Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5469, 24.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5469, 24.11.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 567|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2011

pdf

text

original

 
 VETERINARSKI FAKULTET
Studenti bacilisuzavac napredavanju
KK BOSNA
Na sastankuuprave samodva ~lana
AKCIJA SIPA-e
Uhap{eno{estosoba
Arkanova udovica
bje`i u Australiju?
Za{titni zidovi popucali, prijete i velike poplave
 Ra`natovi}: Krala novac, krila oru`je, prijeti joj 12 godina zatvora
V
ije}e ministara, odno-sno Ministarstvo sigu-rnosti BiH potro{ilo jeogroman novac kako biinformiralo gra|ana na{e ze-mlje o tome kako da se pona{ajunakon ukidanja viza za putova-nje zemljama {engenske zone.Saznajemo da je, uprkos ne-gativnom mi{ljenju Ministar-stva finansija BiH, Vije}e mini-stara popustilo i odobrilo338.120,48 KM za kampanjuinformiranja gra|ana.
 2. strana
Ministarstvo sigurnosti BiH nema granica
FBiH:Zvani~nici ra~unaju na novu osnovicu
NERADNICIMAVI[E PLA]E
Biha}:Sudski epilog pri~e o silovanju
SILED@IJA NATJERAOMLADI]A DA GAORALNO ZADOVOLJI
   4 .  s   t  r .
Alarmantno u Bogati}ima
NAKAMPANJU OBEZVIZNOM
RE@IMU OTI[LO 338.120KM
 Ju~er s lica mjesta: Tlo se stalno pomjera, a pukotine na ku}ama ve} su vidljive
(Foto: F. Fo~o)
Optu`nica:Mogu li Cecu spasiti politi~ari
   1   8 .  s   t  r  a  n  a
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 24. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5469
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
„Avaz“ saznaje:E{ton upozorila VSUN
BiH ^EKAJU NOVEPOLITI^KE TENZIJE
9. strana
   1   5 .  s   t  r  a  n  a
 l i z i{ te 
OTKRIVAMO
Za{to se protivilo Ministarstvo finansija
Tra`ili dodatnih 35.000 KM za gorivo i prijevoz stranih delegacija
Britanska vlada ve} dala vi{e od 15.000 maraka za tro{kove {tampanja letaka
   5 .  s   t  r .   1   3 .  s   t  r  a  n  a
61. str.
   1   3 .  s   t  r  a  n  a
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Prehrambena kriza ne}e zaobi}i BiH: O~ekuje nas veliko poskupljenje hrane
- Kada ~ujem pojam „strategija“ ubilo kojem kontekstu vezanom uz bh.institucije, ho}e mi naprosto zlo! Je-dina strategija na{ih vrlih stru~njaka je u o~uvanju svojih pozi-cija, fotelja i pla}a. Apsolutno je neshvatljivo i neprihvatljivo sta-nje prehrambene industrije u BiH, znaju}i da poljoprivredna po-vr{ina zauzima oko polovine sveukupne povr{ine. Me|utim, na{apoljoprivreda se sistematski uni{tava.
(sound mind)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,24. novembar/studeni 2010.
