Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22961, 27.11.2010]

Oslobođenje [broj 22961, 27.11.2010]

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 164 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Is traga pro tiv Adamira Jerko vi}a
U ~et vrtakna sjedniciVladeFBiH
OSLOBO\ENJE
SUBOTA 
, 27. 11. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.961Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Mu jezino vi}
osloba|a
kardinalo vurezidenci ju
4. strana
Poku{a}emoza jedno!
Lagumd`ija i Dodik u BanjojLuci
Otvorilisva vra ta
MirkuPe jano vi}unagrada i plake ta SGV-a
Milorad Dodik:
SDP je nezaobi azan
Zlatko Lagumd`ija:
Inventurastavova
2. str.2. strana
 Sumnji vadiploma,nelegalno stjecanjenovca
 
Polici ja pro vjera va  videosnimke
Nakon poku{a ja ubis tva En vera Suljagi}a
8. strana6-7. strana
 
OSLOBO\ENJE
subota, 27. novembar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
 Skandal u re`ijiVSTV-a BiH
Tu`itelj, a osu|enza pre varu?
Milo{Ratko vi}, ko jeg je Visokosudsko i tu`ila~kovi je}eneda vnoimeno valo na mjestotu`iocaKantonalnogtu`ila{tva u Sara je vu, pri vremeno je udaljen sa du`nosti, odlukomistog tog VSTV-a. Ova odluka, kakoisti~una{isago vor- nici, prvostepena je pa samim tim i pri-  vremena, a donesenanakoninforma- ci ja da pro{lostovogtu`ioca i ni je ba{ blista va. Naime, premanepot vr|enim podacima, Ratko vi} je svo je vremeno, na vodnopri je pet-{estgodina, presu- domsuda u Vi{egraduosu|en na uslo-  vnukaznuzbogpre vare i da vanjaneis- tinitihpodataka. U me|u vremenu je pro{ao rok ku{nje u ko jem, slo vomza- kona, ni jesmiopo~initi (a ni je ni po~inio) no vokri vi~nodjelo, te je pre- sudabrisana. Prilikomkonkurisanja za mjestotu`ioca, ni jezabora vionapi- sati, izme|uostalog, da se nekovri je- me u Beograduba vioadvokaturom, ali je, kako se isposta vilo, izosta viona-  vesti da je osu|ivan, pri ~emuse VSTV,o~ito, i ni jepotrudio da pro vjeri sve (ne)napisano. “Kaznajestbrisana, ali sa jednim tu`iocem je nespo ji vo da je bio osu|ivan“, prokomentarisao je jedannjegovkolega ci jelislu~aj, te se onako u {okuzapitao{ta bi bilo da se Ratko vi}na|e u pozici ji da tu`inekog iz Vi{egrada, ko zna da je on bio osu|en.Odluka o suspenzi ji je, kakosazna jemo, dostav ljena i Ratko vi}u, i on ima pra vo `albe na nju.Zvani~nupot vrdu,pa tako ni deman- ti ove odluke o pri vremenojsuspenzi ji u  VSTV-u nismouspjelidobiti jer se na te- lefonVi je}a od 16 satiju~er, kada smo ih poku{alikontaktirati, nikoni jejaljao.
L. S.
„Mi smo otvorili sva vrata u BiH jer smo bilislo`ni“, kazao je na ju~era{njojsve~anojsjednicipro{irenogUpra vnog odboraSrpskoggra|anskog vi je}a- Pokreta za ra vnopra-  vnostu BiH ~et vrtidobitnik  po velje i nagrade SGV-a, prof. dr. MirkoPe jano vi}, obja- sniv {i da se to „mi“ odnosi na Vi je}ekongresabo{nja~kih intelektualaca, Hrvatskona- rodnovi je}e kao i na asoci ja- ci juKrug99, ~iji su predsta-  vnicitako|ebiliprisutni, kao i predsta vniciGradaSara je va i op}ina.
