Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoc Chu Han, Hieu Chu Viet

Hoc Chu Han, Hieu Chu Viet

Ratings:
(0)
|Views: 274|Likes:
Published by Nguyen Quang Hung

More info:

Published by: Nguyen Quang Hung on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

text

original

 
Tp chí Kin thc Ngày Nay Hc ch Hán, Hiu ch Vit
1
 
Hc ch Hán, hiu ch Vit
L Khách ± Tp chí Kin thc ngày nay s 790 Ngày rm, tôi hay i ving chùa. Có ln ti chùa Vnh Nghiêm, tôi gp mt oàn dukhách Hàn Quc, h c nhng câu i, nghê nga theo ting ca h, t ra tán thng vàging ³chùa Lâm T´ bên x h. Bên cnh ó, khách ngi Vit, k c cô hng dn viên,u ng ra t ý khâm phc. Tôi có cm giác nh danh thng ca chúng ta ch  h thngthc: Nên vn hóa ca chúng ta có mt im t gãy không sao kha lp ni!Các c tch trong Th vin Quc gia toàn ch Hán-Nôm, chng l dành riêng chongi Trung Quc (TQ), ài Loan, Nht Bn n tra cu?Thi gian gn ây, ã có nhiu bc thc gi khi xng vic khôi phc dy ch Hántrong trng ph thong. Nhiu ngi mi nghe ã thy nhc u, vì nh li các s t tin bitng  li câu ca dao:Sao mà khó th c Khng i,Mi ngi hc ch, chin ngi thôi!
Hc
 
ch 
 
Hán
 
hông?
 
 Ngay c ngi TQ cng thy khó. T u th k 20, nhà vn, nhà s hc AnhH.G.Wells trong tác phm kinh in ³Lch s ng i th gii´, t tiên oán TQ không thtr thành cng quc hàng u c, vì ch ca h khó quá, ngi dân phi tn quá nhiusc  hc, ³dùi mài kinh s´, n ni chng còn thi gian phát minh sáng to. Cun sáchtrên ã c các hc gi ni ting TQ nh bà Bng Tâm,ông Phi Hiu Thông dch sang tingTQ, gây ra nh hng sâu rng, khin ngi TQ có nh kin vn t ca h ãlc hu nh ch hình nêm ca ngi Babylon hay ch tng hình ca ngi Ai Cp c i, phi ting hành ci cách trit .T thp niên 30 ca th k trc, các nhà ngôn ng hc TQ ã sáng to ra b chLatin ánh vn nhm thay th ch Hán, nhng kh ni ngi TQ c b ch ó chng khácgì c ³bn kinh không ch do ng Tam Tng thnh t Tây Thiên V´! Nam 1949, sau khinc CHND Trung Hoa c thành lp, TQ dùng sc mnh ca c b máy nhà nc thúcy ci cách vn t, nhng cng ch dùng  mc  ban hành ch gin th. Ngay c ch ginth ó cng b ch trích gay gt là ã phá v nét p ca ch Hán, vi phm v t nguyên, nêncng ch n gin c s ít ch có quá nhiu nét và lu hành  i lc, Singapore, Malaysia,còn  ài Loan, Hong Kong, Macao và phn ln gii Hoa kiu hi ngoi vn dùng ch phnth truyn thng mà h gi là ³chính th´  nêu bt v trí chính thng.Dn dn ngi TQ cng nhn ra lp lun ca Wells là thiu c s, vì trong lch s TQtng là cng quc hàng u th gii, nh thi Khang Hy, thi cc thnh ca nhà Thanh,khi lng GDP TQ c tính chim 75% toàn th gii. Nên s lc hu ca TQ cn i không
 
