Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5471, 26.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5471, 26.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 413 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 26. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5471
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
 
KOALICIJE
SDP BiH tra`i nove partnere
Sa SBB BiH se mo`e napraviti koalicija, jer imadovoljno poslanika u oba doma Parlamenta FBiH
S
ocijaldemokratska partija(SDP) BiH posljednjih da-na ozbiljno radi na formir-anju nove parlamentarneve}ine i koalicionih odnosa kojibi mogli predstavljati istinski ob-rat u dosada{njim postizbornimrazgovorima i kalkulacijama.Pobjedni~ka stranka tra`i no-ve partnere me|u hrvatskim i pr-obosanskim snagama, a nisu is-klju~ena ni velika iznena|enja napoliti~koj sceni.To posebno kada je u pitanjublok hrvatskih stranaka.
4. strana
VLAST SEMO@E
NAPRAVITI BEZDVA HDZ-a
 2. i 3. strana
 Mrkonji}-Grad: Antifa{isti u tradicionalnom kozara~kom kolu
(Foto: B. Spaseni})
Antifa{isti se s ponosom sje}aju slavnog datuma
Mr k on j i}-Grad
ZAVNOBiH najsjajniji trenutak BiH
Klupko kriminala: Vogo{}a pred kolapsom
5/#,+0#56#8.,#6#/1)&,','5#4#,.+56#1
Kalifornija:Otkri}e tokom akcije hap{enja
54$+0&4 #10#,8'7-70768140+%7$1/$+75#&
Otkrivamo:Nakon nezakonitih imenovanja
57&$H*210+6+1+018'&81,+%++052'-614#5+2#D
   2   3 .  s   t  r  a  n  a   1   1 .  s   t  r  a  n  a
www.dnevniavaz.ba
 Biha} dr`i rekord visokih cijena elementarnih `ivotnih namirnica
Biha} najskuplji u FBiH
 @ i vo t
Cijene osnovnih namirnica
7. strana
 T i r a `  o v o g  b r o j a  v e } i  j e  o d 1 0 5 . 0 0 0  p r i m j e r a k a!
   9 .  s   t  r  a  n  a
   (   F   o   t   o   :   A   r   h   i   v „   A   v   a   z   a    “   )
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,26. novembar/studeni 2010.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Odmotava se klupko korupcije i java{luka: Nova cesta propalanakon samo dva dana
- Na{e ceste nisu ~vrste, ali su zato, ekolo{ki gle-dano, na vrlo zavidnom nivou. Prave se od blata svrlo malom primjesom katrana. Zato, molim vas,ne kritikujte Direkciju za puteve KS i izvo|a~a ra-dova zbog nekih rupica i ogrebotina, nego u`ivajteu „zdravoj“ vo`nji na{im cestama.
(dire straits)
PORTAL -komentar dana
SARAJEVO
Obilje`en 25. novembar, Dan dr`avnosti BiH
Nepojmljivo je odricanjeod antifa{isti~kih ideala
Ubije|en sam da }e u budu}nosti svi gra|ani BiH obilje`avati ovaj datum, poru~io@eljko Kom{i}
Sve~ana akademija u Narodnom pozori{tu
Povodom obilje`avanja25. novembra, Dana dr`avn-osti BiH, predstavnici izvr{nei zakonodavne vlasti u BiH,kao i nevladinih organizaci-ja, polo`ili su ju~er vijence naspomen-obilje`je Vje~na va-tra u Sarajevu, na mezarjeKova~i i na Spomen-obilje`jeubijenoj djeci opkoljenog Sa-rajeva 1992-1995.
Zna~ajan datum
Cvije}e su, izme|u osta-lih, polo`ili ~lanovi Predsje-dni{tva BiH @eljko Kom{i}i Bakir Izetbegovi}, premijerFBiH Mustafa Mujezinovi},potpredsjednik FBiH Mir-sad Kebo, gradona~elnik Sa-rajeva Alija Behmen i drugi.U izjavi za medije, Kom-{i} je istakao da 25. novem-bar mnogo zna~i svim gr-a|anima BiH bez obzira na~injenicu da ga neki i ospo-ravaju.- Antifa{isti su 25. nove-mbra 1943. sublimirali u ne-koliko poglavlja sve ono {toje bit BiH - svi ljudi u ovoj ze-mlji su isti. Siguran sam da ioni koji osporavaju ovaj da-tum nemaju odgovor na pita-nje {ta im zapravo smeta - ka-zao je Kom{i}, javila je Fena.On je kazao da je ubije-|en da }e u budu}nosti svigra|ani BiH obilje`avati ovajdatum, „jer dobro uvijek po-bje|uje zlo“. Naglasio je daje su{tina ZAVNOBiH-a an-tifa{izam, „a ve}ina bh. gra-|ana su antifa{isti“.^lan Predsjedni{tva BiHBakir Izetbegovi} rekao je daDan dr`avnosti predstavljaborbu protiv zla i fa{izma,kao i potvrdu jednakostisvih gra|ana u ovoj zemlji, idodao da }e do}i dan kada }ebiti vi{e patriotizma u BiH.
