Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5475, 30.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5475, 30.11.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 1,135|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
KO[ARKA
NBApoja~anjeza Igokeu
SKANDALI
Iz Sarajeva najvi{e povjerljivih dokumenata
Turska ubijedila Silajd`i}a da ne spominjesrbijanski genocid
Tadi} mora biti o{triji prema Dodiku, smatra Berlin
U Had`i}ima se Mahira Kari} sama pora|ala u stanu
Umrli i majka i beba
15. strana
N
akon {to je internet-portal Wikileaks po-~eo objavljivati sa-dr`aj povjerljive di-plomatske prepiske na relacijiVa{ington - diplomatska pre-dstavni{tva Sjedinjenih Dr`-ava {irom svijeta, ameri~kaadministracija nastoji ubla`itinegativne posljedice.Iz Ameri~ke ambasade u Sar-ajevu re~eno je „Dnevnom ava-zu“ da se radi o „nekompletnomizrazu vanjske politike“ SAD.
 3., 4. i 5. strana
Nakon objave diplomatske prepiske SAD
Otkrivamo: Vlada FBiH priprema bud`et
U 2011. BORCIMA 10MILIONA KM MANJE
Sarajevo:Peta godi{njica Oru`anih snaga
BH. VOJSKA PRIMJERZA BUDU]NOST
FBiH:Niko ne kontrolira eksploataciju blaga
GODI[NJE NA KONCESIJAMAGUBIMO MILIJARDU MARAKA
VA[INGTON NASTOJIUBLA@ITI UDARAC
 Zgrada u kojoj je Kari} `ivjela s petero djece: Mrtvo novoro|en~e le`alo u lokvi krvi 
(Foto: S. Jordamovi})
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 30. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5475
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 Potro{a~ka korpa: Gra|ani kupuju samo osnovno
Za potro{a~ku korpuu FBiH 1.480 KM
 Traged i ja 
   7 .  s   t  r .
61. strana
   1   1 .  s   t  r .
10. strana
   9 .  s   t  r .
NARE\ENA OBDUKCIJA
@ivankana|ena u Vrbasu
   1   4 .  s   t  r .
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
Cijene:Tro{kovi `ivota u oktobru
 Mahirina fotografija iz porodi~nog albuma
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,30. novembar/studeni 2010.
2
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Djeca koja pripadaju emo pokretu re`u se `iletima i veli~aju samoubistvo
- Ovo nema veze sa sistemom, ne-go s brzinom `ivota i op}enito `ivot-nim stilom. Socijalne interakcije svedene su na mi-nimum, sve se vi{e odvijaju digitalnim putem i lju-di uglavnom tr~e za poslom, {kolom ili ne~imtre}im. Nemaju vremena za dru`enje. Nastupa de-presija i otu|enje.
(Revan)
PORTAL - komentar dana
Predsjednik Sindikatama{inovo|a-strojovo|a uFBiH Vernes Buljugijaju~er je u Policijskoj upr-avi Centar u Sarajevu po-dnio prijavu protiv nepo-znate osobezbog prije-tnji upu}enih telefonom.Kako Buljugija tvrdi, radise o zastra{ivanju i prije-tnjama smr}u koje sede{avaju u posljednjih ne-koliko dana.- Prijetnje su mi upu-}ivane putem telefona, alije broj uvijek bio skriven.Mu{ka osoba mi je svakiput govorila da podnesemostavku na mjesto predsje-dnika Sindikata, da }e midjeca ostati siro~ad i sli~no.Zbog svega {to se u po-sljednje vrijeme de{ava u„@eljeznicama FBiH“, tezbog odnosa generalnogdirektora Ned`ada Osma-nagi}a prema sindikalisti-ma, ja sumnjam da upravoon stoji iza svega - ka`e Bu-ljugija.
