Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dzieje aparatu represji w PRL (1944–1989)

Dzieje aparatu represji w PRL (1944–1989)

Ratings: (0)|Views: 1,664 |Likes:
Published by Dawid Romańczuk

More info:

Published by: Dawid Romańczuk on Nov 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
INSTYTUT PAMI
Ę
CI NARODOWEJ
BIURO EDUKACJI PUBLICZNEJ
 Wojciech FrazikBogus
ł
aw KopkaGrzegorz Majchrzak
Dzieje aparatu represji w PRL (1944–1989)Stan bada
ń
 
Warszawa–Kraków 2004
 
 
Spis tre
ś
ci
Wst
ę
p ..............................................................................................................................3
Organizacja aparatu represji w latach 1944–1989/1990 ............................................4 Historia bada
ń
przed prze
ł 
omem 1989/1990 ...............................................................10
1.
 
Edycje
ź
róde
ł
wytworzonych przez aparat bezpiecze
ń
stwai jego dotycz
ą 
ce ............................................................................................12
1.1.
 
Ogólne ..............................................................................................................121.2.
 
 Ź 
ród 
ł 
a sowieckie ...............................................................................................131.3.
 
Materia
ł 
 y dotycz 
ą 
ce walki z podziemiem niepodleg 
ł 
o
 ś
ciowym, opozycj
ą 
poli-tyczn
ą 
i przejawami oporu spo
ł 
ecznego w okresie stalinowskim ...............................141.4.
 
 Dokumenty dotycz 
ą 
ce walki aparatu bezpiecze
ń
 stwa z opozycj
ą 
polityczn
ą 
 , przejawami oporu spo
ł 
ecznego (1956–1989) ...................................................................151.5.
 
 Aparat bezpiecze
ń
 stwa a Ko
 ś
ció
ł 
.....................................................................17 1.6.
 
Wi
ę
 zienia i obozy ..............................................................................................191.7.
 
Organa wymiaru sprawiedliwo
 ś
ci ....................................................................19
2.
 
Wspomnienia, wywiady i relacje ...................................................................213.
 
Studia problemowe .........................................................................................24
3.1.
 
Walka z opozycj
ą 
niepodleg 
ł 
o
 ś
ciow
ą 
i represje wobec ch
ł 
opów (1944–1956)243.2.
 
Opór spo
ł 
eczny (1956–1989) ...........................................................................283.3.
 
 Ko
 ś
ció
ł 
katolicki ...............................................................................................303.4.
 
 Przest 
ę
 pstwa s
ą 
dowe ........................................................................................323.5.
 
Wi
ę
 ziennictwo MBP/MSW ................................................................................36 3.6.
 
 Informacja Wojskowa
/
Wojskowa S 
ł 
u
 ż
ba Wewn
ę
trzna .....................................383.7.
 
 Kadry ................................................................................................................393.8.
 
 Problematyka
 ź
ród 
ł 
oznawcza i metodologia ....................................................39
4.
 
Syntezy .............................................................................................................415.
 
Materia
ł
y pomocnicze ....................................................................................42Za
łą 
cznik: materia
ł
y bibliograficzne ..........................................................................45
Wykaz skrótów tytu
ł 
ów czasopism ................................................................................63
2
 
 
WST
Ę
P
Celem opracowania jest przedstawienie stanu bada
ń
nad komunistycznym aparatem re- presji w PRL
1
, ze szczególnym skupieniem si
ę
nad aparatem bezpiecze
ń
stwa (Resort Bezpie-cze
ń
stwa Publicznego PKWN, Ministerstwo Bezpiecze
ń
stwa Publicznego, Komitet do SprawBezpiecze
ń
stwa Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewn
ę
trznych) w latach 1944–1989. Jestto kolejna próba tego typu
2
. Z pewno
ś
ci
ą 
wymagaj
ą 
ca – w obliczu ukazuj
ą 
cych si
ę
nowychopracowa
ń
, edycji
ź
ród
ł
owych, zestawie
ń
bibliograficznych – uwzgl
ę
dnienia krytycznychuwag i uzupe
ł
nie
ń
. Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono kwerendy biblioteczne w Biblio-tece Narodowej, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Bibliotece m.st. Warszawy oraz wO
ś
rodku KARTA. Oprócz katalogów bibliotecznych i komputerowych baz danych wy
ż
ejwymienionych o
ś
rodków wykorzystano
ź
ród
ł
a bibliograficzne:
 Bibliografi
ę
zawarto
 ś
ci cza- sopism
i
 Bibliografi
ę
historii polskiej
, a tak 
ż
e baz
ę
bibliograficzn
ą 
tworzon
ą 
w OBEP IPN wKrakowie, obejmuj
ą 
c
ą 
publikacje naukowe i prasowe od 1989 r. Na wst
ę
 pie opracowania przedstawiono – w zarysie – organizacj
ę
aparatu represji, na-st
ę
 pnie omówiono histori
ę
bada
ń
sprzed prze
ł
omu 1989/1990 r.W zasadniczej cz
ęś
ci zaprezentowano najbardziej znacz
ą 
ce publikacje polskoj
ę
zyczne – z lat 1990–2003 i pocz
ą 
tku roku 2004 – dotycz
ą 
ce resortu bezpiecze
ń
stwa publicznego i ko-munistycznego systemu represji. Dla przejrzysto
ś
ci wyk 
ł
adu zastosowano uk 
ł
ad problemowy.Ca
ł
o
ść
zamykaj
ą 
materia
ł
y bibliograficzne i wykaz skrótów tytu
ł
ów czasopism.Warszawa–Kraków, kwiecie
ń
2004 r.
Wojciech Frazik, Bogus
ł 
aw Kopka, Grzegorz Majchrzak 
1
U
ż
yty w tytule pracy skrót „PRL” (który formalnie oznacza Polsk 
ą 
Rzeczpospolit
ą 
Ludow
ą 
, nazw
ę
pa
ń
-stwa polskiego w latach 1952–1989), odnosi si
ę
tak 
ż
e do okresu wcze
ś
niejszego, od po
ł
owy 1944 r., kiedy wMoskwie 22 lipca og
ł
oszono powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN).
2
W 2001 r. w Wydziale Bada
ń
Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych Biura Edukacji Pu- blicznej IPN przygotowano, w formie
working paper 
, opracowanie cz
ą 
stkowe – opisuj
ą 
ce stan bada
ń
nad wyda-rzeniami, jakie mia
ł
y miejsce w Polsce w okresie stanu wojennego (
Stan wojenny w Polsce. Stan bada
ń
, pod red.A. Dudka, K. Madeja, Warszawa: BEP IPN 2001). Tekst dost
ę
 pny jest na stronie www.ipn.gov.pl. Dlatego w ni-niejszej pracy uwzgl
ę
dniono jedynie podstawowe publikacje dotycz
ą 
ce stanu wojennego.3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->