Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Start [broj 229, 18.9.2007]

Start [broj 229, 18.9.2007]

Ratings: (0)|Views: 323|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
18.09.2007. godina X broj 229 cijena 3 KM
 8 RAZLOGA ZAŠTO KARADŽIĆ I MLADIĆ NISU UHAPŠENIISPOVIJEST BH. OBAVJEŠTAJCADRŽAVA GORI, VLAST SE ČEŠLJASAD VS. IRANKRISTIJAN MILIĆ 
KO JE ALIAHMEDALI HAMADMudžahedin nadžehenemskom putu
 
Amerika,Britanijai Francuskakriju dokazeo umiješanostiMiloševića u srebrenički genocid
EKSKLUZIVNO
INTERVJU
Florence HARTMANN
 
INTERVIEWZLATANMUSLIMOVIĆ Zašto nisu bojkotovalikad sam ja bio u pitanju
 
3
SADR#AJ18.09.2007.
SLJEDEĆISTARTIZLAZI02.10.07.
Interview
Florence Hartmann
Osam razloga nehapšenja ratnih zločinaca
Čuvari sigurnih kuća za Radovana i Ratka
Potraga za Karadžićem
Niko više ne želi uhapsiti Radovana
Bakir Hadžiomerović: Pet minuta
Na Poljinama med i mleko na Dedinju
Ko je Ali Ahmed Ali Hamad - abu Ubejd,svjedok na suđenju Rasimu Deliću?
Mudžahedin na džehenemskom putu
Stanje protivpožarne zaštite u BiH
Država gori, vlast se češlja
Kad žene utihnu?
Kultura siledžija
Plan američke vojske za napad na Iran
Rat u Perziji
33 Pitanja
Kristijan Milić
Interview
Zlatan Muslimović
Safet Isović (1936-2007)
Pola stoljeća sevdaha
Najgori poslovi showbusinessa
Kako najlakše izgubiti glavu
Art&sex
Erotika u cjepanicama
Feljton
Milošević i Kusturica (2)
1014161920246232826670782850
 
