Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ungdung-SNMP

Ungdung-SNMP

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by Tandt Uit

More info:

Published by: Tandt Uit on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

 
 
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹oTr
− 
êng §¹i häc b¸ch khoa Hµ néi------------------------LuËn V¨n Th¹c sü khoa häc
Qu
n tr
m
ng t
p trung trên n
n WEB s
ử 
 d
ng công ngh
SNMP, CGI và CORBA cho h
 th
ng cung c
p d
ch v
Digital Subscriber Line(DSL) c
a B
ư 
u
đ
i
n Hà n
i
 Ngµnh: Xö lý th«ng tin vµ truyÒn th«ngM
sè:
TR 
N V
Ĩ
NH THANH
 Ng
ườ 
i h
ướ 
ng d
n khoa h
c:
TS. HÀ QU
C TRUNG
Hµ néi
2006
 
 
 Lu
n v
ă
n th
c s
X
lý thông tin và truy
n thông- 1 – 
L
I C
M
Ơ
N
Tr 
ướ 
c h
ế
t, xin
đượ 
c g
i l
ờ 
i c
m
ơ 
n
đế
n th
y giáo h
ướ 
ng d
n tôi là ti
ế
n s
 ĩ 
Qu
c Trung, ng
ườ 
i
đ
ã giúp
đỡ 
tôi trong quá trình nghiên c
u hoàn thành lu
nv
ă
n này.Cho phép tôi g
i l
ờ 
i c
m
ơ 
n
đế
n Trung tâm tin h
c B
ư
u
đ
i
n Hà n
i,
đặ
c bi
tlà các anh ch
em
đồ
ng nghi
 p t
i
Đ
ài
Đ
i
u Hành M
ng VNN, n
ơ 
i tôi
đ
angcông tác
đ
ã tích c
c c
ng tác, tham gia vào các th
nghi
m, tìm hi
u h
th
ngvà t
o
đ
i
u ki
n
để
tôi
đượ 
c th
nghi
m các gi
i pháp liên quan
đế
n
đề
tài.Tôi c
ũ
ng xin g
i l
ờ 
i c
m
ơ 
n
đế
n các b
n cùng h
c trong khóa
đ
ào t
o th
c s
 chuyên ngành X
Lý Thông Tin Và Truy
n Thông 2004-2006
đ
ã cung c
 pcác tài li
u c
n thi
ế
t trong quá trình nghiên c
u
đ
ã giúp
đỡ 
tôi r 
t nhi
utrong quá trình h
c t
 p, chu
n b
lu
n án.Cu
i cùng cho phép tôi c
m
ơ 
n các b
n bè, gia
đ
ình
đ
ã giúp
đỡ 
,
ng h
tôi r 
tnhi
u trong toàn b
quá trình h
c t
 p c
ũ
ng nh
ư
nghiên c
u hoàn thành lu
nv
ă
n này.
 
 Lu
n v
ă
n th
c s
X
lý thông tin và truy
n thông- 1 – 
L
I CAM
 Đ
OAN
Tôi xin cam
đ
oan lu
n v
ă
n này là công trình nghiên c
u c
a chính b
n thân.Các nghiên c
u trong lu
n v
ă
n này d
a trên nh
ng t
ng h
ợ 
 p thuy
ế
t và hi
u bi
ế
t th
c t
ế
, không sao chép.Tác gi
 Tr 
n V
 ĩ 
nh Thanh

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->