Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22958, 24.11.2010]

Oslobođenje [broj 22958, 24.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 372 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
TelefonskasjednicaVladeFBiH
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 24. 11. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.958Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Penzi je is te, minis trima
500 maraka vi{e?!
S KAN DA L O ZN O
 Sje vernaKore janapalaJu`nuKore ju
@es toke ar tiljerijske
borbe u @utom moru
2. strana17. strana
Reuters
Pukla koalici ja HDZ-a 1990 i HSP-a BiH
Nas ta vi}u gdje je Dodik stao
2. strana
Manda tar za sas tav Vlade RS-a obe}ao
Pra va{i ne}eu plja~ku shadezeovcima
Nacionalna zadu`bina za demokra ti ju (NED)
BiH mora ima tidugoro~necilje ve
6. strana9. strana
Nakon plja~ke100.000 KM u Sara je vu
Razbojnici odni jelineupo trebljiv no vac?
Dani Zaima Muzaferi je
12. strana
 Svi su gazapam tili
26. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 24. novembar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
Bakir Ize tbego vi} u Ankari
Konstrukti vna uloga Turske
^lanPredsjedni{tva BiH BakirIzetbego-  vi}, ko ji se nalazi u radnojposjetiTurskoj, susreo se ju~er s predsjednikom ove zemlje  AbdullahomGülom, ko ji mu je ~estitao izbor za~lanaPredsjedni{tva. Sago vornici su razmi jenilimi{ljenja o aktuelnojsituaci-  ji u regi ji, s posebnimos vrtom na razvojbu- du}ihodnosaTurske i BiH. Izetbego vi} je, uz zahvalnost za sveukupnupodr{kuko ju Turskada jena{ojzemlji, istakaonjenu  va`nu i konstrukti vnuulogu u izgradnjikva- litetni jihme|udr`a vnihodnosa na jugois- tokuEvrope, Vi je}u za implementaci jumi- ra, te pribli`avanjuBiH NATO-u. Izetbego vi} i Gül su se slo`ili da se nakon izborao~eku jeenergi~ni jasaradnjara- zli~itihpoliti~kihaktera. Izetbego vi} je pot-  vrdiosvo jeopredjeljenje za politikudogo-  vora, a Gül jeizrazionadu da }e Predsjedni{- tvo BiH slu`iti za primjerostalimdr`a-  vniminstituci jama. Izetbego vi} je izrazio i o~eki vanje da }e antidejtonsketezeterito- ri jalnogpreustro jazemljeubrzoprestati, oci-  jeniv {i ih neprihvatlji vim i opasnim. S time u vezi, izrazio je jasanstav da nemaodlas- ka OHR-a bez uspostav ljanja BiH kao un- kcionalnedr`ave, u ~emu je dobiopo- dr{kuturskogkolege. Tako|er je pono vio svo jeubje|enje da dodatnaulaganja u bh. ekonomi jupospje{u juprocesizgradnje po vjerenja i stabilnosti, te pohvaliouspjeh i istrajnostrazli~itihturskihin vestici ja u BiH. Oba dr`a vnika su se slo`ila da su za- po~eteregionalneinici jati ve, posebnotri- lateralniorumi s bh. susjedima, od velikog zna~aja za izgradnjuboljihme|udr`a vnih odnosa na Balkanu. Izetbego vi} se sastao i s predsjednikomParlamentarneskup{ti- neVi je}aEvropeMevlütomÇavu{ogluom, kao i s premi jeromTurskeTayyipomEr- doganom i ministromvanjskihposlo va  AhmetomDa vutogluom. PredsjednikRepublikeSrpske MiloradDodik u utorak je, kao {to  je i na jav ljeno, imeno vaoAle- ksandraD`ombi}a, dosada{njeg ministrafnansi ja RS-a, za man- datara za sastavno vevlade RS-a. “U skladu sa usta vnimovla{te- njima, a na pri jedlogSNSD-a i po- dr{ku DNS-a i SP-a, struko vnihor- ganizaci jasindikata, Pri vredne komore, Udru`enjapenzionera, Bora~keorganizaci je RS-a, do- nio sam odluku da predlo`imD`ombi}aNarodnojskup{tini RS-a kao kandidata za predsjedni- kaVlade RS-a”, obznanio je Dodik.