Veliki izazovi
Savez antifa{ista i boracaNarodnooslobodila~kog ra-ta u BiH (SABNOR) organi-zirao je ju~er u Narodnompozori{tu Sarajevo akadem-iju povodom obilje`avanja25. novembra, Dana dr`av-nosti BiH, kojoj su prisu-stvovale visoke zvanice izjavnog i politi~kog `ivotaBiH i predstavnici diplo-matskog kora u BiH.Prof. dr. Husnija Kambe-rovi} kazao je da je nepojmlji-vo da se danas neko odri~eantifa{isti~kih ideala, onihza koje su se borili svi naro-di ove zemlje kroz historiju.- Svi u BiH danas se na-lazimo pred va`nim i veli-kim izazovima, ne samo po-liti~kim nego i intelektua-lnim. Ponovo se po~injeosporavati bh. dr`avnost iprijeti joj se nestankom. Ne-ka vrsta konsenzusa se mo`ei mora prona}i. Ima u ovojzemlji jo{ politi~kih snaga izreda svih njezinih narodakoji su spremni zalagati se zaravnopravnost unutar ovezemlje i ravnopravnost ovezemlje unutar Evrope - rekaoje Kamberovi}.Udru`enje „Tradicional-ni zanatski esnafi“ ve} {estgodina zajedno s Udru`en-jem antifa{ista i boraca Na-rodnooslobodila~kog rataop}ine Stari Grad obilje`ava25. novembar, Dan dr`avno-sti na{e zemlje.- Sretni smo {to se ve}godinama dru`imo s ljudimakoji su svojim iskustvimamnogo u~inili za ovu zemlju- kazao je predsjednik„Tradicionalnih zanatskihesnafa“ had`i Nasir Jabu~ar.Tokom dru`enja nagradeza doprinos razvoju BiH do-dijeljene su Na|i Biser-Tasoi Iliji Juri{i}u. Posthumno jenagra|en i Borivoje Ostoji}.- ^ast mi je {to primamovo priznanje na Dan dr`a-vnosti, najpragmati~niji danantifa{izma u BiH. Na dankada se brane jedinstvo ipravo ~ovjeka da `ivi u slo-bodi. Zlo nikada ne spava, aliovdje su uvijek `ivjeli ljudikoji su duhom uljep{avalisvijet. Sretan sam {to znamtakve ljude i {to su mi dalipodr{ku koja me hrabrila uzato~eni{tvu - kazao je Ju-ri{i}.Dodijeljena su i specijalnapriznanja Jasminu Imamo-vi}u, na~elniku op}ine Tuzla,i Tanji Fajon, zastupnici iizvjestiteljici Evropskog pa-rlamenta za liberalizaciju vi-znog re`ima. Prisutne je po-sebno iznenadilo i obradova-lo prisustvo politi~ara i biv{eg~lana Predsjedni{tva neka-da{nje SFRJ Bogi}a Bo-gi}evi}a.
S. [a.
Dan dr`avnosti BiH obi-lje`ilo je ju~er i Gradsko vi-je}e Sarajeva zajedni~komsve~anom sjednicom s op-}inskim vije}ima ~etiri gra-dske op}ine, odr`anom uDomu Oru`anih snaga BiH.Sjednica je po~ela intonira-njem himne BiH u izvedbi~lanova hora „Pontanima“,dok je minutom {utnje oda-ta po~ast svima koji su dali`ivote za odbranu i o~uvanjedr`ave.
Zajedni~ka sjednica GV Sarajeva
 Polaganje vijenaca na mezarju Kova~i...
(Foto: F. Fo~o)
 ... i na spomen-obilje`ju Vje~na vatra...
