Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5467, 22.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5467, 22.11.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 425|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
 VEDAD IBI[EVI]
Ragnik 
nije biou pravu
KO[ARKA
Klubovimaodnose iko{eve
Agencija za privatizaciju FBiH odbila prijedlog za sporazumni raskid kupoprodajnog ugovora
Dr`avi se firma`eli vratiti kao „iscije|eni limun“
Najave novog sudskog spora
Mogu}i epilog i ste~aj firme
Zbog tu|eg kreditaostaje bez pola stana!
Dr`avne institucije imaju ~ak 1.500 automobila
[evo: Razgovor s du`nicom nije pomogao
(Foto: D. Stojni})
N
akon vi{e od sedam go-dina raspolaganja imo-vinom „Feroelektra“,kupac ove dr`avne fir-me, kompanija „Stani} invest“,predlo`io je sporazumni raskidugovora, ali u njemu Stani}i tra`eda im se vrati oko sedam milionamaraka.Pomo}nik direktora AgencijeMuriz Ha{imovi} ka`e kako se utom prijedlogu vlasnici „Stani}investa“ pona{aju kao opuno-mo}enici APF-a, te da je za Age-nciju to neprihvatljivo.
 3. strana
Nakon sedam godina u ’Feroelektru’
Intervju: Vjekoslav Bevanda, ministar finansija
NEMA 100 MILIONAKM U BUD@ETU
Jablanica:Sukob navija~a Borca i Sarajeva
PRETUKLI TROJICU, PAIM ZAPALILI VOZILO
 5. strana
   1   3 .  s   t  r .
Za kupovinu vozila 6,2 miliona KM
STANI]I TRA@E DA IM SE
VRATI SEDAM MILIONA KM
Vozni park: [tednja za bh. vlast potpuna nepoznanica
 Foto: (Arhiv „Avaza“)
@iranti:Milenu [evo naivnost preskupo ko{tala
   7 .  s   t  r  a  n  a
   6 .  s   t  r .
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 22. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5467
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Nebriga:Kada institucije odlu~uju o sudbini
SUD MO@E ODUZETI DJECU
NEMARNIM RODITELJIMA
9. strana
   5   9 .  s   t  r .   3   0 .  s   t  r  a  n  a
Ras tro{nos t 
SKANDALOZNO
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,22. novembar/studeni 2010.
2
Tomo Vidovi}, predsjednik Ka-ntonalnog odbora (KO) SDP-a Tu-zlanskog kantona, ~ijih se svih 13op}inskih odbora izjasnilo protivmogu}e koalicije SDP-a i SDA,podnio je ostavku na ovu funkciju,ali su je njegove partijske kolege izKO odbile.
Postignut cilj
Ovu informaciju „Avazu“ je po-tvrdilo vi{e izvora, a na kraju i samVidovi}. Njegova reakcija uslijedilaje nakon {to je Glavni odbor SDP-a BiH, uprkos jednoglasnom stavu~lanova te stranke iz TK da ne `eleu koaliciju sa SDA, odlu~io supro-tno. Time je sarajevska centralaSDP-a u potpunosti ignorirala stavKO TK i svih 13 op}inskih odbora.Potvr|uju}i da je podnio ostavkukoja je odbijena, sam Vidovi} je tajpotez poku{ao objasniti time da jeto uradio pred Izvje{tajnu konfere-nciju SDP-a „u sklopu redovnih ra-nije predvi|enih aktivnosti“.- Kantonalni odbor preuzeosam s ciljem da pobijedimo naizborima i to smo uradili. Na nar-ednoj Izvje{tajnoj konferenciji bi-ra se predsjednik za predstoje}e jo{tri godine - kazao je Vidovi}.
Strana~ka disciplina
Tek nakon konstatacije da obr-azlo`enje o ostavci i ne zvu~i ba{uvjerljivo, pogotovo jer je ostvariopartijski cilj, Vidovi} je ponudio pr-avi razlog za ostavku.- Pa, dobro, ostavka mo`e bitidovedena i u vezu s nastalim oko-lnostima i raspletom doga|aja ve-zanih uz uspostavljanje vlasti uTK - potvrdio je on.Odbijanje Vidovi}eve ostavkemoglo bi se tuma~iti kao poruka KOSDP-a TK da ne odustaje od svogstava o nekoaliranju sa SDA. No,malo ko mo`e predvidjeti kako }e seto odraziti na dosada{nju disciplinuu SDP-u, zbog koje su se odluke pa-rtijske centrale bespogovorno slu{ale.Nakon na~elnog dogovora pre-dsjednika SDP-a i SDA Zlatka La-gumd`ije i Sulejmana Tihi}a omogu}oj koaliciji, njihove stra-na~ke ispostave, tvrdi Vidovi}, jo{nisu vodile zvani~ne i konkretnerazgovore na nivou TK.