2
Tihi} i dio SDA `elemuslimansku dr`avicu
SBB BiH ba{tini politiku suverenosti, multietni~nosti inedjeljivosti BiH, ka`e se u saop}enju
Savez za bolju budu}nost BiH- SBB BiH reagirao je ju~er na izja-vu predsjednika SDA SulejmanaTihi}a u emisiji TV OBN „Teler-ing“da je SBB BiH, navodno, str-anka koja `eli „bo{nja~ku, musli-mansku BiH“.- Politi~ar na ~elu SDA koji jepredvodio najve}u izbornu plja~kui {ef stranke koja je za osam godi-na kontinuirane vlasti ekonomskii politi~ki uni{tila BiH i dalje toneu prepoznatljivom nemoralu ila`ima - ka`e se u saop}enju Pres-centra SBB BiH.U saop}enju se dodaje da SBBBiH ba{tini politiku suverenosti,multietni~nosti i nedjeljivosti BiH.- Nisu kadrovi SBB BiH, koji jeformiran tek prije godinu, u~estvo-vali u tajnim podjelama BiH, po~ev{iod Bo{nja~kog sabora 1993. godine,do Pruda. Stalni cilj dijela SDA je pr-avljenje muslimanske dr`avice nana~in da ispadne da su za toisklju~ivi krivci Srbi i Hrvati, a ne~elni ljudi SDA - navodi SBB BiH.Dodaje se da je „SDA provelaislamizaciju Armije BiH, a oficirikoji su je realizirali danas su na ~elupoliti~kih savjeta SDA“.- Da ne govorimo o tome kakosu se i na minulim izborima {efoviSDA bavili prljavim kampanjamaunutar vjerskih objekata i krozposlani~ke liste prakti~no vratili ci-jelu ratnu politi~ku strukturu u no-ve sazive parlamenata od kantona-lnog do dr`avnog nivoa - nagla{avase u saop}enju.SBB BiH podsje}a da niko odkadrova te stranke nije kao oficirili neka siva eminencija u~estvovaou ubijanju Srba i Hrvata po Sara-jevu, Zenici i drugdje, „ve} su toradili ili su za to znali Tihi}evi pr-vi saradnici“.Ministarstvo sigurnosti BiHpotro{ilo je ogroman novac kako biinformiralo gra|ana na{e zemlje otome kako da se pona{aju nakonukidanja viza za putovanje zemlja-ma {engenske zone.Saznajemo da je, uprkos proti-vljenju Ministarstva finansija BiHda se tro{i novac iz bud`etske reze-rve dr`avne vlade, a ne iz bud`etaMinistarstva koje vodi SadikAhmetovi}, Vije}e ministara BiHpopustilo i odobrilo 338.120 mar-aka za informiranje gra|ana.
Slu`bena putovanja
Ahmetovi}u ni to nije bilo do-voljno pa je na posljednjoj sje-dnici od dr`avnevlade zatra`io do-datnih 35.000 KMza gorivo zbog, ka-ko je obrazlo`eno,„posjeta stranihdelegacija za kojeje potrebno obe-zbijediti adekva-tan prijevoz i zaveliki broj slu`be-nih putovanja vo-zilima Ministarstva sigurnostiBiH“.S druge strane, tro{kove dijelamedijske kampanje ({tampanje le-taka) od 15.545 KM, koju je provo-dila kompanija „Media centar“ izSarajeva, kako saznajemo, platila jebritanska vlada, koja je i anga`ira-la ovu medijsku ku}u za projekt.To potvr|uje i odluka Vije}a mini-stara u kojoj se navodi da je proje-kt realiziran putem programa po-mo}i britanske vlade Ministarstvusigurnosti BiH.- Ministarstvo sigurnosti za-klju~ilo je ugovor s „Media centr-om“, koji je vodio medijsku ka-mpanju u vezi s viznom liberaliza-cijom. Te usluge nije platilo Mi-nistarstvo, ve} vlada Velike Brita-nije - ka`e sekretar Ministarstva si-gurnosti Bakir Dautba{i}.
Cjenovnik usluga
On je dodao da }e Ministarstvoiz svog bud`eta pla}ati usluge printa-nih i elektronskih medijskih ku}a.- Evropska komisija odre|enomsvotom }e pokriti {tampanje je-dnog dijela promotivnih letakakoji daju informacije gra|anima onjihovim pravima i obavezamanakon ukidanja viza - ka`e Dau-tba{i}.
S. RO@AJAC
Tihi}: Politi~ko uni{tavanje BiH  Faksimil negativnog mi{ljenja Vije}a ministara BiH 
Reagiranje Saveza za bolju budu}nost BiH
 D`ihanovi}: Biv{i politi~ar 
Sjednica VSTV-a u Sarajevu
[ahbaz D`ihanovi}novi sudija Suda BiH
Za nove dr`avne sudije izabrani i Mirko Bo`ovi}i Enida Had`iomerovi}
Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e(VSTV) BiH na svojoj ju~era{njojsjednici u Sarajevu donijelo jeodluke o novim postavljenjima nava`ne pravosudne funkcije.Kako „Avaz“ saznaje, za novogsudiju Suda BiH imenovan je biv{ikadar Stranke za BiH, potpredsje-dnik Federacije BiH i zamjenik mi-nistra pravde, a danas advokat[ahbaz D`ihanovi}.Tako|er, za dr`avne sudije iza-brani su i dosada{nji sudija uOsnovnom sudu Isto~no SarajevoMirko Bo`ovi} te predsjednica Pr-ivrednog odjela Op}inskog sudaZenica Enida Had`iomerovi}. Ju~er je s dnevnog reda skinutaodluka o imenovanju jednog sudi-je Vrhovnog suda FBiH, ali bi da-nas trebale biti objavljene odluke oimenovanim sudijama na op}in-skim i kantonalnim sudovima u Sa-rajevu, Mostaru, Novom Travnikui Gora`du te odluka o izboru tu`io-ca Kantonalnog tu`ila{tva u Tuzli.Tako|er, bit }e objavljene odlu-ke o novim sudijama u osnovnim su-dovima u Banjoj Luci, Trebinju, naSokocu, u Doboju i Bijeljini.
