Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
thithudh2010

thithudh2010

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by wendy1o1o

More info:

Published by: wendy1o1o on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2011

pdf

text

original

 
G
ử 
i:
http//laisac.page.tl
TR 
ƯỜ 
NG THPT
Đ
ÔNG S
Ơ 
N 1 THI KSCL TR 
ƯỚ 
C TUY
N SINH N
Ă
M 2010 (L
N 1)MÔN THI: TOÁN
Th
ờ 
i gian: 180 phút (không k 
th
ờ 
i gian giao
đề
)
PH
N CHUNG CHO T
T C
CÁC THÍ SINH ( 8
đ
i
m)Câu I:
(2
đ
i
m)
 
Cho hàm s
 
)1(3
23
mx  x  x  y
+=
1. Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
 
đồ
th
hàm s
(1) khi
m
= 0.2. Tìm t
t c
các giá tr 
c
a tham s
 
m
 
để
hàm s
(1) có c
c
đạ
i, c
c ti
u và các
đ
i
m c
c
đạ
i,c
c ti
u c
a
đồ
th
hàm s
 
đố
i x
ng nhau qua
đườ 
ng th
ng
:
 x
– 2
 y
– 5 = 0.
Câu II:
(3
đ
i
m)1. Gi
i h
ph
ươ 
ng trình:
++=++ +=++
121
222222
 y xy xy y x  x   xy y x  y x 
2. Gi
i b
t ph
ươ 
ng trình:
02xlog)3x(82).11x(4
2xx
+
 3. Gi
i ph
ươ 
ng trình:
 x  x  x  x 
2sin21cos2)2cos2(sin3
33
+=
 
Câu III:
(1
đ
i
m) Cho hình chóp tam giác
đề
u
.
 ABC 
độ
dài c
nh
đ
áy b
ng
a
. G
i
 N 
l
nl
ượ 
t là các trung
đ
i
m c
a các c
nh
SB
SC 
. Tính theo
a
th
tích kh
i chóp
.
 AMN 
, bi
ế
t r 
ng m
t ph
ng (
 AMN 
) vuông góc v
ớ 
i m
t ph
ng (
SBC 
).
Câu IV:
(1
đ
i
m) Tính gi
ớ 
i h
n:
220
1cos2lim
2
 x  x 
 x  x 
 
Câu V:
(Cho
a
,
b
,
c
là nh
ng s
 1
đ
i
m) th
c d
ươ 
ng tho
mãn: . Ch
ng minh
3
222
=++
cba
747474111
222
++++++++++
cbaaccbba
 
PH
N RIÊNG (2
đ
i
m)
Thí sinh ch
ỉ 
 
đượ 
c làm m
t trong hai ph
n: Ph
n 1 ho
c Ph
n 2
 PH
N 1:(
Theo ch
ươ 
ng trình Chu
ẩ 
n)
 Câu VI.a:
(1
đ
i
m) Trong m
t ph
ng v
ớ 
i h
tr 
c t
a
độ
 
Oxy
cho hai
đ
i
m
 A
(1; 2),
 B
(1; 6) và
đườ 
ng tròn (
): . G
i
(
 A
,
) là phép v
t
tâm
 A
t
s
 
sao cho
(
 A
,
) bi
ế
n
đườ 
ng tròn (
) thành
đườ 
ng tròn (
’)
đ
i qua
 B
. Tính di
n tích
nh c
a tam giác
OAB
qua
(
 A
,
).
2)1()2(
22
=+
y x 
Câu VII.a:
(1
đ
i
m) Cho khai tri
n
nnn
 x a x a x aa  x 
++++=  ⎠ ⎞⎝ ⎛ +
....321
2210
. Tìm s
l
ớ 
n nh
t trongcác s
bi
ế
t r 
ng
n
là s
t
nhiên th
a mãn .
n
aaaa
,...,,,
210
110252
111222
=++
nnnnnnnnnn
CCCCCC
PH
N 2: (
Theo ch
ươ 
ng trình Nâng cao)
Câu VI.b:
(1
đ
i
m) Trong m
t ph
ng v
ớ 
i h
tr 
c to
 