Vra}anjeZAVNOBiH-u
Nimaloslu~ajno, dodjela  visokogpriznanja se i ovaj put vezala za obilje`avanje godi{njicePrvogzasjedanja ZA VNOBiH-a, ~ije su i osno-  vneide je, poruke i odluke (kao i Drugogzasjedanja), ugra|ene u temeljesamoga Srpskoggra|anskogvi je}a,~iji je predsjednikMirkoPe-  jano vi} bio punih15 godina, a ko je je, kako je to ju~evi{e putanagla{eno, zahvalju ju}i i Pe jano vi}evomliderstvu, prepoznato kao jedan od ve- omauva`avanihfaktora na bh. politi~kojsceni od marta 1994.do danas. I to ne samood osobasrpskenacional- nostinego od svihonihko ji- ma suprogramskeide je SGV- a, bile, i ostalebliske.  A te ide jepoti~u saistorij- skogskupa u Mrkonji}-Gra- du od pri je67 godinakada se sastalo247 antifa{ista iz bo{- nja~kog, srpskog, hrvatskog ipripadnikaje vrejskognaroda. Danas ihpropagiraEvrop- skauni ja i na{put do EU jes-te, zapra vo, samovra}anje ZA VNOBiH-u.Pe jano vi} je od svega{to je dosaduradio SGV izdvo jio dva dru{tvena pro jekta. Jedan se odnosio na postizanjeusta vnera vno- pra vnosti, pa je s tim u vezi i pokrenutavo|enaakti vnost ukidanjadiskriminaci jegra- |ana na etni~kojosno vi, uRS-u za Bo{njake i Hrvate, a u FBiH za Srbe. Rezultat?OdlukaUsta vnogsuda BiH o konstituti vnostinaroda na ci jelomprostoru BiH iz jula 2000. godine.
Va`nepromjene
„U dono{enju ove odluke  va`nuulogu su imalesudi je iz me|unarodneza jednice“, pri- mi jetio je Pe jano vi}, dodav {i da su potomizvedenepro- mjeneentitetskihusta va, „ko-  je su entiteteu~inileentiteti- magra|anai ra vnopra vnih naroda{to u njima`ive. Ovo su bileva`nepromjene u pos- tdejtonskomrazvo ju BiH na poljuostvari vanjaljudskih pra va, nakonko jih su vlade entitetapostalemultietni~ke, kao i vo|stvoparlamenata, a formiran je i KlubsrpskognarodaParlamentaFBiH. Drugivelikianga`man SGV-avezan je za po vratak  izbjeglica i raseljenih u pre- dratnamjesta`iv ljenja, pose- bno u op{tinezapadneBo- sne, „ali i u znatnojmjeri i udolinuNeretve“. Nara vno, Pe jano vi}ni jezabora vioni to da se naj~e{}e ne radi oodr`ivompo vratku. No, to je ve} pitanjebudu}ihakci ja ove ne vladineorganizaci je, i onihko ji}e ba{tinitidosad ste~eninjenugled.
E.K.
Otvorili sva vra ta
MirkuPe jano vi}unagrada i plake ta SGV-a
Petnaestgodina je MirkoPe jano vi} bio na ~elu SGV - PR-a u BiH ko ji je dao zna~ajandoprinosreintegraci ji bh. dru{tva
Pe anovi}: Ukidanjediskriminaci e i povra akizbjeglica
Foto: A. KAJMOVI]
IZBJEGLICE Drugi veliki anga`man SGV-a vezan je za po vra tak izbjeglica i raseljenih u predra tna mjes ta `ivljenja, posebno u op{tine zapadne Bosne, ali i u zna tnoj mjeri i u dolinu Nere tve
PredsjednikMi o adNovkovi}: VSTVni eprovje avaobiogra i u
Na ju`apartijskaruko vodstva SNSD-a i SDP-a BiH ju~er su u Ba-njojLuciodr`alapripremnisasta- nak, kako bi razmotrilamogu}nost dogo vora oko otvorenihpitanjako-  japosto jeizme|u ove dvi jestranke. LiderSNSD-a MiloradDodikizja-  vio je kako je “neophodno{to pri je formirativlast na ni vou BiH, a {to po- drazumje vapostizanjedogo vora izme|uSNSD-a i SDP-a BiH o otvo-renimpitanjimapoputdr`a vne imo vine, popisastano vni{tva, distri- kaBr~ko“.