U Sarajevu tradicionalno dru`enje zanatlija i antifa{ista
Ovdje su uvijek ljudi duhom uljep{avali svijet
Za doprinos razvoju BiH nagra|eni Na|a Biser-Taso i Ilija Juri{i} te posthumno BorivojeOstoji}
Specijalna priznanja Jasminu Imamovi}u i Tanji Fajon
Sa prijema: I ove godine bez zvani~nika iz RS
(Foto: S. Saletovi})
Prijem u Predsjedni{tvu BiH
Nijedan narod nemarezervnu domovinu
Mnogo se sino} patriota iprijatelja Bosne i Hercegovi-ne okupilo u zgradi Predsje-dni{tva BiH, gdje je uprili~enprijem povodom 25. nove-mbra, Dana dr`avnosti BiH.Na`alost, ve} tradiciona-lno, tamo nije bilo predstavni-ka Republike Srpske, a i ovogputa ~estitke su primali samohrvatski i bo{nja~ki ~lanoviPredsjedni{tva, @eljko Ko-m{i} i Bakir Izetbegovi}.Prvi je u salu za prijeme na~estitanje u{ao tuzlanski he-roj Ilija Juri{i}, a potom su seredali brojni drugi zvani~ni-ci, predstavnici diplomatskogkora, politi~kog, kulturnog,vojnog `ivota u na{oj zemlji,pre`ivjeli vije}nici ZAVNO-BiH-a... Uprkos bojkotu izRS, na prijemu je me|u diplo-matima bio i srbijanski amba-sador Grujica Spasovi}.Kom{i} i Izetbegovi} iovom su prilikom podsjeti-li na va`nost doga|aja od pr-ije 67 godina kojim su uda-reni temelji dana{nje BiH iukazali na obavezu sada{njegeneracije da prokr~i putdr`avi ka ulasku u Evro-psku uniju i NATO.Nagla{avaju}i da su se 25.novembra 1943. prvi put u hi-storiji na{e zemlje sastali pr-edstavnici svih njenih naro-da i donijeli politi~ku odlukukoja }e odgovarati njihovimzajedni~kim interesima, Ko-m{i} je poru~io da nijedan na-rod u BiH nema rezervnudomovinu, niti iko ima eks-kluzivno pravo na BiH, odno-sno na neki njen dio, te za-klju~io da bi nam svima bilolak{e i jednostavnije kada bi-smo to prihvatili ili makarshvatili.
 M. K.
Dan dr`avnostiBiH ju~er je u [irokomBrijegu i u svim dru-gim gradovima zapa-dne Hercegovine biouobi~ajeni radni dan.Djeca su i{la u {kolu,institucije su radile, ani na jednom objektuu tom gradu nije sevihorila zastava BiH.Premijer Zapadnoherce-gova~kog kantona Zdenko]osi} izjavio je za na{ list dao prazniku jo{ nije postignutop}i dru{tveni dogovor.- Mi nemamo obavezuda ga obilje`avamo,ali time ne `elimo po-liti~ki ni{ta sugerira-ti. Moj osobni stavprema vrijednostimaZAVNOBiH-a sa-dr`an je u pitanju:za{to su te deklarati-vne vrijednosti kojesu 1943. godine done-sene u dokumentimaZAVNOBiH-a ve} sru{ene1946. i u godinama koje suslijedile. Ne mo`emo danasponovo po~eti graditi te ide-ale. To su apsurdi - kazao je]osi}.
 A. Du.
]osi}:Virtuelni dan Aplauz prisutnih za Iliju Juri{i}a
(Foto: J. Brutus)
Nije bilo proslave u zapadnoj Hercegovini
]osi}: Apsurd su ideali ZAVNOBiH-a
SDS o Danu dr`avnosti BiH
Za RS je to apsolutno ni{ta
[ef Kluba poslanikaSDS-a u Narodnoj skup{ti-ni RS Vukota Govedaricaizjavio je da obilje`avanjeDana dr`avnosti BiH u Fe-deraciji BiH za RepublikuSrpsku ne predstavlja apso-lutno ni{ta, javlja Srna.On je naglasio da je BiHslo`ena dr`ava i da je dono{enjezakona o praznicima na nivouBiH „{kakljivo pitanje“.
