Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Ch¬ng I : NÊu níng
45. Gµ íp bia tríc khi hÊp mïi vÞ th¬m ngon hÊp dÉn
153. T¸c dông cña muèi víi c¸c thøc ¨n s½n lµm tõ ®Ëu
164. C¸ch b¶o qu¶n vµ t¨ng h¬ng th¬m cña dÇu l¹c
184. C¸ch tiÕt kiÖm ®iÖn khi sö dông nåi c¬m ®iÖn
phÇn 12: c¸ch b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn thøc ¨n tõ bét m×
200. Mì lîn gióp mµn thÇu, b¸nh bao ®îc tr¾ng h¬n
205. Khi hÊp mµn thÇu hay b¸nh bao nªn ®Æt khay tríc råi næi löa sau
209. C¸ch lµm b¸nh ®Ó kh«ng thõa bét còng kh«ng thõa nh©n
234. C¸ch bá h¹t t¸o tµu (lo¹i t¸o dïng ®Ó lµm thuèc)
307. C¸ch giÆt ¸o da
311. C¸ch giÆt mµn
312. Ph¬ng ph¸p giÆt quÇn ¸o b»ng m¸y võa kinh tÕ l¹i s¹ch
PhÇn 3 : c¸ch lµ quÇn ¸o
319. C¸ch lµ ca v¸t
PhÇn 4 : Gia c«ng söa ch÷a vµ b¶o qu¶n quÇn ¸o
325. C¸ch chèng c¸c nÕp gÊp ë quÇn ¸o khi ®i c«ng t¸c
PhÇn 5 : C¸ch b¶o qu¶n, söa ch÷a giµy, tÊt
339. C¸ch ®i giµy da míi
340. C¸ch lau, ®¸nh giµy
348. C¸ch gi÷ cho lo¹i dÐp xèp dÐp t«ng dïng ®îc l©u h¬n
357. C¸ch v¸ tÊt dµy
359. C¸ch lµm håi phôc vÎ s¸ng bãng cña ®å trang søc b»ng b¹c
372. Dïng giÊy thiÕc (giÊy trong bao thuèc l¸) tÈy vÕt c¸u chÌ
380. Xö lý c¸c vÕt trÇy xíc do va ch¹m víi ®å dïng b»ng gç trÈu
385. Pha mùc xanh vµo v«i quÐt têng lµm t¨ng ®é tr¾ng
399. Khi lau dÇu hoÆc söa xe kþ dïng dÇu m¸y kh©u
PhÇn 4 : c¸ch sö dông vµ b¶o dìng ®ång hå b¸o thøc
401. C¸ch lau chïi linh kiÖn cña ®ång hå treo têng lo¹i ®¸nh chu«ng
412. Dïng lßng tr¾ng trøng g¾n c¸c ®å b»ng thuû tinh
435. Dïng gan lîn sèng ®Ó hµn nåi b»ng s¾t thÐp bÞ thñng
437. Dïng vá hép thuèc ®¸nh r¨ng b»ng kim lo¹i ®Ó hµn ®å lµm b»ng nh«m
457. C¸ch kÐo dµi tuæi thä sö dông cho gio¨ng cao su ë nåi ¸p suÊt
460. BÕp than tæ ong ®«i vµ ph¬ng ph¸p nhãm löa nhanh
482. C¸ch lµm r¨ng bµn ch¶i ®¸nh r¨ng bÞ cong th¼ng trë l¹i
484. C¸ch më nót chai
507. C¸ch lau bôi ë ti vi
PhÇn 2 : Sö dông vµ b¶o dìng thiÕt bÞ cat set, ra®io
512 C¶i tiÕn b¨ng nh¹c
516. VËn dông bé phËn hÑn giê cña m¸y giÆt lªn m¸y ghi ©m
PhÇn 3 : ph¬ng ph¸p sö dông vµ b¶o dìng tñ l¹nh
522. C¸ch ch÷a d©y cao su phong kÝn ë c¸nh cöa tñ l¹nh
PhÇn 4 : Ph¬ng ph¸p sö dông vµ b¶o dìng m¸y giÆt
PhÇn 5 : Sö dông vµ söa ch÷a ®Ìn c¸c lo¹i
534. Ph¬ng ph¸p tiÕt kiÖm ®iÖn cho nåi c¬m ®iÖn
535. C¸ch hµn bÕp lß so
548. Nªn cÈn thËn khi dïng tro c¸t ®Ó lau chïi ®å dïng
559. Dïng tói ®ùng ®Çu mÈu xµ phßng ®Ó tÈy vÕt bÈn dÇu mì
571. Dïng dung dÞch Cacb«nat natri röa b×nh ®ùng dÇu b»ng nhùa
