Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Marxism and Globalization in International Relations

Marxism and Globalization in International Relations

Ratings: (0)|Views: 884|Likes:
Published by Saed Kakei

More info:

Published by: Saed Kakei on Nov 23, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2012

pdf

text

original

 
Ikig` ;
Hkv}`qh ked lnbfkn`zkt`be `e `etgvekt`bekn vgnkt`beq
Fp? Qkggd Ikigp`Hkp 3. 6::<@e tm`q qmbvt kqqkp. @ |`nn qwhhkv`zg. g}nk`e ked av`t`a`zg Hkv}`qt tmgbv`gq cvbh kvgkn`qt"n`fgvkn`qt gvqgat`sg. ked wqg Lnbfkn`zkt`be kq ke kntgvekt`sg ebt`be cbv dggedgeap tmgbvp%
Hkv}`qh ked `etgvekt`bekn vgnkt`beq
Hkv}`qh. `e tmg abetg}t bc `etgvekt`bekn vgnkt`beq -@V). `q k kvkd`lh |m`am geabhkqqgq k skv`gtp bc tmgbv`gq ked kvbkamgq. knn bc |m`am vgogat vgkn`qh‐q ebt`beq bc qtktg kekvamp ked n`fgvkn`qh‐qabeagtq bc abbgvkt`be% @eqtgkd. Hkv}`qh cbawqgq be tmg gabebh`a ked hktgv`kn cgktwvgq bc |bvnd bn`t`aq% @e btmgv |bvdq. Hkv}`qh hkigq tmg kqqwht`be tmkt mwhke m`qtbvp hbsgq tmvbwlm k vbagqqbc d`kngat`akn hktgv`kn`qh fp |m`am gbng‐q bq`t`beq ked eggdq—`dgkq ked `eabhg—`e kep l`sgeqba`gtp kvg dgtgvh`egd fp tmg ektwvg bc tmg`v gabebh`a vbdwat`beq |`tm |m`am tmg`v tmbwlmtq ked bn`t`akn fgmks`bvq dggedget be tmg`v gabebh`a qtvwatwvg ked tmkt tmg`v |bvnd gsbnsgq tmvbwlm k vgdgtgvh`egd qg{wgeag bc tmgq`q. ket`tmgq`q ked qpetmgq`q -Ikwchke? 6::4. 71<)%Fwt. dgqav`f`el Hkv}`qh tb fg kq qwam. beg h`lmt kqi9 |mkt Hkv}`qh mkq tb db |`tm @V2 @evgqbeqg. |g qmbwnd ebt cbvlgt tb b`et tb tmg ghfgddgd ebt`be bc Ikvn Hkv}‐q m`qtbv`akn hktgv`kn`qh|m`am d`vgatnp g}bqgq tmg tmvgg vbfnghkt`a qtklgq bc gabebh`a gcc`a`geap |m`am mg vglkvdq tmgh kqtmg nbl`a cbv mwhke dgsgnbhget% @e bvdgv tb vgkam tb tmg ged bc tmgqg gabebh`a mkqgq. Hkv}`qh owqt`c`gq vkd`akn ankqmgq—ankqq qtvwllngq—gqga`knnp |`tm Ak`tkn`qh `e tmg vbagqq bc n`fgvkt`el vbngtkv`ke ankqq cvbh tmg fbwvlgb`q`g ankqq cbv eg| ankqqngqq bbvtwe`t`gq `e tmg cbvh bc dggedgeag-71=(74;)%Kntmbwlm egsgv hktgv`kn`zgd dwv`el tmg n`cgt`hg bc Hkv} `e e`egtggetm agetwvp. Hkv}`qh kedbtmgv vgnktgd vblvgqq`sg tmgbv`gq. gqga`knnp Hkv}`qt(Nge`e`qh. fgakhg k „b|gvcwn `etgnngatwkn cbvagcbv vkd`akn amkelg‘ `e tmg nkqt agetwvp `e kvtq bc Kcv`ak. Nkt`e Khgv`ak. Qbwtm ked Gkqt Kq`k. kedqbhg kvtq bc Gwvbg -746(747)%
Hkv}`qt(Nge`e`qh ked ghgvlgeag bc dggedgeap tmgbvp
Kq k tmgbvp bc @V. Hkv}`qt(Nge`e`qh `q k „av`t`{wg bc `hgv`kn`qh‘ |`tm`e tmg qmgvg bc `etgvekt`bekn bn`t`aq |mgvg vblvgqq`sg kat`beq kvg hbvg eggdgd tb qwbvt bn`t`akn d`qabwvqg% Kaagt`el Hkv}‐q fkq`a m`qtbv`akn hktgv`kn`qh. Nge`e kvlwgd. mb|gsgv. tmkt ak`tkn`qh mkd vgkamgd `tq c`ekn mkqg fp fgabh`el hbebbn`qt ak`tkn`qh `e k cbvh bc t|b(t`gv qtvwatwvg |`tm`e tmg |bvnd gabebhp9 „abvg— ak`tkn`qtq‘ ked „gv`mgvp—|bvi`el ankqqgq%‘ Tmkt `q tb qkp tmkt Nge`e cbvgqk| „tmg `eg{wkn`tp bc gabebh`a qtktwq g}m`f`tgd fgt|gge qtktgq `e tmg `etgvekt`bekn bn`t`akn gabebhp Ytb fgX k gvhkegetcgktwvg bc tmg ak`tkn`qt |bvnd gabebhp tmkt akwqgq tgeq`be ked kvhgd abecn`at‣-743) ked.tmgvgcbvg. aknngd be tmg „\bvigvq bc tmg \bvnd. We`tg‘ `e bvdgv tb ged tmg „`hhbvkn‘ ak`tkn`qt hbdgbc vbdwat`be fkqgd be g}nb`tkt`beq%Kctgv tmg \bvd \kv @@. k ewhfgv bc abnbe`zgd qtktgq bftk`egd tmg`v `edggedgeag ked getgvgdtmg |bvnd gabebhp |`tm `hbsgv`qmgd qtktwq% Ebt fg`el kfng tb qgawvg k bq`t`be `e tmg `etgvekt`beknhkvigt. tmgp kqqgvtgd tmkt tmg ak`tkn`qt dbh`eket |bvnd gabebhp `q k f`kqgd qpqtgh tb|kvd tmg`v Tm`vd \bvnd qtktwq% Kaabvd`elnp. tmg`v tmgbv`qtq gelklgd `e wdkt`el „tmg Hkv}`qt ebt`be -bc ”mksg‘ked „mksg(ebtq‘). kvlw`el tmkt Nge`e mkd dgqav`fgd pgt egsgv cwnnp g}nbvgd tmg gvhkegetnpdgf`n`tkt`el gabebh`a abeqg{wgeagq tb tmg abnbe`gq avgktgd dwv`el |gqtgve `hgv`kn`qh‘ -74<)% Tmwq.qbhg bc tmg`v tmgbv`qtq kvlwgd cbv k vkd`akn vgsbnwt`be fp tmg „mksg ebt qtktgq‘ tb vgnkag tmg |bvnd‐qak`tkn`qt qpqtgh—tmg „mksg qtktgq‘—fp qba`kn`qt beg%
Av`t`aq bc Hkv}`qh ked dggedgeap tmgbvp

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nicole Mace liked this
Saed Kakei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->