Tp chí Kin thc Ngày Nay Hc ch Hán, Hiu ch Vit
2
 th  li cho nguyên nhân ch Hán. Vn s dng th ch ó, TQ hin nay ã tr thành nnkinh t xp th nhì th gii là mt minh chng.TQ có din tích ngang bng châu Âu, còn s dân thì hn hn, nhng là nc ln duynht trên th gii theo th ch nhà nc n nht, ch không theo th ch Liên bang nh Nga,M v.v. Nu không có th vn t phc tp nh vy làm cht gn kt, TQ ã chia nm x bythành vài chc nc nh t lâu ri. TQ có mt h thng phng ngôn quá phc tp, ngaytrong tnh Qung ông ã có 8 th ting khác nhau, ngi Qung Châu không nghe cting Triu Châu, ngi H không nghe c ting Hi Nam v.v. Nên s dng ch ánh vnlà không tng, vì nhng ngi a phng khác nhau c ch Hán nhng theo cách phát âmtheo ting i phng ca mình, chng khác gì ta trc kia s dng ch Hán.n  cng t b ³li nguyn´ tng t, nhng h cng ã vn lên mnh m, tr thành 1 torng ³4 viên gch vàng´ (Ngoài ra còn có Brazil, Nga, Trung Quc). Tôi tng coidanh thip ca mt thng gia n, ngoài 11 ting chính thc do lut pháp qui nh, h còn inthêm  19 th ting thông dng. May thay, h còn có ngôn ng hành chánh dùng chunglà...ting Anh, mt th ting Anh có l ch h nghe và hiu vi nhau.Cng có ngi quan nim rng, hc ting Anh, ting Pháp quá d vì ch cn nh 24ch cái là xong(!). Nu lý lun nh vy, hc ch Hán còn d hn nhiu. Tt c 80.000 chHán u do 8 nét cu to nên ch ³vnh´ (
): chm, ngang, s, móc, ngang i lên, phy, phy nghiêng, mác (im, hoành, th, câu, khiêu, phách, tà phách, ni). Gi là ³vnh t bát pháp´, hc vit ch ³vnh´ s thông tho mi bút pháp ca ch Hán.Vy ch Hán âu có khó,nht là i vi ting Vit có ti 70% t gc Hán.
 
ng
 l
ch
s b
ng
li
chúng
ta b
ng
i b
ác
 
Hc sinh các nc châu Âu bt buc phi hc ting Latin, mc dù ting Latin là thngôn ng ã cht, ngoài các nhà th Thiên chúa giáo và các nhà sinh vt hc, không còn ai sdng. Quan h gia ting Latin và ting Anh, ting Pháp, ting Nga hin i cng rt xa,ngi ta vn hc, vì ó là mt c ng. Ngi Pháp có câu: ³Ai bn lch s bng súng lc, s b lch s bn li bng i bác´. Hình nh chúng ta cng ã b lch s bn vài phát i bác...Cách ây 50 nm, bác H tng kêu gi gi gìn s trong sáng trong ting Vit, vìngi ta sính dùng ch gc Hán, nh thay vì sân bay thì nói phi trng, núi la nói là hadim sn, tàu ngm thì nói tim thy nh..., nhng vi tình hình giáo dc nh hin nay thìly âu ra ngi hiu c dim là cái sáng, cái nóng trên ngn la, tim thy là n dinc...Vì vy, bây gi nói n vic gi gìn s trong sáng ca Ting Vit chính li là phi hcch Hán. Nhng ví d v dùng sai t gc Hán, nh yu im (im quan trng) li c dùngnh ³im yu´, tang thng (bin dâu) c dùng nh ³au thng´, cu cánh (mc íchcui cùng) c dùng nh ³cánh quân cu giúp´ v.v. ã c báo chí nêu lên nhiu. Ngay cnhng bài vit nhm ³ính chính´ cách dùng ch Hán sai cng li sai luôn, chng hn trongsinh hc, ³b Linh trng´ bt ngun t ch Hán ³

