Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
vietile-sfintilor-ortodoxiei-06-sinaxarul-lunii-iunie

vietile-sfintilor-ortodoxiei-06-sinaxarul-lunii-iunie

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Narcis

More info:

Published by: Narcis on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2011

pdf

text

original

 
LUNA IUNIESINAXAR
1 Iunie
În ziua întâi, pomenirea Sfântului Mucenic Iustin Filozoful.
Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful s-a născut către anul 114 în Sichem, unvechi oraş al Samariei, din părinŃigreci păgâni. A trăit pe vremea împăraŃilor Antonin cel Pios (138-161) şi Marcus Aurelius (161-180),şi s-a numit "filosof" fiindcă dincopilărie s-a osârduit cu studiulfilosofiei păgâne, iar mai apoi cucel al filosofiei Adevărului, învăŃătura lui Hristos.În jurul vârstei de 30 de ani Iustina primit sfântul botez (între anii133 şi 137) şi apoi a deschis oşcoală de filosofie creştină. Decimergând la Roma în anul 155, adat mai sus zisului împărat Antonino apologie în scris împotrivarătăcirii idolilor, şi dezvinovăŃitoarepentru credinŃa în Hristos, cu carepe una, adică credinŃa creştinilor,o adeverea şi o întărea, iar pecealaltă, adică înşelăciuneaidolească, o supunea cu dovediridin Scripturi.Mai târziu, în anul 161, puŃin după urcarea pe tron a împăratului MarcusAurelius, el a scris o a doua Apologie, adresată de aceasta dată SenatuluiRoman.Deci, fiind zavistuit de Crescent filozoful, a fost omorât cu vicleşug, chinuitfiind mai înainte cu multe chinuri.Acesta pentru viaŃa lui curată şi fără prihană, ajungând la fapta bună ceadesăvârşită, şi ajungând plin de toată înŃelepciunea, şi dumnezeiască şiomenească, a lăsat pentru toŃi credincioşii scrieri pline de toată înŃelepciuneaşi folosul care dau mare cunoştinŃă celor ce le citesc.
Tot în această zi, pomenirea SfinŃilor Mucenici Iust, Iustin,Hariton, Harita fecioara, Evelpist, Ierax, Peon şi Valerian.
Aceşti sfinŃi s-au nevoit la Roma, stând înaintea lui Rustic eparhul, şi dupămulte chinuri li s-au tăiat capetele. Însă se spune că mai înainte de taiere, azis Sfântului Iustin eparhul: "Voi credeŃi, că dacă veŃi fi omorâŃi va veŃi sui la
 
ceruri, şi veŃi lua vreun bine?" Iar el zise: "Nu ni se pare, ci suntem adeveriŃi,cum că îndată ne vor primi bune răsplătiri şi desfătată primire". Şi aşa li s-autăiat capetele.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Firm.
Acesta a fost în zilele lui Maximian şi pentru credinŃa în Hristos a fost prins şiadus către Magon ighemonul, şi neplecându-se a aduce jertfă la idoli, a fostdezbrăcat şi bătut cu vine, după aceea a fost spânzurat, chinuit în multefeluri, iar la sfârşit i-au tăiat capul, şi aşa a luat cununa luptelor sale.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Tespesie.
Acesta a fost în zilele împăratului Alexandru Sever şi pentru mărturisirea înHristos a fost prins de Simpliciu, guvernatorul Capadociei, pentru că era şi eldin Capadocia, şi adus în capiştea idolilor, ca să facă jertfă la idoli. Darnevrând el să facă aceasta, ci mai vârtos batjocorind idolii, a fost chinuit mult în multe feluri. Apoi a fost adus iarăşi în capiştea idolilor, unde aduceau elinii jertfe, şi apropiindu-se, a surpat jos jertfelnicul cel idolesc. Şi îndată a fostbăgat într-o tigaie înfierbântată la foc plină de untdelemn, de smoală şi deseu, şi stând în ea două zile, a ieşit sănătos şi pe mulŃi necredincioşi i-a întors la credinŃa lui Hristos, pentru mărimea minunii. Şi mai pe urmă l-auscos din cetate şi i s-a tăiat capul.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi nemântuieşte pe noi. Amin.
 
2 Iunie
În această lună, în ziua a doua, pomenirea celui între sfinŃiPărintele nostru Nichifor Mărturisitorul, patriarhulConstantinopolului.
Acesta a trăit pe vremea împărăŃiei păgânului împărat Constantin Copronim,născut în împărăteasa cetăŃilor,Constantinopolul, părinŃii lui eraude bun neam şi vestiŃi, numindu-seTeodor şi Evdochia. Acest Teodor afost iscălitor de cărŃile împărăteşticele poruncitoare. Şi fiind el pârâtcă este închinător aldumnezeieştilor icoane, a fostchinuit cu bătăi, şi trimis în izgonirela Milasa cu pază cumplită, şi dupăaceea a fost chemat, şinesupunându-se poruncilor împărăteşti, iarăşi a fost izgonit laNiceea, şi trăind acolo şase ani cumultă nevoinŃă, şi-a primitsfârşitul. Iar fiul său acesta,cinstitul Nichifor tocmai din naşterea fost înfăşat cu cununileOrtodoxiei şi crescut cu lapteledreptei credinŃe, şi trecând vârstaprunciei şi bine-învăŃând, a fostrânduit în ceata scriitorilor. Dupăaceea, socotind că toate suntpleavă şi păianjeni, s-a dus dincetate şi a mers la Propontida. Şi acolo singur a fost dat către Dumnezeu,petrecând cu multe trude şi petrecere rea. Deci întâmplându-se a se săvârşimarele arhiereu Tarasie, Nichifor acesta a fost rugat de împărat să ia scaunulPatriarhiei Constantinopolului. Deci, peste puŃină vreme răposând împăratulnumit mai sus, şi ajungând fiul său Stavrache moştenitor al împărăŃiei, acărui viaŃă scurtă fiind, a primit sceptrul împărăŃiei Mihail cel binecredincios.Deci, pe acesta pogorându-l din împărăŃie Leon cel cu nume de fiară, şi luândel împărăŃia, a stat împotriva sfintelor icoane, şi asupra dreptei noastrecredinŃe. Însă cu neputinŃă este să spunem şi să scriem câte a zis cu îndrăzneală către păgânul şi spurcatul acela cinstitul Părintele nostru Nichifor.Iar urâtorul de Dumnezeu, îndată pogorându-l din scaun şi izgonindu-l şibăgându-l în temniŃă, a dat poruncă să nu aibă nici o căutare sau mângâierede la nimenea. Şi aşa a rămas viteazul suflet chinuindu-se, până când acestticălos împărat şi-a lepădat sufletul, tăiat fiind şi sfărâmat de ai săi în bisericacea din Far. Iar fericitul acesta, fiind supărat de nevoi şi de patimi rele înmulŃi ani, şi fiind aproape de 70 de ani, şi-a dat sufletul său în mâinile luiHristos Dumnezeu, petrecând nouă ani în arhierie şi 13 ani în surghiun. Deci,se săvârşeşte pomenirea lui în cinstita biserică a SfinŃilor Apostoli, unde seaflă cinstitele lui moaşte.
Tot în această zi, pomenirea SfinŃilor 38 de Mucenici, care înbaie fiind băgaŃi şi pecetluindu-le uşa s-au săvârşit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->