độ
 
Oxy
cho hình ch
nh
t
 ABCD
có di
n tích b
ng 12, tâm
 I 
là giao
đ
i
m c
a
đườ 
ng th
ng
03:
1
=
 y x 
. Trung
đ
i
mc
a m
t c
nh là giao
đ
i
m c
a
06:
2
=+
y x 
1
v
ớ 
i tr 
c
Ox
. Tìm to
 
độ
các
đỉ
nh c
a hình ch
nh
t.
Câu VII.b:
(1
đ
i
m) Cho hàm s
 
1232
2
+=
 x  x  x  y
đồ
th
(
). Tìm t
a
độ
 
đ
i
m
thu
c (
) saocho t
ng kho
ng cách t
 
t
ớ 
i hai
đườ 
ng ti
m c
n c
a (
) là nh
nh
t.----------------***H
ế
t***----------------
Chú ý:
Thí sinh d 
ự 
thi kh
ố 
i B và D không ph
i làm câu V 
.
Thí sinh không 
đượ 
c s
ử 
ng tài li 
ệ 
u. Cán b
coi thi không gi 
i thích gì thêm
H
tên thí sinh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S
báo danh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
TR 
ƯỜ
 NG THPT
Đ
ÔNG S
Ơ
 N I THI KSCL TR 
ƯỚ
C TUY
 N SINH N
Ă
M 2010(L
 N1)
H
ƯỚ 
NG D
N CH
M MÔN TOÁN
-
 Đ
ể 
m toàn bài không làm tròn.- H 
c sinh làm cách khác n
ế 
u
đ 
úng v
ẫ 
n
đượ 
c
đ 
ể 
m t 
ố 
đ 
a.- N 
ế 
u h
c sinh làm c
hai ph
n trong ph
n riêng thì không tính
đ 
ể 
m ph
n t 
ự 
ch
n.- Thí sinh d 
ự 
thi kh
ố 
i B, D không ph
i làm câu V; thang 
đ 
ể 
m dành cho câu I.1 và câu III là1,5
đ 
ể 
m.
 
Câu N
i dung
Đ
i
mI.1
 Kh
o sát hàm s
ố 
...
1,00
* V
ớ 
i m = 0 thì
23
x3xy
=
1.
 p xác
đị
nh
:
R
2.
ự 
bi
ế 
n thiên
:a) Gi
ớ 
i h
n:
+∞==−∞==
+∞+∞−∞−∞
)x3x(limylim,)x3x(limylim
23xx23xx
0,25 b) B
ng bi
ế
n thiên: y’=3x
2
– 6x, y’ = 0
x = 0, x = 2.x - 0 2 +
y' + 0 - 0 +y0 +
 - - 40,25- Hàm s
 
đồ
ng bi
ế
n trên (-
; 0) và (2; +
), ngh
ch bi
ế
n trên (0; 2)1- Hàm s
 
đạ
t c
c
đạ
i t
i x = 0, y
C
Đ
= 0,
đạ
t c
c ti
u t
i x = 2, y
CT
= - 4.0,253.
 Đồ
th
:
Đồ
th
giao v
ớ 
i tr 
c tung t
i (0; 0), giao v
ớ 
i tr 
c hoành t
i (0; 0),(3; 0). Nh
n
đ
i
m u
n I(1; - 2) làm tâm
đố
i x
ng0,25
I.2
Tìm giá tr 
 ị 
c
a tham s
ố 
m ...
1,00
Ta có
mx6x3'y,mxx3xy
223
+=+=
Đ
i
u ki
n
để
hàm s
có c
c
đạ
i, c
c ti
u là y’ = 0 có hai nghi
m phân bi
t
3m0m39'
<>=Δ
0,25Ta có:
m31x2m32'y31x31y
 
+ ⎠ ⎞⎝ ⎛ + ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
T
i các
đ
i
m c
c tr 
thì y’ = 0, do
đ
ó t
a
độ
các
đ
i
m c
c tr 
th
a mãn ph
ươ 
ng trìn
m31x2m32y
+ ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
. Nh
ư
v
y
đườ 
ng th
ng
Δ
 