´ là úng, li b bt li sai, phi là³Linh chng´ (

) mi úng (?!) (Nguyn Vn Duân, Ninh Thun). Ngay c trong chính
 
Tp chí Kin thc Ngày Nay Hc ch Hán, Hiu ch Vit
3
 T in ting Vit ca Vin Ngôn ng hc cng ã ln ln hai thut ng ³nhân chng´ và³chng nhân´ (theo PGS.TS oàn Lê Giang).
Hãy
 
co
i
ch 
 
Hán
c
 
ng,
 
ch 
hông
p
h
i
ngo
i
ng 
 
 Nhìn ra các nc ông Á, ngoài nc ta, không có nc nào on tuyt vi ch Hán. Ngi Nht hc ngi Hán nhng không h suy tôn ³Thiên triu´, h ã phá v h thngâm-ngha ca ch Hán và to ra 2 dng ch Hiragana

Bình gi danh
 và Katakana

(

Phin gi danh), th ch mà ngay ngi TQ c cng chnghiu gì. H vn s dng song song ch Hán Kanji (

Hán t), gm 1945 ch thngdùng và 400 ch dùng t tên ngi. Cui th k 19, thi k Minh Tr duy tân, h cng ãtng nh b ch Hán, nhng ngi dân vn coi mu ch cái Roma nh coi mt mã, chnghiu mô tê gì, ành phi dùng li n ngày nay. iu thú v là h phát hin ra hc sinh hcch Hán thông minh hc sinh không hc! Ngc li, ting Nht cng làm phong phú thêm tvng ting Hán, chng hn các t t do, dân ch, dng khí v.v là t gc Nht. Ngi Triu Tiên vn s dng ch Hán (Hancha) cho n th k th 15, xut hinch Hangul (Nhn vn) c áo. Hangul trông thoáng qua tng là xp ch theo kiu tnghình, thc ra, ây là ký âm gm 24 mu t ht sc khoa hc. Bên cnh ó, ngi Hàn Qucvn không b ch Hán, nm 1972, B giáo dc Hàn Quc ã qui nh phi dy 1800 ch Hánc bn cho hc sinh ph thông. Còn  CHDCND Triu Tiên, ngi ta ã b hn ch Hán. Ngi Hàn Quc không h e ngi n quá kh mà h tng thn phc TQ mà còn ng ra òing ký vi UNESCO v tác quyn phát minh ch Hán, cng nh h ã ng ký thành côngtt oan Ng là vn hóa phi vt th ca h. Theo phóng viên Bình Nguyên,  th ô Seoul,nhan nhn nhng ni qung cáo dy Hán t, vì phi có chng ch Hán t mi kim c viclàm ngon lành.Ch có Vit Nam là bê nguyên ch Hán v, coi là khuôn vàng thc ngc, bt chpting Vit thuc h Môn-Khmer ng h Nam Á, khác vi ch Hán thuc h Hán-Tng ngh Mongoria. Chúng ta tuy s dng ch Hán, nhng phát âm theo ting Vit c, tc âm HánVit. Chính âm Hán-Vit ã bo tn nhiu âm t c Hán Ng. Ngày nay, ting Hoa ã hoàntoàn b xáo trn v âm vn, ngi TQ mun làm th th ng phi dùng âm ca Hán ngc, cách phân bit vn bng, vn trc và gieo vn tt nht là da vào âm Hán Vit!n th k 13, ta xut hin ch Nôm  ghi âm ting Vit do Hàn Thuyên sáng to,nhng ch yu là lu hành trong dân dã, tt c các loi tu s, sc phong, các vn bn hànhchánh n khoa c, u s dng ch Hán. Ch nôm c ghép t ch Hán, da theo nguyêntc ³lc th´ (6 cách to dng ch Hán: tng hình, ch th, hình thanh, hi ý, chuyn chú,gi tá) ca ch Hán, nên còn khó c hn ch Hán, ch nhng ngi thông tho ch Hán,mi c c ch Nôm. Nhc im bm sinh ó ã khin ch Nôm không th ph binrng rãi và ã nhanh chóng lui khi v ài lch s khi ch Quc ng xut hin. Nc ta ã s dng ch Hán t th k th nht TCN khi b nhà ông Hán t ách ôh cho n u th k 20 khi ch  khoa c b bãi b, tính ra ã 2100 nm, nên ch Hánhoàn toàn có th coi là c ng ca ta, cng nh TQ, Hàn Quc, Nht Bn vy. Ch Hán

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->