 E. G.
Nakon vi{e poziva sa skrivenog broja
Buljugija podnio
prijavu zbog prijetnji
 Buljugija: Sumnja na direktora
Sjednicu Predsjedni{tvaFederalnog saveza RVI iUdru`enja porodica {ehida,koja }e biti odr`ana danas,predstavnici ove populacijenamjeravaju iskoristiti daministra za bora~ka pitanjaZahida Crnki}a obavijesteo mogu}im tu`bama pripa-dnika ove populacije protivFederalne vlade.- Tu`be }emo pokrenutizbog neispla}ene razlike zainvalidnine, jer o~igledno je davi{e nemamo s kim pregova-rati. Osim toga, poku{at }emosaznati iz kojih su izvora kr-enule {pekulacije o uvo|enjucenzusa RVI i {ehidskim po-rodicama - kazao je za „Avaz“Izet Gani}, predsjednik Orga-nizacije porodica {ehida i po-ginulih boraca FBiH.Predsjednik Saveza RVIFBiH Safet Red`i} isti~e da }es ministrom Crnki}em razgo-varati i o poziciji invalidninakoje se ispla}uju RVI i {ehid-skim porodicama, u planiranjubud`eta za 2011. godinu.- Govorit }emo i o isplatidecembarskih invalidnina jer`elimo sprije~iti {pekulacije oeventualnim smanjenjima.O~ekujemo da }e ona biti is-pla}ena po istom koeficijentukao i do sada. Nema potrebe dase svaki mjesec koeficijent po-novo donosi i tako iznova uz-nemirava bora~ka populacija -rekao nam je Red`i}.
 M. A.
Gani}: Poku{aj uznemiravanja
Danas sastanak bora~kih udru`enja
Mogu}e tu`be protiv Vlade FBiH
Konstituiraju}asjednica novoizabra-nog saziva Predsta-vni~kog doma Parla-menta BiH, na kojoj bidr`avni poslanici izabr-ani na izborima 3.oktobra trebali polo`itizakletvu, bit }e odr`anadanas u Sarajevu. Pre-dstavni~ki dom ~ine42 poslanika, 14 iz RSi 28 iz FBiH.Na dnevnom redu su i iz-bor predsjedavaju}eg Pre-dstavni~kog doma idvojice njegovih za-mjenika te izbor ko-misije za pripremuizbora Vije}a minista-ra BiH, ali razmatra-nje ovih ta~aka jo{ ni-je izvjesno.Do izbora rukovo-dstva Predstavni~kimdomom predsjedavanajstariji poslanik, ato je u novom sazivuAdnan Ba{i} iz Saveza za bo-lju budu}nost.
S. R.
 Ba{i}: Najstariji  poslanik 
Predstavni~ki dom Parlamenta BiH
Poslanici danas pola`u zakletvu
Centralna izborna komi-sija (CIK) BiH ju~er je, na-kon {to je istekao rok zaotklanjanje nedostataka izprijava politi~kih subjekata,ovjerila je ukupno deset str-anaka i tri nezavisna kandi-data za u~e{}e na prijevreme-nim izborima u osam bh.op}ina, koji }e biti odr`ani16. januara 2011. godine.Za u~e{}e na izborimaza na~elnike op}ina Biha},Srebrenik i Vogo{}a ovjerenje Savez za bolju budu}nostBiH - SBB BiH FahrudinRadon~i}. Za te tri op}ine,kao i za Od`ak/Vukosavlje iKalesiju/Osmake, ovjerenisu SDP BiH i SDA.SNSD i SDS borit }e se zaop}ine Srbac, Od`ak/Vukosa-vlje, Kalesija/Osmaci, [ekovi}i,Ora{je/Donji @abar, a PDPsamo za [ekovi}e, dok je SRS- dr. Vojislav [e{elj ovjeren zaSrbac, Ora{je/Donji @abar i[ekovi}e. Ovjera je izvr{ena iza GDS BIH (Srebrenik),SDU BiH (Biha}) te Na{ustranku (Biha}, Srebrenik,Kalesija/Osmaci i Vogo{}a).Nezavisni kandidati ko-ji izlaze na izbore su IbrahimBajraktarevi} (Srebrenik),Savo Jovi~i} (Ora{je/Donji@abar) i Kajo ^abri} (Kale-sija/Osmaci).Danas u 16 sati istje~e rokza podno{enje zahtjeva za ovje-ru eventualnih koalicija, dokse prijave kandidata za na~elni-ke op}ina mogu podnositi do7. decembra.