Izazo vi
“Odgo vor na ta programskapita- njatrebao bi biti dat na sastankuko-  ji}e se u Sara je vuodr`atikra jemna- rednesedmice i to }e biti i osnov za formiranjeVi je}aministara“, kazao  je Dodik. LiderSNSD-a izja vio je da njego vaparti jauva`avaizbornere- zultateshodnoko jima je SDPBiH “nezaobilazanfaktor pri formiranju  vlasti na dr`a vnomni vou“. “Spremni smo stogarazgo varati, deblokiratineka do sadablokirana pitanja i bez odga|anjapro vesti presuduEvropskogsuda za ljudska pra va u predmetuSejdi}- Finci“, do- dao je Dodik.ZlatkoLagumd`ija, predsjednik  SDP-a BiH, rezimira ju}isastanak u BanjojLuci, rekao je da je na njemu “naprav ljenanekavrstain venturepo- liti~kihsta vo va“ ovihdvi justranaka. “Ni jenepoznato da se oni razliku-  ju u mnogo~emu, ali ima i onih okoko jih se danasmo`emona}i“, kazao  je Lagumd`ija. Lider SDP-a BiH is- takao je da su i on i Dodik“svjesni ~injenice da su izazo vipredze- mljomve}inego{to iko na njihda-nasmo`edatiodgo vor“. “Imamopunoekonomskih i soci jalnihproblema, ali i veliku {ansu da ova zemljakreneubrza- no na put evropskihintegraci ja, postanepoziti vnapoliti~ka i re- gionalnapri~a i timeostvaripre- duslo ve za br`iekonomskina- predak“, naglasio je Lagumd`ija. “Mi }emou~initi sve da u nare- dnagodinabudebo ljanego ova ko ja je iza nas. Poku{a}emo iz tih razlogaprona}iza jedni~kipro- gramskiimenitelj na ko jem}emo raditiza jedno.“
Brzina
Go vore}i o dinamiciformiranja instituci ja na ni vou BiH, La- gumd`ija je podsjetio da }e to za-  visiti od brzineko jom}e se formi- rativlast na ni vouFederaci je BiH. Dodao je da je kada su za Vi je}e ministrakadrov skarje{enja u pita- nju“stav SDP-a BiH poznatodra-ni je“, ali i naglasio da je daleko  va`ni je od imenaljudiposti}ido- go vor oko toga“na ko jem}e se pro-  jektupra vitiVi je}eministara“.
G. KATANA
Poku{a}emo
za jedno!
Lagumd`ija i Dodik u BanjojLuci
Dodik:
SDP jenezaobilazan
Lagumd`ija:
In venturasta vo va
 
Nisam zamjena za Silajd`i}a
I dok je Dodikpono viokako}e u formiranjevlasti na dr`a vnom ni vou i}i u koalici ji sa SDS-om, lider SDP-a BiH kazao je da se “ka- da je matematika u pitanju, svakaparti jamo`ezaobi}i, osim SDS- a,jer je on koalicionipartnerSNSD-u”. “Matemati~kigledano, nekomo`ezaobi}i SDP, ali mi ne vjeru-  jemo u stabilnosttoga. I kao realniljudi, jednidrugeposmatramo kao realnonezaobilazanfaktor za formiranjevlasti“, po jasnio je svoj stavLagumd`ija.Kada su u pitanjuodnosi sa SDA, Lagumd`ija je istakao da SDP ni-  jezamjena za Stranku za BiH, niti je on zamjena za HarisaSilajd`i}a. “Na pitanje da li je mogu}akoalici ja dva HDZ-a, SDA i SNSD-a sa SDS- om, mogu}a je, ali bez SDP-a. Eto, vidite da se SDP mo`ezaobi}i“, za- klju~io je Lagumd`ija.Sastanku su prisustvo vali i ~lano viPredsjedni{tva BIH Neboj- {aRadmano vi} i @eljkoKom{i} na ~iju je inici jati vu, s ciljempri- prema za po~etakrazgo vora o formiranjuVi je}aministar BIH, ovaj susret i organizo van.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 27. novembar 2010. godine
3
Predsjedni{ tvo BiH Alkalaj- WynneMoore- Nikolaj BiH - Rumuni ja
 S Hrvatskommos t preko Sa ve
Predsjedni{tvo BiH odr`alo je sjednicu na ko joj je doni jelo odluku o prihvatanju spo- ra zuma izme|u Vi je}a minista ra BiH i Vla- de Republike Hrvatske o izgradnji me|udr`a-  vnog mosta preko ri jeke Sa ve kod Gradi{ke i priklju~nih grani~nih dionica me|udr`a vne ceste E-661. Predsjedni{tvo je doni jelo odlu- ku o prihvatanju dopune broj 3 sporazuma o fnansiranju izme|u Bosne i Hercego vine i Komisi je Evropskih za jednica u pogledu na- cionalnog programa saradnje za 2007, u okviru IPA komponente za pomo} u tranzi- ci ji i izgradnji instituci ja, saop}ila je Slu`ba za odnose s ja vno{}u Predsjedni{tva BiH.