 F. V.
Ministar zdravstva HNKLuka Faletar (52) ju~er uju-tro je pretrpio akutni infa-rkt te je tokom dana po-dvgrnut operaciji u Kli-ni~koj bolnici Mostar, sa-znaje „Dnevni avaz“.Kako nam je kazala po-rtparol ove bolnice Ana Ma-rija Dedi}, ministar Faletarprimljen je na Kliniku zaunutra{nje bolesti s centromza dijalizu, gdje mu je ura|ena ko-ronarografija i koronarnaintervencija s implantaci-jom jednog stenta.Dedi} je istakla da jezahvat pro{ao bez kompli-kacija i da je ministrovostanje stabilno. Kako nezva-ni~no saznajemo, ministarje uz jutarnju kafu u zgradiVlade HNK primijetio bo-love u predjelu srca, nakon~ega je odmah prevezen umostarsku bolnicu.
 A. Du.
Podaci na{e zemlje za 2009. godinu
BiH izdala 146dozvolaza izvoz oru`ja
Na{a zemlja 2009. godin je izda-la 146 dozvola za izvoz oru`ja, vo-jne opreme i proizvoda dvojne na-mjene, u ukupnoj vrijednosti ve}ojod 47 miliona eura, izjavio je za Sr-nu pomo}nik ministra vanjskihposlova BiH Branimir Mandi}.- Dozvole su date za izvoz u 44zemlje svijeta - rekao je Mandi}, ko-ji je ju~er u Beogradu u~estvovao upredstavljanju regionalnih i naci-onalnih izvje{taja o izvozu nao-ru`anja na zapadnom Balkanu u or-ganizaciji Centra za kontrolu lakognaoru`anja u isto~noj i jugoisto~nojEvropi (SEESAC).
LOTO
JOKER135870115493
102123273538
 Ahmetovi}: Rastro{ni  ministar 
- Nacionalisti~ko i ekstremi-sti~ko djelovanje unutar Bo{nja-ka isklju~ivi je kontinuitet SDAi stoga nema dileme da se krea-tor Pruda Tihi} svjesno upleo ukolo trojne i vjerske podjeleBiH, koju, u svom la`ljivommaniru, `eli da podmetne drugi-ma - ka`e se u saop}enju SBBBiH.