 E. HUREMOVI]
U naju`oj konkurenciji za mje-sto mandatara budu}e vlade Repu-blike Srpske (RS) ostali su aktue-lni ministar finansija AleksandarD`ombi} i na~elnik op}ine Mrko-nji}-Grada Zoran Tegeltija, preni-jela je ju~er Srna.Isti izvor navodi da bi ministarza ekonomske odnose u novoj vla-di RS trebala biti @eljka Cvijano-vi}, dosada{nji {ef kabineta premi-jera RS, dok bi Ministarstvo zaizbjegla i raseljena lica trebao vo-diti dosada{nji potpredsjednik RSDavor ^orda{. Jedno od ministarskih mjestanajvjerovatnije }e dobiti i aktue-lni ministar vanjske trgovine iekonomskih odnosa BiH Mla-den Zirojevi} i direktor „Slu`-benog glasnika RS“ SrebrenkaGoli}.
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Doprinosi za radnike ne upla}uju se od 2001. godine!?
„@eljeznicama FBiH“ od kraja ratavladaju kadrovi SDA i upropa{tavaju jenemilice. Brankovi}, [erbo, D`umhur, paevo i Osmanagi}, je lista „stru~njaka“. ^uj,niko ne}e odgovarati?! Dr`avna firma patakvi lopovluci, onda nije ni ~udo za pr-ivatnike {to se tako pona{aju.
(seneka)
PORTAL - komentar dana
Vidovi}: Izvje{tajna konferencija SDP-a Lagumd`ija i Tihi}: Potpisani dogovor 
Iako je bilo najava da }e na-stavak konstituiraju}e sjedniceSkup{tine TK biti odr`an danas,to se ne}e dogoditi. Zvani~an ra-zlog je taj {to je za danas pre-dvi|ena i konstituiraju}a sje-dnica Predstavni~kog doma Pa-rlamenta FBiH.- Sjednica }e biti odr`ana 24.novembra i trebali bi biti formi-rani klubovi naroda, predlo`enikandidati za rukovodstvo, te ka-ndidati za Dom naroda Parlame-nta FBiH - kazao je Vidovi}.
Skup{tina 24. novembra
FORMIRANJE VLASTI
Zbog mogu}e koalicije SDP - SDA
Tomo Vidovi} podnio ostavku,
tuzlanske kolege je odbile
Ostavka se mo`e dovesti i u vezu s raspletom doga|aja vezanihuz uspostavljanje vlasti u TK, potvrdio Vidovi}
Reagiranje na „zlonamjerne {pekulacije“
SDP: Nismo potpisalikoaliciju sa SDA
SDP ne}e u~estvovati u formiranju nacionalnih blokova
SDP BiH demantirala je ju~er„zlonamjerne {pekulacije da je na-pravila koalicioni sporazum saSDA i formirala tzv. bo{nja~kiblok“.- Isti oni krugovi koji su prote-klih nekoliko godina ~inili sve daSDP izgubi izbore i koji nikako nemogu da se pomire s ~injenicom dasu gra|ani BiH, usprkos njima injihovim `eljama, svoj glas daliupravo SDP-u i @eljku Kom{i}u,danas poku{avaju uraditi sve kakobi SDP prikazali kao partiju koja }epoput stranke njihovih mentora pr-evariti gra|ane i izigrati njihovopovjerenje - saop}io je SDP BiH.Istaknuto je da „SDP BiH nijesklopio niti potpisao bilo kakav ko-alicioni sporazum sa SDA, kao ni sabilo kojom drugom politi~kom str-ankom“. Navedeno je da je SDP po-bijedio na op}im izborima i stogaje njegovo rukovodstvo obavilo ko-nsultacije s rukovodstvima Narodnestranke Radom za boljitak, Hrva-tske stranke prava, Srpske demokr-atske stranke, Demokratske naro-dne zajednice, Saveza za bolju bu-du}nost BiH - SBB BiH i SDA, kao{to }e u narednom periodu razgo-varati i s drugim parlamentarnimstrankama.