Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5468, 23.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5468, 23.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 819|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

 
KO[ARKA
^
elik ostao beztrenera
STRAHOVI
Prognoziraju rast cijene p{enice za 41 posto, {e}era za 33, a kukuruza za ~ak 47 posto
Prehrambena krizane}e zaobi}i BiH
Na{a kupovna mo} nikako ne mo`e podnijeti enormni porast cijena
Crveni kri` BiH priprema tu`bu protiv Hrvatske
Bitka za dje~ije selo
10. strana
P
rema procjenama orga-nizacije za hranu i po-ljoprivredu Ujedinjenihnaroda, cijene hrane usvijetu 2011. godine mogle bistrahovito porasti.Prognoze govore da bi cijenap{enice mogla porasti za 41 po-sto u odnosu na trenutnu, {e}-era za 33, a kukuruza za ~ak 47posto. Dodaju da je zabrinjava-ju}e {to su oktobarske cijene hr-ane za pet posto vi{e nego u se-ptembru. Naravno, vlasti ne po-duzimaju ni{ta.
7. strana
Procjene stranih i doma}ih stru~njaka
Saznajemo:Uskoro odluka VSTV-a
KRESO OSTAJE NA^ELU SUDA BiH?
Zavod PIO:Zbog nerada Vlade FBiH
HO]E LI PENZIJESTI]I NA VRIJEME
   3 .  s   t  r .
Afera „Mutevelija“:Novi zahtjev advokata Du{ka Tomi}a
TU@ILAC ISLAMOVI] NIJEDOZVOLIO UVID U DNK NALAZ?
1'-7,'0#58'.+-1
215-72.,'0,'*4#0'
 Kompleks dje~ijeg sela u Lozici kod Dubrovnika procijenjen na blizu 1,6 miliona eura
(Foto: Arhiv „Avaza“)
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 23. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5468
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 Misimovi}: Na{ reprezentativac `eli opet zaigrati za prvi tim Galatasaraja
Nisam razmi{ljao opovratku u Njema~ku
Sporo v i 
   5   7 .  s   t  r .
61. strana 2. str.6. strana
BR^KO
Djevojkeu `ivotnojopasnosti
   1   5 .  s   t  r .
IMENOVANJA U RS
D`ombi}kandidat zapremijera
   9 .  s   t  r .
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
Ekskluzivno:Zvjezdan Misimovi} za „Avaz“
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,23. novembar/studeni 2010.
2
    w    w    w  .      d    n     e    v    n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Stani}i `ele vratiti „Feroelektro“  dr`avi kao iscije|eni limun
- Kupili su to za malo svojih para, do{liu banku, rekli - mi smo spremni to kupiti,dajte nam garanciju. Kada kupe, onda da-ju svu imovinu pod hipoteku, a banka pa-re za transakciju. Koliko nivoa lopova tu ima? Prvo oni {to su doni-jeli takav zakon o privatizaciji, drugi su oni {to prodaju u APF-u, tre}esu banke koje financiraju o~iti kriminal...
