Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Evanghelii Apocrife - Cartea lui Isus Sirah

Evanghelii Apocrife - Cartea lui Isus Sirah

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 730|Likes:
Published by Billy Dean
1. Fiilor, ascultaţi-mă pe mine, tatăl, şi vă purtaţi aşa ca să vă mântuiţi,
2. Că Domnul a înălţat pe tată peste fii şi a întărit judecata mamei peste copii.
3. Cel care cinsteşte pe tată se va curăţi de păcat.
4. Si ca acel care strânge comori, aşa este cel care cinsteşte pe mama sa.
5. Cel care cinsteşte pe tată se va veseli de fii şi în ziua rugăciunii sale va fi auzit.
6. Cel care măreşte pe tată va avea viaţă lungă, şi cel care se teme de Domnul cinsteşte pe mama sa.
7. Cel care se teme de Domnul va cinsti pe tatăl său şi ca stăpânitor va sluji celor care l-au născut.
8. Cu fapta şi cu cuvântul cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi vină binecuvântare de la ei.
9. Că binecuvântarea tatălui întăreşte casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâma până în temelie.
10. Nu căuta mărire întru necinstea tatălui tău, că necinstea tatălui tău nu-ţi este mărire.
1. Fiilor, ascultaţi-mă pe mine, tatăl, şi vă purtaţi aşa ca să vă mântuiţi,
2. Că Domnul a înălţat pe tată peste fii şi a întărit judecata mamei peste copii.
3. Cel care cinsteşte pe tată se va curăţi de păcat.
4. Si ca acel care strânge comori, aşa este cel care cinsteşte pe mama sa.
5. Cel care cinsteşte pe tată se va veseli de fii şi în ziua rugăciunii sale va fi auzit.
6. Cel care măreşte pe tată va avea viaţă lungă, şi cel care se teme de Domnul cinsteşte pe mama sa.
7. Cel care se teme de Domnul va cinsti pe tatăl său şi ca stăpânitor va sluji celor care l-au născut.
8. Cu fapta şi cu cuvântul cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi vină binecuvântare de la ei.
9. Că binecuvântarea tatălui întăreşte casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâma până în temelie.
10. Nu căuta mărire întru necinstea tatălui tău, că necinstea tatălui tău nu-ţi este mărire.

More info:

Published by: Billy Dean on Aug 01, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
Cartea lui Isus Sirah
 1
Cartea lui Isus Sirah
 
Capitolul 1
 Laud
ă
 
înţelepciunii
 
ş
i a temerii de Domnul1. Toat
ă
 
înţelepciunea
este de la Domnul
ş
i cu El este în veac.2. Nisipul m
ă
rilor
ş
i pic
ă
turile ploii
ş
i zilele veacului, cine le va
numă
ra?3. În
ă
l
ţ
imea cerului
ş
i
lăţimea
 
 pământului
,
ş
i adâncul
ş
i
înţelepciunea
, cine le vacerceta?4. Înainte de toate s-a zidit
înţelepciunea
 
ş
i
înţelegerea
 
minţii
este din veac.5. Izvorul
înţelepciunii
este cuvântul lui Dumnezeu întru cele înalte,
ş
i
căile
ei suntporunci
veşnice
.6. R
ă
d
ă
cina
înţelepciunii
, cui s-a descoperit?
Ş
i izvoarele ei, cine le
cunoaşte
?7. Unul este
înţelept
,
înfricoşător 
foarte, Domnul, Cel care
ş
ade pe scaunul S
ă
u.8. El a zidit-o
ş
i a
văzut
-o,
ş
i a
număra
t-o,
ş
i a rev
ă
rsat-o peste toate
lucrările
Sale.9. Ea se afl
ă
la tot trupul dup
ă
 
măsura
d
ă
rniciei Lui,
ş
i a dat-o celor ce-L iubesc pe El.10. Frica Domnului este
mărire
 