Doprinos Pakis tana
Ministarvanjskihposlo va BiH Sven  Alkalajprimio je u Sara je vugla vnoko- mandu ju}egOru`anihsnagaPakistana KhalidaShameenaWynnea, ko jipre- dvodidelegaci jusvo jezemlje u posjeti BiH. Alkalaj je zahvalioWynneu za po- mo}ko ju je Pakistanpru`ao za vri jeme rata u BiH i posli jeratnojobno vi i izgra- dnji. Iskazao je zahvalnost i za besplatne kurse veofciraOSBiH u Pakistanu, te pre- nioizrazesaosje}anja sa `rtvamaneda-  vnihpopla va i velikih`rta vateroristi~kih napada u Pakistanu. Wynne je inormi- saoAlkala ja o situaci ji u regionu, ista- knuv {ivelikidoprinospakistanskevojske i polici je u borbiprotivterorizma.
Is tina i solidarnost
Prvizamjenikvisokogpredsta vnikaRo- derickMooreju~er se u Sara je vusastao s mitropolitomNikola jem. To je bio poslje- dnji u nizusastanakako je je ambasador Mooreimao s vjerskimliderima u BiH. Mo- ore i mitropolitNikolaj su razgo varali o do- ga|anjima u bh. dru{tvu, uklju~uju}i i pi- tanja od posebnogzna~aja za Srpskupra-  vosla vnucrkvu. Moore je naglasio da vjer- skeza jednicemoguimativa`nuulogu u pomo}i u pono vnojizgradnji BiH. Rekao  je da ratnonaslje|ebola i nepo vjerenja mo`ebitiolak{anosamoopredjeljenjem za istinu i stvarnuljudskusolidarnost te da  vjerskeza jednicemogudatiprimjer u tom smislu, saop}eno je iz OHR-a.
Bez dvos trukogoporezi vanja
Usagla{eniugo vorizme|u BiH i Rumuni-  je o izbjega vanjudvostrukogoporezi vanja i spre~avanjafskalneuta je u odnosu na po- reze na dohodakparafrali su u ~et vrtak u Bu- kure{tuzamjenikministrafnansi ja i trezo- raFuadKasumo vi} i dr`a vnisekretar u Mi- nistarstvuja vnihfnansi ja Dan Lazar. Obos- trano je izra`ena`elja da i postupakpotpi- si vanja te ratifkaci je do prakti~neprimjene ugo vorabude{to pri jeza vr{en,da bi se stvo- rilipo voljni jiuslo vi u poslo vnomokru`enju za in vestitore iz objezemlje, te samim tim i unapre|enjeekonomskihodnosa, saop}eno  je iz Ministarstvafnansi ja i trezora BiH.
U @I@I
Kako}e u kona~niciizgleda- tiKlubhrvatskognaroda u Do- munarodaParlamentaFedera- ci je BiH, odnosno ko }e u nje- muimative}inu, a samim timi da li }e se vlast u tom entite- tumo}iormirati bez HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, kako se na- jav lju je, (pro)past}e u sredi{- njojBosni.Naime, raspodjelamandata tri izaslanika iz redahrvatskogna- roda iz Srednjobosanskogkan- tona (ali i proces`ri jebanja) mogli bi imatipresudnuulogu u tome da li }e eventualnisa vez SDP-a, NSRB-a i HSP-a BiH, tepotporu HSS-NHI imatido vo- ljanbroj od ukupno17 izaslani- kakoliko ih je u Klubuhrvatskog naroda u DomunarodaParla- mentaFederaci je BiH.
Manjema tema tike- vi{e sre}e
Situaci ja u SBK-u je iznimno komplek sna. Sam HDZBiH imasedamzastupnikahrvatskog naroda u Skup{tini SBK-a,{to mu izra vnoda jejedanmandat izaslanika za Dom narodaPar- lamentaFBiH. Osta je, dakle, pi- tanje da li }e SDP (ima jednoghrvatskogzastupnika u Skup- {tini) i NSRB sa dva napra viti za jedni~kulistu, {to bi im bilo do voljno za jednoizaslani~ko mjesto za Dom naroda. No, drugalista za drugiizaslani~ki mandat za Dom narodatreba- la bi sa~inja vatijednogkanto- nalnogzastupnika iz hrvatskog naroda u Skup{tini SBK-a iz HSS-NHI-ja, te oba zastupnika ko je je dobilakoalici ja HDZ-a 1990- HSP-a u raspadu. Naime, umnogomesituaci jaza visi od togakome}e se prikloniti dva zastupnika(bi{e) koalici je. NarodnojstranciRadom za boljitak bit }e nu`na i sre}a unaj vjero jatni jem`ri jebanju za  jedanizaslani~kimandat u Klubhrvatskognaroda iz Ze- ni~ko- dobojskogkantona. SDP, naime, ima