Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings:
(0)
|Views: 136|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Nov 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 listopada 2003 r.
Nr 197
TREÂå:Poz.:ROZPORZÑDZENIA:1922
— Ministra Zdrowia z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin piel´gniar-stwa oraz dziedzin majàcych zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mo˝e byçprowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjaliza-cji dla piel´gniarek i po∏o˝nych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13401
1923
— Ministra Zdrowia z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie kszta∏cenia podyplomowegopiel´gniarek i po∏o˝nych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13607
Na podstawie art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U.z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003 r.Nr 109, poz. 1029) zarzàdza si´, co nast´puje:§ 1. 1. Specjalizacje dla piel´gniarek mogà byçprowadzone w nast´pujàcych dziedzinach piel´gniar-stwa:1) rodzinnego,2) w ochronie zdrowia pracujàcych,3) Êrodowiska nauczania i wychowania,4) zachowawczego,5) geriatrycznego,6) kardiologicznego,7) nefrologicznego,8) diabetologicznego,9) pediatrycznego,10) chirurgicznego,11) operacyjnego,12) anestezjologicznego i intensywnej opieki,13) onkologicznego,14) psychiatrycznego,15) opieki d∏ugoterminowej,16) neurologicznego,
1922
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 29 paêdziernika 2003 r.
w sprawie wykazu dziedzin piel´gniarstwa oraz dziedzin majàcych zastosowanie w ochronie zdrowia,w których mo˝e byç prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programówspecjalizacji dla piel´gniarek i po∏o˝nych
———————
1)
Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawieszczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.Nr 93, poz. 833).
 
17) opieki paliatywnej,18) ratunkowego,oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdro-wotnej.2. Specjalizacje dla po∏o˝nych mogà byç prowa-dzone w dziedzinie piel´gniarstwa rodzinnego, dzie-dzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej orazw dziedzinach piel´gniarstwa ginekologicznego i pie-l´gniarstwa po∏o˝niczego.3. Specjalizacje dla piel´gniarek i po∏o˝nych mogàbyç tak˝e prowadzone w dziedzinach piel´gniarstwaneonatologicznego, piel´gniarstwa epidemiologiczne-go oraz w dziedzinie organizacji i zarzàdzania.§ 2. 1. Kursy kwalifikacyjne dla piel´gniarek mogàbyç prowadzone w nast´pujàcych dziedzinach piel´-gniarstwa:1) rodzinnego,2) w ochronie zdrowia pracujàcych,3) anestezjologicznego i intensywnej opieki,4) psychiatrycznego,5) onkologicznego,6) zachowawczego,7) Êrodowiska nauczania i wychowania,8) nefrologicznego z dializoterapià,9) opieki d∏ugoterminowej,10) opieki paliatywnej,11) ratunkowego,oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdro-wotnej.2. Kursy kwalifikacyjne dla po∏o˝nych mogà byçprowadzone w dziedzinie piel´gniarstwa rodzinnegooraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdro-wotnej.3. Kursy kwalifikacyjne dla piel´gniarek i po∏o˝-nych mogà byç tak˝e prowadzone w dziedzinach pie-l´gniarstwa neonatologicznego, operacyjnego, epide-miologicznego oraz w dziedzinie organizacji i zarzà-dzania.§ 3. 1. Ramowe programy specjalizacji dla dziedzinwymienionych w § 1 obejmujà blok ogólnozawodowyoraz bloki specjalistyczne.2. Ramowy program bloku ogólnozawodowegojest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.3. Ramowe programy bloków specjalistycznych sàokreÊlone w za∏àcznikach nr 2—27 do rozporzàdzenia.§ 4. Specjalizacje rozpocz´te po dniu 11 lipca2003 r. mogà byç prowadzone równie˝ na podstawiedotychczasowych programów kszta∏cenia, jednak nied∏u˝ej ni˝ do dnia 30 kwietnia 2004 r. Po dniu 30 kwiet-nia 2004 r. specjalizacje prowadzone sà na podstawieprogramu kszta∏cenia sporzàdzonego przez organiza-tora kszta∏cenia zgodnie z ramowym programemkszta∏cenia, okreÊlonym w rozporzàdzeniu, i po pozy-tywnym zaopiniowaniu tego programu przez CentrumKszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝-nych, a je˝eli organizatorem kszta∏cenia jest podmiot,o którym mowa w art. 10d pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej, po zatwier-dzeniu tego programu przez Dyrektora CentrumKszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o-znych.§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-szenia.Minister Zdrowia:
L. Sikorski 
Dziennik Ustaw Nr 197 13402 Poz. 1922
Za∏àczniki do rozporzàdzenia MinistraZdrowia z dnia 29 paêdziernika 2003 r.(poz. 1922)
Za∏àcznik nr 1
RAMOWY PROGRAM BLOKU OGÓLNOZAWODOWEGO
I. Rodzaj kszta∏cenia
1. Ramowe programy bloków specjalistycznych,o których mowa w za∏àcznikach nr 2—27 do rozporzà-dzenia, uwzgl´dniajà:1) aktualne treÊci wynikajàce z rozwoju nauk medycz-nych i zmieniajàcego si´ stanu prawnego;2) zdrowotne potrzeby i problemy regionu w tre-Êciach kszta∏cenia;3) indywidualne doÊwiadczenia uczestników szkole-nia;4) realne mo˝liwoÊci w∏asne w zakresie kszta∏ceniapodyplomowego, w tym rozszerzenia programuo treÊci nadobowiàzkowe.2. Organizator kszta∏cenia podyplomowego napodstawie ramowego programu sporzàdza programkszta∏cenia. Program kszta∏cenia musi uwzgl´dniaçwszystkie elementy modu∏ów wskazanych w planie
 
