Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hd Plazma Televizor Panasonic TX-p37x10y

Hd Plazma Televizor Panasonic TX-p37x10y

Ratings:
(0)
|Views: 149|Likes:
Published by marijokuvac

More info:

Published by: marijokuvac on Nov 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2012

pdf

text

original

 
Panasonic
Uputstvo za upotrebu
Plazma televizor 
Model br.:
TX-P37X10YTX-P42X10YTX-P42X10YSTX-P50X10Y
Pre upotrebe uredjaja, molimo vas da pro
č
itate ovo uputstvo upotpunosti. Molimo vas da sa
č
uvate ovo uputstvo radi upotrebe ubudu
ć
nosti. Ovo uputstvo se koristi uz originalno uputstvo.
Sadržaj
Sigurnosne napomene..............................................................1Održavanje uredjaja..................................................................2Oprema / opciona oprema........................................................2Delovi uredjaja..........................................................................3Osnovno povezivanje................................................................5Automatska postavka (Auto Setup)..........................................7Posmatranje TV programa........................................................7Programski vodi
č
.......................................................................8Teletekst...................................................................................8Posmatranje zapisa sa VCR-a, DVD-a.....................................9Upotreba menija........................................................................9Vra
ć
anje iz Setup menija........................................................11Ure
đ
ivanje kanala...................................................................12Ure
đ
ivanje kanala...................................................................12Kontrola prikazivanja kanala...................................................13Common Interface modul........................................................13Vra
ć
anje po
č
etnih vrednosti....................................................13Ažuriranje TV softvera.............................................................13Oznake ulaza..........................................................................13Upotreba VIERA TOOLS funkcije...........................................14Pregled sadržaja SD kartice....................................................14Prikaz PC ekrana na TV-u......................................................14Link funkcije............................................................................15Povezivanje spoljašnje opreme (pregled)...............................18Tehni
č
ke informacije...............................................................18
Č
esta pitanja...........................................................................20Specifikacije............................................................................21
Pretvorite vašu dnevnu sobu u bioskop!
Doživite neverovatno multimedijalno uzbudjenje
Napomene o DVB funkcijama
DVB funkcije (Digital Video Broadcasting)
ć
e raditi na mestima gdepostoji prijem DVB-T (MPEG2 i MPEG4-AVC (H.264)) digitalnogzemaljskog signala ili gde je obezbe
đ
en DVB-C (MPEG2 iMPEG4-AVC (H.264)) signal. Kontaktirajte prodavca Panasonicopreme u vezi sa dodatnim informacijama o pokrivenosti.
DVB funkcije možda ne
ć
e biti dostupne u nekim zemljama.
Neke funkcije možda ne
ć
e biti dostupne u nekim zemljama.
Ovaj TV ispunjava DVB specifikacije ali budu
ć
e DVB usluge ne
ć
e bitipodržane.
Radno vreme LCD ekrana do 100 000 sati
Radni vek LCD ekrana koji se koriste za VIERA modele za 2009. godinuprocenjen je na oko 100 000 sati.
Mereno je vreme potrebno da se osvetljenost ekrana smanji za pola uodnosu na maksimalan nivo. Ovaj period zavisi od sadržaja ekrana iokruženja u kome se koristi TV. Kvarovi nisu uzeti u obzir.
Sigurnosne napomene
Upozorenje
Rukovanje kablom za napajanje
Unesite priklju
č
ak kabla za napajanje u potpunosti u mrežnu uti
č
nicu.(Ako priklju
č
ak ne unesete pravilno, može do
ć
i do zagrevanja ipožara.)
Vodite ra
č
una o tome da uti
č
nica bude dostupna.
Nemojte da dodirujete priklju
č
ak za napajanje mokrim rukama. (Na tajna
č
in može do
ć
i do strujnog udara.)
Pazite da ne dodje do ošte
ć
enja kabla za napajanje. (Ošte
ć
en kabl zanapajanje može da izazove požar ili strujni udar.)
Nemojte da pomerate TV dok je kabl za napajanje povezan namrežnu uti
č
nicu.
Nemojte da postavljate teške predmete na kabl i nemojte dapostavljate kabl u blizini grejnih tela.
Nemojte da uvijate kabl, da ga savijate ili zatežete.
Nemojte da vu
č
ete kabl. Držite priklju
č
ak kada isklju
č
ujete kabl izmrežne uti
č
nice.
Nemojte da koristite ošte
ć
en priklju
č
ak ili mrežnu uti
č
nicu.
Ako primetite bilo kakve nepravilnosti, odmah isklju
č
itepriklju
č
ak iz mrežne uti
č
nice!
 