dva hrvatskazastupnika u Skup{tini ZDK-a i trebat}e im potporajednog zastupnika SDA iz tog naroda kako bi dobilijedanizasla- ni~kimandat, {to vjero jatno ne}ebitiproblem.No, ono {to bi moglobitijes- te~injenica da i HDZBiH i NSRBima ju po dva zastupnika iz reda hrvatskognaroda, tako da }e se za drugoizaslani~komjestomo- ratiprimi jenitisistem`ri jebanja - iz vla~enjemkuglice sa imeni- makandidata. Toliko`eljeniuspjehmogu}eg sa veza SDP-a, NSRB-a, HSP-a iHSS-NHI-ja mogao bi donekle pomutiti i DNZBiH. Naime, u Skup{tiniUnsko-sanskogkanto- na, odakle se birajedanizasla- nikhrvatskognaroda u Dom narodaParlamentaFBiH, ima-  ju dva zastupnikako ji su se izja- snili kao Hrvati.Dakle, i u ovomkantonu}e se moratiprimi jenitisistem`ri je- banja ako SDP i NSRB sa po je-dnimzastupnikomhrvatskog narodako jeima ju u tamo{njoj kantonalnojSkup{tininapra ve za jedni~keliste. Tako ako jedanmandatizasla- nikadobi jelista SDP-a - NSRB, onda bi DNZ mogaobitielimi- niran u u~e{}u u Domunaroda ParlamentaFBiH, u suprotnom ovomstrana~komsa vezu bit }e nu`na u tom ederalnomzako- noda vnomti jelupotpora i ove politi~keparti je. @ri jebanje}e se moratiprimi-  jeniti i za raspodjelujednogiza- slani~kogmandata iz redahrvat- skognaroda, a koliko se i bira za Dom narodaParlamentaFBiH iz Skup{tineBosanskopodrinjskog kantona.
 Samozdru`enopro tiv
Da bi nadja~aliHDZBiH iHDZ 1990 ko jiza jednoima ju11 mandatahrvatskihzastupnika u Skup{tiniKantona10 (Li vanj- skom), NSRB-u i HSP-u sa po trizastupnika, trebat}e za jedni~ka lista i potpora po jednogpred- sta vnika tog naroda iz HSS-NHI-  ja, te SDP-a.Ono {to je za sadasigurno  jeste da bi za jedni~keliste za Dom narodaParlamentaFBiH HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 mogleiz vjesnodobitinajmanjeosam izaslani~kihmandata. SDP, pre- masada{njojsituaci ji, samostal- nomo`era~unati na tri izasla- ni~kamjesta u Klubuhrvatskog naroda u DomunarodaParla- mentaFBiH, a NSRB dva (uz po-tporu HSP-a i HSS-NHI-ja).Dakle, sve }e za visiti od raspo- djelemandata u SBK, ZDK i USK, s obzirom na ~injenicu da  jedanmandat iz BPK bilo da pri- padne SDP-u ili NSRB-u osta je u istomsa vezu. No, stvaranjemogu}eve}ine bar kada je u pitanjuKlubhrvat- skognaroda u Domunaroda ParlamentaFBiHsastav ljene od SDP-a, NSRB-a, HSP-a, HSS-NHI-ja, te mogu}e i DNZ-a,ve} jasnoukazu je na njenukrajnju nestabilnost, odnosnopod- sje}anje na nekada{njuAli jan- su za promjeneko ja jezbog svo jebrojnostipoliti~kihsubje- katako je je okupljala, te{koun- kcionirala, odnosnosastav ljala  ve}inu na sjednicamaprilikom glasanja.
AlmirTERZI]
Odluka pada u
srednjoj Bosni?!
Borba za mandateizaslanika u Klubuhrvatskognaroda u DomunarodaParlamentaFBiHvodit}e se i u Skup{tini ZDK-a i USK-agdje}e bitinu`nopro vestisistem`ri jebanja zbogidenti~nogbro jazastupnika
Mo`e li se vlastformirati bez oba HDZ-a
ANALIZAOSLOBO\ENJA
Dom na odaPar amen aFBiH: U Klubuhrvatskogna odaborba za svakimandat
NESTABILNOST  Stvaranje mogu}e  ve}ine bar kada je upi tanju Klubhrvatskog naroda u Domu naroda Parlamen ta FBiH sas tavljene od SDP-a, NSRB-a, HSP-a,HSS-NHI-ja, temogu}e i DNZ-a ve} jasno ukazu je na njenu krajnjunes tabilnost @RIJEBANJE I HDZBiH i NSRB ima ju po dva zas tupnika iz reda hrvatskog naroda, tako da }e se za drugo izaslani~ko mjes to mora ti primi jeni ti sis tem `ri jebanja - iz vla~enjem kuglice sa imenima kandida ta

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Gorgi Cvetkov liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->