(murat tatarevi})
PORTAL - komentar dana
 Robins i Novkovi}: Podr{ka VSTV-u
(Foto: I. [ebalj)
[ef Misije OSCE-a posjetio VSTV
BiH treba vrhovnapravosudna instanca
Nu`ne ustavne promjene koje }e osiguratinezavisno pravosu|e, kazao Robins
[ef Misije OSCE-a u BiH amba-sador Geri Robins (Gary Robbins)izjavio je ju~er na pres-konferencijiu Sarajevu da BiH treba nezavisnopravosu|e koje }e biti zasnovano naUstavu BiH te da su nu`ne ustavnepromjene koje }e to i osigurati.Nakon posjete Visokom sudskomi tu`ila~kom vije}u (VSTV) BiH,gdje je iskazao podr{ku nezavisnostipravosu|a i VSTV-a, Robins je oci-jenio da mora postojati „jedan ~vrsttemelj koji ne}e biti zasnovan samona zakonu nego i na Ustavu BiH“.- U BiH treba postojati vrhovnapravosudna instanca koja }e rje{ava-ti nesuglasice u zakonodavstvu. Takvainstitucija postoji u evropskim zemlja-ma. Kada imamo nesuglasice u zako-nu i odre|ene nespojivosti, moramoimati jednog nezavisnog arbitra zbogsigurnosti u provo|enju zakona -objasnio je Robins, javila je Fena.Predsjednik VSTV-a MiloradNovkovi} saglasan je da su nedvo-smislene odredbe u Ustavu BiH ne-ophodne da bi se nezavisnost i nepr-istrasnost o~uvali i garantirali.- Situacija kod nas je takva dasudska vlast kroz finansiranje za-visi od politi~ke vlasti, {to se nepo-voljno odra`ava na nezavisnost,ali i na efikasnost i kvalitet rada pr-avosu|a - ocijenio je Novkovi}.
U FBiH 25. novembar neradni dan
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavje{tava ja-vnost da je Zakonom o progla{enju 25. novembra Danom dr`avno-sti Bosne i Hercegovine odre|eno da je taj dan neradni. Na taj dandr`avni organi, preduze}a i druge pravne osobe ne rade, saop}eno jeiz Ureda Vlade FBiH za odnose s javno{}u, prenijela je Fena.
Danas sastanak o stanju u „Aluminiju“
Had`i}: Radnici ne moguostati bez obe{te}enja
Zbog situacije u kojoj se nalazeotpu{teni radnici mostarskog „Alu-minija“, koji bi ostali bez bilo ka-kvog obe{te}enja ako se desi oti-ma~ina dr`avnog kapitala najavlje-na za predstoje}u Skup{tinu dio-ni~ara mostarskog kombinata, da-nas }e u Mostaru biti odr`an sasta-nak kako bi se izna{lo neko rje{enje.Sastanak je inicirao predsje-dnik Sindikata metalaca BiH Mu-hamed Had`i}, a prisustvovat }emu i federalni premijer MustafaMujezinovi} i ministar energije,industrije i rudarstva Vahid He}o,zatim predstavnici otpu{tenih iobespravljenih radnika te Uprave„Aluminija“.- Tra`it }emo produ`enje spor-azuma izme|u Vlade FBiH i „Alu-minija“, koji je istekao 8. novem-bra, jer on trenutno jedini garanti-ra da radnici budu obe{te}eni - ka-zao je Had`i} za „Avaz“.
 A. Du.
Aktuelna predsjednica SudaBiH Medd`ida Kreso, koja jekonkurirala za novi mandat na~elu ove pravosudne institucije,intervjuirana je ju~er pred Viso-kim sudskim i tu`ila~kim vi-je}em BiH (VSTVBiH). Intervjuje, saznajemo, trajao skoro dva sa-ta.Time je zatvoren krug razgo-vora s kandidatima za ~elnu po-ziciju Suda. Prema ustaljenoj pr-oceduri, rang-lista kandidata ko-ju sa~ini Podvije}e za predlaganjekandidata dostavlja se VSTV-uradi dono{enja kona~ne odluke.Osim Krese, na konkurs za pr-edsjednika Suda BiH javilo se jo{pet kandidata: Tihomir Lukes,Izo Tanki}, Nenad [eleda, Davo-rin Juki} i Azra Mileti}. Oni suintervjuirani 18. novembra.Kona~na odluka o predsje-dniku Suda BiH trebala bi bitidonesena polovinom decembra.Iako se {pekuliralo da bi, nakon{to navodno na ~elo Ministarstvapravde BiH do|e Bo{njak, pozi-cija predsjednika Suda BiH tre-bala pripasti Hrvatima,konkretno TihomiruLukesu, prema na{im sa-znanjima to se vjerovatnone}e desiti.Kako tvrde na{i sagovo-rnici dobro upoznati sovom problematikom,Hrvati su do sada pojednom bili na ~eluSuda i Tu`ila{tvaBiH, a Srbi u trimandata na ~eluVSTV-a i jedn-om Tu`ila{tvaBiH. Bo{njacisu samo jedn-om imali po-ziciju pre-dsjednikaSuda BiH.Na{i izv-ori stoga tvr-de da najvi{e{ansi za ponovniizbor na ~elo SudaBiH ima dosada{njapredsjednica Med-d`ida Kreso.