 M. K.
Stranka demokratskeakcije (SDA) podr`ava opra-vdane zahtjeve Hrvata izBiH za ravnopravnost kakou institucionalnom tako i uteritorijalnom smislu, kada seza to steknu uslovi, rekao jeju~er predsjednik SDA Sule-jman Tihi} nakon razgovoras rukovodstvom Hrvatskestranke prava (HSP).Rukovodstva dvije stra-nke zaklju~ila su da su ustavnereforme koje }e omogu}iti ra-vnopravnost svim narodima uBiH i realizacija Aneksa VIIDejtonskog sporazuma njiho-vi prioriteti, javila je Srna.
Sastanak SDA i HSP-a: Podr{ka ustavnim reformama
Tihi} na sastanku s Juri{i}em
(Foto: S. Saletovi})
Vodstva HDZ-a BiH iSDP-a BiH na ju~era{njemsastanku u Sarajevu, o~ekiva-no, nisu dogovorila koalici-ju dvije stranke, ali su na~e-lno iskazala spremnost zanastavak razgovora.
Budu}nost BiH
Konstatirano je da po-stoji mnogo toga o ~emu sevodstva dvije stranke apsolu-tno ne sla`u, uklju~uju}i i pi-tanje ko }e biti budu}i pre-dsjedavaju}i Vije}a minista-ra BiH. Lider HDZ-a BiHDragan ^ovi} rekao je da totreba biti Hrvat iz njegovestranke, dok SDP, kao pobje-dnik izbora, vjeruje da tomora biti njegova pozicija.Saglasni su tek da BiH mo-ra biti zemlja jednakopra-vnih naroda i da vlast u BiHmora biti konstituirana u{to kra}em roku.- HDZ BiH vrlo jasno za-govara BiH kao zemlju usta-vno jednakopravnih Hrvata,Srba, Bo{njaka i svih ostalihgra|ana, te europsku BiH - ka-zao je ^ovi}, ponavljaju}i danjegova stranka zagovara ~etirifederalne jedinice od kojih}e jedna biti ve}inski hrvatska.^ovi} isti~e da BiH mno-go gubi svakim danom bezvlasti i da bi morao postoja-ti interes da se ona {to prijeformira.Predsjednik SDP-a Zla-tko Lagumd`ija kazao je dapostoje}a ustavna strukturanije optimalna i da nare-dnih sedmica treba biti do-govoren „zajedni~ki imeni-telj“ na prvom koraku usta-vne reforme. Ipak, uvjeren jeda ustavna reforma ne smi-je paralizirati BiH.- Bilo kakva etni~ka po-djela BiH, bilo kakva ide-ntifikacija teritorija sa samojednim narodom je nepri-hvatljiva. SDP nikada ne}epristati na novo crtanje kar-ata BiH, koje nas odvla~i odproblema koje je mogu}e ri-je{iti - tvrdi Lagumd`ija, do-daju}i da je jednakopravnostsvih naroda u cijeloj BiH za-jedni~ki cilj dvije stranke.Poru~io je da se protekle~etiri godine ne smiju pono-viti.
