Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TV Extra [broj 718, 26.11.2010]

TV Extra [broj 718, 26.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 320 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
NAJKOMPLETNIJI SEDMI^NI TV I SATELITSKIPROGRAM OD 27. 11. DO3. 12. BROJ718.
laja Tra
Ukida se ju tarnji program na Pinku BH
Javna straga” na BHT 1 d 2. decebra
Rekonstrukci ja kriminalnih slu~aje va
FilmoVi
BRI@NI VRTLAR
Su-bo-ta-21.35-FTV
DANI GROMA
Sr-i- je-da-22.20- Mre`a-plu-s
IZLAZE]E SUNCE
Pe-tak-23.20-HRT1
[u reanst Aer~k tp-de”na Federanj TV
Ta jraBenksu BiH
I na jmla|i brat Elvira [vraki}a na Ha ya tu
l
 Vjekoslav Kramer: @elim farmu koza
 
U narednom periodu na Pinku BiHgledaoci }e mo}i pratiti bogat filmskiprogram s dosta zanimljivih naslova.- Svakim radnim danom u terminuod 18 do 20 sati prikazivat }emo na- jbolja filmska ostvarenja iz Holivuda.„Svetac“, „Patriotske igre“, „Nepri- jatelj pred vratima“, „Iskonski strah“samo su neki od filmova koji }e gle-daoci mo}i pogledati na Pinku BH -ka`e Lajla.
Filmovi u 18 sati
2
Petak, 26. novembar/studeni 2010.
Po~inje „Hitorama“
Regionalni MTV u petak,26. novembra, po~injeemitirati muzi~ki {ou podnazivom „Hitorama“.Voditelji „Hitorame“ susrbijanski glumac Ser-gej Trifunovi} i pje-va~ica hrvatske grupe„Lollobrigida“ Ida Pre-ster, koji }e u svakomizdanju ugostiti trenutnonajtra`enije MTV be-ndove, kao i zvijezde izcijelog regiona. U prvojemisiji gostovat }e bh.grupa „Dubioza kole-ktiv“ i Massimo Savi}.
BBC-jev serijal
Federalna TV }e od~etvrtka, 2. decembra,prikazivati BBC-jev do-kumentarni serijal „[et-nja sa zvijerima“.Narator u svih {est na-stavaka je poznati brita-nski glumac Kenet Bra-nag (Kenneth Branna-gh). Serijal prikazujena{u planetu nakon izu-miranja dinosaurusa.
Usuri oblast
Od subote, 27. nove-mbra, BHT1 }e emitira-ti dokumentarni serijalod sedam epizoda„Usuri oblast - Taja-nstvena {uma“.Daleko iza megagrado-va Moskve i Petrogradapru`a se iskonski svijetsilnih planinskih vrhova,divljih rijeka gdje seukazuje neusporedivibiljni i `ivotinjski svijet...
TV 
vijesti 
   O  s   t  a   l  e   1   7 .   5   0   %
 5
 
 N A  J B O L J I H 
 T V
 E M I S I J A 
SMS
091/410-100
OBN,
pon.-pet, 20.00
2
 ◗       
19,50 %
Gümüs
Hayat TV,
petak, 21.00
5
 ◗       
11,00 %
Zvijezda mo`e{ biti ti
Mre`a plus,
pon.-sub, 20.00
1
1001 no}
Pink BH,
~etvrtak, 21.00
4
 ◗       
14,00%
Zabranjeni forum
Pink BH,
nedjelja, 20.00
3
 ◗       
17,00%
Farma
 ◗       
21,00%
IZMJENE
Lajla Torlak, glavna urednica Pinka BiH
N
a programu Pinka BiHod ponedjeljka se vi{ene}e emitirati jutarnjiprogram „Ru`i~asto jutro“.Lajla Torlak, glavna urednicaove TV ku}e, isti~e da je ovosamo po~etak izmjena u nji-hovoj programskoj {emi.- Odlu~ili smo da od 29. nove-mbra pa sve do 6. decembrane realiziramo „Ru`i~asto ju-tro“. Najvjerovatnije da }e i dokraja godine Pink BiH biti bez jutarnjeg programa. Umjestotoga emitirat }emo filmove spodru~ja biv{e Jugoslavije.„An|eli“, „Bolji `ivot“, „Ludegodine“ samo su neki od na-slova koje }emo prikazati -ka`e Torlak.Tako|er otkriva kako postojimogu}nost da se na Pinku ucijelom regionu ponovopo~ne emitirati jutarnji progr-am „Balkan net“.- Ovaj jutarnji program bio jeizuzetno popularan i gledan,tako da su ve} postojali do-govori za povratka na maleekrane. Sada bi imali javlja-nja iz {est studija, jer je ume|uvremenu Pinkpo~eo s radom uSloveniji i Make-doniji. Na tajna~in bi pokrilicijeli region -nastavlja Tor-lak.
D. ZEBA 
Najpoznatiji bh. humorista Osman D`iho, kojinaciju uveseljava ske~evima u emisiji „Otka~enitelefon“ na Hayat TV-u, nedavno je snimio noviserijal.- Na snimanju je bilo ludo. U jednom momentukamermani od smijeha nisu vi{e mogli raditi. Jasam putem oglasa dogovarao kupovinu DVD-a„Sahrana Josipa Broza Tita“ i nastao je urnebes- govori D`iho.Ka`e da njegovi ske~evi nastaju spontano te dazbog toga obiluju neo~ekivanim obrtima.- Na{i ljudi su na sve spremni samo da prodajune{to. Poslije jedne emisije ljudi su me zvali, jerho}e da mi poklone magarca, a motorna pila jeve} stigla na moju adresu - dodaje D`iho.Ovih dana zavr{io je i pisanje nove knjige.- Jo{ nisam odlu~io kako }e se zvati, mo`da „NaDrini korupcija“. Mislim da }e se narod opet mo-rati smijati - ka`e D`iho.
L. S. R.
Uz TV ske~evenapisao knjigu„Na Drini korupcija“
Osman D`iho odu{evljava „Otka~enim telefonom“
D`iho: Serijal na Hayat TV-u
Umjesto „Ru`i~astog jutra“ filmovi s podru~ja biv{e Jugoslavije
Povratak „Balkan neta“
Ukida se jutarnji
program
Torlak:Izmjeneu progra-mskoj {emi“Patriotskeigre“: Uskorona programu
 