Velikao~eki vanja
Ipak, ono {to je kona~noopre-di jelioDodika da D`ombi}upo-  vjerimandat za sastavVlade, bio  je, kako je kazao, jedinstvensta Iz vr{nogodboraSNSD-a.Od bu- du}egpremi jera RS-a, entitetski predsjednik ima velikao~eki va- nja. Pri jesvega, ormiranjevlade ko ja bi Narodnojskup{tini do sredinedecembrapredlo`ila bud`et za narednu2011. godi- nu, a kako bi, re~eno je, RS u sta-bilnimfnansijskimokvirimamo- gao da nasta vi rad.Kada je pitanjuno visastavVla- de, Dodik je naglasio da o~eku je da }e mandatar u konsultaci jama, pri jesvega, uva`itiizbornirezul- tat i za jedno sa koalicionimpar- tnerimado}i do strukturevlade ko ja}e imatiop{tupodr{ku. Pred- sjednik RS-aistakao je da o~eku-  je od D`ombi}a da, u saradnji sa struko vnimorganizaci jama i udru`enjimava`nim za RS, teop{tinama, do|e do vladeko ja}e ostvaritio~eki vanja i ko ja}e u {to kra}emrokudobitipo vjerenje Narodneskup{tine. Uz na ja vukako}e Vlada s D`ombi}em na ~elunasta vititra- somko ju je kao premi jezacrtao, Dodik je poru~io da o~eku je da }e no vavladadatiodgo vore na otvo- renapitanja i neophodnereorme i da }e vi{ebitiokusirana na re- alnaekonomskapitanja i, izme|u ostalog, sa~initiprogramarein- dustri jalizaci je RS-a.
Kon tinuitet
D`om bi} je pot vrdio da }e no- vavladabitivladakontinuiteta, te istakao da }eprioritetinjega i ti- mako ji}e predvoditibitiin vesti- ci je u energetici i poljopri vredi, pokretanjevelikihinrastruktur- nihpro jekata, ali da ne}ebitiza- borav ljene ni zapo~etereorme u soci jalnomsektoru i penzionom sistemu.“Od svo jihbudu}ihsaradnika o~eku jembespo{tedanan- ga`man. Pri jesvega, `elim dashvate da je to oba veza, a ne pri-  vilegi ja i da samotakviman- ga`manom svi za jednomo`emo da postignemorezultat“, zaklju~io  je D`ombi}.
G. KATANA
Nas ta vi}u gdje je Dodik stao
Od svo jihbudu}ihsaradnikao~eku jem bespo{tedananga`man. Pri jesvega, `elim da shvate da je to oba veza, a ne pri vilegi ja, i da samotakvimanga`manom svi za jedno mo`emo da postignemorezultat, zaklju~io  je mandatarD`ombi}
Novipremi ero~ekivanopredsjednikov~ovjek
ISTA TRA SAUz na ja vu kako }e Vlada s D`ombi}em na~elu nas ta vi ti trasom ko ju je kao premi je zacrtao, Dodik jeporu~io da o~eku je da}e no va vlada da ti odgo vore na otvorena pi tanja i neophodne reforme i da }e vi{e bi ti fokusirana na realna ekonomska pi tanja i, izme|u os talog,sa~ini ti programa reindus tri jalizaci je RS-a
 
Manda tar zasas tav VladeRS-a obe}ao
Bora~kein validnine i penzi-  je u FBiH za no vembar bit }e is- pla}ene na vri jeme i u nepromi-  jenjenimiznosima, ali }e se za- topo ve}atipla}eederalnih unkcionera u tehni~komman- datu. Tako je, naime, odlu~ilae- deralnaVlada, na ju~era{njoj  vanrednojteleonskojsjednici.