Formiranje vlasti
Lagumd`ija je ponovioda koalicija mora biti formi-rana na programskoj platfo-rmi te da treba vidjeti {ta semo`e uraditi.- SDP ne}e u~estvovati ukoalicijama 2S, 2B, 2H, gdjesmo mi jedno od toga troje. Izprostog razloga jer mi nismopar~e jednog od toga. Mogu}eje napraviti vlast bez svakogaod nas. Mogu}e je i bez SDP-a... SDA i SNSD odlu~uju oministrima u vladama FBiH iRS identi~no kao o ministru uMongoliji. SNSD sebi mo`edopustiti da odlu~i koga }e pu-stiti tamo, ali SDA, kao i nikood nas, ne}e biti ta koja }e sa-ma odlu~ivati o tome - rekaoje Lagumd`ija komentiraju}idogovore Tihi}a i Dodika ome|usobnim razmjenama mi-nistara u entitetskim vladama.^elnici SDP-a susreli suse ju~er i s predstavnicimaStranke za BiH, s kojima surazgovarali o implementa-ciji vlasti. Zanimljivo je daSBiH nije predstavljao pre-dsjednik Haris Silajd`i}, ve}potpredsjednici Safet Halilo-vi} i Beriz Belki}.
 F. VELE
Prijevremeni op}inski izbori
CIK ovjerio 10 stranakai tri nezavisna kandidata
SDA podr`ava Hrvate uteritorijalnim zahtjevima
SARAJEVO
Odr`an prvi susret delegacija SDP-a i HDZ-a BiH
Lagumd`ija: Nemanovog crtanja karata
^ovi} ponovo tra`io hrvatsku federalnu jedinicu
SDA ne odlu~uje otome ko }e biti ministar, kazao Lagumd`ija
Zajedni~ki ime-nitelj SDP-a i HSP-aje opredijeljenost zaborbu protiv koru-pcije, kao i neopho-dnost ustavne ravno-pravnosti naroda nacijeloj teritoriji BiH,izjavio je po zavr{e-tku sino}njeg susre-ta sa ~elnicima HSP-a predsjednik SDP-aZlatko Lagumd`ija.- Mi sa HSP-om imamovisok stepen saglasnosti oovim pitanjima - istakao jeLagumd`ija.Predsjednik HSP-a Zvo-nko Juri{i} kazao jeda je na sastanku po-sebna pa`nja po-sve}ena polo`aju Hr-vata u FBiH i BiH.- Spremni smosura|ivati na rje{ava-nju ovog pitanja -pojasnio je Juri{i},prenosi Fena.Ina~e, u slu~ajudogovora SDP-a saHSP-om i Narodnom stra-nkom Radom za boljitak(NSRzB), s kojom je Lagu-md`ija, tako|er, sino} razgo-varao, iz vlasti }e biti elimi-nirana dva HDZ-a.
SDP i HSP imaju visokstepen saglasnosti
 Juri{i}: Dio rje{enja Lagumd`ija i ^ovi}: Bez dogovora o mnogim pitanjima
(Foto: I. [ebalj)
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,30. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic
@
 avaz.ba)
Firme propadaju,vlast se ~e{lja
Dok su nadle`ni naga|ali ko bi trebaonadgledati privatizaciju, dobar dio dr`avnogkapitala ve} je bio rasprodat 
Desetine uni{tenih, nekada prosperitetnih dr`avnih firmi, hi-ljade obespravljenih i gladnih radnika, poluprazne dr`avne ka-se koje zavise od MMF-a i sevapa bjelosvjetskih dobrotvora, zakoje se nerijetko kasnije ispostavi da su brutalni kamatari, veli-kim dijelom rezultat su lo{e provedene privatizacije u BiH.Za to je zaslu`na zakonodavna i izvr{na bh. vlast, koja se na-kon napravljene gre{ke pere od svega i vodi principom „ko je ja-mio, jamio je“! Pri tome se naje`i i na sam spomen revizije ne-zakonito provedene ratne i poratne privatizacije.Sistem kontrole privatizacije u po~etku uop}e