 F. V.
Nakon prijedloga za produ`enje pritvora za jo{ dva mjeseca
Jasmin Rendi} po~eo {trajkgla|u u srbijanskom pritvoru
Ve} sedmi mjesec nezakonito pritvoren
Vi{e ne znamo kako da seodupremo nasilju srbijanskog pravosu|a, ka`e o~ajni otac Jasim
Tuzlak Jasmin Rendi} (28), ko-ji se od hap{enja na grani~nom pr-ijelazu Ra~a 27. aprila ove godinenezakonito nalazi u srbijanskomekstradicionom pritvoru, po~eo jeju~er {trajk gla|u, potvrdio nam jenjegov otac Jasim.
Nastavak agonije
Na ovaj korak o~ajni Rendi} od-lu~io se nakon {to je saznao da je is-tra`ni sudija suda u Sremskoj Mitr-ovici predlo`io da mu pritvor budeprodu`en za dodatna dva mjeseca.Rendi} je uhap{en prilikom po-vratka iz Afganistana, koji je za njimraspisao potjenicu zbog navodne pr-evare. Srbijanske vlasti bile su du`neu roku od 40 dana isporu~iti gaAfganistanu ili pustiti na slobodu. Ni-jedno ni drugo nije se desilo, a JasminRendi} ve} sedmi mjesec ~ami uekstradicionom pritvoru u Srbiji.U me|uvremenu, iz Afganistanaje u Srbiju stigao tek rukom pisani pa-pir, koji ne predstavlja nikakav dokazna osnovu kojeg bi Jasmin Rendi}mogao biti isporu~en ovoj zemlji.Uprkos tome {to se advokat Jovan Pavlovi} u vi{e navrataobra}ao i sudu i drugim pravosu-dnim institucijama u Srbiji, ~ak iMinistarstvu pravde i predsjedni-ku Borisu Tadi}u, ukazuju}i na fla-grantno kr{enje zakona, agonija Ja-smina Rendi}a se nastavlja.
Te{ko stanje
- Prijedlog da pritvor bude pr-odu`en za jo{ dva mjeseca novi jeno` u srce i njemu i nama, ~lanovi-ma porodice. Vi{e ne znamo {ta daradimo, kako da se odupremo na-silju srbijanskog pravodu|a. Biosam danas (ju~er, op. a.) sa sinomi on se nalazi u izuzetno te{kompsihofizi~kom stanju - pri~aogor~eni otac Jasim Rendi}.Prema njegovim rije~ima, Ja-smin odbija i vodu i hranu. To je po-rodici nova briga, jer uz borbu sa sa-movoljom srbijanskog pravosu|a,sada se moraju brinuti i za Jasmino-vo zdravlje.
 E. HUREMOVI]
 „Aluminij“: Produ`enje sporazuma
Odluka VSTV-a polovinom decembra
„Avaz“ saznaje
Medd`ida Kreso ostajepredsjednica Suda BiH?