Panasonic - plazma televizor TX-P37X10Y / TX-P42X10Y / TX-P42X10YS / TX-P50X10Y
2
 
Napajanje
Ure
đ
aj je projektovan za rad na mreži od 220-240V, 50/60Hz AC.
Nemojte da skidate poklopce.NEMOJTE da popravljate uredjaj samostalno.
(Komponente pod visokim naponom mogu da izazovu ozbiljan strujniudar.)
Prepustite proveru, podešavanje ili popravku uredjaja ovlaš
ć
enomlokalnom servisu za Panasonic opremu.
Udaljite posude sa te
č
noš
ć
u od TV-a
Kako bi spre
č
ili ošte
ć
enje koje može da dovede do požara ili strujnogudara, nemojte da izlažete ovaj uredjaj kapljanju ili prskanju te
č
nosti.
Nemojte da postavljate posude ispunjene vodom (vaze, šolje,kozmetiku) iznad uredjaja (uklju
č
uju
ć
i i police.)
Nemojte da izlažete uredjaj direktnom sun
č
evom svetlu idrugim izvorima toplote
Izbegavajte izlaganje televizora direktnom sun
č
evom svetlu i drugimizvorima toplote. Kako bi spre
č
ili eventualan požar, nemojte dapostavljate sve
ć
e i druge izvore otvorenog plamena na ili u blizinuuredjaja.
Nemojte da unosite strane predmete u uredjaj
Nemojte da dozvolite da metalni ili zapaljivi predmeti upadnu u uredjajkroz ventilacione otvore (može do
ć
i do požara ili strujnog udara).
Nemojte da postavljate televizor na nestabilnu površinuKoristite isklju
č
ivo preporu
č
ena postolja / opremu zainstalaciju
Upotrebom nepreporu
č
enih postolja i druge opreme za instalaciju,uredjaj može biti nestabilan. Kontaktirajte lokalnog prodavcaPanasonic opreme u vezi dodatnih informacija.
Nemojte da dozvolite deci da se igraju sa SD karticama
 