In validnine i penzi je
 Vlada je usvo jilaodlukuko-  jom je ut vrdilakoefci jent za isplatunaknadakorisnikabo- ra~ko-in validskeza{tite za no-  vembar. Koefci jentiznosije- dan, {to zna~i da }e bora~kena-knadeostatinepromi jenjene. OdlukomVladeza dva mjese- caprodu`en je mandat~lano vi- maUpra vnogodboraederalnog Za vodapenzijsko-in validskog osiguranja. Mandatovom UO is- tekao je pri jenekolikodana, ~ime je bilo u pitanjuodr`ava- njemjese~nesjedniceovogor- gana na ko joj se ut vr|ujekoef- ci jent za isplatupenzi ja. - To je ri je{enoodlukom o produ`enjumandata UOFon- da MIO tako da oni moguodr`atisjednicu na ko joj}e bi- tiut vr|enkoefci jentmiro vina za jedanaestimjesec, kazao je za Oslobo|enjeederalniministar rada i soci jalnepolitikePericaJe- le~evi} i dodao da koefci jent za isplatuno vembarskihpenzi ja ne}ebitibitipromi jenjen. Bora~kiministarZahidCrnki}, pak, strahu je da }e koefci jent za isplatuin validninamoratibiti smanjen u decembru, odno- sno da }e in validnineko jebudu ispla}ivane u januarunaredne godinebitine{tomanje. - Zalaga}u se da se u skladu sa izmjenamaodgo vara ju}ihzako- na u FBiHisplatnikoefci jent smanjisvimbud`etskimkori- snicima, ukoliko se ut vrdi da ne- mado voljnosredsta va, kazao je Crnki}.Nakonju~era{njegdogo vora sa Sindikatomdr`a vnihslu`be- nika i namje{tenikaVlada je doni jelaodluku o osno vici za is- platupla}abud`etskihkorisni- ka za no vembar, na {to je bila oba vezna po Zakonu o pla}ama i naknadama u organimavlas- ti u FBiHko ji je stupio na snagu u septembru.Osno vicaje330 KM i za 18KM je ve}a od dosada{nje. Pla}a za vi{e od sedamhiljadadr`a-  vnihslu`benika i namje{tenika, kao i izabranih i imeno vanih du`nosnika u FBiH,za no vem- bar}e bitiispla}enaakontati vno po no vojosno vici i koefci jenti- ma iz no vogzakona, sazna je Oslobo|enje.
No viiznosipla}a
Po tom zakonu, koefci jent predsjednikaFBiH je naj vi{i- deset, tako da bi njego vano va pla}atrebalaiznositi 3.300 KM, {to je za oko 500 KM vi{e od do-sada{nje. Koefci jentederal- nogpremi jera je 9,8, pa bi mu no vapla}atrebalaiznositi oko 3.200 KM i bi}etako|er za oko500 KMve}a od dosada{nje. Ko- efci jentederalnogministra je de vet, pa bi no vapla}aiznosi- la oko 2.900 KM, {to je tako|erpo ve}anje za oko 500 KM. Fede- ralniposlanici bi trebali za no-  vembarprimitipla}u od oko 2.500 KM. Pla}anajni`erangi- ranogdr`a vnogslu`benika- stru~nogsaradnikaiznosit}e oko 1.200 KM, {to je po ve}anjeza oko stotinu KM.
 S. [e.
 SKAN DA LO ZNO
TelefonskasjednicaVladeFBiH
Penzi jeis te,
minis trima500 marakavi{e?!
No vapla}a premi jeratrebala biiznositi oko 3.200 KM i bi}e za oko 500 KM ve}a, a pla}aministra oko 2.900 KM
Fede alnaVlada: Basnoslovna i novembarskapla a
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 24. novembar 2010. godine
3
Predsjedni{ tvo BiH Ahme to vi} u Bruxellesu  SBiHpoziva InzkaJadranskapo velja
 SAD os ta juposve}ene BiH
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH Ne- boj{aRadmano vi}primio je ju~eramba- sadore SAD-a u BiH PatrickaMoona i HrvatskeTon~ijaStan~i}a. Razgo varano je o unutra{njimprilikama u BiH i procesu ormiranjavlasti. Radmano vi} i Moon su se os vrnuli na u~e{}e BiH na Konerenci ji o A - ganistanu, ko ja je odr`ana u Lisabonu. Za jedni~ki je oci jenjeno da BiH, u skladu sa svo jimmogu}nostima, da jezna~ajando- prinosizgradnjimira u toj dr`avi. Moon je istakao da SAD osta juposve}ene BiH, o ~emusvjedo~i i posljednjaposjetavisokog zvani~nikaStateDepartmenta BiH.
 Saradnja EU izapadnog Balkana
Zamjenikpredsjeda va ju}egVi je}a ministara i ministarsigurnosti BiH Sa- dikAhmeto vi}u~estvu je na dvodne-  vnomMinistarskomorumupra vo- su|a i unutra{njihposlo vazemalja EU i zapadnogBalkana. Kako je sa- op}eno iz Ministarstvasigurnosti BiH, orum se odr`ava u Bruxellesu i za vr{a-  vadanas. Ministriunutra{njihposlo va i pra vosu|a na orumurazgo vara ju o napretkupo jedinihzemalja i saradnje izme|uEvropskeuni je i zapadnog Balkana u domenupra vosu|a i unu- tra{njihposlo va.
