Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
konni kotha kavithalu-7

konni kotha kavithalu-7

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 1,370 |Likes:
konni kotha kavithalu part-7
konni kotha kavithalu part-7

More info:

Published by: Varaprasada Rao Imandi on Oct 30, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
¬sl©PõãLP»R sgS ª« sÌs¿S©¯Í¬sl©PõãLP»R sgS ª« sÌs¿S©¯Í¬sl©PõãLP»R sgS ª« sÌs¿S©¯Í ¬sl©PõãLP»R sgS ª« sÌs¿S©¯Í............
 
... mR LR úxxxm ryµR LSm` BmR vL µj 
 
¬s©« svõ ú}ms‚P§ãLP¿R sNR PVãLPƒS INR Pä cT s©« sª« P§LiVV©S ¬d s AÖsãLPgRP©« s ‚s…¸iWgS©« s INR Pä ZLËÍQ¸R P§LiVV©S Òs‚sãLP¿R sÛÌQËÍ©« sv Z©ËÍQ©« sv. ©S Òsª« s©« s ¿R sÌs©¯ÍÌ” ØrS¬Põ ©S ©« svãLPÀs ®ªPÍLR PvgS ª«soãLPÛ¿QËÍ  Û»QËͬd sÈÓ s gR PvNR Pä FyÈsv NSÌsãLP— NSãLPNR  < s¬d s, gR PLS*¬d Põ, †sÈí svN¯Í¬s NR  < sßsãLP ÛÌQËÍcR sv. "Ên Ø‚sÌÜͬd sª« so ©« s¬PõãLPNR P ú}ms‚P§ãLP¿R sª« soQ' @¬s ©S lªPúLj s …¸iW¿R s©« sÌsNT P úxmsxmn PãWƒn  R s Õn  É s†s. ©S\  |mQs "ú}msª« P§ »R sgj  æ sãLPcR s¬sQ'— ©« svª« so* »QPÖszms©« s L¯ÍÇsÙ ©S ú}msª« P§NU P, Òs‚s»S¬sNU P— @ZcËÍQ ¿R sLR Pª« P§ cT s©« sãLP. †sLj sgj sF~ãLPcRsÛÌQËͬs ú}msª« P§NT P ©S x¤PXcR s¸R P§ãLP {mshR P\  ZªP§©« sxmsoöƒR sv cS¬s¬s aR sNR PÌØÌsvgS Àn súcR sãLP Û¿QËÍrSsò©« sv...
 
FPãLP»R sNSÌsãLP?FPãLP»R sNSÌsãLP?FPãLP»R sNSÌsãLP? FPãLP»R sNSÌsãLP?
 
... mR LR úxxxm ryµR LSm` BmR vL µj 
 
gR PvNR Pä †sLR PgR P¬s GƒRsvöÌs ‚d P§cS NSLj sF¡»R sv©« Põ NR P¬d PõÎÏ  P• ‚d P§cS »R sƒR sÊsZƒËÍQ FycSÌs ‚d P§cS FPƒR s»QPgR P¬s cT sgR PvÌsv»ÜÍÊØcn  R sxmsƒRsv»R sW FPãLP»R s NSÌs‚P§ÌØ ª« P§©« sãLP? BãLPÈÓ s©¯NR P ®ªPÍÌs @LR PÌsN¯Èí sãLPgS ª« PãwLj  úxms†s @LR P©« sW úxmsNR Pä @LR PNR PV @ãLPcR sNR PVãLPƒS Û¿QËÍzqs INT PãLPÈ” ÜÍ@ãLPcR sLR Pª« P§§©Sõª« P§¬s úÊn  Ï  sª«P§xmsƒR sv»R sW NR Pxmsoö ÛÌQËÍÀs©« s xqsãLPgR P†s xmsÈÓí sãLP¿R PvN¯ÍÛÌQËÍcR sv ª« P§©« sª« P§ãLP»S xms©”  ¯ÍDãLPƒT s ª« P§©« sªSZƒËÍQ©« s¬s BÌ” sv ¿R PwƒR sª« P§¬s ªSƒT sNR PxmQögR P}qsò  xms¬s»R s©« sãLP ¿RPwzmsãLP¿R PvNR PVãLPcRsvNR PV @LR Pvª« so Ên ØªSÌs©« slcô sNR PV Û»QËͪ« sƒR sãLP g¯xmQöcR s©« sª« P§©« svNRPV©SõƒR sv ªSƒR sv NT PLSLiVV N¯ÍLjsNR PÌsNR PV xmso©ScR svÌsv †d s¸R P§ƒR sãLP N¯»R cR s©« sª« P§©« svNR PV©SõƒR sv ªSƒR sv ªSƒT s ÊsvcR  ô  “ sãLP»S r~ãLP»R s BÌ” sv NRPWÛÌQËÍèzqs @FyLº   í s®ªP§ãLPÈ” sv NRPÈÓ  í s @lcô sNT Pcô  Sª« P§Z©ËÍQ! »R sÌs ¿PƒT s©« s ‚d sƒT s ÊsvcT  ô  “ s‚d P§cR s zqscô  “  SãLP»R sãLP »R sgR PÌsÊsZƒËÍQ †d sLR Pv‚d P§cR s LScô  SãLP»R sãLP Û¿QËÍxqPwò  FPãLP»R sNSÌs‚P§ÌØ ª« P§©« sãLP? ÊscR  ô  “ sNT PãLPÀs Agj sF¡LiVV cSLR PNR PäƒT sNSgj sãLPcR s¬s F~LR PÊsƒRsv»R sv©SõãLP ª« P§Ìsvxmso cR sgRæ sZLËÍQ ¬sÌsÊsƒT sF¡Û»QËÍ  ELR Pv Û¿QËÍLRPƒR sãLP rScn  R PùãLP NScR sv @xqsÌsv ª« P§©« svxtsvÌsNR PV ‚sª« P§§NT ÛÌQËÍcR sv
 