nije bio zako-nom reguliran. Dok su nadle`ni godinama naga|ali i gatali kobi je trebao nadgledati, dobar dio dr`avnog kapitala ve} je bio ra-sprodat i isisan. Privatizacijski me{etari, slu~ajno ili ne, bili subr`i od spore vlasti.Danas je problem kako bar djelimi~no popraviti napravljenegre{ke. Recepta za sada nema. Samo u Federaciji na sudovima su44 tu`be za raskid kupoprodajnih ugovora. To zna~i da je oko 4.500radnika u 44 firme - gladno! Od ugovorenih i obaveznih 128 mi-liona KM, u ova 44 slu~aja investirano je tek 13 miliona KM, zna~ioko deset posto.Uprkos tome, slaba dr`ava samo u rijetkim slu~ajevima ide naraskid ugovora, i to kada kupac apsolutno ne izvr{ava preuzeteobaveze.Prvi razlog je nepostojanje kvalitetnog mehanizma kontroleprivatizacije i nepostojanje sistema za{tite dr`avnog kapitala. Na-pravljen je takav sistem koji ide naruku samo privatizacijskimtajkunima. Skoro je nemogu}e raskinuti kupoprodajni ugovor,jer sporovi na sudovima traju u prosjeku vi{e od pet godina. Na-kon presude slijede `albe kupaca... Za to vrijeme, novac se nemi-lice izvla~i iz firmi.I kada, nakon pet i vi{e godina, kona~no bude raskinut ugo-vor, tek tada nastaju pravi problemi. Firma je vra}ena kao isci-je|eni limun, a potra`ivanja prema radnicima su milionska. Po-trebno je osigurati svje` kapital, zbrinuti radnike...To, prakti~no, zna~i da su i radnici i dr`avna imovina prepu{te-ni na milost i nemilost nezasitim privatizacijskim otima~ima, pr-otiv kojih se aktuelna vlast ne `eli boriti. Nestaju milioni, dr`avasiroma{i, radnici gladuju... a baba se ~e{lja!
 
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 149.521 posjetioca.
 Pitanje:
 Podr`avate li rad internet-stranice Wikileaks, koja je objavila desetine hiljada tajnih diplomatskih dokumenata?
A) DA 75,41%B) NE 18,31%C) Ne znam 6,28%
Gra|ani podr`avajurad Wikileaksa
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
CAB
Njema~ka sumnja da se od Bo-sne i Hercegovine ikada mo`e na-praviti funkcionalna dr`ava, otkr-ivaju {okantni tajni dokumentiameri~ke diplomatije koji su ju~erobjavljeni na internet-stranici Wi-kileaks.
Veliko interesiranje
Kri{tof Hojzgen (ChristophHeusgen), savjetnik njema~kedr`avne kancelarke Angele Merkelza nacionalnu sigurnost, u razgo-voru s pomo}nikom dr`avnog se-kretara SAD Filipom Gordonom(Philip) u novembru pro{le godi-ne rekao je da je „pesimista da }ese od BiH ikada mo}i napraviti fu-nkcionalna dr`ava“.- Ali, treba nastaviti poku{ava-ti - rekao je Hojzgen.Wikileaks je objavljivanje tajnihdokumenata nastavio i ju~er, dannakon {to je prva objava ameri~kihdiplomatskih depe{a, instrukcija izabilje{ki {okirala cijeli svijet.Do zaklju~enja ovog broja„Dnevnog avaza“ objavljena su243 dokumenta od ukupno 251.287njih koji }e biti obznanjeni nare-dnih nekoliko mjeseci.Prema dosada{njem tempuobjavljivanja, Wikileaks svakihnekoliko sati na svojoj internet-str-anici postavi desetak fajlova izameri~kih diplomatskih predsta-vni{tava {irom svijeta. Zbog