ş
i laud
ă
 
ş
i veselie
ş
i cunun
ă
de bucurie.11. Frica Domnului va desf 
ă
ta inima
ş
i va da veselie
ş
i bucurie
ş
i lungime de zile.12. Celui ce se teme de Domnul bine îi va fi; întru cele mai de pe urma
ş
i în ziua
sfârşitului
s
ă
u va afla har. Temerea de Domnul este dar de la Dumnezeu
ş
i îndreapt
ă
pe ompe
căile
iubirii.13. Iubirea de Dumnezeu este
înţelepciunea
sl
ă
vit
ă
 
ş
i cui
voieşte
El, aceluia o împarte
după
chibzuin
ţ
a Sa.14. Începutul
înţelepciunii
este frica de Dumnezeu
ş
i cu cei
credincioşi
ea se
formează
o dat
ă
în sânul mamei. Între oameni ea
ş
i-a pus temelie
veşnică
 
ş
i semin
ţ
iei lor se
încredinţează
.15. Deplin
ă
tatea
înţelepciunii
este a se teme de Domnul,
ş
i ea îi adap
ă
din roadelesale.16. Casa lor o va umple de ce poftesc ei,
ş
i c
ă
m
ă
rile lor de roadele ei.17. Cununa
înţelepciunii
este temerea de Domnul, care odr
ă
sle
ş
te pace
ş
i s
ă
n
ă
tate
nevătămată
; dar
ş
i una
ş
i alta sunt daruri de la Dumnezeu, Care revars
ă
cinste peste cei care Îliubesc pe Dânsul.18. El a
văzut
-o
ş
i a
măsura
t-o;
ş
tiin
ţ
a
ş
i
înţeleapta
 
înţelegere
ca ploaia a
revărsat
 
ş
i a
înălţat
 
mărire
a celor ce o
stăpânesc
pe dânsa.19. R
ă
d
ă
cina
înţelepciunii
este a se teme de Domnul, iar ramurile ei, lungime de zile.20. Frica Domnului
îndepărtează
 
 păcatele
,
ş
i la cine petrece, de la acela abate mânia.21. Mânia celui nedrept nu poate s
ă
aib
ă
îndrept
ăţ
ire, ca
iuţimea
mâniei lui
cădere
îieste.22. Pân
ă
la o vreme va suferi cel îndelung-
răbdător 
,
după
aceea îi va
răsări
veselie.23. Pân
ă
la o vreme
îş
i va ascunde cuvintele sale, dar buzele celor
credincioşi
vor gr
ă
icumin
ţ
enia lui.24. În vistieriile
înţelepciuni
i sunt pildele
ş
tiin
ţ
ei; celui p
ă
c
ă
tos îi este
urâtă
temereade Dumnezeu.25. Pofte
ş
ti
înţelepciune
?
ţ
ine poruncile
ş
i Domnul
îţ
i va da-o
ţ
ie.
 
Cartea lui Isus Sirah
 226. C
ă
 
înţelepciunea
 
ş
i
învăţătura
stau în temerea de Domnul,
ş
i
 plăcute
sunt Lui
credinţa
 
ş
i
 blândeţea
.27. Nu fi neî 
ncrezător 
în temerea de Domnul
ş
i s
ă
nu te apropii de El cu inima îndoit
ă
.28. Nu te f 
ăţă
rnici înaintea oamenilor,
ş
i buzelor tale ia aminte.29. Nu te
înălţa
, ca s
ă
nu cazi
ş
i s
ă
aduci necinste sufletului t
ă
u.30. C
ă
ci va descoperi Domnul cele ascunse ale tale
ş
i în mijlocul adun
ă
rii te va înjosi,31. Pentru c
ă
nu te-ai apropiat cu inima c
urată
de frica Domnului,
ş
i inima ta esteplin
ă
de vicle
ş
ug.
Capitolul 2
Îndemnuri la r
ă
bdare; roadele temerii de Dumnezeu, pedeapsa ne
credincioşi
lor.l. Fiule! Când vrei s
ă
te apropii s
ă
sluje
ş
ti Domnului Dumnezeu, g
ă
te
ş
te-
ţ
i sufletul t
ă
uspre ispit
ă
.2. Încordeaz
ă
inima ta
ş
i fii tare
ş
i s
ă
nu te tulburi în timpul încerc
ă
rii.3. Lipe
ş
te-te de Domnul
ş
i nu te dep
ă
rta, ca s
ă
fii
înălţat
la sfâr
ş
itul vie
ţ
ii.4. Tot ce
ţ
i se va întâmpla, prime
ş
te cu pl
ă
cere
ş
i în necazurile tale fii îndelung-
răbdător 
.5. C
ă
în foc se l
ă
mure
ş
te aurul, iar oamenii cei pl
ă
cu
ţ
i Domnului, în cuptorulsmereniei.6. Crede în El
ş
i-
ţ
i va ajuta
ţ
ie, îndrepteaz
ă
 
