Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Upravno pravo

Upravno pravo

Ratings: (0)|Views: 3,742|Likes:
Published by pedja184

More info:

Published by: pedja184 on Nov 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2014

pdf

text

original

 
1.
POJAM I ZNAČENJE POJMA UPRAVA.............str.4
Kada govorimo o upravi radi se o institutu koji predstavlja element dinamičnograzvojnog procesa i svako statičko posmatranje ove pojave bilo teorijski pogrešno.Pravna nauka, posebno nauka upravnog prava prihvatila je stanovište prema kojem riječ„uprava“ ima dva osnovna značenja:
Određeni krug vršilaca (organa odnosno organizacija)
u pravilu u okvirudržavnog aparata kojma je povjerena funkcija uprave- tzv.uprava uorganizacionom smislu
Uprava-označava se određena aktivnost 
-kao osnova za određivanje pojmauprave uzima se funkcija (sadaj upravne djelatnosti) tj uprava ufunkcionalnom smislu.
2.UPRAVA U ORGANIZACIONOM SMISLU (ORGANSKI POJAM I JAVNAUPRAVA)....str.6
Predstavlja vrstu subjekata (organa i organizacija) ovlaštenih za vršenje upravnedjelatnosti u okviru i van okvira državne organizacione strukture. Organizacioni pojamuprave može se
analizirati
kroz dva ključna značenja:
Uprava u organskom (organizacionom) smislu
-
 predstavlja cjelinu organa državneuprave (organa i organizacija) a krug organa koji će se smatrati organima državneuprave određuju se pozitivno-pravnim propisima svake države(ustavnim  zakonskim propisima).
Kod nas pored organa uprave upravu u organskom smislučine i
upravne organizacije
koje iako nemaju autoritativna ovlašćenja, uglavnomobavljaju stručno tehničke (neautoritativne)poslove.
 Javna uprava je javno tijelo koje je od političke vlasti dobilo ovlaštenja I sredstvakoja su mu potrebna za zadovoljavanje opštih interesa:
 javna administracija,nedržavne organizacije kao što su javna preduzeća I ustanove, stručni aparat lokalnihzajednica. Posebna obilježja subjekata javne uprave su njihov nelukrativni (nemaju zacilj ostvarivanje dobiti) karakter I das u njihove aktivnosti regulisane normama javnog prava.3.
 
FUNKCIONALNI POJAM UPRAVE U FORMALNOMSMISLU...........................str.12
Određivanje se vrši na osnovu njenih
 spoljašnjih obilježja
. Osnovu za određivanje pojma uprave čine
organi i organizacije koje ulaze u sastav uprave, načini rada, formaakata koji se donose u vršenju upravnih aktivnosti te način vršenja kontrole radauprave
. Spoljna obilježja uprave su:
To su inokosni organi-upravne aktivnosti zahtjevaju brzo i efikasno odlučivanje
Princip zavisnosti upravnih organa i njihovih službenika za razliku od nezavisnostisudstva i sudija
Struktura hijerahijski odnos između pojedinih organa uprave i unutar organa uprave
Čvršća povezanost sa vladom koja se manifestuje kroz njenu podređenost vladi(kontrola)
Postupak prema kome se provode upravne aktivnosti odlikuje se neformalnošću (aktise izdaju u slobodnoj formi za razliku od sudskih aktivnosti)
Kontrolu vršenja upravnih aktivnosti sprovode organi u okviru same organizacionestrukture uprave i posebni sudovi
 Pravni režim
upravne funkcije znači da su sva formalna obilježja uprave izražena pravnim normama kojima je regulisano vršenje upravne funkcije.
U savremenim
1
 
uslovima organi uprave nisu isključivi vršioci upravne aktivnosti niti se njihova uloga svodi samo na vršenje uprave
.
4.FUNKCIONALNI POJAM UPRAVE U MATERIJALNOMSMISLU......................str.17
Određivanje pojma uprave u materijalnom smislu polazi od
unutrašnjih obilježja
upravne djelatnosti. Pojam uprave u funkcionalnom smislu određuje se na
negativan
način i drugi pojam određuje na
 pozitivan način
.
Negativno određivanje
- Po ovom stanovtu upravu čine one vrste državnihaktivnosti koje se nalaze izvan okvira zakonodavstava i sudstva (Jelinek i Flajner).Ovo poimanje ne govori šta čini uprava već šta ne čini
Pozitivno određivanje
- S obzirom da uprava predstavlja jednu dinamičnu društvenu pojavu koja se stalno mijenja I prevashodno ovisi o pozitivnom pravu svake zemlje.U obilju različitih pristupa izdvojićemo neke:
o
Uprava kao jedna od funkcija državne vlasti -
oblik 
autoritativne
aktivnosti pri čijem se vršenju koriste
 prerogativi 
 političke vlasti. Državnizadaci se ostvaruju izdavanjem zapovijesti, zabrana i dozvola, te vršenje prinude. Osobenost funkcija države izrazavaju se
kroz neravnopravnost  subjekata
koji učestvuju u pravnim odnosima u vezi ostvarivanja javnihinteresa.
o
Uprava kao djelatnost države koja se diferencira na
Upravu kao javna služba
- Upravna funkcija se ne određuje isključivokao funkcija vlasti, već kao djelatnost koja obuhvata ukupnostaktivnosti uprave u čiji sastav pored vršenja vlasti (
izvršavanje zakona putem donošenja akata
 
