Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Utazások térben, időben és téridőben

Utazások térben, időben és téridőben

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by Zavaril

More info:

Published by: Zavaril on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

 
Lukács Béla
Utazások térben, id
ő
ben és térid
ő
ben
TARTALOM
I. Tudomány kontra áltudomány?II. A hiányzó földrész
Romlásnak indult hajdan er 
ő
s görögAtlantisz mint tudományos eszmeKemény és lágy elméletek A mozgó földkéregZ
ű
rzavar az id
ő
 ben?
III. A Mars elt
ű
nt csatornái
Sivatag és csatornák Az öreg bolygóÉs az élet?Becsaptak minket?
IV. Térid
ő
nagyban és kicsiben
A tér és az id
ő
A Galaktikus Vasutak A sík térid
ő
Tachyonok?Lyukak, alagutak és a MásvilágAz anyag terének alkotójaGödör és lyuk Forgó lyukakon át ... hová?Hol?VasútépítésÉs ha mégsem?
V. Igazság? Elmélet? Tanulság?
„Fehér bennszülöttek”Az „el
ő
dök” és utódaik Sietnünk kellett volna?A betervezett bolygó
UtóhangIrodalom és jegyzetek 
Az I. részhezA II. részhezA III. részhezA IV. részhezAz V. részhez
 
2
 A kiadó el 
ő 
 szava:
Lukács Béla:Utazások térben, id
ő
ben és térid
ő
ben
Afrikában él egy primitív népcsoport, a dogon. Mítoszaikat tanulmányozva többen úgy vélték,hogy azokban a Szíriusz fehér törpe kísér 
ő
 jér 
ő
l (beleértve keringési idejét), a Szaturnuszgy
ű
ű
 jér 
ő
l és a Jupiter négy nagy holdjáról van szó. Eszerint a dogonok olyasmit tudnak, amitnem várnánk t
ő
lük. Honnan szerezték ezt a tudást? A vélemények megoszlanak. Egyes szer-z
ő
k szerint ezeket a csillagászati vonatkozásokat csak belemagyarázzák a dogon mítoszokba.Mások szerint a dogonok 
ő
sei jutottak ezekhez az ismeretekhez, mégpedig vagy egy magasanfejlett,
ő
si civilizációtól (Atlantisztól), vagy pedig idegen
ű
rhajósoktól, akik vagy a Marsról jöttek, vagy a Naprendszeren kívülr 
ő
l (de akkor a fénynél gyorsabban), vagy a jöv
ő
 b
ő
l.E könyv a „dogon-rejtély” kapcsán felmerül
ő
, tudományos szempontból is lényeges kérdé-seket tárgyalja. Létezett-e Atlantisz? Van-e élet a Marson? Lehetséges-e csillagközi
ű
rhajózás?Lehet-e a fénynél gyorsabban utazni a térben, vagy visszafelé utazni az id
ő
 ben?A szerz
ő
természettudományos módszerrel, a természet eddig megismert törvényeire támasz-kodva vizsgálja meg a kérdések eldöntéséhez felsorakoztatott érveket és bizonyítékokat.Megmutatja, hogy a természettudományok, eddigi ismereteink szerint, mit igazoltak és mitvetettek el ezekb
ő
l, és mi az, amit ma még nem tudunk eldönteni. A csillagközi
ű
rhajózás, afénynél sebesebb utazás és az id
ő
utazás kérdése szoros kapcsolatban áll a tér és az id
ő
(pontosabban a térid
ő
) szerkezetével. Miért van kapcsolatban, és mit tudunk (és mit nem) atérid
ő
szerkezetér 
ő
l? Erre a IV. részben kaphatunk választ.A szerz
ő
mondanivalóját mindvégig közérthet
ő
en, olvasmányosan fejti ki, megértéséhezmagasabb szint
ű
ismereteket nem feltételez. Lehet, hogy e könyv nem mindenben gy
ő
zi megaz olvasót, de abban talán igen, hogy ha egy problémát természettudományos nyelvenegyáltalán meg lehet fogalmazni, akkor értelmesen és épít
ő
módon meg is lehet tárgyalni, ésvégül (nem feltétlen most) meg is lehet oldani.
 