Zemlja
56
 
5
Izvjesni
 Ali Ahmed Ali Hamad
izBahreina nedavno je svjedočio na Su-du BiH u procesu protiv nekadašnjegkomandanta Armije BiH
Rasima De-lića 
i odmah postao medijska zvijez-da. Delićeva odbrana osporava iden-titet kojim se ovaj svjedok predstaviosudiji, a upućeni mu osporavaju i barpola biografije, o čemu možete čita-ti u ovom broju
Starta.
Radi se o vr-lo opasnom probisvijetu lisičijeg lica,koji u zeničkom zatvoru izdržava ka-znu od 12 godina i 9 mjeseci zbog su-djelovanja u terorističkom napadu au-to-bombom u Mostaru iz septembra1997. godine, ali i vještom propovje-daču koji je, bez obzira na loš akcenti akrobacije s padežima, tokom svje-dočenja opisao neke od najstravični- jih scena proteklog rata.Ovdašnji mediji opširno su pisali ozločinima u Vozućoj, godinama pri- je nego što su se za priču zainteresiralimediji i policijski portparoli iz Repu-blike Srpske. Čitali smo o mučenjimazarobljenika koji kleče u blatu, o ba-raci u kojoj su nesretnici čekali svojeizvođenje na klanje, vidjeli smo foto-grafije jezivog sanduka sa municijom,pa i onu vojnika koji uz širok osmijehpozira sa odrubljenim glavama. Godi-nama smo vjerovali da će toliki doka-zni materijal, koji uključuje čak i vi-deo zapise zločina, potaknuti domaćepravosuđe da kazni naredbodavce i di-rektne počinioce – modele sa fotogra-fija. Kada se na kraju Haški tribunalzainteresirao za slučaj, bilo je mnogoovdašnjih političara koji su bili zapa-njeni takvom drskošću i kaljanjem te-kovina odbrambenog rata.Dakle, vidjeli smo slične stravičneprizore, ali čovjek pri zdravoj pameti jednostavno ne može da se navikne naužas. Bit će zaista teško potisnuti u sje-ćanje Ali Hamadov opis kamiona pre-trpanog obezglavljenim tijelima, iz čijeprikolice kapa krv, a mudžahedinski iarmijski komandir se pored njega sva-đaju oko ratnog plijena. U našu skaluužasa ova scena urezala je još nekolikododatnih podioka. Ukoliko je ova sce-na istinita, a nema razloga da previšesumnjamo jer smo vidjeli spomenutefotografije, treba zahvaliti Ali Hamaduili kako se već zove, na njegovom svje-dočenju. Ne treba valjda posebno na-pominjati da je suočavanje sa istinom,ma kako ona jeziva bila, neophodnoizmeđu ostalog i zbog toga da pojačaodlučnost javnosti za kažnjavanje zlo-čina. Za suprotno je sasvim nemogu-će pronaći razuman izgovor.U istoj informativnoj emisiji u kojoj je prikazan izvod iz Ali Hamadovogsvjedočenja prikazan je i prilog o sku-pu porodica ubijenih Vozućana koji jeorganiziran u Doboju. Skupu je prisu-stvovao i
Milan Jelić
, predsjednik Re-publike Srpske, što je sasvim prirodno,tu mu je i mjesto. Morao je doći međute nesretnike, da pokuša podijeliti bols njima, da im obeća kažnjavanje svihodgovornih za zločin, da garantira daće se entitetske vlasti pobrinuti za po-rodice ubijenih, da pita treba li im ne-ka pomoć i da li im je vraćena sva imo-vina... Dakle, da uradi sve ono što mumoć njegovog položaja omogućava. Ali,nažalost, on je svoju misiju sasvim dru-gačije razumio. Kako nas je informiraotelevizijski izvještač sa tog skupa, pred-sjednik Jelić je pred nesretnim ljudimazaključio kako zločin u Vozućoj podu-čava da nije samo Republika Srpska na-stala na genocidu, nego i najveći diočitave BiH. Tugu porodica i prisustvotelevizijskih kamera nogometni struč-njak i biznismen iskoristio je da plasi-ra još jednu potrošnu političku frazu.Ne znam kako su prisutni reagirali natakvu drskost, izvještač nam to nije sa-općio, ali ovo nije prvi put da su Vozu-ćani tako bezočno iskorišteni. Prisjeti-mo se,
Ratko Mladić
ih je tokom rataostavio u procjepu između dva jaka ar-mijska korpusa pravdajući to nesuvi-slim strateškim razlozima, a
RadovanKaradžić
ih je sa sigurne distance bo-drio infantilnom tvrdnjom da je Vo-zuća mala Moskva.Teze o maloj Moskvi i malom geno-cidu sasvim su neodržive, i besmisle-no je upuštati se u bilo kakvu raspra-vu. Jer, njihova istinitost i nije bila napameti onim koji su ih izgovorili. Onesu poziv na mobilizaciju i zbijanje re-dova. A do čega takve teze mogu dove-sti njihovim tvorcima nije važno. Onisu, za razliku od zdravorazumskih bi-ća, očito navikli na užas. Na kamio-ne iz kojih kapa krv. Tuđa, podrazu-mijeva se.
www.startbih.infoDURANOVIĆ 
UVODNIK
Navikli na užas
NOVINA GODINE U BiH 2002Magazin START BiH je dobitnikAMNESTY INTERNATIONAL MEDIA AWARDS 2003IZDAVAČ
NIK Denameda d.o.o.M. Šnajdera 5
DIREKTOR I VLASNIK
Dario Novalić 
novalich@bih.net.ba
REDAKCIJA
La Benevolencije 6, 71000 SarajevoT. +387 33 260 210, 260 211, 260 212F. +387 33 215 321www.startbih.inforedakcija@startbih.info
GLAVNI UREDNIK
Eldin Karić 
ZAMJENIK GLAVNOG UREDNIKA
Selvedin Avdić 
REDAKCIJA
Selvedin Avdić, Mia Bečić, Midhat Dedić, Eldin Karić,Tamara Naletelić, Dario Novalić, Almir Panjeta, NihadSijerčić, Ekrem Tinjak, Branka Mrkić-Radević, Semir Mujkić,Mevlida Novalić (Žena BiH)
STALNA SARADNJA
Dženana Alađuz, Miljenko Jergović (Zagreb), Petar Luković (Beograd), Marinko Rotkvić, Saša Rukavina, Faruk Šehić,Goran Todorović, Dubravko Lovrenović, Samir Šestan, TimClancy, Emir Suljagić 
REDAKTOR
Žana Vukmirović 
FOTOGRAFIJA
Almin Zrno, Amer Kuhinja, Haris Čalkić 
DTP
Dražen Musa
DESIGN
ninAdesign (Aleksandra Nina Knežević)
WEB DESIGN
Dženan Buzađić 
DIREKTOR MARKETINGA
Mevlida Novalić marketing@startbih.infoT. +387 33 204 060
SEKRETAR REDAKCIJE
Suada Hodžić 
DISTRIBUCIJA I PRODAJA
Mevludin Mekić 
ŠTAMPA
UNIONINVESTPLASTIKA, Semizovac
ŽIRORAČUNI140-101-00000447-50 /Volksbank BH d.d./1610000030070011 /Raiffeisen Bank d.d./3060510000026862 /Hypo Alpe-Adria Bank/
Pokretanje magazina je omogućio Fond Otvoreno društvo BiH, njemačka orga-nizacija za pomoč novinarima JHJ sa sjedištem u Bonu, Stiven i Nancy Chaning, NC.USA, USAID, PRESS NOW, OSI/BUDAPESTSav materijal objavljen u magazinu Start BiH podliježe copyrightu i u vlasništvu je izdavača.
MUSLIMOVIĆ HARTMANNMRKIĆ-RADEVIĆ 
 
TINJAK MUJKIĆ 
 
AVDIĆ 
PIŠE:
Selvedin Avdić 
selvedin@startbih.info

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
Liber Animus liked this
Nermino Karadža liked this
Dalibor Prokic liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->