ulaze i aktivnosti zadovoljavanja vitalnih potreba građana
(venje javnih slbi). Upravna funkcija semanifestuje kroz tri vida akata:
 subjektivni akti 
-kojima se stvaraju, mjenjaju i ukidajuindividualne pravnesituacije
akti uslovi 
-koji predstavljaju uslov da se na konkretne subjekte primjeni jedna opšta pravna situacijai
materijalni akti 
- kojima se vrši obezbjeđenje funkcionisanja javnih službi.
Upravu kao stvaralačko praktičnu državnu djelatnost-
uprava postaje aktivni pokretač značajnih društvenih tokova.
5.POZITIVNO PRAVNI POJAM UPRAVE...............................str.34
U organizacionom smislu
Ustavom RS je (čl.97) utvrđeno da poslove državne upraveobavljaju:
Ministarstva (mogu: organi uprave u sastavu ministarstava, posebne organizacijeza stručne poslove)
Drugi republički organi uprave te republičke upravne organizacije (komesarijate,uprave, fondove, inspektorate, sekretarijate, zavode i direkcije)
Preduzeća i druge organizacije kada su im zakonom povjerena javna ovlaštenja2
 
I organi lokalnih jedinica (opštine i grada) kada im je to zakonom povjereno(čl.102)Ustavom BiH je utvrđeno da su osnovni nosioci upravne funkcije u na nivou BiH suministarstva.
U funkcionalnom
smislu polazi od poslova i zadataka koje državna uprava obavlja prema našem važećem zakonu. Prema Zakonu o državnoj upravi (čl.8) ministarstva:
 primjenjuju zakone i druge propise i opšte akte Narodne skupštine, Vlade i opšteakte Predsjednika i obezbjeđuje njihovo izvršavanje,
rješavaju u upravnim stavrima
vrše upravni nadzor 
 pripremaju zakone, druge propise i opšte akte
obavljaju stručne i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima
6.ISTORIJSKI RAZVOJ UPRAVE
Uloga uprave vezana je za ulogu države jer se uprava pojavljuje kao aparat zaostvarivanje ciljeva države.
 Magistarski tip uprave:
Magistrati su u rimskoj državi obavljali niz poslova političkog iupravnog sadržaja.7.RAZVOJ UPRAVE U DOMAĆEM PRAVU..............................str.538.
PREDMET I METOD UPRAVNOG PRAVA...............str.64
Predmet upravnog prava je uprava koja predstavlja složen drtveni pojam. U proučavanju ove pravne discipline koriste se raznovrsni metodi počevši od uobičajenihmetoda logičkog zaključivanja, indukcije i dedukcije, analize i sinteze. Dominantnuulogu ima pravni(dogmatski) metod.
 Pravno dogmatski metod 
-kojim se smisao i sadržina pravnenorme,
 Sociološko pravni metod-
nastoji da eksplicira uticaj određenih društvenih odnosa(političko, ekonomskih, kulturnih i dr.) na kreiranje pravnih normi,
 Istorijski metod-
koji treba da odgovori na pitanje koje su okolnosti uticale nanastanak i razvitak pravne norme
 Komparativno odnosno uporedni metod-
stvara pretpostavke za bolje sagledsavanjeodređenih pravnih pojava u pravnim sistemima različitih država.9.
UPRAVNO PRAVO U OKVIRU PRAVNOG SISTEMA EU..................str.76
Poznavaoci prava Evropske unije zastupaju stanovište da
komunitarno pravo
predstavljanovi pravni sistem. Ovo pravo djeluje neposredno unutar nacionalnih pravnih sistema idržava članica EU. Osnivanje EU predhodile su:
Ugovor o osnivanju EZ za ugalj i čelik-1951 Pariz
Ugovor o EEZ-1957 Rim
Ugovor EZ za atomsku energiju-1957 Rim
Ugovor iz Mastrihta o osnivanju EU-1992Organizacionu strukturu čine:
Savjet ministara-sačinjavaju ga resorni ministri
Evropska komisija-sastavljena od 17 članova, izvršni organ Unije.
Evropski savjet-čine ga šefovi država odnosno vlada
Evropski parlament-pozicija zakonodavnog organa3

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
smi_xy liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ivana Krezić liked this
urbanlegende liked this
Senida Veladzic liked this
Snezana Lezaja liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->