Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diftong

Diftong

Ratings:
(0)
|Views: 299|Likes:
Published by Akhi Muhammad Aiyas
Nota Pengajian Melayu : Diftong dari pelajar PPISMP Kajian Sosial Semester 3/2010
Nota Pengajian Melayu : Diftong dari pelajar PPISMP Kajian Sosial Semester 3/2010

More info:

Published by: Akhi Muhammad Aiyas on Nov 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

 
3.0 DIFTONG3.1 DefinisiDiftong
 Apakah yang dimaksudkandengandiftong?MenurutArbak Othmandalambukunyabertajuk
PermulaanIlmuLinguistik (1983)
,
diftongadalahrentetan 2 vokalyang mengandungi 1 puncakkelantangan yangtatkaladihasilkantidakadahentiansebentaratauhiqtus yang memisahkankedua-duavokalbinaannyaitu.ManakalamenurutKamusDewanEdisiKeempatterbitantahun 2007
,
 diftongdidefinisikansebagaigabunganduabunyivokal yang disebutdalamsatusuku kataakibatdariperubahankedudukanlidah.Secarakesimpulannya
,
diftongdapatdidefinisikansebagairentetanduavokal yangdisebutdalamsatusuku kata yang mempunyaisatupuncakkelantangan yangtiadahentiansebentaratapunhiqtus yang memisahkankedua-duavokalbinaantersebut.
3.2 SejarahPengenalanDiftong
Diftongtelahdiperkenalkanseawaltahun 1878 apabilaEjaan Rumi 1878dihasilkanyangmerupakanhasilinisiatif yang dicetusmenerusijawatankuasa yang ditubuhkan diNegeri-NegeriMelayuBersekutu di bawahkerajaan British. Halinilanjutandaripadasatupekelilingajaran Lord Carnavon yangmengesyorkanpembentukansatusistemejaan Rumi yang bakuuntukmengejanama-namaorang dankawasantempatan di negeri-negeriini. Ejaan Rumi 1878telahmelakukanperumianperkataandaritulisanjawikepadatulisanrumiberdasarkanhuruf roman inggeris.Sisteminitelahmerumikandiftong
,
 hurufkonsonandanhurufvokaldalamtulisanjawi.Namunbegitu
,
usahajawatankuasainitelahmenerimakecamandaripada MaxwelldanjugaShellabear (1899).Shellabearmengkritikpenggunaanlambang
e
untukmewakilibunyivokalsepertidalamPerumianJawatankuasa1878.Beliautelahmengesyorkansupayavokalpendekitutidakdilambangkanolehsebarangejaankeranamungkinmenimbulkankesalahandarisegiejaannya.
 
Pengenalan diftong turut diperkenalkan oleh sistem ejaan rumi Fajar Asiadigunakan oleh majalah Fajar Asia yang diterbitkan di Singapura. Majalah berbahasaMelayu yang menggunakan sistem ejaan rumi ini terbit pada awal tahun 1940-an
,
iaitusemasa Jepun menduduki Tanah Melayu dan Singapura.Ejaan ini mempunyai persamaan dengan sistem Ejaan Soewandi 1947 yangdigunakan di Indonesia. Hal ini berlaku kerana dasar pemerintahan Jepun pada waktuitu hendak menyatukan Persekutuan Tanah Melayu
,
Singapura dan Indonesia. Huruf yang digunakan dalam Sistem Ejaan Fajar Asia hampir sama dengan huruf yangdigunakan dalam Sistem Ejaan Wilkinson dan Sistem Ejaan Rumi Za¶ba. Asmah Haji Omar (1993) mengatakan bahawa
,
huruf Vokal dalam Sistem EjaanFajar Asia juga menggunakan enam vokal yang terdiri daripada
a, ê, e, i, o,
dan
u
.Huruf konsonannya pula adalah mengikut Sistem Ejaan Za¶ba. Malah sistem ejaandiftongnya turut menyamai ejaan diftong di era ini iaitu terdiri dari 3 diftong
,
 
ai, au
dan
oi.
Ejaan Fajar Asia ini kemudiannya digunakan oleh Angkatan Sasterawan 50 (ASAS50) sebagai ejaan rasmi mereka.
3.3 Huruf Diftong
Menurut Panduan Umum Ejaan Bahasa Melayu yang dikeluarkan oleh MajlisBahasa Brunei
,
Indonesia dan Malaysia (1972)
,
diftong dieja dengan gabungan duahuruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran.Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabunganhurufvokalsebagaiberikut: ai
,
au
,
danoi.
FONEM HURUF DEPAN TENGAH BELAKANG
/ai/ ai aising ghairah sidai/au/ au autopsi saudari surau/oi/ oi oidium boikot cakoi
Jadual3.3.1 :
Hurufdiftongdancontohnya.
 
Olehsifatnya yang dicirikanolehsatupuncakkelantangan
,
 makadiftongadalahsilabis.Kewujudansatupuncakkelantanganbagisetiapdiftongituadalahdisebabkanolehberlakunyageluncuran (glide) dalam proses penghasilannya.Gejalainimenyebabkansetiapdiftongitudisebutdengansalahsatuvokalnyalebihlantangdanlebihpanjangdaripadavokal yang lain. Satudiftongditandaidenganpenggunaandiakritis [
^
]yang diletakkan di bawahsimbolvokal yang kuranglantangdankurangpanjang
,
 supayamasing-masingdiftongdaricontoh di bawahditandaidenganbegini : [-av]
,
[-ai]
3.4 PembahagianDiftong
 MenurutArbak Othman dalambukunya
PermulaanIlmuLinguistik 
(1983)bahawadiftongdibahagikankepadaduaiaitudiftongnaikdandiftongturun.Dalampenghasilansuatudiftong
,
salahsatuvokalitudisebutlebihnyaring
,
 lebihpanjangdanlebihtekanannyadaripada 1 bunyivokal.Kenyaringan yangberlakuituadalahdisebabkanolehkelantangan yanginherenmahupunolehtekananataukombinasikeduanyasekali.Denganperbezaannyaring
,
 panjangdantekanan yang dimilikioleh 1 vokaldaripadadiftongitu
,
 makadiftongdapatdibahagikankepadaduaiaitudiftongnaikdandiftongturun.Diftongnaikbolehdidefinisikansebagaibunyivokalkeduanyadisebutlebihnyaring
,
 lebihpanjangdanlebihtekanannyadaripadabunyivokal yangpertamasupayaditandaidengandiakritis [
^
] diletakkan dibawahsimbolvokalpertama.Contohjenisiniterdapatdalamperkataanbahasainggerisseperti [ia] dalamperkataan
 p
ier 
,
dan
fierce
 Manakaladiftongturun pula bolehdidefinisikansebagaiAdalahdiftong yangbunyivokalpertamanyadisebutlebihnyaring
,
 panjangdantekananlebihdarivokalkeduanyadanditandaidiakritis [
^
] diletakkan dibawahsimbolvokalkedua.Beberapacontohadalahdalambahasamelayuiaitu
gulai 
[gulai]dan
 p
ulau
[pulau].

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Windx Teo liked this
Keisya Moses liked this
Lee Ching liked this
AlauDino liked this
smasre liked this
Gadivv Mas liked this
Vaisnavy Sri Shivsankaree liked this
HuiTene Sim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->