Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EKONOMİ KİTABI

EKONOMİ KİTABI

Ratings: (0)|Views: 3,246 |Likes:
Published by yilmaz_07

More info:

Published by: yilmaz_07 on Nov 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

pdf

text

original

 
AKDEN
Z ÜN
VERS
TES
 
Yayın No: 79
EKONOM
YE G
R
Ş
 
DERS K
TABI (2. BASKI)
Prof. Dr. Burhan ÖZKAN
Akdeniz Üniversitesi BasımeviAntalya,2004
 
Ekonomiye Giri
 ş
Üretim ve Maliyetler 
2
.... her zaman rahmet ve özlemleandı
 ğ 
ım Sevgili Babamın azizhatırasına...
 
Ekonomiye Giri
 ş
Üretim ve Maliyetler 
3
ÖNSÖZ 
Ekonomiye giri
ş
niteli
ğ
inde olan bu kitap üniversite ve yüksekokullarda ö
ğ
renim gören ve ilk defa ekonomi dersi alacak ö
ğ
rencilereyönelik olarak hazırlanmı
ş
tır. Eserde ele alınan konuların olabildi
ğ
i ölçüdebasit ve anla
ş
ılabilir
ş
ekilde sunulmasına özen gösterilmi
ş
ve ekonomibilimine bilimsel açıdan yeni bir
ş
eyler katmak amacı güdülmemi
ş
tir. Kitapyerli ve yabancı birçok kaynaktan yararlanılarak hazırlanmı
ş
olupekonomiye giri
ş
kitaplarında olması gereken konuların önemli bir kısmıverilmeye çalı
ş
ılmı
ş
tır. Kitabın yazımı sırasında yararlanılan eserlerarasında özellikle Lipsey ve Harbury tarafından yazılan”
Principles of Economics
” ile Lipsey ve arkada
ş
ları tarafından yazılan “
 Microeconomics”ve “Macroeconomics
” adlı eserlerden geni
ş
ölçüde yararlanılmı
ş
tır.Kitapta ele alınan konular 13 bölüm halinde düzenlenmi
ş
tir. Bubölümlerden ilk 10’nu mikroekonomi konularından olu
ş
maktadır. Birincibölümde,
ekonomi biliminin kapsamı, tanımı ve bazı temel kavramlar 
 açıklanmı
ş
tır.
kinci bölümde,
temel ekonomik sorunlar, sorunlarınçözümünde izlenen ekonomik sistemler ile ekonomi biliminin tarihselgeli
 ş
imi
ana hatları ile verilmi
ş
tir. Fiyat teorisi konularından “
arz, talep ve piyasa dengesi”
üçüncü bölümde, “
esneklik”
konusu ise dördüncü bölümdeaçıklanmı
ş
tır. Be
ş
inci ve altıncı bölümlerde “
tüketim ve üretim teorileri”
 incelenmi
ş
tir. Kitabın yedinci, sekizinci ve dokuzuncu bölümlerindesırasıyla “
tam rekabet, monopol ve eksik rekabet piyasaları”
açıklanmı
ş
tır.Onuncu bölümde “
 faktör piyasası ve faktör gelirleri”
incelenmi
ş
tir. Kitabınson üç bölümünü olu
ş
turan 11, 12 ve 13. bölümler makroekonomikonularına ayrılmı
ş
tır. Bu kapsamda onbirinci bölümde “
milli gelir 
,”onikinci bölümde “
 para, banka ve enflasyon”,
onüçüncü bölümde
ise“uluslararası ekonomik ili
 ş
kile
r” konuları incelenmi
ş
tir.Eserde bazı eksiklik ve gözden kaçmı
ş
yanlı
ş
lıklar olabilir. Bunlarıntüm sorumlulu
ğ
u bana aittir. De
ğ
erli hocalarımdan, ö
ğ
rencilerimden veokuyucularımdan gelecek katkı ve uyarılar için
ş
imdiden te
ş
ekkür ederim.Her konuda oldu
ğ
u gibi kitabın hazırlanmasında da beni süreklidestekleyen sevgili e
ş
im Memduha Özkan’a sonsuz te
ş
ekkürlerimisunuyorum. Ayrıca eserlerinden yararlandı
ğ
ım yazarlara ve kitabı ba
ş
tansonra okuyarak hatalardan arındıran Dr. Handan Akçaöz ile grafiklerinçiziminde bana yardımcı olan ara
ş
tırma görevlisi Süleyman Karaman’a.te
ş
ekkürü borç biliyorum. Kitabın ba
ş
ta sevgili ö
ğ
rencilerimiz olmak üzeretüm okuyucularıma yararlı olması en büyük dile
ğ
imdir.A
ğ
ustos 2001, Antalya Doç. Dr. Burhan Özkan

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->