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,26. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal 
@
 avaz.ba)
Nasukanna Prudu
Sahranom sporazuma koji je dijelio BiH i u~vr{}ivaoRS Radon~i} je predsjedniku SDA demonstriraokako se efikasno vodi dr`avotvorna politika
Sulejman Tihi} ostao je usamljen i nasukan na razvalinamaPruda, svog `ivotnog politi~kog projekta.U samo petnaestak dana Fahrudin Radon~i}, lider Saveza zabolju budu}nost BiH, najprije u susretu sa Zlatkom Lagumd`ijom,a onda i s Miloradom Dodikom, dobio je njihovu podr{ku u mi-siji definitivne sahrane sporazuma koji je dijelio BiH, u~vr{}ivaoRS i razbijao Federaciju na bo{nja~ki i hrvatski dio.Korak po korak, Tihi} je tako sveden na svoju realnu mjeru.Radon~i} je na primjeru Pruda demonstrirao predsjednikuSDA kako se dr`avotvorna i odgovorna politika mo`e efikasnovoditi na ravnopravnoj razini, bez pognute glave i bez trgovinenacionalnim interesima radi osobne politi~ke promocije.Susretom prvih ljudi SNSD-a i SBB-a u Banjoj Luci uga{enaje i Tihi}eva ambicija da se u ovda{njoj javnosti nametne kao ne-zaobilazna persona i svojevrsni ekskluzivac u kontaktimabo{nja~ke strane s vode}im srpskim politi~arima u RS.Mitovi o Tihi}u kao konstruktivnoj osobi, nekakvom vizio-naru i pouzdanom partneru sru{eni su kao kula od karata.Osam godina govorio je samo o ustavnim promjenama,ra~unao je da }e Prudski sporazum s Dodikom i ^ovi}em oetni~koj podjeli BiH i formiranju bo{nja~ko-muslimanske teri-torijalne jedinice biti kruna tog puta, i na kraju se sve raspr{ilokao pjena od sapuna.Da stvar bude jo{ gora, SDA je s njim na ~elu na posljednjimizborima prvi put od osnutka izgubila izbore, a u Predsjedni{tvoBiH izabran je Bakir Izetbegovi}, koji je tako|er bio protiv Pr-uda i koji je samo privremeno odgodio plan preuzimanja strankeod izblamiranog Tihi}a.Ekonomija i privredni razvoj zemlje nikada nisu bili u sredi{tuTihi}evog interesa, osim kada se radilo o za{titi privatizacijskihotima~a, ratnoprofiiterske mafije i tajkuna izniklih ispod {injelaSDA.Na tom se polju, dakle, Tihi} pokazao kao klasi~ni korupci-jski guru. Postizborno vrijeme, me|utim, otkriva i jo{ jednu isti-nu: predsjednik SDA je i politi~ki potpuni diletant i nevi|eni smu-tljivac. Toliki da je ve} nadma{io svog strana~kog kolegu i {am-piona u toj disciplini, Mirsada Kebu.
 
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 147.870 posjetilaca.
 Pitanje: Trebaju li novi saziv Parlamenta FBiH ibudu}a Vlada hitno poni{titi sramnu odluku onovom pove}anju pla}a ministrima i poslanicim
 a?
A) DA 86%B) NE 13%C) Ne znam 1%
Poni{titi sramnu odlukuo pove}anju pla}aministrima i poslanicima
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
CAB
 Mrkonji}-Grad: Antifa{isti polo`ili vijence ispred zgrade u kojoj je odr`ano zasjedanje
(Foto: B. Spaseni})
MRKONJI]-GRAD
Podsje}anje na Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a
Partizani i njihovi potomcina ruini spomen-muzeja
BiH je imala svijetlih i tamnih trenutaka, a ZAVNOBiH, bez sumnje, predstavljajedan od najsjajnijih
Dan dr`avnosti BiH obilje`ilo nekoliko stotina antifa{ista
Bosna je prva ostvarila bratstvoMuslimana, Srba i Hrvata. Na{e di-vizije juna~ki se bore {irom BiH, aline samo da oslobode zemlju negoda u~ine zauvijek kraj zavadamahrvatskog, srpskog i muslima-nskog naroda...Tako je 25. novembra 1943., naPrvom zasjedanju ZAVNOBiH-a uMrkonji}-Gradu, u pozdravnomgovoru dr. Ivan Ribar, predsjednikAVNOJ-a, pozivao narode da seslo`e i da BiH u tada{njoj FNRJ za-uzme mjesto koje joj i pripada.
