Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tusem 2011 Nisan 1. Deneme Klinik

Tusem 2011 Nisan 1. Deneme Klinik

Ratings:
(0)
|Views: 271|Likes:
Published by oncetus

More info:

Published by: oncetus on Nov 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2010

pdf

text

original

 
www.tusem.com.tr 
KLİNİK BİLİMLER - A KİTAPÇIĞI2011 - İLKBAHAR - 1 - KTBT
1
KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR1. Aşağıdakilerden hangisi ERCP için endikasyon değildir 
?
A) Akut biliyer kolanjitB) Akut biliyer pankreatit
C)PrimerbiliyersirozşüphesiD)KoledoktabenignstriktürşüphesiE)Koledoktamalignstriktürşüphesi
1 – C
HepatobiliyerpatolojilerdeilkseçenekgörüntülemeyöntemiUSG’dir.USG’desafrayollarıdilateisetaş-tümör-striktürgibiobstrüktifsarılık(=ekstrahepatikkolestaz)nedenlerininkesintanıvetedavisiiçinBT-MRCP-ERCP-EUSgibiileriyöntemleriletetkikyapılır.PrimerbiliyersiroziseintrahepatikkolestaznedeniolupUSG’desafrayollarınormaldir,ta-nısıAMA-M2pozitiiğivekaraciğerbiyopsisiilekonur.
2. Aşağıdakilerden hangisi sık görülen bir gastrit nedeni değildir 
?
A)AspirinkullanımıB)HelicobacterPyloriC)StresgastropatisiD)AlkolkullanımıE)Kronikhipertrokgastrit
2 – E
Gastrit,midemukozasındadiffüzhasarve/veyainamasyonileseyredenbirhastalıktır.Gastritlerakut,kronikvediğergastritlerolaraksınıanır.Akutgastritlerinensıknedeniilaçlar(aspirin,NSAİİ)vealkoldür.Ayrıcastresülserleri/gast-ropatisi,radyasyon,koroziviçilmesideakutgastritenedenolabilir.KroikgastritleriniseensıknedeniH.piloriveoto-immünnedenlerdir.Kronikhipertrokgastrit(Menetrierhastalığı)isenadirbirgastritolup;midefundusvegövdesindedevgastrikkıvrımlar(beyingibimide),proteinkaybı,hipoklorhidri,biyopsidehiperplazi,bezatrosi,kistikdilatasyon,mukozalkalınlaşmailekarekterizebirhastalıktır.Erkeklerdeve50yaşsonrasısıktır.Gastrinoma,lenfoma,amiloidozveinltratifkarsinomlar-lakarışabilir.AntikolinerjiklerveH
2
blokerleriproteinkaybınıazaltabilir.Midekanseririskiartmıştır.
3. Hangisinde karaciğerde mikroveziküler yağlanma görülür?
A)AlkolkullanımıB)SteroidkullanımıC)Östrojenkullanı
D) Hemokromatozis
E)Gebeliğinakutyağlıkaraciğeri
3 – E
Makroveziküleryağlanma:alkol,obezite,DM,malnütrsiyon,TPN,hızlıkiloverilmesi,ilaçlar(metotreksat,vitaminA,aspirin,steroidler,amiodaron..)gibiçoksayıdanedenivardır.Patogenezdetemelnedeninsülindirencidir.Mikroveziküleryağlanma:çoknadirdir,Reyesendromu,gebeliğinakutyağlıkaraciğeri,ilaçlar(valproikasit,tetrasiklin,nükleozidanalogları)nedenolabilir.Mikroveziküleryağlanmaklinikolarakağırbirhastalıkolupfulminanhepatitola-rakseyreder.
 
