Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De-thi-va-dap-an-mon-Hoa-1

De-thi-va-dap-an-mon-Hoa-1

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by wendy1o1o

More info:

Published by: wendy1o1o on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2011

pdf

text

original

 
 
ĐỀ THI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 2010
 Môn thi: Hóa h
ọc
 Th
ời gian làm bài : 90 phút
 
 Người ra đề:
Nguy
ễn Tấn Trung
(Trung tâm luy
ện thi Vĩnh Viễn)
 
 
Cho bi
ết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
 H = 1; He=4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32;Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5;Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1:
 
Cho m gam ợu no X tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp hơi Y (có tỉ
kh
ối hơi so với H
2
là 47/3 ) có ch
ất hữu cơ Z và thấy khối lượng rắn giảm 2,4 gam. Mặtkhác đốt a mol Z, thu được b mol CO
2
A.4,65 B. 9,3 C. 4,35 D. 4,5
và c mol nước; với b=a+c. Giá trị của m là
Câu 2
A. 2,408 B. 5,088 B. 5, 216 B.5,423
:
 
Cho 1,68 gam h
ỗn hợp
A g
ồm Mg, Al,Fe phản ứng với
dung d
ịch HCl dư. Sau
ph
ản ứng
 
thu được khối
dung d
ịch
X có kh
ối lượng lớn hơn khối lượng
dung d
ịch
 
HCl lúc đầu là 1,584
gam. Cô c
ạn
dung d
ịch X, thu được
m gam r
ắn. Giá trị m là
Câu 3:
 
A
1
và A
2
là các hchc đều phản ứng với CaCO
3
, bi
ết A
1
 
đơn chức . Đốt cháy hoàn toàn0,3mol X thu được 11,2 lít khí CO
2
 
(đktc).
Trung hòa 0,3 mol X c
ần 500ml
dung d
ịch
NaOH 1M.Thành ph
ần % (theo số mol) của A
1
A. 33,33 B. 46,67 C.50 D.66,67
Câu 4:
 
Đốt 0,03 mol
h
ỗn hợp
A g
ồm anken X và ankadien Y có cùng số H. Dẫn hết sản phẩm
cháy vào bình dung d
ịch
Ca(OH)
2
A. C
; th
ấy có 10 gam kết tủa. CTPT cuả X
 
2
H
4
B. C
3
H
6
C. C
4
H
8
D. C
5
H
 
10
Câu 5:
Cho dãy các ch
ất: C
2
H
7
O
2
N, Ca(HCO
3
)
2
, NH
4
Cl, (NH
4
)
2
CO
3
, ZnSO
4
, Al(OH)
3
,Zn(OH)
2
A. 3 B. 5 C. 2 D. 4S
ố chất trong dãy vừa phản ứng được với HCl vừa phản ứng được với NaOH
 
Câu 6:
 
Cho h
ỗn hợp gồm Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit
H
2
SO
4
0,5M, th
u được Vlít H
2
 
A. 3,36 B.4,48 C. 5,32 D. 4,872(
ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi).
Dung d
ịch Y có pH =1. Giá trị V là
 
Câu 7
 
A. điện phân nóng chảy NaCl
 
:
 
Trong phòng thí nghi
ệm, người ta thường điều chế c
lo b
ằng cách
 B. cho dung d
ịch HCl đặc tác dụng với KMnO
 
C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn
 
4
 D. cho F
2
 
đẩy Cl
2
 
ra kh
ỏi
 
Câu 8
:
H
ỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn
h
ỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H
2
SO
4
 
A. C 
đặc, thu được hỗn hợp
khí Z có t
ỉ khối đối với hiđro bằng 19.
Công th
ức phân tử của X là
3
H
8
B. C
3
H
6
C. C
4
H
8
D. C
3
H
4
 
Câu 9
A. buta-1,3-
đien; cumen; etilen;
trans
-but-2-en.
:
 
Dãy g
ồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
 B. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.C. 1,2-
điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.
D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.
Câu 10
:
Cho 17,8 gam b
ột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO
3
)
2
0,2M và H
2
SO
4
A. 16,8 B. 17,8 C.13,48 D. 10,680,25M. Sau khi các ph
ản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp bột kim loại và NO
(s
ản phẩm khử
duy nh
ất, ở đktc). Giá trị của m
 
Câu 11
:
 
Dung d
ịch
A g
ồm a mol NaOH và b mol NaAlO
2
A. a<c < 4b + a B. c > 4b + a C. a <b < 5c D. c = 4a + b. Cho c mol HCl vào dung d
ịch
 
A . Để
có k
ết tủa, thì a, b, c có biểu thức liên hệ đúng
nh
ất là:
 
Câu 12
:
Nhúng thanh kim lo
ại X vào 100ml
dung d
ịch
Fe(NO
3
)
3
A. Fe B. Cu C. Zn D. Al0,1M. Sau m
ột thời gian lấy
thanh kim lo
ại ra, cô cạn dung dịch sau thí ng
hi
ệm thấy có 2,42 gam rắn. Kim loại X là:
 
Câu 13
:
Đốt m gam
h
ỗn hợp
A g
ồm C
2
H
4
(OH)
2
, CH
3
CHO, HCOOC
2
H
5
 
thu được 0,25 mol
H
2
O và 0,23 mol CO
2
. N
ếu cho m gam
h
ỗn hợp
A ph
ản ứng
h
ết với Na, thu được V l
ít H
2
A. 0,448 B.0,56 C. 0,672 D.0,224
(đkc).
Giá tr
ị V là:
 
Câu 14
:
 