veli-ke zainteresiranosti i napada hake-ra, ju~er je bilo veoma te{ko pristu-piti dokumentima.Od do sada objavljenih doku-menata tri se direktno ti~u BiH ime|u njima je ve} spomenuta za-bilje{ka sa sastanka Gordona i Ho-jzgena u Berlinu krajem 2009.Na tom sastanku, Hojzgen je re-kao da srbijanski predsjednik Bo-ris Tadi} „tvrdi da je o{tar premaDodiku“, tada{njem premijeru, asada predsjedniku RS, ali da bi„Tadi} prema njemu morao bitio{triji“.Istovremeno, dokumenti koji suu Va{ington poslani iz AmbasadeSAD u Ankari potvr|uju sve ozbi-ljniju i sna`niju ulogu Turske uBiH i na Balkanu uop}e.Iz jednog od razgovora ame-ri~kog podsekretara za politi~ka pi-tanja Vilijama Bernsa (WilliamBurns) i dr`avnog podsekretaraTurske Feriduna Sinirliolua (Sinir-lioglu) 10. februara ove godine, ja-sna je oja~ana uloga Ankare.- Sinirliolu je naglasio predano-st Turske da se odupre navodnimpoku{ajima Evropske unije daisklju~i Tursku s Balkana, a pose-bno BiH. On je naveo da je pri-bli`avanje Bosne i Srbije priorite-tni i hitni cilj za region - navodi seu dokumentu.
Uloga Turske
Turski zvani~nik rekao je i da jeAnkara „ubijedila Harisa Sila-jd`i}a da prekine povezivati Srbi-ju s genocidom“. SAD i Turska, ka-ko se navodi, „slo`ile su se da se nesla`u“ u vezi s pozivom BiH uAkcioni plan za ~lanstvo u NATO-u. Ministar vanjskih poslova Tur-ske Ahmet Davutolu (Davutoglu)spominje se u velikom broju doku-menata.Izme|u ostalog, u jednoj oddepe{a koje su oti{le iz Ankare ana-liziraju se promjene u vanjskojpolitici Turske te spominje „iz-vanredni Davutoluov govor koji jeodr`an krajem 2009. godine u Sa-rajevu“. Navodi se da je Davutolutada govorio o spremnosti Turskeda se „vrati na Balkan“, vodi i, akotreba, ujedini ga.
T. LAZOVI]
WIKILEAKS
Objavljeno jo{ tajnih ameri~kih dokumenata
Njema~ka sumnja da BiHmo`e postati funkcionalna
Turska ubijedila Silajd`i}a da ne spominje srbijanski genocid
Tadi} morabiti o{triji prema Dodiku, smatra Berlin
Gordon: Razgovori u Berlinu
Visoki njema~ki zvani~nikHojzgen, koji je razgovarao s Go-rdonom, veoma je utjecajni poli-ti~ar koji je bio savjetnik i Havi-jera Solana (Javier) dok je ovaj biona ~elu vanjske politike EU. Sadaje klju~ni saradnik Angele Merkelza vanjsku politiku.Njegov pesimizam u vezi s fu-nkcionalnom BiH nije nimaloohrabruju}i. S Hojzgenom sunedavno, prilikom posjete Berli-nu, razgovarali ~lan Predsje-dni{tva BiH Bakir Izetbegovi} ipredsjednik SDA Sulejman Ti-hi}.
Hojzgen nedavno razgovaraos Tihi}em i Izetbegovi}em
 Hojzgen i Merkel: Utjecajni savjetnik njema~ke kancelarke
Iz Va{ingtona je u Sarajevopo~etkom januara stigla depe{au kojoj se nadugo i na{irokoobja{njavaju sve opasnosti ira-nskog nuklearnog programa.Namjena tog dokumenta bila jeda se BiH upozna sa slu~ajem ka-ko bi podr`ala ameri~ku inicija-tivu u Vije}u sigurnosti UN-a zauvo|enje sankcija Iranu. Kasni-je tokom godine BiH je dalaglas za novi set sankcija Iranu.
Depe{a o Iranu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->