2
www.tusem.com.tr 
2011 - İLKBAHAR - 1 - KTBTKLİNİK BİLİMLER - A KİTAPÇIĞI
4.
Yirmibeşyaşındahamilebayanhastahalsizlik,bilinçbulanıklığı,vücudundamorarmalarvegözlerindesararmanedeniylearaştırılırken“intrauterinölüfetus”tanısıkonuyor.PTZ=30sn,aPTT=60sn,D-dimerpozitifbulunuyor.
Bu hastada aşağıdaki laboratuar bulgularından hangisinin görülmesi beklenmez
?
A)TrombositopeniB)FibrinyıkımürünlerindeartışC)PY’deşistositleD)Hbdüşüklüğü,bilirübinartışıE)Fibrinojenartışı
4 – E
BusorudadagebelikacilinebağlıDİKtablosuverilmiştir.DİK’tebrinojendüzeyleridüşüktür.
DİK ve primer fibrinolizde laboratuvar bulgularıDİKPrimer fibrinoliz
Hemolitik anemi+
-Trombositopeni
+
-PTZveaPTT‘deuzama
+
-
Fibrinojende azalma ++
FYÜ*+D-dimerartışı
++
Protaminsülfattesti Pozitif NegatiEuglobilinliziszamanı** Normal salmış
* FYÜ: Fibrin yıkım ürünleri. **Ayırımda en hassas olan testtir 5. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde kanama zamanı normaldir?
A)İdiyopatiktrombositopenikpurpuraB)Yaygındamariçipıhtılaşması(DİK)C)HemoliAD)VonWillebrandhastalığıE)Sistemiklupuseritematozus
5 – CKanama zamanı:
Erkenhemostazıdeğerlendirenbirtesttir.Normali3-7dakikadır.Uzadığıdurumlar;
1. Endotel hastalıkları, kollajen sentez bozukluğu2. von-Willebrand hastalığı3. Trombositopeniler 4. Trombosit fonksiyon bozuklukları5. Kronik karaciğer hastalıkları6. Antiagregan ilaç kullanımıProtrombin zamanı (PT=PTZ):
Koagülasyonkaskadınınekstrinsikyolveortakyolunudeğerlendirir(normali<12sn).Uzadığıdurumlar;
1. F7, doku faktörü eksikliği2 .F10, F5, F2, F1 eksikliği
3.Oralantikoagülankullanımı4.Kvitaminieksikliği5.Karaciğerhastalıkları
 
www.tusem.com.tr 
KLİNİK BİLİMLER - A KİTAPÇIĞI2011 - İLKBAHAR - 1 - KTBT
3
İ
NR
(InternationalNormalisedRatio)isePTZ’ninstandardizeedilmişhalidir.PTZileaynıdurumlardauzar.
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT=aPTZ):
Koagülasyonkaskadınınintrinsikyolveortakyolunudeğerlen-dirir(normali<35-40sn).Uzadığıdurumlar;1.F12,F11,F9,F8,vWFeksikliklerinde2.F5,F10,F2,F1eksikliği3.Heparinkullanımı4.Dolaşanantikoagülanlarınvarlığı(lupusantikoagülanı,antifosfolipidantikorsendromu)Pıhtılaşmazamanı,aPTTileeşdeğerdedir 
 
amagüvenilirliğidahaazolduğuiçingünümüzdenadirenkullanılmaktadır.
Trombin zamanı:
Fibrinojen’inbrin’edönüştüğüaşamayıdeğerlendirir.Abrinojonemi,disbrinojenemidurumların-dauzar.
6. Aşağıdakilerden hangisi multipl myelom ile uyumla olabilecek bir bulgudur?
A) Polisitemi
B)PeriferikyaymadagözyaşıhücreleriC)KemikiliğindehiposelülariteveyağinltrasyonuD)PatolojikkemikkırıklarıE)Periferikkandalenfoplazmositerhücreartışı
6 – DPolisistemi;
polisitemiveraveyasekonderpolisitemilerin,
Periferik yaymada gözyaşı hücreleri;
lökoeritroblastik
tablonun,
Kemik iliğinde hiposelülarite ve yağ inltrasyonu;
aplastikaneminin,
Periferik kanda lenfoplazmositer hücre artışı;
Waldönströmmakroglobülinemisininözelliğidir.HematolojikmalignitelerdenkemikkırıklarıMM’degörü-lür.
7. Bartter, Gitelman ve Liddle sendromlarında ortak olan elektrolit bozukluğu hangisidir?
A) HipokalemiB) HiperkalemiC) HipokalsemiD) HiperkalsemiE) Hiponatremi
7 – A
Hipokalemi,serumpotasyumunun3.5mEq/L’ninaltındaolmasıdır.Aynıpatozyolojikmekanizmalarlameydanagelme-lerindendolayısıklıklametabolikalkalozla
 
birliktedir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->