Cho h
ỗn hợp
g
ồm x mol CuFeS
2
và y mol Cu
2
S ph
ản ứng
h
ết với H2SO4 đặc, thuđược
z mol SO
2
A. 15x + 8y = 2z B. 17x + 10y = 2z C. 13 x + 8y = 2z D.17x + 8y = z. Bi
ểu thức liên hệ x, y
, z là:
Câu 15
A. Li B. Na C. K D.Rb
:
Hòa tan 16,8 h
ỗn hợp
2 mu
ối cacbonat và 3 sunfit của cùng kim loại kiềm vào
dungd
ịch
 
HCl dư thu được 3,36 lit
h
ỗn hợp
 
khí (đkc).
Kim lo
ại kiềm là:
 
Câu 16
:
Cho 5,6 lit CO
2
A. 0,1 5 B. 0,25 C. 0,3 D. 0,35
(đkc) vào
dung d
ịch
ch
ứa
x
mol NaOH, thu đượ 
c dung d
ịch
ph
ản ứng
 t
ối đa 200 ml
dung d
ịch
KOH 1M. Giá tr
ị x là:
 
Câu 17
:
 
Cho m gam h
ỗn hợp
A g
ồm FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
ph
ản ứng
ph
ản ứng hết với dung dịch
HNO
3
loãng (d
ư), thu được 0,784 lít (đkc)
h
ỗn hợp
G g
ồm NO, NO
2
A. 2,52 B. 3,92 C. 4,28 D.5,04có t
ỷ khối hơi so với hydro là
19 và dung d
ịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 16,94 gam muối khan. Giá trị m là:
 
 
 
Câu 18
:
X có s
ố hiệu là 17. Khi X kết hợp với Y tạo phân tử YX
2
A. 11 B. 19 C. 13 D.12thì s
ố liệu của Y là:
 
Câu 19
:
 
Cho 2,7 g h
ỗn hợp
Mg, Al, Cu tan vào dung d
ịch
HNO
3
 
dư tạo ra 0,02 mo
l NO, 0,08mol NO
2
A. 6,42 g B. 8,68 g C. 11,38 g D. 7,66. Kh
ối lượng muối thu được là:
 
Câu 20
A. C
:
 
X là h
ỗn hợp hai este đơn chức. Xà phòng hóa 0,15mol X cần vừa đủ 100ml dung dịch
NaOH 2M. Cô c
ạn dung dịch sau
ph
ản ứng được 16gam muối
khan. V
ậy công thức phân tử 2 este
trong X là
2
H
4
O
2
và C
7
H
6
O
2
. B. C
3
H
6
O
2
và C
8
H
8
O
2
C. C.
3
H
4
O
2
và C
4
H
8
O
2
. D. C
2
H
4
O
2
và C
3
H
6
O
2
 
.
Câu 21
A. H
:
Sau khi điện phân một dung dịch, trị số pH của nó tăng lên.
Dung d
ịch đó có thể là
 
2
SO
4
. B. K
2
SO
4
. C. AgNO
3
 
. D. KCl.
Câu 22
:
Đốt x gam
h
ỗn hợp
A g
ồm CH
2
=CH-CH
2
OH, CH
2
=CH-CHO, CH
3
COOC
2
H
5
 
thu được
0,3 mol H
2
O 0,5 mol CO
2
. N
ếu cho x gam
h
ỗn hợp
A ph
ản ứng
v
ới
dung d
ịch
AgNO
3
(dư
)trong NH
3
A. 10,8gam B.21,6 gam C.43,2 gam D.54 gam
dư. Sau
ph
ản ứng
 
thu được m gam kết tủa.
Giá tr
ị m là:
 
Câu 23
:
 
Hòa tan h
ết 19,5 gam kim loại M trong H
2
SO
4
 
đặc dư, thu được 4,032 lit SO
2
 
A. Zn B. Al C. Fe D. Mg
 
(đkc)
và1,28 gam r
ắn. Kim loại M là :
Câu 24
:
 
X, Y là hai ancol đồng phân có công thức phân tử C
4
H
10
O. Đun hỗn hợp X, Y
v
ới
H
2
SO
4
170 
đặc ở 
o
A.
 
2-metyl propen.
 
B.
 
but-2-en.
 
C.
 
but-1-en.
 
D.
 
xiclobutan.C ch
ỉ thu được duy nhất
m
ột anken E. Tên gọi của E:
 
Câu 25
:
Bi
ết 4,35 gam 1 mẫu chất béo tác dụng đủ 0,676 g
I
2
A.15,54 B. 6,43 C. 87,6 D.45,51. Ch
ỉ số iôt của chất béo là:
Câu 26:
 
Hòa tan h
ỗn hợp X gồm Fe
3
O
4
và Cu trong H
2
SO
4
A.FeSOloãng d
ư, thu được dung dịch X và
r
ắn
Y. Dung d
ịch X chứa:
 
4
, H
2
SO
4
B. Fe
2
(SO
4
)
3,
FeSO
4
C. FeSO 
4 ,
CuSO
4
D. FeSO
4
, CuSO
4
, H
2
SO
4
 
Câu 27:
 
Cho h
ỗn hợp
A: 0,15 mol Mg, 0,35 mol Fe ph
ản ứng
v
ới V
lit dung d
ịch
HNO
3
1M;
thu được
dung d
ịch
B , h
ỗn hợp
G g
ồm 0,05 mol N
2
A.1,1 B. 1,15 C. 1,22 D. 1,225O, 0,1 mol NO và còn 2,8 gam kimlo
ại.
Giá tr
ị V
là:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->