- SDP je vi{e puta do sada jasnoistakao kako ne}e u~estvovati u fo-rmiranju nacionalnih blokova. Na{primarni cilj je velika koalicija zaveliki posao koji se ogleda u jasnimi preciznim ustavnim reformamakoje su preduslov za formiranje ta-kve koalicije. Ukoliko to ne budemogu}e, alternativa tome je obi~na,ustavom definirana, parlamentar-na ve}ina koja }e biti posve}enarje{avanju ekonomskih i socija-lnih problema i otvaranju naj{iregprocesa u okviru Parlamenta koji bidoveo do potrebnih ustavnih pro-mjena - dodaje se u saop}enju.Istaknuto je da SDP BiH ne}eulaziti u tzv. blokovske koalicije ine}e potpisati koalicioni spora-zum s bilo kojom pojedina~nompartijom, nego s onim politi~kimpartijama s kojima postigne najve}istepen saglasnosti oko programaizgradnje dr`ave, u skladu sa pro-gramom SDP-a i koje }e biti u sta-nju da zajedno sa SDP-om formi-raju parlamentarnu ve}inu obave-zanu pred gra|anima na pro-vo|enje programa.- Nije sporno da je SDP ibo{nja~ka stranka, kao {to je i sr-pska i hrvatska, ali je isto tako ibh. politi~ka partija, te kao takvai u mnogo te`im uvjetima nijeizdala svoju istorijsku misiju.SDP }e s ponosom i dalje biti pa-rtija i Bo{njaka i Hrvata i Srba isvih gra|ana koji BiH `ele vidje-ti kao funkcionalnu multietni~kudemokratiju - dodaje se u sa-op}enju.
Ne izdajemo istorijsku misiju
Konstituiraju}a sjednica novogsaziva Predstavni~kog doma Parla-menta FBiH bit }e odr`ana danas uSarajevu. Nakon verificiranja ma-ndata, novoizabrani poslanici po-lo`it }e zakletvu.Prema izjavi Safeta Softi}a, pr-edsjedavaju}eg u dosada{njem~etverogodi{njem mandatu, sjedni-ca }e potom biti prekinuta, a novorukovodstvo bit }e imenovano u nje-nom drugom dijelu, ~iji se datum jo{ne mo`e odrediti.Najve}i broj novih mandata naizborima osvojio je SDP (28),slijede SDA (23), Savez za boljubudu}nost BiH (13), HDZ BiH(12), SBiH (9), po pet mandataNarodna stranka „Radom za bo-ljitak“ i koalicija HDZ 1990 -HSP, a SNSD, A-sda i DNZ po je-dno poslani~ko mjesto.
Danas konstituiranje Predstavni~kog doma FBiH
Poslanici }e samo polo`iti zakletvu
 D`ombi} i Tegeltija: U naju`oj  konkurenciji 
Ko }e biti mandatar Vlade RS
Kandidati D`ombi} i Tegeltija
Prva konstituiraju}a sjednicaSkup{tine Zapadnohercegova~kogkantona trebala bi biti odr`ana na-rednog petka. No, kako sada stva-ri stoje, ZHK }e, prema svemu su-de}i, ostati jedini kanton u FBiHu kojem }e aktuelni saziv Vlade do-biti povjerenje i naredne ~etirigodine.To nam je potvrdio i trenutnipremijer ZHK Zdenko ]osi}, ko-ji je istakao kako su konstelacijesnaga u Kantonalnoj skup{tini ta-kve da HDZ BiH sa svojih 13 za-stupnika izvr{nu vlast u ovom ka-ntonu mo`e sam izabrati. Preosta-lih deset skup{tinskih mjesta popu-nit }e ~etiri zastupnika HDZ-a1990, te po tri iz HSP-a i NSRzB.- Za{to mijenjati sada{nji sastavVlade koji dobro funkcionira? Mi-slim da }e izvr{na i zakonodavnavlast u naredne ~etiri godine bitiznatno stabilnija nego u prote-klom periodu - ocijenio je ]osi}.Ina~e, aktuelni sastav VladeZHK, koji ~ine ministri iz HDZ-aBiH, radi tek ne{to vi{e od dva mje-seca s obzirom na to da je ljetosdo{lo do smjene postave koju su ~in-ili ministri iz HDZ-a 1990, HSP-ai NSRzB na ~elu s biv{im premije-rom Zvonkom Juri{i}em.
