Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
36_QUAN_TRI_KENH_PHAN_PHOI

36_QUAN_TRI_KENH_PHAN_PHOI

Ratings: (0)|Views: 350|Likes:
Published by sharebook_ttmq

More info:

Published by: sharebook_ttmq on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2011

pdf

text

original

 
 
ĐỀ
C
ƯƠ 
NG MÔN H
C
QU
N TR 
 KÊNH PHÂN PH
I
 
N
ă
m h
c: 2008 – 2009
 
 
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C M
Ở 
TP. H
CHÍ MINH
KHOA QU
N TR 
KINH DOANH
www.ou.edu.vn; 97 Võ V
ă
n T
n, Qu
n 3, Ph
ườ
ng 6, TP. H
Chí Minh
 
 
TR
ƯỜ
NG
ĐẠ
I H
C M
TPHCM – KHOA QU
N TR
KINH DOANH
97 Võ V
ă
n T
n - Qu
n 3 - Tp. H
Chí Minh - Vi
t NamTel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085
PH
N A: THÔNG TIN T
NG QUÁT
M
C TIÊU C
A MÔN H
C
 
Môn h
c
Qu
n t
 ị 
kênh phân ph
ố 
s
b
t
đầ
u t
vi
c nh
n d
ng các lo
i h
th
ng kênh phân ph
ikhác nhau, và các ch
c n
ă
ng c
a m
t kênh phân ph
i. Xem xét các môi tr 
ườ 
ng bên ngoài và bêntrong tác
độ
ng
đế
n hi
u qu
ho
t
độ
ng c
a kênh. Các c
u trúc, chi
ế
n l
ượ 
c kênh và quy trình thi
ế
t k 
ế
 m
t h
th
ng kênh phân ph
i. Nh
n d
ng các ti
m tàng và th
c t
i xung
độ
t trong kênh và quy
ế
t
đị
nh nh
ng gi
i pháp qu
n tr 
kênh. Ngoài ra còn
đề
c
 p
đế
n vi
c v
n d
ng nh
ng ti
ế
n b
v
côngngh
thông tin trong qu
n tr 
kênh. Cu
i cùng là nh
ng v
n
đề
v
h
u c
n phân ph
i.Môn h
c này s
giúp cho sinh viên nh
ng ki
ế
n th
c sau:
 
Trang b
cho sinh viên nh
ng ki
ế
n th
c v
ho
t
độ
ng phân ph
i và cách th
c qu
n tr 
h
 th
ng kênh phân ph
i c
a m
t doanh nghi
 p.
 
Giúp sinh viên có th
thi
ế
t
ế
 
đượ 
c m
t h
th
ng kênh phân ph
i và các gi
i pháp gi
iquy
ế
t nh
ng mâu thu
n phát sinh trong kênh.
 
Giúp sinh viên ho
ch
đị
nh
đượ 
c m
t s
chi
ế
n l
ượ 
c kênh phân ph
i phù h
ợ 
 p v
ớ 
i
đặ
c
đ
i
mm
t hàng kinh doanh và
đ
i
u ki
n th
c t
ế
c
a doanh nghi
 p.
YÊU C
U C
A MÔN H
C
Để
h
c t
t môn này sinh viên c
n trang b
tr 
ướ 
c nh
ng ki
ế
n th
c v
:
 
Các môn h
c
đạ
i c
ươ 
ng v
qu
n tr 
và marketing.
 
Các ki
ế
n th
c v
: hành vi ng
ườ 
i tiêu dùng, qu
n tr 
marketing.
  w   w   w  .  o  u .  e   d  u .  v  n
TH
Ờ 
I L
ƯỢ 
NG C
A MÔN H
C
Môn Qu
n tr 
kênh phân ph
i bao g
m 3
đơ 
n v
h
c trình (45 ti
ế
t)
đượ 
c phân b
nh
ư
sau:
 
S
gi
ờ 
h
c lý thuy
ế
t và làm các bài t
 p ng
n v
lý thuy
ế
t: 30 ti
ế
t
 
S
gi
ờ 
báo cáo thuy
ế
t trình trên l
ớ 
 p theo nhóm v
các tình hu
ng: 15 ti
ế
t
PH
ƯƠ 
NG PHÁP GI
NG D
Y
Ph
ươ 
ng pháp gi
ng d
y c
a môn h
c là gi
ng lý thuy
ế
t và minh ch
ng b
ng nh
ng ví d
c
th
 
đ
ãdi
n ra
ở 
các doanh nghi
 p,
đồ
ng th
ờ 
i
đư
a ra nh
ng bài t
 p ng
n
để
làm rõ h
ơ 
n nh
ng v
n
đề
lý lu
n
đố
i v
ớ 
i th
c ti
n cu
c s
ng. Các báo cáo thuy
ế
t trình theo nhóm s
t
 p trung vào nh
ng tình hu
ngCopyright © 2008 by Khoa Qu
n tr 
kinh doanh Trang 1/8
 
 
TR
ƯỜ
NG
ĐẠ
I H
C M
TPHCM – KHOA QU
N TR
KINH DOANH
97 Võ V
ă
n T
n - Qu
n 3 - Tp. H
Chí Minh - Vi
t NamTel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085
th
c t
ế
mang tính th
ờ 
i s
 
đ
ang di
n ra
ở 
các doanh nghi
 p, qua
đ
ó rèn luy
n cho sinh viên ph
ươ 
ng pháp làm vi
c theo nhóm
để
 
đạ
t
đượ 
c hi
u qu
cao nh
t.
Đ
ÁNH GIÁ K 
T QU
H
C T
P
Bài t
 p, th
o lu
n, ki
m tra… trong quá trình h
c: 30% t
ng
đ
i
mBài thi h
ế
t môn: 70% t
ng
đ
i
m.
PHÂN B
TH
Ờ 
I GIAN GI
NG D
Y
  w   w   w  .  o  u .  e   d  u .  v  n
 TT
 
N
I DUNG S
ti
ế
t
1.
T
ng quan v
kênh phân ph
i 3 
2.
Môi tr
ườ 
ng kênh phân ph
i 4
3.
C
u trúc kênh phân ph
i 3
4.
Chi
ế
n l
ượ 
c kênh phân ph
i 4
5.
Thi
ế
t k 
ế
kênh phân ph
i 3
6.
Qu
n tr
kênh phân ph
i 7
7.
Tác
độ
ng c
a công ngh
thông tin
đố
i v
ớ 
i kênh phân ph
i 3
8.
Ho
t
độ
ng h
u c
n trong phân ph
i 3
ổ 
ng s
ố 
ti
ế 
t lý thuy
ế 
t 30
Ph
n báo cáo thuy
ế
t trình theo nhóm
9.
 
Thuy
ế
t trình theo nhóm 10
10.
 
Th
o lu
n các báo cáo thuy
ế
t trình 5
ổ 
ng s
ố 
ti 
ế 
t thuy
ế 
t trình và th
o lu
n 15
T
ng s
ti
ế
t c
môn h
c 45
Đề
ngh
:Sinh viên
đọ
c tài li
u có liên quan, nghiên c
u tình hu
ng th
o lu
n và làm bài t
 p tr 
ướ 
c khi tham d
 l
ớ 
 p h
c.Copyright © 2008 by Khoa Qu
n tr 
kinh doanh Trang 2/8

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
quochung0606 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->