căile
tale
ş
i n
ă
d
ă
 jduie
ş
te în El.7. Cei ce v
ă
teme
ţ
i de Domnul a
ş
tepta
ţ
i mila Lui
ş
i nu v
ă
abate
ţ
i, ca s
ă
nu c
ă
de
ţ
i.8. Cei ce v
ă
teme
ţ
i de Domnul, crede
ţ
i Lui
ş
i nu se va pierde plata voastr
ă
.9. Cei ce v
ă
teme
ţ
i de Domnul,
nădăjduiţi
în cele bune
ş
i în veselia veacului
ş
i amilei.10. Uita
ţ
i-v
ă
la neamurile cele din început
ş
i vede
ţ
i cine a n
ă
d
ă
 jduit spre Domnul
ş
i s-a ru
ş
inat?11. Sau cine a petrecut în frica Lui
ş
i a fost p
ă
r
ă
sit? Sau cine L-a chemat pe El
ş
i afost trecut cu vederea?12. Pentru c
ă
îndur
ă
tor
ş
i milostiv este Domnul
ş
i iart
ă
 
 păcatele
 
ş
i
mântuieşte
învremea necazului.13. Vai inimilor celor fricoase
ş
i mâinilor celor slabe
ş
i p
ă
c
ă
tosului care umbl
ă
pedou
ă
c
ă
r
ă
ri!14. Vai inimii celei slabe! C
ă
nu crede, pentru aceea nu va fi ap
ă
rat
ă
.15. Vai vou
ă
, celor ce a
ţ
i pierdut r
ă
bdarea! Ce ve
ţ
i face când v
ă
va cerca Domnul?16. Cei care se tem de Domnul nu vor fi necrez
ă
tori cuvintelor Lui,
ş
i cei ce-L iubescpe El vor p
ă
zi
căile
Lui.17. C
ă
cei ce se tem de Domnul vor c
ă
uta bun
ă
voin
ţ
a Lui,
ş
i cei ce-L iubesc pe El vor împlini legea.18. Cei care se tem de Domnul vor g
ă
ti inimile lor
ş
i înaintea Lui vor smeri sufletelelor, zicând:19. S
ă
c
ă
dem în mâinile Domnului,
ş
i nu în mâinile oamenilor.20. C
ă
precum este slava Lui, a
ş
a este
ş
i mila Lui.
 
Cartea lui Isus Sirah
 3
Capitolul 3
Datoriile fiilor c
ă
tre p
ă
rin
ţ
i
ş
i binecuvântarea acestora. Inima
împietrită
este hulit
ă
, iarcea
înţeleaptă
 
