Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Library Knowledge News November 2010

Library Knowledge News November 2010

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Tony Bandy
Our company newsletter! This month we talk about taking care of your library staff, Google Scholar, the Science Accelerator and much more!
Our company newsletter! This month we talk about taking care of your library staff, Google Scholar, the Science Accelerator and much more!

More info:

Published by: Tony Bandy on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2010

pdf

 
 
Sma' :(?? Gmsnhjnz :4?4
 B y~zn iog‒v jnabnsn bv‒y oaznofr Gmsnhjnz/ \bv` v`n `mabfory
 coyv ottzmoi`bgl! jnyv |by`ny vm nsnzrmgn mg v`by `mabforynoymg/ (Gm| B k~yv gnnf vm yvozv hr I`zbyvhoy y`mttbgl/" Oy coz oy v`n abjzozr ogf bgcmzhovbmg |mzaf! tzmlznyy lmnymg/ B v`bge nZnofbgl (ogf nZnofnzy" ozn yvbaa tzmsbgl vm jn ohokmz cmzin mc i`ogln cmz oaa mc ~y' V`nzn ozn amvy mc mv`nz 
‑`ottngbgly‘ lmbgl mg oy |naa! jn bv fovojoyny! ymcv|ozn ogf v`n aben' B‒sn lmv ymhn hmzn v`m~l`vy jnam| oy |naa oy v`n ~y~oa 
hbp mc ybvn znsbn|y ogf h~i` hmzn/
V`m~l`vy Fntozvhngv(((Rm~z Abjzozr Yvocc/
\`ban bv‒y noyr vm mgar v`bge mc m~z tovzmgy mz m~z 
imhh~gbvr |`ng v`bgebgl ojm~v v`n abjzozr! |n mcvngmsnzamme v`n bgvnzgoa i~yvmhnz! hnogbgl m~z yvocc'Lnvvbgl lmmf `nat by gnsnz noyr bg ogr mii~tovbmgoa  cbnaf! nsnz hmzn ym cmz v`n abjzozr! |`bi` fntngfy mg cbgfbgl bgvnznyvnf! bgcmzhovbmgingvzbi tnmtan o cbzyv  tzbmzbvr'\bv` v`by bg hbgf v`ng! `m| mcvng `osn rm~ znoaaryvnttnf joie ogf nsoa~ovnf rm~z nhtamrnny! |`ov v`nrgnnf! |`ov v`nr oaznofr `osn! ogf |`ov iog jn fmgn jnvvnz mz fbccnzngv= Egm|anflojan yvocc zncanivy|naa mg rm~z abjzozr ogf v`nbz kmj yovbycoivbmg iog snzr mcvng taor o tbsmvoa zman bg `m| |naa rm~z  tovzmgy sbn| v`n abjzozr mzlogb{ovbmg bg v`n imhh~gbvr'
\`ban rm~ hbl`v v`bge B‒h mgar yorbgl v`by jnio~yn |n ozn bg v`n abjzozr vzobgbgl j~ybg
nyy! v`n coivy
ozn v`ov B‒h gmv' Oy hogolnzy! anofnzy ogf fbznivmzy! bv‒y bhtnzovbsn v`ov bg v`nyn vm~l` vbhny
|namme ov m~z yvznglv`y ogf vzr vm j~baf mg |`ov |n fm jnyv' Snzr mcvng! v`ov yvznglv` by amiovnf bg m~z yvocc' Ytngf ymhn vbhn |bv` v`nh! ynn |`ov v`nr gnnf' Yvznglv`ng v`nh ogf rm~ |baa yvznglv`ng
rm~z abjzozr‒y c~v~zn'
(Ogf bc rm~
 FM
gnnf vzobgbgl! znhnhjnz ~y
|n iog `nat/"
 ABJZOZR EGM\ANFLN 
 
 GN\Y 
 
 
 
 Fbf rm~ egm| v`ov |n mccnz 64% iaoyyny bg m~z vzobgbgl iovoaml= \bv` vmtbiy czmh lngnoamlr vmabjzozr |nj ybvny! |n iog ynv ~t rm~z |njbgoz oahmyv bgyvogvarogf |n voen mc znlbyvzovbmg ogf jbaabgl/
\`ov im~af jn noybnz= 
 Znsbn|y V`by Hmgv`
 
 Ohnzbiog Jovvan Hmg~hngvyImhhbyybmg
`vvt;--|||'ojhi'lms-`mhn't`t\`ban B l~nyy v`by mgn |m~af `osn tzmtnzar jnng hngvbmgnf o jbv nozabnz bg Gmsnhjnz! bv fmny gmv voen o|or czmh v`n bhtmzvogin ogf bgvnznyvbgl fnvobay mc v`n ybvn' Nyvojaby`nf jr Imglznyy bg v`n
nozar ?2:4‒y! v`n Imhhbyybmg `oy amgl jnng `mgmzbgl snvnzogy! v`myn |`m `osn ynzsnf 
! ogf v`nbz  cohbabny' V`by ybvn bgia~fny ynozi`ojan fovojoyny! sbfnm ogf abgey vm hbabvozr inhnvnzbny' O snzrsoa~ojan znym~zin/
^'Y' Cannv Cmziny
`vvt;--|||'icci'gosr'hba- 
 
I`ozlnf |bv` `natbgl vm y~ttmzv! hobgvobg ogf vzobg ^'Y' Gosr cmziny |mzaf|bfn! v`by o lznov ybvn cmz rm~z tovzmgy|ogvbgl vm anozg hmzn ojm~v v`n gosr ogf v`n y`bty!vzobgbgl ogf mttmzv~gbvbnyv`ov znybfn v`nzn' Sbfnmy!fmi~hngvovbmg ogf amvy mc m~vjm~gf abgey hoen v`by oybvn |mzv` sbybvbgl/
 
 
 Znsbn|y V`by Hmgv`
Imgv'
Lmmlan Yi`maoz 
`vvt;--yi`maoz'lmmlan'imh\`ban Lmmlan Jmmey imgvbg~ny vm fzo| amvy mc tznyy!yvmzbny ogf ao|y~bvy! v`n Lmmlan Yi`maoz (jnvo" ynzsbinimgvbg~ny bvy zotbf lzm|v`' Czmh ofsoginf ynozi` mtvbmgy y~i` oy anloa mtbgbmgy vm vmtbiy bg i`nhbyvzr! ottabnf yibnginyogf nsng v`n `~hogbvbny! v`by ynzsbin iog `naty~ttanhngv rm~z abjzozr
‒y i~zzngv mccnzbgly/
 
 T~ayn Gn|y Znofnz cmz bTof 
 V`n bTof ogf v`n ottabiovbmgy cmz bv imgvbg~n vmlzm| mg o fobar joyby' Bc rm~z abjzozr `oy bgsnyvnf bg v`by gn| fnsbin! mz bc rm~ `osn rm~z m|g! voen o cn| hbg~vny vm bgsnyvblovn v`n T~ayn Gn|y Znofnz ott! |`bi` ov v`n vbhn mc v`by gn|yanvvnz |oy cznn/ Bv 
‒ 
y o lznov |or vm ennt ~t |bv` v`n hoyybsnbgcmzhovbmg cam| ogf gn|y v`ov rm~ gnnf vm jno|ozn mc' @bl`ar i~yvmhb{ojan! rm~ iog ynv ~t rm~z m|g ynivbmgy ogf o |`man amv hmzn/

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->