Svjesno uplitanje u kolotrojne i vjerske podjele BiH
OTKRIVAMO
Ministarstvo sigurnosti BiH nema granica
Na kampanju o bezviznomre`imu oti{lo 338.120KM
Tra`ili dodatnih 35.000 KM za prijevoz stranih delegacija
Za anga`man„Media centra“ britanska vlada platila 15.400 maraka
 Faletar:Ura|enaoperacija
Ministar zdravstva HNK u bolnici
Luka Faletar do`ivio infarkt
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,24. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl 
@
 avaz.ba)
Bo{nja~ki politi~ari dali su protivnicima NATO-a iBiH mogu}nost da blokiranjem ustavnih promjenablokiraju i pribli`avanje Savezu
Sudbina BiH neraskidivo je vezana uz Sjevernoatlantski sa-vez (NATO). Ta vojno-politi~ka alijansa za BiH i njene gra|aneuradila je neuporedivo vi{e od, primjerice, EU, ~iji su lideri mi-rno posmatrali agresiju, genocid i ratne zlo~ine. NATO je stvo-rio uvjete za uspostavljanje trajnog mira te ga nekoliko godinauspje{no odr`avao velikim vojnim prisustvom.Takav, specifi~an odnos dr`ave i NATO-a mogao je vrlo br-zo rezultirati ~vrstim partnerstvom i punopravnim ~lanstvom.Savez je, bez sumnje, bio spreman prihvatiti pod svoje okriljedr`avu koju je, u jednu ruku, odbranio i u kojoj je imao jednuod najuspje{nijih operacija u historiji.[ta bi za dr`avu BiH zna~ilo da postane ~lanica najja~eg vo-jno-politi~kog bloka u svijetu? Njen opstanak, izme|u ostalog,bio bi cementiran, a koliko god bila te{ka unutra{nja politi~kadebata, ona za svoj epilog vi{e nikada ne bi mogla imati krvaviraspad dr`ave.No, 15 godina nakon intervencije NATO-a, BiH nikada ni-je bila dalje od ~lanstva, a unutra{nja previranja sve su `e{}a. Po-litika je uradila sve da onemogu}i pribli`avanje punopravnom~lanstvu. Sitnim politi~kim trgovinama vlasti se poigravaju str-pljenjem NATO-a odbijaju}i ispuniti potrebne uvjete, ~ime uda-ljavaju dr`avu od ne~ega {to je bilo nadohvat ruke.Dosada{nje bo{nja~ko rukovodstvo, SDA i SBiH, za to sno-si najve}u odgovornost. Sulejman Tihi} i Haris Silajd`i} napr-avili su kardinalnu gre{ku kada su uvjete za NATO vezali uz ko-mpletan paket reformi. Umjesto da dr`avu uvedu u Savez i iz ja-ke pozicije tra`e ustavne promjene, oni su uradili sve da ubije-de NATO da „BiH bez ustavnih promjena ne mo`e biti ~lanica“.Dr`avi su u~inili medvje|u uslugu, a protivnicima NATO-ai BiH dali mogu}nost da blokiranjem ustavnih promjena bloki-raju i pribli`avanje Savezu. Takav politikantski pristup prema ula-sku BiH u NATO pokopao je njihove tvrdnje da dr`avu `ele vi-djeti u evroatlantskim integracijama.Ako i naredne ~etiri godine na sceni ostane ista si-tno{i}ard`ijska logika, ova zemlja zadugo ne}e zauzeti svoje mje-sto za savezni~kim stolom i pod ki{obranom NATO-a.
 
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 144.643 posjetioca.
 Pitanje: Smatrate li da je BiH spremna kvalitetno voditi predsjedavanje Vije}em sigurnostiUjedinjenih naroda?
A) DA 30%B) NE 65%C) Ne znam 5%
BiH nije spremna za predsjedavanjeVije}em sigurnosti UN-a
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
CAB
Iako je Sarajevska berza jo{ pr-etpro{le sedmice zakazala vanrednuaukciju na kojoj bi trebalo bitiprodato 655.729 dionica ili 8,37 po-sto kapitala Me|unarodne fina-nsijske korporacije (IFC) u saraje-vskom „Bosnalijeku“, mali inter-es i visoke cijene dionica mogli bidovesti do propasti ove prodaje.U maju ove godine propala je i pr-odaja 19,26 posto dionica Vlade FBiH.
Visoke cijene
Aukcija IFC-ovih dionica zaka-zana je za 29. novembar, a unos na-loga mogao se vr{iti jo{ od 15. no-vembra. Razlog slabom interesu jevisoka cijena dionica, koja iznosi 20KM, iako se njihova cijena natr`i{tu kre}e izme|u 14 i 15 mar-aka. Osim toga, najmanji paketkoji je mogu}e kupiti jeste 10.000dionica. Prodaja nije bila po meto-du „sve ili ni{ta“, {to je isklju~ilou~e{}e mo}nijih kompanija.Budu}i da su realne najave da }evanredna aukcija na berzi propasti,kako „Avaz“ saznaje, vjerovatno }ebiti aktivirana takozvana put opci-ja, koja je predvi|ena i ugovoroms Upravom „Bosnalijeka“. To zna~ida nakon neuspjele prve prodaje di-onice moraju biti ponu|eneisklju~ivo sada{njim dioni~arimakompanije, koji imaju pravo pre~ekupnje. Cijena dionica trebala bi sekretati izme|u 13 i 14 KM, {to jepribli`no tr`i{nim cijenama.U tom slu~aju, saznajemo, biobi otvoren prostor da dionice IFC-a kupi Libijski fond za ekono-mski i socijalni razvoj. On, kako se{pekulira, u ovom trenutku ima na-jvi{e {ansi za to. Libijci su, tako|er,i ranije slali pisma namjere u kojimasu navodili da `ele imati znatniji ka-pital u sarajevskoj firmi. Nijeisklju~eno da se za kupovinu zainte-resiraju i mali dioni~ari, koji bi navo-dno kupovali manje iznose kapitala.