ş
i milostiv
ă
este l
ă
udat
ă
.1. Fiilor, asculta
ţ
i-m
ă
pe mine, tat
ă
l,
ş
i v
ă
purta
ţ
i a
ş
a ca s
ă
v
ă
mântui
ţ
i,2. C
ă
Domnul a
înălţat
pe tat
ă
peste fii
ş
i a înt
ă
rit judecata mamei peste copii.3. Cel care cinste
ş
te pe tat
ă
se va cur
ăţ
i de p
ă
cat.4. Si ca acel care strânge comori, a
ş
a este cel care cinste
ş
te pe mama sa.5. Cel care cinste
ş
te pe tat
ă
se va veseli de fii
ş
i în ziua rug
ă
ciunii sale va fi auzit.6. Cel care m
ă
re
ş
te pe tat
ă
va avea via
ţă
lung
ă
,
ş
i cel care se teme de Domnulcinste
ş
te pe mama sa.7. Cel care se teme de Domnul va cinsti pe tat
ă
l s
ă
u
ş
i ca st
ă
pânitor va sluji celor carel-au n
ă
scut.8. Cu fapta
ş
i cu cuvântul cinste
ş
te pe tat
ă
l t
ă
u
ş
i pe mama ta, ca s
ă
-
ţ
i vin
ă
 binecuvântare de la ei.9. C
ă
binecuvântarea tat
ă
lui înt
ă
re
ş
te casele fiilor, iar blestemul mamei le d
ă
râmapân
ă
în temelie.10. Nu c
ă
uta
mărire
întru necinstea tat
ă
lui t
ă
u, c
ă
necinstea tat
ă
lui t
ă
u nu-
ţ
i este
mărire
.11. C
ă
 
mărire
a omului este din cinstea tat
ă
lui s
ă
u
ş
i ocara este fiilor mam
ă
necinstit
ă
.12. Fiule, sprijin
ă
pe tat
ă
l t
ă
u la b
ă
trâne
ţ
e
ş
i nu-l mâhni în via
ţ
a lui.13.
Ş
i chiar de i se va împu
ţ
ina mintea lui, ai îndurare
ş
i nu-l dispre
ţ
ui când tu e
ş
ti înputere,14. Pentru c
ă
milostenia ar
ă
tat
ă
tat
ă
lui nu va fi uitat
ă
 
ş
i, în pofida p
ă
catelor, se va zidicasa ta.15. În ziua necazului t
ă
u
Îş
i va aduce aminte Domnul de tine
ş
i, ca ghea
ţ
a când estesenin, a
ş
a se vor topi
 păcatele
tale.16. Ca un hulitor este cel care p
ă
r
ă
se
ş
te pe tata
ş
i blestemat de Domnul este cel caremânie pe mama sa.17. Fiule, cu
 blândeţe
 
săvârşeşte
lucrurile tale
ş
i de omul cel primit de Domnul vei fiiubit.18. Cu cât e
ş
ti mai mare, cu atât mai mult te smere
ş
te
ş
i înaintea Domnului vei aflahar.19. C
ă
mul
ţ
i oameni mari
ş
i sl
ă
vi
ţ
i sunt, dar tainele se descop
ă
r celor smeri
ţ
i. C
ă
mareeste puterea Domnului
ş
i El este preasl
ă
vit de cei smeri
ţ
i.20. Cele mai presus de tine nu le c
ă
uta
ş
i cele mai tari decât tine nu le iscodi.21. Cele ce s-au poruncit
ţ
ie, acelea cu cuviin
ţă
le cuget
ă
, c
ă
nu-
ţ
i sunt de nevoie celeascunse.22. În multele tale îndeletniciri nu te
ţ
ine de lucrurile z
ă
darnice, c
ă
 
ţ
i s-au descoperitdestule din cuno
ş
tin
ţ
ele omene
ş
ti.23. C
ă
pe mul
ţ
i i-a în
ş
elat p
ă
rerea lor
ş
i socoteala rea a f 
ă
cut s
ă
alunece cugetele lor.24. Inima
îndărătnică
r
ă
u va p
ăţ
i mai pe urm
ă
.25.
Ş
i cel care iube
ş
te primejdia va c
ă
dea într-însa.26. Inima
îndărătnică
se va
împovăr 
a cu osteneli
ş
i cel
 păcătos
va ad
ă
uga
 păcate
peste
 păcate
.

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
stefan_stemi4849 liked this
Adi Adisor liked this
amdumitru liked this
Ilie Tiulescu liked this
luca_sergiu liked this
crestin ion liked this
Daniel liked this
Daniel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->