Osim Krese, kandidati su Tihomir Lukes, Izo Tanki},Nenad [eleda, Davorin Juki} i Azra Mileti}
 Kreso: Va`na funkcija udr`avnoj  instituciji Sremska Mitrovica: Pritvor u koji je smje{ten Rendi} Rendi}: Korak o~ajnika
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,23. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal 
@
 avaz.ba)
Pivarskapodvala
Samoinicijativnim vezanjem crvene i zelene zastave,Selimovi}i, njihovi bilteni i vrh SDA gla~aju sankekoje }e SDP sigurno odvesti u politi~ku provaliju
Detaljno seciraju}i intervju koji je @eljko Kopanja, vlasnik na-jve}eg medijskog sistema u RS, u pro{li petak dao za „Dnevni avaz“,de`urna „~ista~ica“ porodice Selimovi}, Vildana Selimbegovi}, ~aki u terminu njegovog objavljivanja vidi zavjeru i skrivene, opasnenamjere.U strahu su velike o~i. Ho}e li Kopanja nagovoriti Milorada Do-dika da sjedne za sto sa Zlatkom Lagumd`ijom, omek{a stavove, okr-ene se gradnji boljih odnosa unutar BiH i napusti secesionisti~ku pri~u,i mo`e li se Lagumd`ija dogovoriti s Fahrudinom Radon~i}em o fo-rmiranju parlamentarne ve}ine na svim nivoima vlasti, to je ono {touistinu brine ratnoprofitersku kamarilu s Hilmom i Mujom Selimo-vi}em na ~elu. I to njihova glasnogovornica ne krije.Kopanja je ovdje samo povod i zgodna prilika da se, prije svihLagumd`iji, po{alju poruke. Jer, za Selimbegovi}ku i njene gazde,otima~e „Sarajevske pivare“ i stotinjak drugih bh. kompanija, pita-nje uspostave nove vlasti ravno je izboru izme|u `ivota i smrti.Ako u koaliciji budu Lagumd`ija i Radon~i}, Selimovi}i su svje-sni da }e prvi potez Radon~i}evog Saveza za bolju budu}nost u Fe-deralnom parlamentu biti usvajanje zakona o reviziji kriminalne ra-tne i poratne privatizacije.Kako se, s razlogom, i sami vide kao prvi koji }e se na}i na uda-ru takvog, antimafija{kog zakona, Selimovi}i i nogama i rukama ko-paju i lobiraju da novu vlast formiraju SDP i SDA. Oni se, naime,nadaju da }e ih njihovi dugogodi{nji pokrovitelji iz SDA, Bakir Ize-tbegovi} i Sulejman Tihi}, za{tititi od procesuiranja i ostaviti da namiru nastave plja~ku i podrivanje ekonomskih temelja FBiH.S druge strane, zato {to savez Lagumd`ije s Izetbegovi}em i Ti-hi}em tako sna`no guraju Selimovi}i i njihovi reketa{ki mediji, unajve}em dijelu bh. javnosti ovaj neprirodni politi~ki brak ve} se opi-suje kao „pivarska koalicija“.Poruka bira~a, dakle, jasna je i hirur{ki precizna. Sli~no rezonu-ju i aktivisti SDP-a na terenu, koji su, sude}i prema brojnim kome-ntarima na portalima, izri~ito protiv pakta s korumpiranom SDA injenim tajkunima.Narod, uostalom, zna da samoinicijativnim vezanjem crvene i ze-lene zastave, Selimovi}i, njihovi fabri~ki bilteni i vrh SDA zajednogla~aju sanke koje }e SDP sigurno odvesti u politi~ku provaliju.
 
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
 Iz Zavoda PIO poru~uju da penzioneri nemaju razloga za brigu
(Foto: Arhiv „Avaza“)
Predstavnica UNICEF-a Florens Bauer
Siroma{tvo naru{avaprava djece u BiH
Siroma{tvo najvi{e doprinosi daosnovna prava djece u BiH budu na-ru{ena, re~eno je ju~er na okru-glom stolu o temi „Dje~ija prava da-nas, dje~ija prava nekada“, odr`anomu Banjoj Luci, javila je Fena.- Generalni problem, kako uBiH tako i u svijetu, jeste da mla-di ljudi najvi{e trpe zbog problemakoji se de{avaju, te se zbog toga na-ru{avaju njihova prava. Na`alost,mnogo je nejednakosti i margina-liziranih grupa u dru{tvu gdje sedjeci ugro`avaju njihova prava -istakla je Florens Bauer (Florence),predstavnica UNICEF-a u BiH.