 A. Du.
Pred konstituiraju}u sjednicu Kantonalne skup{tine
Aktuelni saziv Vlade ZHK dobivapovjerenje i naredne ~etiri godine?
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,22. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Ko (ne) stvaradobru klimu?
Za pravu „klimu saradnje“ potrebno je mnogo vi{eod sladunjavih rije~i kojima nas obasipaju Josipovi},Tadi} i drugi zvani~nici Hrvatske i Srbije
^ovjek dobrih namjera, Valentin Incko (Inzko), ponekad se ipakzalije}e u poku{ajima da u na{u turobnu stvarnost unese pone{toru`i~astih tonova. Njegov usiljeni optimizam pritom se sve ~e{}e za-sniva na precjenjivanju politike susjednih zemalja i njihovih lide-ra, koji su tobo`e prestali da budu dio bremena koje priti{}e Bosnui Hercegovinu.Na tom fonu je i njegova prekju~era{nja ocjena po kojoj su se na{isusjedi „distancirali od {ovinizma koji je ranije bio prisutan, a ko-ji ne donosi rezultate, i aktivno rade na tome da razviju klimu sar-adnje iz koje }e svaka zemlja u regiji imati koristi“.U prilog ovoj tezi gospodin Incko mo`e navesti brojne izjave hr-vatskih i srbijanskih zvani~nika, pogotovo Tadi}a i Josipovi}a. Po-ku{a li, pak, njihovu verbalnu susretljivost obrazlo`iti nekim konkr-etnim potezima, visoki predstavnik ipak bi morao da se ugrize za je-zik. I Tadi} i Josipovi} vi{e se pona{aju kao telali za {irenje sladu-njavih pri~a negoli kao lideri politika koje stvarno potpiruju„klimu saradnje“.Pro{losedmi~ni „herceg-bosanski“ bal vampira, naprimjer, od zva-ni~nog Zagreba ni na koji na~in nije kritikovan; pogotovo nije osu|enkao poku{aj uskrsavanja politike koja je svojedobno ubijala i dije-lila Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Josipovi} tu se mogao lijepoisprsiti. Ali nije!Sa razvijanjem „klime saradnje“ Boris Tadi} stoji jo{ lo{ije. Nje-gova slatkorje~ivost Ratka Mladi}a ne ugro`ava ba{ nimalo, kao niMilorada Dodika, ~iju agresivnost spram Bosne i Hercegovine izakulisa upravo on redovno pokriva. Da ne podsje}amo kako Tadi}evelijepe rije~i zavr{avaju i podlostima poput one koja je Juri{i}u pri-re|ena na beogradskom, a Gani}u na londonskom aerodromu.U „klimu saradnje“ u re`iji na{ih (dobro)susjeda stvarno bismopovjerovali kad bi oni, izme|u ostalog, kona~no pristali da ozbiljnorje{avaju grani~ne probleme s na{om zemljom, kad bi me|usobnetrgova~ke odnose postavili na fer osnove, kad bi prilikom svojih po-sjeta na{oj zemlji kao jedinu stvarnu prijestonicu po{tovali Saraje-vo, a ne kojekakve nacionalne „stolne gradove“ poput Mostara ili Ba-nje Luke...Tu ~ekamo i Josipovi}a i Tadi}a, i Srbiju i Hrvatsku. Hvala imna lijepim rije~ima, ali za „klimu saradnje“ od njih s pravom o~eku-jemo mnogo vi{e. U tom smislu, prema njima bi trebali biti zahtje-vniji i Valentin Incko i me|unarodna zajednica.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 143.696 posjetilaca.
 Pitanje: Podr`avate li pristup Bosne i Hercegovine NATO savezu?
A) DA 73,3%B) NE 24,33%C) Ne znam 2,51%
Velika podr{ka ulaskuBiH u NATO savez
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
CAB
 „Feroelektro“: Stani}i `ele vratiti firmu dr`avi kao „iscije|eni limun“ 
Nakon sedam godina raspolaganja „Feroelektrom“
Nakon vi{e od sedam godina ra-spolaganja imovinom „Feroelek-tra“, kupac ove dr`avne firme, ko-mpanija „Stani} invest“, predlo`ioje sporazumni raskid ugovora, ali unjemu Stani}i tra`e da im se vratioko sedam miliona maraka, sazna-je „Dnevni avaz“.
