Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
44Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Compassion Cannot Choose - Sadhguru (Tamil)

Compassion Cannot Choose - Sadhguru (Tamil)

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 44,870|Likes:
This book contains Sadhguru's interactions with people living with HIV/AIDS (PLHAs). Sadhguru not only spoke words of comfort, hope and inspiration, but also that of deeper understanding and clarity about society and life as a whole. Participants then asked questions – many of them very pressing and the ones which they could ask one else...
The print version of this book is available at http://www.ishashoppe.com
This book contains Sadhguru's interactions with people living with HIV/AIDS (PLHAs). Sadhguru not only spoke words of comfort, hope and inspiration, but also that of deeper understanding and clarity about society and life as a whole. Participants then asked questions – many of them very pressing and the ones which they could ask one else...
The print version of this book is available at http://www.ishashoppe.com

More info:

Published by: Isha Foundation Publications on Dec 01, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/02/2013

pdf

text

original

 
1
è
¼¬í‚°
« 
ð 
î
I™¬ô
 
...
 
è
¼¬í‚°
« 
ðîI™¬ô...
ꈰ¼ 
 
2
è
¼¬í‚°
« 
ð 
î
I™¬ô
 
...
 
“¶¡ð‹ â¡ø£™ ¶¡ð‹î£¡, è£óí‹ â¶ «õ‡´ñ£ù£½‹ Þ¼‚èô£‹. ¶¡ð‹Þ¼‚Aø¶ â¡ø£™ ܬî à‡ì£‚Aò¶ ⶠâ¡ð¶ º‚Aòñ™ô. å¼ ¶¡ð‹ ªðKò¶â¡«ø£ Þ¡ªù£¼ ¶¡ð‹ CPò¶ ⡪ø™ô£‹ ⶾI™¬ô. å¼õ˜ ¹ŸÁ «ï£ò£™¶¡¹Á‹«ð£¶ ÜõKì‹ Ü¡¬ðŠ ªð£Nò «õ‡´‹, Þ¡ªù£¼õ˜ â„.ä.M/⌆ú£™¶¡¹Á‹«ð£¶ Üõ˜«ñ™ Ü¡¹ 裆ì‚Ã죶 â¡Á ⇵õ¶ êKò™ô.å¼õ˜ ¶¡ðˆF™ Þ¼‚°‹«ð£¶, ï‹Iì‹ ñQî«ïò‹ ªêò™ð†ì£™, ãî£õ¶ ªêŒò«õ‡´ªñù Þò™ð£è«õ àí˜A«ø£‹. ò£¼‹ ïñ‚° Þ¬î èŸÁˆîóM™¬ô.Ýù£™, â„.ä.M/⌆ú£™ ð£F‚èŠð†«ì£¬ó‚ °Pˆî îõø£ù º®õ£™,ñQîˆî¡¬ñ‚° âFó£ù å¼ Å›G¬ô¬ò à¼õ£‚A, Üî¡ Íô‹ ï‹I™ àœ÷ ñQî«ïòˆ¬î«ò ÜNˆ¶ M´A«ø£‹.²ù£I ãŸð†ì«ð£¶ 嚪õ£¼õ¼‹ àîM‚° æ®ù˜. ÜŠð®Šð†ì àˆ«õ舶졠ò£¼‹ ã¡ Þ‰î Å›G¬ô‚° æ® õóM™¬ô â¡ð¬î â¡ù£™ ¹K‰¶ ªè£œ÷ º®òM™¬ô. ã¡ õó‚Ã죶? „êòñ£è, 輬킰 «ðîI™¬ô...” - ꈰ¼
è
¼¬í‚°
« 
ðîI™¬ô...
ï¡
⌆v î´Š¹ ñŸÁ‹ 膴Šð£´ F†ì‹ - õ£ô‡ìK ªý™ˆ ê˜iêv 
APAC-VHS
)
, ªê¡¬ù ÜªñK‚è ä‚Aò ð¡ù£†´ õ÷˜„C GÁõù GF»îM 
 
(USAID),
 
¹¶ªì™L 
üùõK 2007™ â„.ä.M/⌆v - Ý™ ð£F‚èŠð†«ì£¼‚è£è ꈰ¼
APAC -VHS
àì¡ Þ¬í‰¶ å¼ êˆêƒèˆ¬î‚ Æ®ù£˜. â„.ä.M/⌆vð£F‚èŠð†«ì£˜ ꈰ¼Mì‹ ñù‹ Fø‰¶ ªè£†®òFL¼‰¶‹ «è†ìÝ«ô£ê¬ùèOL¼‰¶‹ Cô Þƒ«è ªî£°‚èŠð†´œ÷ù.
 
è
¼¬í‚°
« 
ð 
î
I™¬ô
 
...
 
è
¼¬í‚° 
« 
ðîI™¬ô
 
...

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
Arulalan.T liked this
Mahesh Yogam added this note|
gru
1 thousand reads
1 hundred reads
Ashok Kumar liked this
subakishaan liked this
bookwormskirubas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->