đ
i qua các
đ
i
m c
c tr 
có ph
ươ 
ngtrình
m31x2m32y
+ ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
, nên nó có h
s
góc k 
1
=
2m32
 0,25Ta có d: x – 2y – 5 = 0
25x21y
=
suy ra d có h
s
góc k 
2
=
21
 
Để
hai
đ
i
m c
c tr 
 
đố
i x
ng qua d thì ta ph
i có d
 
Δ
,0,25xy32O-4-21
 
0m12m 32211kk
21
==  ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
suy ra+) V
ớ 
i m = 0 thì
đồ
th
có hai
đ
i
m c
c tr 
là (0; 0) và (2; - 4), nên trung
đ
i
m c
achúng là I( 1; -2), ta th
y I
d, do
đ
ó hai
đ
i
m c
c tr 
 
đố
i x
ng v
ớ 
i nhau qua d.0,25V
y: m = 0
Gi 
i h
ệ 
ph
ươ 
ng trình
đạ
i s
ố 
 ...
 
II.1 1,00
=++ =+++=++ +=++
1xy)xy1)(yx( 1yx)yx( 1yxyxyyxx xy21yxyx
222222222
 0,25
Đặ
t u = x- y, v = xy, ta có h
 
=++=+
1v)v1(u 1vu
22
=++=+
1uvvu 1uv2)vu(
2
Đặ
t S = u + v, P = uv (
đ
i
u ki
n ta h
ph
ươ 
ng trình
)4S
2
0,25
===+
3S1S03S2S
2
===+=
S11)S1(2S 1S12S
22
2+) V
ớ 
i S = 0 ho
c
0
=====+
1v0u0uv1vu
==
0v1u
- N
ế
u
========
1yx1yx1xy0yx1v0u
- N
ế
u
========
1y0xhoÆc0y1x0xy1yx0v1u
0,25+) V
ớ 
i S = - 3 (lo
i)
4S4
2
<=
0,25
( ) ( )
)1;0(),0;1(,1;1,1;1)y;x(
=
V
y h
ph
ươ 
ng trình có 4 nghi
m
Gi 
i b
ấ 
t ph
ươ 
ng trình logarit...
II.2
02xlog)82)(3x2( 02xlog)3x(82).11x(4
2xx2xx
++
(1)0,25
 
+) Xét , f’(x) = nên f(x)
đồ
ng bi
ế
n trên .
R
3x2)x(
x
+=
x,012ln2
x
>+
f(1) = 0.0,25
 
+) Xét g(x) = 2
x
– 8, g(x)
đồ
ng bi
ế
n trên , g(3) = 0.+) Xét h(x) = , h(x)
đồ
ng bi
ế
n trên (0; +
), h(4) = 0.
R
2xlog
2
B
ng xét d
u v
ế
trái c
a (1)x0 1 3 4 +
 2
x
+ x - 2 - 0 + | + | +2
x
- 8 - | - 0 + | +log
2
x - 2 - | - | - 0 +VT - 0 + 0 - || +0,25
 
Theo b
ng xét d
u, b
t ph
ươ 
ng trình
đ
ã cho có t
 p nghi
m S =
);4(]3;1[
+∞
0,25
Gi 
i ph
ươ 
ng trình l 
ượ 
ng giác...
II.3 1,00
( )
xcosxsin2 2xcos2xsin12xcos2xsin3
+= ⎠ ⎞⎝ ⎛ + ⎠ ⎞⎝ ⎛ 
x2sin21xcos2) 2xcos2x(sin3
33
+=
0,25
( )
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ + ⎠ ⎞⎝ ⎛ += ⎠ ⎞⎝ ⎛ + ⎠ ⎞⎝ ⎛ 
2xsin2xcos2xsin2xcosxsin2xsin 2112xcos2xsin3
 
0232xcos2xsin)xsin2( 2xsin2xcos
= ⎠ ⎞⎝ ⎛ +++ ⎠ ⎞⎝ ⎛ 
 0,25
x x x xsin cos 0 sin 0 k x k2 (k )2 2 2 4 2 4 2
π π π= = = π= + π
Z
*0,25* (vô nghi
m)
2xsin0xsin2
==+
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->