@ãLPcR sLj s x¤QsNR PVäÌs úxmsxqsNTPòLScR sv LR PãLPgRPcô  SÖsÀQè©« s ¿R scR svª«so ª« P§©« sNR PV xqsãLPúNR s‚P§ãLPÀsãLPcT s NT PLSLiVV GƒR svxmsoÛÌQË̓R svxqsvòãLPÛÈQËÍ  xmsLS©« Põ Òsª« soÌs\  ZªP§F¡»SãLP †d sLR P¬s cT sgR PvÌsv»ÜÍcT sNR PVäÌsv ¿R PwƒR  ï sãLP lªPNT PÖs»R s©« sãLPgS ª« PãwLR PNR Pª« P§§ãLPZcËÍQ ª« P§©« s xms©« svÖsxmsoöƒR sv lLPãLPZƒËÍQ lLPãLPƒR sv ª« P§ãLPÈsÌØLR QöƒR sãLP ª« P§©« sªSƒT s »R sÌsNR PƒT sgj s AZLËÍQcSNS NR PWL¯Í誫 P§©« sƒR sãLP rSöLR  í sä£qs Z©ËÍQLj QèãLPcU s Û¿QËÍgR Pv®ªPÍLS ¿R PwzmsãLPcU s NR P‚s»S*Z©ËÍQõ N¯»R ÌÜÍNR Pxmso NSLR PùNR PLR ©« sv ¿P¸R P§ùª« P§Z©ËÍQ! ©« sv®ªPÍ * ©S úFyßsãLP©« sv®ªPÍ * ©S úFyßsãLP©« sv®ªPÍ * ©S úFyßsãLP ©« sv®ªPÍ * ©S úFyßsãLP
 
... mR LR úxxxm ryµR LSm` BmR vL µj 
 
@Ì” sLj s»ÜÍALR PLsÕn sLsÀs.. @©« svOR sßsãLP A©« sLscT sLsÀs.. NR P¬d PõÈÓ s¬s NR PÈÓí sxmsZƒËÍQzqs.. cR sLR P¥PPrS¬Põ cR sgR  æ sLR P Û¿QËÍzqs.. ÊØcn  R s©« sv »R svLsÀs.. ú}msª« P§©« sv xmsLsÀs©« s.. †d szms NR PLsÛÈQË͆d s¸R P§¬scT s C }qsõx¤QsãLP.. xqscS ©« sª« so*Ìs xqsLSgR PãLP ª« P§©« s }qsõx¤QsãLP.. @©« svLSgR PãLP.. A†d Qø¸R P§»R s NR PÌsÊÜÍzqs ª« P§ª« P§»R s.. ª« Pãw©« sª« s»R sÌs©« sv ®ªPÍ §ÎÏ  s‚sãLPÀs.. A ZcËÍQª« soƒR sv ©SNT PÀQè©« s NS©« svNR P ©« svª« so*.. ¬sÇsãLP !... ©« sv®ªPÍ * ©S úFyßsãLP

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->