Za{ti ti ti dr`a vno
SBiHje pozvalavisokogpredsta vnika u BiH ValentinaInzka da kao tuma~ Daytonaspri je~iantidejtonskodjelo va- njekada je ri je~ o knji`enjudr`a vne imo vine. Stranka}e insistirati na tome da se u Parlamentu BiH otvoriraspra va i po- krenepitanjeodgo vornosti~elnihljudi Pra vobranila{tva BiH zbogzaustav lja- njaknji`enjadr`a vneimo vine na osno-  vupreporuke OHR-a, jer je zakonska oba vezaPra vobranila{tva da {titiimo vi- nu BiH, ka`e se u saop}enju. Predsjedni{- tvastrankeje razmatralo idaljeakti-  vnosti na pro vedbiizbornihrezultata, unutra{njureorganizaci juSBiH i aktuel- nupoliti~kusituaci ja u dr`avi.
Za jedno uAfganis tan
Na prvominici jati vnomsastankupred- sta vnikaministarsta vaodbrane i oru`anih snaga~lanicaJadranskepo velje u Sara je vu,  ju~er jerazmatranamogu}nostza jedni~kog u~e{}au okviruOperati vnogmentorskogti- ma za vezu(OMLT)u misi jiISAF u A ganis- tanu. Na sastankuko ji su organizo valiMO- BiHi OSBiHrazmi jenjene su inormaci je o mogu}emza jedni~komu~e{}u, trenutnim resursima i sposobnostima, obuci, te pro- cesudono{enjanacionalneodluke, saop- {teno je iz MOBiH. ^laniceJadranskepo-  velje A-5 su BiH, Hrvatska, CrnaGora, Ma- kedoni ja i Albani ja.
U @I@I
Iako su jo{ pri jedesetdanaiste- kliroko vi za konstituiranjeno vih sazi vakantonalnihskup{tina,u Centralnojizbornojkomisi ji BiH ni ju~ernisuimalipo vratnuinor- maci ju za kada i da li su zakazane sjednice u Srednjobosanskom, Posav skom i Kantonu10 (Li vanj- skom).Kako nam je saop}ilaglasnogo-  vornica CIK-a MaksidaPiri}, pos- to ji tek na ja va iz Skup{tinezapa- dnohercego va~ke da bi taj kanton svo jukonstituira ju}usjednicu mogaoodr`ati u ponedjeljak, 29. no vembra(~ak 15 dananakon roka).- No, i za ovo nemamozva- ni~nepot vrde. Iz Posav skogkan- tonaraspiti vali su se oko odr`ava- njakonstituira ju}esjednice, ali su na veli da im je predsjeda va ju}i na putu, tako da no vihinormaci-  janismodobi valinakontoga, na- glasila je Piri}.
Desetdana- mjesec
U ~et vrtak, 25. no vembra, isti~e i zakonski rok za konstituiranjeno-  vogsazi vaSkup{tineHercego-  va~ko-neretvanskogkantona, ali ni iz Mostara jo{ nemanaznaka kada bi se to moglo i desiti. Naime, u skladu sa zakonskim roko vima, kantonalneskup{tine trebale su svo jekonstituira ju}e sjedniceodr`atinajkasni je do 13. no vembra, odnosnodesetdana nakon{to je u Slu`benomglasni- ku BiH Centralnaizbornakomisi-  ja BiH obja vilaodluku o ut vr|iva- nju i objav lji vanjurezultataokto- barskihop}ihizbora. Kada je u pi- tanju HNK,rok od 10 dana zakonstituiranjeno vogskup{tin- skogsazi vapo~eo je da te~e od 15.no vembra, s obzirom na to da su u skladu sa odlukom CIK-a rezul- tati za tu razinuvlastiponi{teni, odnosnoodr`ani su ponov ljeni izbori na pet birali{ta u op}ini ^apljina za Skup{tinu HNK-a. Zbogtoga su i rezultati za Skup{ti- nu HNK-aobjav ljenidvanaest dananakonostalihrazinavlasti u BiH.Ut vr|eni rok ispo{to vali su jedi- noKantonSara je vo, ko ji je svo ju konstituira ju}usjednicuodr`ao 11. no vembra, te Tuzlanski i Un- sko-sanskikanton, ko ji su to u~ini- li dan kasni je, odnosno12. no-  vembra. No, i ovi kantoniiz vr{ili su samoverifkaci jemandatano-  vimkantonalnimzastupnicima, nakon~ega su konstituira ju}esje- dniceprekinute bez izboraruko-  vodstva, ali i onoga{to je jo{ va`ni-  je- delegata/izaslanika u Dom na- rodaParlamentaFBiH. Svo jeprvedi jelo vekonstituira-  ju}ihsjednicamimoroka, ta~ni-  je u ponedjeljak, 22. no vembra, odr`ala je Skup{tinaBosanskopo- drinjskog, a ju~er, 23. no vembra, i Skup{tinaZeni~ko-dobojskog kantona.S obzirom na tokako je u pone- djeljak, 22. no vembra, prekinuta i konstituira ju}asjednicaPredsta-  vni~kogdomaParlamentaFBiH, odmahnakonverifciranjaman- datano vimposlanicima/zastu- pnicima, a sve iz razloga{to se ~eka ormiranjeno vihkantonalnih skup{tina i izbordelegata u Dom narodaParlamentaFBiHkako bi se vidioomjerpoliti~kihsnaga zbogmogu}ihkoalici ja, ve} sada  je sasvimiz vjesno da se to ne}e okon~ati ni po~etkomdecembra.