Pla~, smijeh i igra
Na tom istom mjestu, 67 godi-na kasnije, nema ni tragaonda{njem entuzijazmu, a histor-ijski zna~aj onoga {to se prije sko-ro sedam decenija tu odigravalo po-tpuno je minimiziran.Nekoliko stotina ~lanova SUB-NOR-a i antifa{isti~kih udru`enjaiz vi{e bh. gradova ipak se ju~erokupilo ispred Doma kulture u Mr-konji}u. Neki su se kroz pla~, a dr-ugi kroz smijeh i igru sje}ali biv{ihvremena, Josipa Broza Tita i nar-odnooslobodila~keborbe i slavili Dandr`avnosti BiH.Polo`ili su vije-nce ispred zgrade ukojoj je odr`anoPrvo zasjedanjeZAVNOBiH-a i je-dnoglasno ocijeni-li da njena unu-tra{njost slu`i nasramotu bh. vlasti,jer su dozvolile dato mjesto godinama zjapi potpunouni{teno.- BiH je imala svijetlih i tamnihtrenutaka, a ZAVNOBiH, bez su-mnje, predstavlja jedan od najsjajni-jih - poru~ili su u pozdravnom govo-ru predstavnici SUBNOR-a, nakon~ega su uslijedili uzvici prisutnih:„@ivio Tito! @ivjela sloboda!“ Jedan od najstarijih posjetilacaju~era{njeg skupa u Mrkonji}-Gra-du bio je 84-godi{nji Im{ir Hrusti}iz Viteza, koji se u vrijeme odr`ava-nja ZAVNOBiH-a kao partizan bo-rio na granici prema Austriji.- Mi, kao i onda, i sada ho}emosamo cjelovitu BiH u kojoj }e slo-bodno `ivjeti svi narodi - ka`eHrusti}.
Razo~arani veterani
Predsjednik Udru`enja vetera-na iz Zavidovi}a Salih Isi}, poto-mak jednog od 247 mrkonji}kih vi-je}nika, nije mogao sakriti razo~ar-enje zbog slike mjesta gdje jeodr`ana prva sjednica.- Osje}am se izgubljeno iodba~eno kada vidim ovo mjesto.Ovdje nema ni{ta da podsjeti na mo-ment utemeljenja tada{nje Jugosla-vije. Ovo je i muslimansko i srpskoi hrvatsko, kao i drugih manjina.Kako dr`avnu i federalnu vlast ni-je sramota da ovaj dan slavi kaodr`avni praznik, a da ljudi kojimaje stalo do tog datuma dolaze u ova-ko ru{evnu zgradu - ka`e Isi}.U blizini je i Dom kulture, ukojem tek jedna bista i nekoliko fo-tografija podsje}aju na 1943. Mrko-nji}ani ka`u da rijetko ko obilazi tomjesto. Tek jednom na godinu,25. novembra, masovnije se okupinarod i prisje}a onih vremena.- Do|em svake godine. Obi-lje`avanje 25. novembra za mene jesveto, svi bi ga trebali slaviti, ali neznam recept kako to ostvariti.Ipak, dolazim ovamo da svojim pr-imjerom poka`em da je to mogu}e- ka`e Rade Pilipovi} iz Banje Lu-ke, sin partizana.
 B. SPASENI]
Prvi put od povratka Bo{njaka
Dan dr`avnosti nije obilje`en u Srebrenici
Prvi put otkako su se Bo{njaci vr-atili u Srebrenicu, 25. novembar -Dan dr`avnosti BiH protekao je ra-dno i bez ikakve sve~anosti. OsmanSulji}, na~elnik op}ine Srebrenica,nije `elio davati izjave, ali nam je unjegovom kabinetu re~eno da onpo{tuje zakone RS. Njegov zamje-nik ]amil Durakovi} ju~er nijedo{ao na posao, o~ito na taj na~inobilje`avaju}i dr`avni praznik.Mirsad Mustafi}, na~elnik Odjelaza stambeno-komunalne poslove, ka-zao je da 25. novembar u RS nije pri-znat kao dr`avni praznik i da na~elnikSulji} taj dan nije proglasio neradnimte da je zbog toga do{ao na posao.Na podru~ju op}ine Srebrenicajedino je za radnike Memorija-lnog kompleksa Poto~ari ju~er bioneradni dan.
 Me. Sm.
Spomen-muzej ZAVNOBiH-a, sada samo prazno i devastira-no zdanje, nekada su posje}iva-li najvi{i funkcioneri Jugoslavi-je, me|u kojima i Tito, ali seju~er na tom mjestu nije pojavioniko od predstavnika dr`avnevlasti.
Nikoga od dr`avnika
 Pilipovi}: Ovo je sveto mjesto Hrusti}: Ho}e samocjelovitu BiH  Isi}: Potomak  jednog od 247 vije}nika

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
andjelaivan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->