Zbog toga što se radi o malom predmetu, dete može da proguta SDkarticu. Molimo vas da sklonite karticu nakon upotrebe.
Pažnja
Kada
č
istite uredjaj, isklju
č
ite kabl za napajanje
Č
ć
enjem uredjaja dok je na mreži možete da izazovete strujni udar.
Isklju
č
ite TV sa mreže ako ne planirate da ga koristite.
Ovaj TV i dalje koristi malu koli
č
inu energije u Off modu, sve dok jekabl za napajanje priklju
č
en na aktivnu mrežnu uti
č
nicu.
Prenosite ure
đ
aj u vertikalnom položaju.Obezbedite dovoljno prostora oko uredjaja radioslobadjanja toplote
Kada koristite postolje, obezbedite dovoljno prostora izme
đ
u donjegdela TV-a i poda.
Ako koristite zidni nosa
č
, pratite uputstvo za instalaciju.
Nemojte da blokirate ventilacione otvore na poledjini
Blokiranjem ventilacionih otvora na poledjini (na primer zavesama),može do
ć
i do pregrevanja, požara ili strujnog udara.
Nemojte da se izlažete visokom zvu
č
nom pritisku saslušalica
Može do
ć
i do nepopravljivog ošte
ć
enja sluha.
TV je težak. Potrebne su dve osobe za prenos televizora.
Funkcija za automatski prelazak u pripremni režim
Ako ure
đ
aj ne primi signal i na sprovede operaciju u analognom TVrežimu tokom 30 minuta, TV se automatski prebacuje u pripremnirežim.
Udaljite uredjaj od slede
ć
e opreme
Elektronska oprema: Nemojte da postavljate video opremu u blizinuovog uredjaja (elektromagnetne smetnje mogu da dovedu dodistrozije slike ili zvuka).
Oprema sa infracrvenim senzorom: Ovaj TV emituje infracrvene zrake(koji mogu da uti
č
u na rad druge opreme).
Nemojte da prikazujete zamrznutu sliku duže vreme.
Na ovaj na
č
in možete izazovete zadržavanje slike na ekranu. Ovo se nesmatra kvarom i nije pokriveno garancijom. Tipi
č
ne zamrznute slike:
Broj kanala i druge oznake
Slika prikazana u 4:3 režimu.
Video igre
Slika sa ra
č
unara.Da bi se spre
č
ilo zadžavanje slike, kontrast se automatski smanjujenakon nekoliko minuta ako nema signala ili ako ne sprovedete operaciju.
Održavanje uredjaja
Prvo, isklju
č
ite kabl za napajanje sa mrežne uti
č
nice.
Ekran
Svakodnevno održavanje: Pažljivo obrišite površinu ekrana pomo
ć
umeke tkanine.Ozbiljnije
č
ć
enje: Obrišite površinu pomo
ć
u meke tkanine navlažene
č
istom vodom ili vodom sa malom koli
č
inom neutralnog deterdženta.Nakon toga, suvom tkaninom obrišite i osušite površinu.
Pažnja
Površina ekrana je pripremljena specijalnom tehnologijom i može lakobiti ošte
ć
ena. Pazite da ne udarite ili ogrebete površinu noktima ilidrugim tvrdim predmetima.
Nemojte da izlažete površinu ekrana sredstvu za uništavanje insekata,rastvara
č
ima, razredjiva
č
u ili drugim agresivnim supstancama.
Ku
ć
ište i postolje
Svakodnevno održavanje: Obrišite površinu mekom suvom tkaninom.Ozbiljnije
č
ć
enje: Navlažite meku tkaninu vodom ili vodom sa malomkoli
č
inom neutralnog deterdženta. Iscedite tkaninu i obrišite površinuku
ć
išta. Nakon toga, obrišite površinu
č
istom suvom tkaninom.
Pažnja
Vodite ra
č
una o tome da ne izložite površine televizora deterdžentu.(Te
č
nost unutar televizora može da izazove kvar.)
Nemojte da izlažete površine uredjaja sredstvu za uništavanje insekata,rastvara
č
ima, razredjiva
č
u ili drugim agresivnim supstancama. (Na ovajna
č
in može do
ć
i do ošte
ć
enja površinskog sloja i skidanja boje.)
Nemojte da dozvolite da ku
ć
ište bude u kontaktu sa gumenim ili PVCpredmetima duže vreme.
Priklju
č
ak kabla za napajanje
Brišite povremeno priklju
č
ak kabla za napajanje suvom tkaninom. (Vlagai prašina mogu da dovedu do požara ili strujnog udara.)
Oprema / opciona oprema
Standardna oprema
Proverite da li se u opremi nalaze slede
ć
i elementi
Daljinski upravlja
č
(N2QAYB000328)
Baterije za daljinski upravlja
č
(2) R6 (UM3)
Kabl za napajanje
Uputstvo za upotrebu
Garantni list
Tkanina za
č
ć
enje
Postolje
Ovaj ure
đ
aj sadrži potencijalno opasne delove (kao što su plasti
č
nekese), koje dete može slu
č
ajno da proguta. Držite ove delove vandomašaja dece.
Opciona oprema
Zidni nosa
č
(vertikalni)
TY-WK5P1RW
Upozorenje
 
Molimo vas da kontakitarate najbližeg prodavca Panasonic ure
đ
aja uvezi sa kupovinom preporu
č
enog zidnog nosa
č
a.
Pažljivo pro
č
itajte uputstvo za upotrebu postolja…
Uverite se da u zidu nema elektri
č
nih kablova ili cevi pre instalacije nosa
č
a.
 