Procesizboradelega ta
Naime, procesizboradelega- ta/izaslanika u Dom narodaPar- lamentaFBiH u skladusa usta-  vnimodredbama o bro jumanda- tako jida jumoraoba vitisvihde- setkantona u FBiH.Tek nakon{to se ut vrdekandi- dacijskelisteko jemorapot vrditi CIKBiH, tajnimglasanjem na sje- dnicamakantonalnihskup{tina obav lja se glasanje, nakon~ega Centralnaizbornakomisi jadodje- lju jemandatedelegatima/izasla- nicima u skladu sa izbornimrezul- tatima(bro jemdobi venihglaso-  va u skup{tinamakantona). Ovajprocestako bi mogaotra-  jativi{e od mjesec s obzirom i na ~injenicu da se izbori za Dom narodaParlamentaFBiHprvobi- tnopro vode po usta vnimodre- dbama, odnosnopropisanom bro jumandata. No, ve} sada je sasvimiz vjesno da }e se moratioba vitinaknadni,  jer u KantonuSara je vonedosta ju dva predsta vnikasrpskognaroda me|uizabranimposlanicima u Skup{tini, a Posav skomkantonu  jedan. U skup{tinamaZeni~ko- dobojskog i Tuzlanskogkantona nedosta juposlanici iz redaostalih. Tako}e se u ponov ljenompos- tupkunedosta ju}iSrbi i ostali tra`iti u kantonima u ko jimame|u poslanicima ima predsta vnika tih naroda, {to }e znatnousporiti proceskompletiranjano vogsazi-  vaDomanarodaParlamenta FBiH,jer taj procespodrazumi je-  vaistisistemizbora kao i prvobi- tni(ut vr|ivanjekandidacijskih listi, ovjeru, glasanje, te pot vrdu i dodjelumandata). Konstituira ju}asjednicaDoma narodaParlamentaFBiHmogla bi se odr`ati i bez {estnedosta ju}ih delegata/izaslanika (po tri iz srpskognaroda i ostalih) ako to ne budeutjecalo na budu}isastav  parlamentarneve}ine u tom zako- noda vnomti jelu.
AlmirTERZI]- Seni ta[EHER^EHAJI]
 Srednjobosanski, Posavski i Li vanjskikan ton bez naznaka o sjednicama
Probi jeniroko vi za
sazi vanjeskup{tina
Iz ZHK-a tek na ja vili da bi konstituira ju}usjednicumogliodr`ati u ponedjeljak, 29. no vembra, a rok za odr`avanjeSkup{tine HNK-aisti~e u ~et vrtak, 25. no vembra, no ni otudnemainformaci ja
Nova Vlada FBiH umartu 2011?
Kona~nokonstituiranje DomanarodaParlamenta FBiHko je}e se,po svemusu- de}i, desiti tek po~etkomna- rednegodinebitno}e utjeca- ti na izborbudu}eiz vr{ne vlasti u FBiH.Upra vodelegatiDomana- rodatreba juizabratino vog predsjednika/cu FBiH i pot- predsjednike/ce ko jipotom kao ~elniciiz vr{nevlastipre- dla`umandatara za sastav  no veederalneVlade. Svi ovi poteziko jitreba jubitiobav - ljeni, a ko jidjelu ju po sistemu spo jenihposudajasnouka- zu ju da je no vuVladuFBiH u najboljemslu~ajumogu}e u punomsasta vuo~eki vati tek  u martu2011.No, (ne)ormiranjeDoma naroda u FBiHne}eutjecati samo na po~etakrada i dje- lo vanjaederalne ve}i dr`a-  vnevlasti, jer se iz tog zakono- da vnogti jelabira ju i delega- ti, njihdeset (po pet iz klubo-  vahrvatskog i bo{nja~kognaroda) u Dom narodaPar- lamentarneskup{tine BiH.
Kan oni}e uspo i ikonsti u sanjeDomana odaPar amen aFBiH, a time i ci e evlas i

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->