Ogroman interes
IFC, ina~e ~lanica Svjetske banke(WB), ima ogroman interes da dio-nice {to prije proda kako bi izvukaosvoj novac, jer ulaganje u farmaceu-tsku industriju za njega, navodno,vi{e nije profitabilno.
 F. VELE
 „Bosnalijek“: Uskoro nova promjena vlasni~ke strukture
Vlada FBiH . . . . .19,26%
Libijski fond . . . . .8,77%
IFC . . . . . . . . . . . . .8,37%
BIG . . . . . . . . . . . . .4,87%
Mali dioni~ari . . . .63,5%
Ko je sve vlasnik„Bosnalijeka“
Odr`an sastanak povodom agonije u mostarskoj kompaniji
Prvi zvani~ni sastanak ~elnikaSindikata obespravljenih radnika„Aluminija“ u Federalnom mini-starstvu energije, industrije i ruda-rstva u Mostaru, odr`an zbog iste-ka sporazuma izme|u Vlade FBiHi mostarskog kombinata, ohrabrioje radnike.Kako nam je kazao zamjenikpredsjednika tog sindikata StjepanPrskalo, zauzet je stav da VladaFBiH treba do 1. maja naredne go-dine produ`iti sporazum kojim sedefinira struktura kapitala „Alu-minija“, ali i na~ini obe{te}enjaovih ljudi. On je istakao da je tomalo druga~iji stav od zahtjevaAgencije za privatizaciju u FBiH(APF), koja je tra`ila produ`enjesporazuma do 8. novembra 2011.Na sastanku je razgovarano i onajavljenom odr`avanju Skup{tinedioni~ara „Aluminija“ krajem ovogmjeseca, na kojoj je planirano oti-manje dr`avnog kapitala i vra}anjestanja strukture kapitaka preduze}ana ono iz 1997. godine- Mi smo podr`ali zahtjev resor-nog ministarstva upu}en „Alumini-ju“ da se Skup{tina dioni~ara odgo-di dok se ne formira Nadzorni odborpo Zakonu o dioni~arskim dru{tvima,u koji bi kona~no u{li predstavniciVlade FBiH - kazao nam je Prskalo.Predsjednik Sindikata obespr-avljenih radnika Milan Jovi~i}istakao je da je dogovorena i revi-zija sporazuma izme|u VladeFBiH i „Aluminija“, na kojoj se tr-eba po~eti raditi odmah.
 A. Du.
 Ju~era{nji sastanak inicirao jepredsjednik Sindikata metalacaBiH Muhamed Had`i}, a njemusu prisustvovali sekretar Federa-lnog ministarstva Stipo Buljan izamjenik ministra MarinkoBo{njak. Dogovor da prisustvujuovom susretu nisu ispo{tovali pr-emijer FBiH Mustafa Mujezino-vi} i resorni ministar Vahid He}o.
Mujezinovi} i He}o nisu ispo{tovali dogovor
Bo{njacii NATO
Obespravljenim radnicima
’Aluminija’ vra}ena nada
 Prskalo: Druga~iji stav APF-a
AUKCIJA
Prodaja kapitala farmaceutske kompanije
Libijci kupuju paket
dionica ’Bosnalijeka’?
U slu~aju da propadne prva prodaja, bit }e aktivirana „put opcija“i dionice ponu|ene sada{njim dioni~arima sarajevske kompanije

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica added this note
Nažalost, nemam neposrednog pristupa tom časopisu. Ako nađem, postavim...
Srebrenica Genocide Library added this note
Imas li mozda START BiH izdanje????

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->