Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Nov 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
Dziennik Ustaw Nr 6 230 Poz. 44 i 4529) Wykaz armatorów, którzy posiadajà tabor ˝eglugiÊródlàdowej;30) Wykaz inwestorów (innych ni˝ indywidualni —realizujàcy budynki mieszkalne na w∏asne po-trzeby — oraz koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe), któ-rzy przekazali do u˝ytku nowe budynki mieszkal-ne
a)
;31) Zestawienie tabelaryczne. Imienne dane o stat-kach wraz z danymi w postaci numerycznej;32) Zestawienie tabelaryczne z danymi o obrotach ∏a-dunkowych w portach morskich.2. Wzory zestawieƒ tabelarycznych, o których mo-wa w ust. 1, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do rozpo-rzàdzenia.§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-szenia.Prezes Rady Ministrów:
L. Miller (Za∏àczniki do rozporzàdzenia stanowià oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru) 
45
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 6 stycznia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwo-wych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowaƒ i wydawania duplikatów, a tak˝ezasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicà oraz zasad odp∏atnoÊciza wykonywanie tych czynnoÊci
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze-Ênia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,poz. 329, z póên. zm.
1)
) zarzàdza si´, co nast´puje:§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-wej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wyda-wania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwo-wych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywa-nia ich sprostowaƒ i wydawania duplikatów, a tak˝ezasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do ob-rotu prawnego z zagranicà oraz zasad odp∏atnoÊci zawykonywanie tych czynnoÊci (Dz. U. Nr 6, poz. 73,z póên. zm.
2)
) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:1) w § 2:a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:„2. Âwiadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacjeszkolne na drukach wed∏ug wzorów okreÊlo-nych w rozporzàdzeniu wydajà szko∏y pu-bliczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó∏publicznych: podstawowe, gimnazja, szko∏yponadgimnazjalne i dotychczasowe szko∏yponadpodstawowe, zwane dalej „szko∏a-mi”, z zastrze˝eniem ust. 2a.”,b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:„4. Szko∏a mo˝e wydawaç Êwiadectwa szkolnepromocyjne na drukach wed∏ug w∏asnegowzoru, zatwierdzonego przez kuratoraoÊwiaty. Na Êwiadectwie zamieszcza si´ in-formacj´: „Wzór zatwierdzony przez...................... Kuratora OÊwiaty w dniu....................... nr sprawy ......................”.”;2) uchyla si´ § 4;3) w § 5 uchyla si´ ust. 2;4) § 6 otrzymuje brzmienie:„§ 6. 1. Poczàwszy od klasy IV szko∏y podstawo-wej uczeƒ szko∏y dla m∏odzie˝y, któryw wyniku klasyfikacji koƒcoworocznej uzy-ska∏ z obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnychÊrednià ocen co najmniej 4,75 oraz co naj-mniej dobrà ocen´ zachowania, otrzymujeÊwiadectwo szkolne promocyjne stwier-dzajàce uzyskanie promocji do klasy pro-gramowo wy˝szej lub Êwiadectwo ukoƒ-czenia szko∏y stwierdzajàcej ukoƒczenieszko∏y — z wyró˝nieniem.2. Absolwent szko∏y Êredniej dla m∏odzie˝y,który uzyska∏ z egzaminu dojrza∏oÊci Êred-
——————— 
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏yog∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 orazz 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304i Nr 203, poz. 1966.
2)
Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszonew Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1132, z 2002 r. Nr 48,poz. 446, Nr 70, poz. 648 i Nr 159, poz. 1320 oraz z 2003 r.Nr 61, poz. 537.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->