Petak, 26. novembar/studeni 2010.
NAGRADNA IGRA 
 Aleksandar Hr{um
PINK BH
17,50 %
[ejla Salihefendi}
HAYATTV
10,50 %
 Aida Deli}
FTV
13,00 %
 N A  J B O L J I H 
 T V
 V O D I T E L J A 
Ostali 31,00%
Broj telefona na kojimo`ete glasati za svo- je omiljene emisije, se-rije ili voditelje je091/410-100. CijenaSMS-a je 0,50 KM +PDV. Dovoljno je daukucate poruku, napri-mjer emisija, napraviterazmak i ukucate njennaziv. Postoci se izvo-de na osnovu broja pri-stiglih SMS-ova zaodre|enu emisiju ili vo-ditelja. Vlasnik brojamobilnog telefona061/335-134 dobitnik jedvije ulaznice za kino.
 Adnan Rondi}
HAYAT TV
12,00 %
Mato \akovi}
OBN
16,00 %
3
U~esnice {oua „Ameri~ki top-model“
[
ta bi sve lijepa mla-da djevojka u~inilada postane svjetskipoznat top-model?Odgovor na ovo pitanjenudi {ourealnosti„Ameri~ki top-model“(America’s Next Top Mo-del) koji }e od naredne se-dmice svake srijede bitiemitiran na Federalnoj TV.
Modeli u `iriju
Autorica je Tajra Benks(Tyra Banks), ~uveni svje-tski supermodel, koja se userijalu oku{ala u nekolikorazli~itih uloga, kao vodi-teljica, mentorica mladihmodela, rediteljka...Popularni {ou realno-sti, koji u Americi posta-vlja rekorde u gledano-sti, predstavlja u prvomizdanju deset takmi~arki,lijepih djevojaka koje suspremne raditi na svojojpreobrazbi, u~iti od na- jboljih, a sve kako bi po-stale poznati top-modeli.Kamere }e bilje`iti goto-vo svaki trenutak kojipro`ivljavaju ljepoticedok se suo~avaju sa se-dmi~nim zadacima.One }e biti u prilici,osim vanjske ljepote, po-kazati i onu unutra{nju,morat }e imati zavidnu fi-zi~ku kondiciju i nau~ititakozvani catwalk, pre-poznatljivi hod supermo-dela na modnim pista-ma. Prilikom obavljanjatih zadataka djevojke }eocjenjivati `iri koji, osimTajre Benks, ~ine biv{imodeli D`enis Diki-nson (Janice Dicki-nson) i Kimora Li Si-mons (Lee Simmons),te urednik brojnih mo-dnih ~asopisa Bo Kilijan(Beau Quillian).
Unosni ugovori
Pobjednica {oua kaonagradu }e dobiti potpi-sivanje unosnih ugovoras presti`nim svjetskimbrendovima „Revlon“,„Wilhemina Models“ i„Marie Claire“. Ve}inaepizoda snimljena je uNjujorku, a posljednja, fi-nalna, u modnoj prijesto-nici Parizu.Serija je stekla velikupopularnost i podstaklastvaranje niza sli~nih emi-sija {irom svijeta, koje~ine televizijsku fran{izu„Top Model“.
H. P.
Serijal }e biti na programu svake srijede
[ou koji uAmerici obara rekorde
[OU REALNOSTI
„Ameri~ki top-model“ uskoro na Federalnoj TV
Tajra Benks testira desetljepotica
Prva na „Forbesovoj“ listi
Emisija „Ameri~ki top-model“ Tajri Benks jepro{le godine osigurala prvo mjesto na popisu„Forbesove“ liste najbolje pla}enih `ena koje sepojavljuju u televizijskim projektima, sa zaradomod ~ak 30 miliona dolara godi{nje.Druga na ovoj listi je ameri~ka glumica KetrinHigl (Katherine Heigl), kojoj je uloga u hit seriji„Uvod u anatomiju“ pro{le godine donijela prihodod 18 miliona dolara.
Benks: Autorica serijala

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->