574. Dïng tro bÕp (r¬m cñi) röa vÕt dÇu mì trªn bÖ bÕp xi m¨ng
577. Röa dÇu mì dÝnh trªn kÝnh b»ng bét giÆt vµ ®Çu mÈu thuèc l¸
578. Dïng giÊm tÈy vÕt c¸u bÈn dÇu mì trªn sµn xi m¨ng
595. Khö mïi nåi s¾t
600. Khö mïi am«ni¨c
PhÇn 6 : Trõ ruåi muçi, diÖt chuét
612. C¸ch diÖt rÖp
613. C¸ch diÖt gi¸n
615. Vá trøng diÖt sªn
PhÇn 7 : Chèng Èm
634. C¸ch ch÷a nÊc
641. S÷a pha níc nãng ch÷a m¾t bÞ ®iÖn hµn b¾n vµo
650. C¸ch ch÷a ï tai
PhÇn 3: C¸ch phßng ch÷a c¸c bÖnh ngoµi da
652. C¸ch ch÷a báng
653. C¸ch ch÷a vµ cÇm m¸u c¸c vÕt th¬ng ngoµi da
657. C¸ch xö lý nhanh khi bÞ s©u, r¾n (kh«ng ®éc) c¾n
658. C¸ch ch÷a ngøa
663. C¸ch ch÷a nÎ da
664. C¸ch ch÷a h«i n¸ch
665. C¸ch khö mïi h«i ch©n
666. Ch÷a nÊm ch©n hoÆc bÖnh ecpet m¶ng trßn ë ch©n
667. Êu trïng bä rÇy, bä ®a, bä dõa ch÷a ®îc môn c¬m, chai ch©n, chai tay
668. Ph¬ng ph¸p d·n x¬ng cèt
669. Ch÷a ®au khíp x¬ng
670. Ch÷a bÖnh trÜ
PhÇn 4 : Phßng ngõa c¸c bÖnh néi khoa
672. Ch¶i ®Çu ch÷a ®îc ®au thÇn kinh tam gi¸c (®«i thø 5 thÇn kinh n·o)
674. C¸ch chèng say tµu xe
675. C¸ch lµm tiªu thøc ¨n ch÷a ®Çy bông, ®au bông
678. Ch÷a ®au bông
679. Ch÷a vµng da
681. Rîu nho ch÷a thiÕu m¸u
684. C¸ch ch÷a viªm phÕ qu¶n
685. C¸ch ch÷a viªm phÕ qu¶n
686. C¸ch diÖt r«m cho trÎ
688. Ch¸o lª ch÷a trÎ bÞ nhiÖt
689.C¸ch ch÷a trÎ ®¸i dÇm
690. Níc t¾m thuèc cho trÎ
691. C¸ch ®Æt trÎ n»m
692. C¸ch lµm cho trÎ hÕt khãc
694. C¸ch lµm cho trÎ hÕt nÊc
695. C¸ch c¾t ®Çu ti gi¶
708. Gi¶i ®éc thøc ¨n
709. C¸ch gióp uèng thuèc dÔ
710. Thø tù khi uèng thuèc
711. Dïng muèi trî thuèc
722. Tñ l¹nh lµm cho thuèc nhuém kh«ng bÞ biÕn mÊt
phÇn2: c¸ch lµm ®Ñp da mÆt vµ c¸c bé phËn kh¸c
746. GiÊm lµm cho mµu s¬n mãng tay bãng vµ bÒn h¬n
Ch¬ng IX : V¨n phßng PhÈm
Ch¬ng X: ch¨m sãc hoa, chim c¶nh
789. C¸ch pha chÕ thuèc diÖt c«n trïng cã h¹i cho c©y
791. Mïa xu©n lµ mïa chim c¶nh dÔ bÞ nhiÔm bÖnh
798. Ph¬ng ph¸p t¨ng cêng « xy cho bÓ c¸ (cho lo¹i bÓ c¸ nhá)
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
800meovat

800meovat

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by nguyenhongdan

More info:

Published by: nguyenhongdan on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 7 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 11 to 83 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 87 to 119 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 123 to 139 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->