iVi je}aministara BiH Nikola[piri}, ko ji je nakonsje- dnice u ~et vrtakna ja viosvo ju ostav ku na tu pozici jukra jem mjesecazbogpreuzimanjaman- dataposlanika u Predsta-  vni~komdomuParlamentarne skup{tine BiH,ako ne dobi je druga~ijistav te dr`a vneinstitu- ci je, “ne mora to ~initi“. Interesantno je da jesamopri-  jesedamdana u izja vi za na{ list  VedranHad`ovi}, ~lan CIK-a BiH,istakaokako}e izabranizvani~ni- ciko ji“buduobna{alidvojneun- kci jebiti u sukobuinteresa, te da  je uputstvo iz 2006. ko jim se pro- pisi valamogu}nostostanka na rani jojdu`nosti (u tehni~kom mandatu) i preuzimanjeno ve, poslani~keosvo jene na izborima - ukinuto.”O~ito da ne{to(oda vno) ni jeka- kotreba u CIK-u ili su ~lano vi te dr`a vneinstituci je u me|u vre- menuodlu~ili da vratesuspendi- ranouputstvo?! No, kakobilo da bilo, (no vi) stav CIK-a vezano za “slu~aj“ Be vandako ji ima da se primjenju je na sve ostaledu`no- snikeizazvao je pra vusmutnju me|uzvani~nicima. Naime, iz straha da ne do|u pod udarZako- na o sukobuinteresa - u instituci-  jamavlasti BiH ili organimavlas- tiFBiHzbogpreuzimanjazastu- pni~kihmandata, neki od izabra- nihzvani~nika ve}su podni jelios- tav ke.
Nespo ji vost i sukob
To je jo{u ~et vrtaku~iniominis- tar za ljudskapra va i izbjeglice u  Vi je}uministara BiH SaetHalilo-  vi}, ko ji je oba vi jestiopredsjeda-  va ju}eg[piri}a da podnosiostav - ku na tu du`nost jer prihvataman- datposlanika u Predsta vni~kom domuParlamentaFBiH. Kako bi izbjegaoisto(sukob interesa),jer je preuzeomandat zastupnika u kantonalnojSkup{ti- ni,i doskora{njipremi jerKanto- naSara je voBesimMehmedi} prenio je svo jaovla{tenja na mi- nistraprav deZlatkaMesi}a da vo- diVladu do izbora one u no vom sazi vu.Isto je u~inio i dosada{njipremi-  jer RS-a MiloradDodikzbogizbo- ra na unkci jupredsjednika tog en- titeta, ovlastiv {iministrapros vje- te i kultureAntonaKasipo vi}a da do izborano vevodidosada{njisa- zivVlade RS-a.Na konstataci juno vinaraOslo- bo|enja da je ju~era{nje(no vo)tuma~enje CIK-a BiH druga~ijeu odnosu na ono ko je je pri jese- damdanadala ta dr`a vnainsti- tuci japostupa ju}i po zahtje vue- deralnogpremi jeraMustaeMu-  jezino vi}a, ko ji je tra`ioo~ito va- nje da li }e pet ministara iz Vla- deFBiHbiti u sukobuinteresa ako preuzmuposlani~kemanda- te u Predsta vni~komdomuPar- lamentaFBiH(VelimirKuni},  VjekoslavBe vanda, Muhidin  Ali} i EdinMu{i}) te Skup{tini Hercego va~ko-neretvanskog kantona(SaetOmero vi}), gla- snogo vornicaMaksidaPiri}na-  vela je da “ni je“.- Mi smo premi jeruFBiH u do- pisuukazali na odredbe~lana 1.8. stav4 Izbornogzakona BiH ko-  jim je propisano da jednolice mo`eobav ljatisamojednunepo- srednoizabranuja vnudu`nost ili naj vi{ejednuneposrednu i je- dnuposrednoizabranudu`nost (slu~ajDomanarodaParlamen- taFBiH), osim ako zakonomni je druga~ijepropisano. Nespo ji vim se u skladu sa zakonskimodre- dbamasmatra i vr{enjeovih(na-  vedenih) unkci ja sa obna{anjem istih u iz vr{nimorganimavlasti, na vela je Piri}, po ja{nja va ju}i da  je to ono {to su uputili kao dopis ederalnompremi jeru.
AlmirTERZI]
 SKANDAL
Tuma~enje CIK-a BiH izazvalonovupomutnju
CIKBiH dao (no vo) tuma~enje da federalniministarfinanci jamo`e ostati na toj pozici ji do izborano veVladeFBiH, te isto vremeno potpisatii izja vu o prihvatanjuzastupni~kogmandata u Predsta vni~komdomuParlamentaFBiH
Dva razli~ita uputstva usedam dana?!
O~ito da ne{toni ekakotreba u CIK-u VjekoslavBevanda:Dva posla, jednapla}a
KONZUMACIJA PRAVA Iz CIK-a po ja{nja va ju da Be vanda, ali i svi sasli~nim si tuaci jama, “ne mogu konzumira ti mandat poslanika u zakonoda vnom ti jelu“ ako os ta ju (i) minis tri. To prakti~no zna~i da“ne mo`e prima tipla}u, pau{ale i druge naknade u Parlamen tu FBiH, odnosnozasno va ti paralelni radno - pra vni odnos“

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->