Izvr{iti ugovor
Do ove cifre Stani}i su do{li ta-ko {to su sabrali novac koji su po-tro{ili na kupovinu firme, pla}eradnika, pozajmice... Me|utim,Agencija za privatizaciju FBiH(APF) odbila je taj prijedlog.Pomo}nik direktora AgencijeMuriz Ha{imovi} ka`e kako se utom prijedlogu vlasnici „Stani}investa“ pona{aju kao opuno-mo}enici APF-a.- Nama ne trebaju njihovi pra-vni savjeti. „Stani} invest“ je nesu-mnjivi vlasnik 60,60 posto kapita-la u „Feroelektru“. Umjesto {tooptu`uju sve druge, mi ih poziva-mo da poka`u dobru volju uizvr{avanju ugovora. Imaju ugovorna snazi, u posjedu su imovine, ko-nzumiraju prava, pa je po{teno daizvr{avaju i obaveze - isti~eHa{imovi}.On upozorava da Stani}i ve} se-dam godina raspola`u imovinom„Feroelektra“, zbog ~ega je za Age-nciju neprihvatljivo da im se vra}ajupozajmice koje su davane biv{ojdr`avnoj firmi, a koje iznose goto-vo pet miliona maraka.
Nadoknada {tete
- To uop}e nije predmet ugovo-ra. Uz to, oni postavljaju ultimatumda }e aktivirati nekakve mjenice.Odnosno, najavljuju da sve vodi kaste~aju firme. Zanemaruju ~in-jenicu da su oni du`ni voditi firmukoju su kupili „pa`njom dobrog pr-ivrednika“ - ukazuje Ha{imovi}.Zbog svega, u APF-u tvrde dane}e odustati o sudskog raskidaugovora, nakon kojeg slijede tu`beza nadoknadu {tete, jer su uvjerenida je jedini cilj kupca da firmu do-vede u ste~aj, namiri se kao povje-rilac i vrati dr`avni kapital kao „is-cije|eni limun“.
 F. KARALI]
Iz „Stani} investa“ potvrdilisu nam da tra`e povrat oko se-dam miliona maraka, koliko su,kako ka`u, tokom upravljanja fi-rmom potro{ili na pla}e radnike,ulaganje u firmu i ostale obave-ze. Tako|er, tvrde da za sve po-sjeduju dokumentaciju.
Tvrdnje oulaganjima
Jedinica OSBiH pokazuje veliku profesionalnost 
Nakon {to je prije nekoliko se-dmica jedinica Oru`anih snaga (OS)BiH otputovala u mirovnu misiju uAfganistan, 45 bh.vojnika ve} je dobi-lo pozitivnu ocjenudanske borbene gr-upe, u okviru ~ijegkontingenta susmje{teni.To je ju~er za na{list potvrdio na~el-nik Zajedni~kog{taba OSBiH, gene-ralpukovnik Mila-din Miloj~i}, uz ko-nstataciju da su na{i vojnici `ivi,zdravi i izuzetno zadovoljni.- Pripadnici na{e jediniceizvr{avaju zadatak u skladu s odlu-kom Predsjedni{tva BiH i dodijelje-nom misijom. Konstantno, zna~i24 sata dnevno, imamo vezu s jedni-com. Prema najnovijem izvje{tajukoji sam dobio, vojnici rade svoj po-sao vrlo profesionalno i odgovorno.To su prve ocjene koje smo dobili uokviru danske borbene grupe - rekaonam je Miloj~i}.Iako se nalaze u Helmandu, je-dnoj od najopasnijih afganistanskihprovincija, gdje smrt vreba iz svakog}o{ka, prvi ~ovjek OSBiH ka`e dana{i vojnici osiguravaju bazu, te danemaju nikakve veze s vanjskimsvijetom.
S. R.
„Avaz“ saznaje
 Ha{imovi}: Ne trebaju nam njihovi pravni savjeti 
Stani}i tra`e da im sevrati sedam miliona KM
Ovakav prijedlog za sporazumni raskid kupoprodajnog ugovora Agencijaza privatizaciju FBiH odbila, te najavila da }e i}i ka sudskom raskidu
 Helmand: Opasna misija u danskoj  borbenoj grupi 
Bh. vojnici u Afganistanu dobili pozitivnu ocjenu
 Miloj~i}:Svakodnevnaveza

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Živomir Nenadović liked this
Ana Lazic liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->