Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
1 Kim XI Sem 1

1 Kim XI Sem 1

Ratings:
(0)
|Views: 529|Likes:
Published by M Ade Erik

More info:

Published by: M Ade Erik on Nov 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2010

 
YFCGHCH  PFLHEWHCHHC  PFBIFLHAHYHC
Wfeolhd 1 WBH Cfnfyk 8 ZfnhlBhzh Pflhahyhc 1  EkbkhEflhw/ Wfbfwzfy 1  TK/ 8Zhdvc Pflhahyhc 1  9080/9088Hloehwk ^hezv 1  80 t :6 bfckzK# Wzhcjhy Eobpfzfcwk                1  8#    Bfbhdhbk wzyvezvy hzob vczve bfyhbhlehc wkmhz"wkmhzpfykojkg  vcwvyf, wzyvezvy bolfevl jhc wkmhz " wkmhzwfc{h~hKK# Eobpfzfcwk Jhwhy                   1  8#8#Bfcaflhwehc zfoyk Hzob Iody jhc zfoyk BfehckehE~hczvb vczve bfcvlkwehc eocmknvyhwk flfgzyoc jhcjkhnyhb bolfevl wfyzh bfcfczvehc lfzhe vcwvyf jhlhbzhilf pfykojkgKKK# Zvavhc Pfbiflhahyhc 1Wkw~h jhphz,8# Bfcaflhwehc eflfbhdhc zfoyk Hzob Iody9# Bfcaflhwehc zfoyk Bfehckeh E~hczvb7# Bfcfczvehc iklhcnhc e~czvb efbvcnekchc flfezyoc ifyhjh:# Bfcnhbihy ifczve jkhnyhb oyikzhl6# Bfcaflhwehc evlkz jhc wvi evlkz wfyzh dvivcnhcc{h jfcnhc iklhcnhc e~hczvb=# Bfcnnvchehc pykcwkp Hvmihv, hzvyhc Dvcj jhc lhyhcnhc Phvlk vczve bfcvlkwehceocmkyvyhwk flfezyoc jhc jkhnyhb oyikzhl># Bfcdvivcnehc eocmknvyvyhwk flfezyoc jfcnhc wvhzv vcwvy jfcnhc lfzhec{hjhlhb   wkwzfb pfykojke vcwvyK]# Kcjkghzoy Pfcghphkhc Eobpfzfcwk 18# Bfcaflhwehc eflfbhdhc zfoyk Hzob Iody9# Bfcaflhwehc zfoyk Bfehckeh E~hczvb7# Bfcfczvehc iklhcnhc e~czvb efbvcnekchc flfezyoc ifyhjh:# Bfcnhbihy ifczve jkhnyhb oyikzhl6# Bfcaflhwehc evlkz jhc wvi evlkz wfyzh dvivcnhcc{h jfcnhc iklhcnhc e~hczvb=# Bfcnnvchehc pykcwkp Hvmihv, hzvyhc Dvcj jhc lhyhcnhc Phvlk vczve bfcvlkwehceocmkyvyhwk flfezyoc jhc jkhnyhb oyikzhl># Bfcdvivcnehc eocmknvyvyhwk flfezyoc jfcnhc wvhzv vcwvy jfcnhc lfzhec{hjhlhb   wkwzfb pfykojke vcwvy]# Bhzfyk Hahy 1
ZFOYK HZOB BOJFYC $BFEHCKEH EVHCZVB+
8#
Lovkw jf Iyonlkf
“Flfezyoc {hcn ifynfyhe jhlhb evlkz hzob ifywkmhz wfpfyzk nflobihcn‒
9#
^# Dfwwfcifyn - Fy~kc Wgdyojkcnfy
 
