Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ingineria programarii: Stilul de scriere a codului. Tratarea exceptiilor

Ingineria programarii: Stilul de scriere a codului. Tratarea exceptiilor

Ratings: (0)|Views: 90|Likes:
Published by EnrollInfo
Ingineria programãrii Laboratorul 2

Stilul de scriere a codului. Tratarea excepþiilor
Florin Leon, Ingineria programarii - Laborator, http://florinleon.byethost24.com/lab_ip.htm
1. Obiective 2. Stilul de scriere a codului 3. Tratarea excepþiilor 4. Interfaþa graficã cu utilizatorul în Microsoft Visual Studio .NET 5. Elemente de C# 6. Aplicaþii

1. Obiective
Obiectivele laboratorului 2 sunt urmãtoarele: Sublinierea importanþei unui stil unitar de scriere a codului într-o firmã de dezvoltare de s
Ingineria programãrii Laboratorul 2

Stilul de scriere a codului. Tratarea excepþiilor
Florin Leon, Ingineria programarii - Laborator, http://florinleon.byethost24.com/lab_ip.htm
1. Obiective 2. Stilul de scriere a codului 3. Tratarea excepþiilor 4. Interfaþa graficã cu utilizatorul în Microsoft Visual Studio .NET 5. Elemente de C# 6. Aplicaþii

1. Obiective
Obiectivele laboratorului 2 sunt urmãtoarele: Sublinierea importanþei unui stil unitar de scriere a codului într-o firmã de dezvoltare de s

More info:

Published by: EnrollInfo on Nov 26, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

 
 
1
Ingineria programăriiLaboratorul 2
Stilul de scriere a codului. Tratarea excepŃiilor 
1. Obiective2. Stilul de scriere a codului3. Tratarea excepŃiilor 4. InterfaŃa grafică cu utilizatorul în Microsoft Visual Studio .NET5. Elemente de C#6. AplicaŃii
1. Obiective
Obiectivele laboratorului 2 sunt următoarele:
 
Sublinierea importanŃei unui stil unitar de scriere a codului într-o firmă de dezvoltare de software;
 
Descrierea standardului de scriere a codului pe care îl vom utiliza la laboratoarele de IP;
 
Explicarea modalităŃilor de tratare a excepŃiilor în C#;
 
Reamintirea unor aspecte legate de dezvoltarea de aplicaŃii cu interfaŃă grafică;
 
Reamintirea modului de lucru cu proprietăŃi C#.
2. Stilul de scriere a codului
Unul din scopurile urmărite la scrierea de programe trebuie să fie întreŃinerea ulterioară a codului,adică facilitarea modificărilor şi completărilor viitoare, foarte probabil de către persoane diferitedecât autorul iniŃial. De asemenea, unele studii au arătat că după 6 luni de la scrierea unui program,acesta îi apare la fel de străin autorului ca şi un program scris de altcineva.Unul din aspectele principale ale codului uşor de întreŃinut este posibilitatea de a găsi anumite bucăŃi de cod şi de a le modifica fără a afecta celelalte secŃiuni. Claritatea este esenŃială. Altfel, încazul programelor de mari dimensiuni, aşa cum sunt majoritatea situaŃiilor în software-ul industrial,în loc să adăugaŃi funcŃionalităŃi şi să lucraŃi efectiv, veŃi pierde timpul încercând să găsiŃi porŃiunilerelevante de cod care trebuie modificate.Formatarea codului poate simplifica înŃelegerea structurii semantice sau poate cauza confuzie. Poatechiar ascunde defecte greu de depistat, de exemplu:
boolerror = DoSomething();if(error)Console.WriteLine("Eroare"); Environment.Exit(1);
  Nu contează cât de bine este proiectat un program; dacă prezentarea sa arată neglijent, va fineplăcut de lucrat cu el.
Florin Leon, Ingineria programarii, http://florinleon.byethost24.com/lab_ip.htm
   F   l  o  r   i  n   L  e  o  n ,   I  n  g   i  n  e  r   i  a  p  r  o  g  r  a  m  a  r   i   i  -   L  a   b  o  r  a   t  o  r ,   h   t   t  p  :   /   /   f   l  o  r   i  n   l  e  o  n .   b  y  e   t   h  o  s   t   2   4 .  c  o  m   /   l  a   b_   i  p .   h   t  m
 