 Bauer: Generalni problem
ZAVOD PIO
Strahovanja zbog nerada Vlade FBiH
Ho}e li penzijesti}i na vrijeme?
Problem {to je ~lanovima Upravnog odbora istekao mandat, ali u Zavodu PIOtvrde da i nadle`no ministarstvo mo`e odrediti koeficijent i datum isplate penzija
^lanovima Upravnogodbora (UO) ZavodaPIO/MIO FBiH istekao jemandat, a novi ljudi u ovomorganu nisu jo{ izabrani.Zbog ovakve situacije moglobi se desiti da se ne doneseodluka o koeficijentu zaisplatu novembarskih pe-nzija.No, tu mo`e usko~iti Fe-deralna vlada. Ako bi privr-emeno produ`ila mandatstarim ~lanovima UO, penzionerine bi imali razloga za strah.
Telefonska sjednica
Svjesni su toga i u Vladi, aliju~er nije bilo zvani~nog dogovo-ra o odr`avanju njene sjednice,iako se poku{avala posti}isaglasnost da ona bude odr-`ana {to prije, makar telefo-nski.I u Savezu udru`enjapenzionera FBiH strahujuda }e penzije za novembarkasniti.- Do sada nismo imalisastanak s predstavnicimaZavoda PIO niti se ta insti-tucija ogla{avala u vezi s no-vembarskim penzijama. Tr-ebali bismo se sastati ove sedmice.Brine nas {to fakti~ki nema Upra-vnog odbora, pa trenutno nema kodonijeti odluku o koeficijentu i da-tumu isplate penzija - ka`e za„Dnevni avaz“ predsjednik Save-za udru`enja penzionera FBiHOmer Omerefendi}.Savez je od Zavoda PIO zatra`ioda dosada{njim ~lanovima UO bu-de produ`en mandat za dva mjese-ca kako ne bi do{la u pitanje ispla-ta penzija. S druge strane, u Zavo-du PIO tvrde da penzije u dece-mbru ne}e kasniti.- Od nadle`nog ministarstva za-tra`ili smo da starim ~lanovimaUO privremeno produ`i mandat.Sada se ~eka sjednica Vlade. ^ak iako ona ne bude odr`ana, penzio-neri nemaju razloga za brigu, jer iMinistarstvo rada i socijalne poli-tike mo`e odrediti i koeficijent i da-tum isplate penzija - ka`e portpa-rol Zavoda Tomislav Kvesi}.
Uplata doprinosa
Naglasio je da je uplata dopri-nosa za penzije redovna i u skladus proteklim mjesecima.- Nema nikakvih problema s pr-ilivom novca, tako da penzije mo-gu sti}i do 5. decembra. Jedinoo~ekujemo da Vlada uplati 13 mi-liona KM za povla{tene penzije.Nemamo posebne garancije odnje, ali postoje ranija obe}anja da}e do kraja godine penzije biti is-pla}ivane bez problema - ka`eKvesi}.
 E. Ha. - M. K.
Ako ne bude sjednice Vlade,bez novembarskih naknada moglibi ostati i borci, jer im primanjane mogu biti ispla}ena bez Vladi-ne odluke o visini koeficijenta. Ta-ko|er, Vladino izja{njenje ~eka ipravilnik o reviziji boraca.No, kako smo ju~er uspjelisaznati, Vlada }e se prvo pozaba-viti pla}ama u organima vlasti. Pr-ema najavama, danas bi trebao bi-ti odr`an sastanak predstavnikaVlade i sindikata u vezi s utvr|iva-njem visine osnovice pla}a, koje suposljednjih nekoliko mjeseci is-pla}ivane akontativno.
[ta }e biti s bora~kim naknadama?
Omerefendi}: Bojimo se ka{njenja

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Miran Bonic liked this
Hodzic Safet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->