3
I. Tudomány kontra áltudomány?
Timbuktutól délre, a Niger folyó kanyarulatában, a Mali Köztársaságban élnek a gur népek közé tartozó dogonok; vagy negyedmillió ember. Idézem a számomra hozzáférhet
ő
legrész-letesebb forrást:
1
„A dogonok földje ... száraz platón és sziklás területen található. Nem mindigitt éltek;
ő
seik valaha az iszlám kor el
ő
tti Mande birodalomhoz tartoztak ... Mai szállás-helyükön egy ‘kicsi és vörös’ népet találtak, melyet leigáztak, és közéjük telepedtek ... Mindentalpalatnyi földet megm
ű
velnek. Piacaik a magasföld alján vannak, ahol fulani népek élnek.Híres a szobrászm
ű
vészetük. Kiváló vasm
ű
vesek.”Idáig semmi furcsa nincs. A „kicsi és vörös” nép talán ama afrikai
ő
snép, melynek túlél
ő
maradványai a busmanok; a néger népek nagy vándorlásai el
ő
tt, a leletek tanúsága szerintilyen népek lakták ritkásan Közép- és Dél-Afrikát, vadászva és gy
ű
 jtögetve. De a dogonokrólaz terjeng, hogy tudnak a Szíriusz fehér törpe kísér 
ő
 jér 
ő
l (beleértve keringési idejét), aSzaturnusz gy
ű
ű
 jér 
ő
l, és a Jupiter 4 nagy holdjáról.A dogonok néprajzát a 30-as években Marcel Griaule és Germaine Dieterlon kezdte tanul-mányozni. Az összegy
ű
 jtött anyagot - köztük mindenféle mítoszokkal - kötetbe gy
ű
 jtve éskommentálva kiadták, amennyire a forrásokból meg tudom állapítani,
1
965-ben. Annyivisszhangja volt, amennyi az ilyen témájú m
ű
veknek szokott. Azután egyszerre csak felfigyeltrá egy csillagász és amat
ő
r régész, Eric Guerrier, aki észrevette bizonyos mítoszok lehetségescsillagászati jelentését. Úgy vélte, ott a Szíriusz B-r 
ő
l van szó, fehér törpe jellegér 
ő
l és keringé-si idejér 
ő
l.
2
Kés
ő
 bb R. K. G. Temple is magyarázta a mítoszokat, és felismerte benne a Jupiter holdjait és a Szaturnusz gy
ű
ű
 jét. Az eszme biztosan nem a két francia gy
ű
 jt
ő
belemagya-rázása, azok mentesek voltak a csillagászati érdekl
ő
dést
ő
l. A kérdést részletesen tárgyalja D.B. Herrmann e sorozat egy korábbi kötetében;
3
az olvasó onnan tájékozódhat. Nos, gondolhatnók, hogy a kérdés a mítoszkutatókra tartozik; én nem vagyok az, az olvasók dönt
ő
többsége sem az, akkor meg minek err 
ő
l beszélni. Mi is tudunk a Szíriusz kísér 
ő
 jér 
ő
l,
ő
is tudnak, kész. Csakhogy az, mivel fehér törpe, távcs
ő
, mégpedig jó távcs
ő
nélkül nemlátható. Hasonló a helyzet a Szaturnusz gy
ű
ű
 jével és a Jupiter Galilei-holdjaival, bár azokhozkisebb távcs
ő
is elég; a Galilei-holdakat ügyes ember egy jobb színházi kukkerral is meg-láthatja. A dogonok tehát valami olyant tudnak, amit határozottan nem várnánk t
ő
lük.Van, aki szerint ez a mi el
ő
ítéletünk csak:
4
„A nyugati afrikanisták között hosszú id
ő
n át az avélemény uralkodott, mintha az afrikaiak nem lennének teljes érték 
ű
ek ... Még a legnevesebbtudósok munkáiban is a primitív afrikairól a gyarmatosítás korában kialakított sztereotípiauralkodott ... semmiféle fajelméleti el
ő
ítéletnek nincs helye. A nyugati afrikanisták megmere-vedett el
ő
ítéleteinek szétzúzásában jelent
ő
s szerepe volt M. Griaule munkájának is ...” Ez azAfrika-kutató kommentárja. No, ezt most már tudjuk, csakhogy ez még nem magyarázza meg, hogyan tudnak a dogonok aSzíriusz B-r 
ő
l. Minden el
ő
ítélett
ő
l tartózkodandó, úgy fogalmaznék, nem hiszem, hogy az
ő
smagyarok képesek voltak észlelni a Szíriusz B-t, és nem hiszem, hogy tudtak róla.Herrmann mást tart szükségesnek hangsúlyozni: Temple könyvének elutasítását.
3
„A Temple-féle hipotézisek és a hozzá hasonló agyszülemények pontosan azért veszélyesek mert a tudo-mány köntösében tetszelegnek ... Valójában ezek a fantaszták túl sok szabadságot élveznek.Mert bár hipotézisekr 
ő
l van szó, a nyugat-európai és tengeren túli olvasók hada olvassa
ő
ket,és ráadásul akadémiai címekkel büszkélked
ő
kétes tekintélyek támogatását élvezik, miközbena széles olvasóközönségnek nincs módja kell
ő
kritikával illetni az effajta áltudományt ...Ráadásul a gazdasági bizonytalanság és válságok sújtotta korban a kapitalista országok mindigis több szabadságot nyújtottak ‘rejtélyeknek’, mint megoldásoknak.”

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->