nauczania ramowego programu, z tym ˝e treÊci kszta∏-cenia mogà byç dostosowane do warunków i potrzeblokalnych.3. Wykaz umiej´tnoÊci b´dàcych przedmiotemkszta∏cenia ramowego programu jest dla organizatorai uczestnika kszta∏cenia obowiàzujàcym elementemprogramu. Osiàgni´cie wskazanych umiej´tnoÊcigwarantuje, ˝e ka˝dy absolwent specjalizacji b´dzieposiada∏ takie same kwalifikacje, niezale˝nie od miej-sca ukoƒczenia kszta∏cenia, podmiotu organizujàcegokszta∏cenie podyplomowe oraz trybu kszta∏cenia.4. Poszczególne modu∏y ramowego programu za-wierajà cel, treÊci nauczania oraz wykaz umiej´tnoÊciwynikowych, odnoszàce si´ zarówno do zaj´ç teore-tycznych, jak i praktycznych.5. Organizator kszta∏cenia podyplomowego opróczprogramu kszta∏cenia teoretycznego obowiàzany jestopracowaç program szkolenia praktycznego dla ka˝-dej placówki. Program ten powinien zawieraç celi umiej´tnoÊci.6. Program szkolenia praktycznego, o którym mo-wa w ust. 5, powinien uwzgl´dniaç:1) wykaz Êwiadczeƒ zdrowotnych opracowany napodstawie wykazu umiej´tnoÊci, do których zali-czenia jest obowiàzany uczestnik specjalizacji;2) dokumentacj´ zawierajàcà potwierdzenie zalicze-nia poszczególnych Êwiadczeƒ opracowanà przezorganizatora kszta∏cenia, stanowiàcà wewn´trznydokument organizatora kszta∏cenia.
II. Cel kszta∏cenia
Celem kszta∏cenia jest przygotowanie wysoko wy-kwalifikowanej kadry piel´gniarek i po∏o˝nych dosprawowania roli lidera zespo∏ów, inicjowania i wdra-˝ania zmian ukierunkowanych na popraw´ jakoÊciÊwiadczonych us∏ug oraz podejmowania dzia∏aƒ zmie-rzajàcych do rozwoju zawodowego.
III. Czas trwania specjalizacji
1. ¸àczna liczba godzin wynosi 900—1 200 godzindydaktycznych, w tym w bloku ogólnozawodowym —330 godzin.2. IloÊç godzin w bloku specjalistycznym okreÊlajàdla poszczególnych specjalizacji za∏àczniki nr 2—27 dorozporzàdzenia.3. Plan nauczania jest okreÊlony dla dziennego try-bu kszta∏cenia i zawiera liczb´ godzin przeznaczonà narealizacj´ poszczególnych modu∏ów, z zastrze˝eniemust. 4.4. Prowadzàcy zaj´cia w porozumieniu z kierowni-kiem specjalizacji mogà dokonaç modyfikacji czasukszta∏cenia w wymiarze nie wi´kszym ni˝ 20 %, majàcna wzgl´dzie lokalne preferencje i potrzeby.5. Modyfikacje czasu kszta∏cenia, o których mowaw ust. 4, mogà:1) polegaç na przesuni´ciach pomi´dzy poszczegól-nymi modu∏ami lub2) w cz´Êci zostaç przeznaczone na realizacj´ zadaƒw ramach samokszta∏cenia.6. Organizator kszta∏cenia w porozumieniu z kie-rownikiem specjalizacji oraz wyk∏adowcami mo˝e mo-dyfikowaç czas trwania kszta∏cenia w przypadku pro-gramu realizowanego w trybie innym ni˝ dzienny.
IV. Sposób organizacji
1. Za przebieg i organizacj´ specjalizacji odpowie-dzialny jest organizator kszta∏cenia.2. Planujàc realizacj´ specjalizacji organizatorkszta∏cenia powinien:1) opracowaç program kszta∏cenia;2) opracowaç regulamin organizacyjny specjalizacji,który w szczególnoÊci okreÊli:a) organizacj´ specjalizacji,b) zasady i sposób naboru osób przewidzianychna szkolenie,c) prawa i obowiàzki osób uczestniczàcych w szko-leniu,d) zakres obowiàzków wyk∏adowców i innychosób prowadzàcych nauczanie teoretycznei szkolenie praktyczne;3) powo∏aç kierownika specjalizacji;4) powo∏aç komisj´ kwalifikacyjnà;5) powo∏aç w uzgodnieniu z kierownikiem specjaliza-cji opiekunów szkolenia praktycznego, którzy po-winni byç merytorycznymi pracownikami tych pla-cówek;6) wskazaç kadr´ dydaktycznà posiadajàcà kwalifika-cje okreÊlone w programie ramowym;7) zapewniç baz´ dydaktycznà dostosowanà do licz-by uczestników specjalizacji:a) sale wyk∏adowe,b) sale warsztatowe,c) pomieszczenia wyposa˝one w specjalistycznysprz´t i aparatur´, pracownie informatyczne,8) zaprojektowaç zaj´cia, Êrodki dydaktyczne, w od-niesieniu do poszczególnych modu∏ów, ze szcze-gólnym uwzgl´dnieniem form aktywizujàcych;9) opracowaç list´ lektur do poszczególnych modu-∏ów, uwzgl´dniajàc kryterium aktualnoÊci i ade-kwatnoÊci doboru do treÊci nauczania;10) dobraç placówki sta˝owe zgodnie z planem na-uczania, w których mo˝liwe b´dzie zdobywanieDziennik Ustaw Nr 197 13403 Poz. 1922

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->