Panasonic - plazma televizor TX-P37X10Y / TX-P42X10Y / TX-P42X10YS / TX-P50X10Y
3
 
Instalacija baterija u daljinski upravlja
č
 
Otvorite poklopacBravicaZatvorite poklopacVodite ra
č
una o polaritetu (+ i -)
Pažnja
Nepravilnom instalacijom baterija može do
ć
i do curenja elektrolita ikorozije, što može da izazove ošte
ć
enje daljinskog upravlja
č
a.
Nemojte da mešate stare i nove baterije.
Nemojte da mešate razli
č
ite tipove baterija (kao što su alkalne imanganske).
Nemojte da koristite punjive (Ni-Cd) baterije.
Nemojte da spaljujete ili rastavljate baterije.
Instalacija postolja
Upozorenje
Nemojte da rastavljate ili prepravljate postolje.
U suprotnom, postolje može pasti i oštetiti se ili izazvati povredu.
PažnjaNemojte da koristite druge televizore i ekrane.
U suprotnom, može do
ć
i do pada i ošte
ć
enja ure
đ
aja ili povrede.
Nemojte da koristite deformisano ili ošte
ć
eno postolje.
Ako upotrebite ošte
ć
eno postolje može do
ć
i do povrede. Kontaktirajtenajližeg prodavca Panasonic opreme.
Tokom pripreme, uverite se su zavrtnji sigurno pritegnuti.
Ako ne pritegnete zavrtnje pravilno tokom sklapanja, postolje možda ne
ć
ebiti dovoljno
č
vrsto da izdrži televizor, može izazvati povredu, pasti ili seoštetiti.
Koristite nosa
č
e da biste spre
č
ili pad televizora.
TV može pasti i izazvati povredu ili ošte
ć
enje.
Potrebne su dve ili više osoba za instalaciju i uklanjanje TV-a.
TV može pasti i izazvati povredu.
Sklapanje postolja
Upotrebite 4 zavrtnja (A) da osigurate levi i desni stub na bazu.Vodite ra
č
una o tome da zavrtnji budu pritegnuti.Prisilno pritezanje zavrtnjeva može da izazove deformaciju navoja.Oznake „L“ i „R“ nalaze se sa donje strane stubova.
Obezbedite TV
Upotrebite zavrtnjeve (B) da obezbedite TV.Sprovedite spajanje na horizontalnoj i ravnoj površini.
Delovi uredjaja
Kontrole na televizoru
1.
Ležište za SD karticu
2.
CI priklju
č
ak
3.
HDMI3 terminali
4.
PC terminal
5.
AV3 terminali
6.
Priklju
č
ak za slušalice
7.
O/I – Glavni prekida
č
napajanja
Pritisnite da uklju
č
ite ure
đ
aj ili da ga prebacite u pripremni režimpomo
ć
u daljinskog upravlja
č
a.
 
8.
C.A.T.S (Contrast Automatic Tracking System) senzor (meri osvetljenost i podešava kvalitet slike u „Eco“ modu)
9.
 
Indikator napajanja
(svetli crveno u pripremnom modu,svetli zeleno u kada je ure
đ
aj uklju
č
en).Kada koristite daljinski upravlja
č
, ovaj indikator ozna
č
ava primljenukomandu.
14
Pogled sa donje straneOtvor zainstalacijupostolja
123456789131012
(A) Zavrtanj (4)srebrne bojeXYN5+F18FN(B) Zavrtanj (4)crne bojeTHEL061N(C) Stub (2)D: TBLA3685L: TBLA3686(D) OsnovaTBLX0093 (TX-P37X10Y,TX-P42X10Y)TBLX0111 (TX-P42X10YS)TBLX0097 (TX-P50X10Y)
Strelica
11

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->