“Flfezyoc jk jhlhb evlkz bfc{fyvphk ehivz jhc zkjhe jhphz jkzfczvehc jfcn
hcphwzk $Zfoyk Efzkjhephwzkhc+# Flfgzyoc jhphz jkzfczvehc lfzhec{h phjh jhfyhd {hcnjkbvcnekcehc# Jkzfbvehcc{h flfgzyoc jkwfivz oyikzhl
#Iklhcnhc Evhczvb Plhcge
8#
Iklhcnhc evhczvb vzhbh $
c
+
hjhlhd iklhcnhc {hcn bfc{hzhehc evlkz hzob# Dhynhc{h8,9,7 jwz9#
Iklhcnhc evhczvb hqkbvzd $
+
hjhlhd iklhcnhc {hcn bfc{hzhehc wvi evlkz hzob hzhvoyikzhl $
w,p,j,m 
+#Wvi evlkz hzob
w
, dhynh l 2 0Wvi evlkz hzob
p
, dhynh l 2 8Wvi evlkz hzob
, dhynh l 2 9Wvi evlkz hzob
, dhynh l 2 7Jh{h zhbpvcn wvi evlkzWvi evlkz
w
, jh{h zhbpvcn flfgzyoc 2 9 flfezyocWvi evlkz
p
, jh{h zhbpvcn flfgzyoc 2 = flfezyocWvi evlkz
, jh{h zhbpvcn flfgzyoc 2 80 flfezyocWvi evlkz
, jh{h zhbpvcn flfgzyoc 2 8: flfezyoc7#
Iklhcnhc evhczvb bhncfzkg $
b
+
hjhlhd iklhcnhc {hcn bfc{hzhehc oykfczhwk flfgzyocjhlhb oyikzhl#Oyikzhl
w
, b 2 0Oyikzhl
p
, b 2 "8,0,8Oyikzhl
, b 2 "9,"8,0,8,9Oyikzhl
, b2 "7,"9,"8,0,8,9,7:#
Iklhcnhc evhczvb wpkc $
w
+
hjhlhd iklhcnhc {hcn bfc{hzhehc yozhwk flfgzyoc jhlhboyikzhl# Dhynh w 2 % ² hzhv "8/9
Eocmknvyhwk Flfezyoc
Pykcwkp Hvmihv
 
“Pfcnkwkhc flfgzyoc jk jhlhb evlkz hzob $oyikz+ jkh~hlk jhyk zkcnehz fcfynk {hcnphlkcn yfcjhd‒# Hzvyhcc{h wfihnhk ifykevz 1
8w
9
9w
9
9p
7w
9
7p
:w
9
7j 
80
:p
6w
9
:j 
80
6p
=w
9
:m 
8:
6j 
80
=p
>w
9
]K# Bfzojf pfbiflhahyhc
●  Jkwevwk●  Gfyhbhd
]KK# Efnkhzhc Pfbiflhahyhc 1Pfyzfbvhc ef"8 $ 9 t :6 bfckz +
Co Efnkhzhc ^hezv Bfzojf8 PfcjhdvlvhcBfcaflhwehc wfeklhw zfoyk hzob Iody ,wflhcavzc{h  bfbifyk  lhzkdhc wohl80
Gfyhbhd jhcjkwevwk9 Efnkhzhc Kczkh# Nvyv bfbihnk wkw~h bfcahjk ififyhpheflobpoe 
Fewployhwk
i# Wfzkhp eflobpoe bfcnehak vlhcn zfoyk HzobIody jhc eflfbhdhcc{hg# Nvyv bfcaflhwehc zoyk Bfehckeh E~hczvb,Lovkw jf Iyonlk jhc zfoyk efzkjhephzkhc jhykDfkwfcifyn
Flhioyhwk
j# Wkw~h jhlhb eflobpoec{h bfcndvivcnehczfoyk Hzob Iody jfcnhc zfoyk BfehckehE~hczvb
Eocmkybhwk
f# Wkw~h bfcghzhz wfbvh dhwkl jkwevwkeflobpoe#m# Efbvjkhc bhwkcn"bhwkcn eflobpoe bfbpyfwfczhwkehc>6
Gfyhbhd jhcjkwevwk

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->