 
2
2.1. Acoladele
Există două tipuri principale de plasare a acoladelor.
Stilul Kernighan şi Ritchie
este bazat pedorinŃa de a afişa cât mai multă informaŃie într-un mod compact:
intKernighanRitchie() {inta = 0, b = 0;while(a != 10) {a++;b--;}returnb;}
 Acest stil poate fi folosit la prezentări de cod sau în situaŃii în care spaŃiul disponibil pentru afişareacodului este redus, de exemplu într-un material tipărit.
Stilul extins
sau
 stilul Allman
este recomandat de Microsoft pentru limbajul C#:
intExtended(){inta = 0, b = 0;while(a != 10){a++;b--;}returnb;}
 Avantajul principal al acestuia este claritatea, deoarece blocurile de cod sunt evidenŃiate prinalinierea acoladelor. Este stilul pe care îl vom utiliza la laboratorul de IP.
2.2. Standarde de programare
MulŃi programatori fără experienŃă industrială, deşi foarte buni, refuză la început aplicarea unor standarde impuse. Dacă programul este corect, de ce trebuie să îl aliniez altfel sau să schimb numelevariabilelor sau metodelor?Trebuie avut în vedere faptul că
nu există un stil perfect 
, deci războaiele privind cea mai bunăformatare nu pot fi câştigate. Toate stilurile au argumente pro şi contra. Majoritatea firmelor serioase de software au standarde interne de scriere a programelor, care definesc regulile pentru prezentarea codului. Aceste standarde cresc calitatea programelor şi sunt importante deoarece toate proiectele livrate în afara organizaŃiei vor avea un aspect îngrijit şi coerent, de parcă ar fi fost scrisede aceeaşi persoană. ExistenŃa mai multor stiluri distincte într-un proiect indică lipsa de profesionalism.Faptul că un programator crede că stilul său propriu este cel mai frumos şi cel mai uşor de înŃeles nuare nicio importanŃă. Un stil care unui programator îi pare în mod evident cel mai bun poatereprezenta o problemă pentru altul. De exemplu:
Florin Leon, Ingineria programarii, http://florinleon.byethost24.com/lab_ip.htm
   F   l  o  r   i  n   L  e  o  n ,   I  n  g   i  n  e  r   i  a  p  r  o  g  r  a  m  a  r   i   i  -   L  a   b  o  r  a   t  o  r ,   h   t   t  p  :   /   /   f   l  o  r   i  n   l  e  o  n .   b  y  e   t   h  o  s   t   2   4 .  c  o  m   /   l  a   b_   i  p .   h   t  m
 
 
3
usingSystem . Windows . Forms;namespaceLabIP {public class HelloWorld:System . Windows . Forms .Form{ publicHelloWorld ( ) {InitializeComponent ( );}protected override voidDispose (booldisposing ) { if( disposing ) {if( components !=null) { components . Dispose ( );}}base. Dispose ( disposing );}static voidMain ( ) { Application. Run (new HelloWorld( ) ); }private voidbutton1_Click (objectsender , System .EventArgse ) { stringSTRING ="Hello World!"; display ( STRING );}private voiddisplay (stringSTR ) { MessageBox. Show ( STR ,":-)"); }}}
Acest program a fost aliniat folosind opŃiunile din mediul Visual Studio:Tools → Options → TextEditor → C# → Formatting, nu a fost aliniat aleatoriu. În acelaşi mod, stilul personal al unui programator poate părea la fel de ciudat altuia.Beneficiile adoptării unui stil unitar de către toŃi membrii unei organizaŃii depăşeşte dificultăŃileiniŃiale ale adaptării la un stil nou. Chiar dacă nu sunteŃi de acord cu standardul, trebuie totuşi să văconfomaŃi. După ce veŃi folosi un timp stilul firmei, vă veŃi obişnui cu el şi vă va părea perfectnatural.La laboratorul de IP vom utiliza un standard bazat pe recomandările Microsoft pentru scrierea programelor C#.Se recomandă delimitarea regiunilor de program cu ajutorul cuvântului cheie
region
, de exemplu:
#regionFieldsprivate View_view; private DataModel_dataModel; #endregion
 Dacă toate secŃiunile unei clase sunt delimitate pe regiuni, pagina ar trebui să arate în felul următor atunci când toate definiŃiile sunt colapsate:
Florin Leon, Ingineria programarii, http://florinleon.byethost24.com/lab_ip.htm
   F   l  o  r   i  n   L  e  o  n ,   I  n  g   i  n  e  r   i  a  p  r  o  g  r  a  m  a  r   i   i  -   L  a   b  o  r  a   t  o  r ,   h   t   t  p  :   /   /   f   l  o  r   i  n   l  e  o  n .   b  y  e   t   h  o  s   t   2   4 .  c  o  m   /   l  a   b_   i  p .   h   t  m

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
seitan_calin liked this
Lazar Mihail liked this
Dan liked this
Dan liked this
electrotehnica liked this
Ovidiu Toma liked this
Cornel Ciprian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->