Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Inicijativa mladih za bolju vidljivost, iskorišćavanje i upotrebu sredstava u omladinske svrhe

Inicijativa mladih za bolju vidljivost, iskorišćavanje i upotrebu sredstava u omladinske svrhe

Ratings: (0)|Views: 238|Likes:
Published by Dusko Krstic

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Dusko Krstic on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2010

pdf

text

original

 
inicijativa mladih za bolju vidljivost,
iskorišćavanjei upotrebu sredstava u omladinskesvrhe
vidi me !upotrebi me !koristi me !
 
Tokom protekle decenije, Obrenovac
se uvrstio među opštine sa najvećimbudžetom u Srbiji – i po apsolutnom
iznosu, a pogotovo posmatrano postanovniku.
Budžetska sredstava opštine Obreno
-
vac pretežno su upotrebljavana zaradove komunalne i saobraćajneinfrastrukture – što je bilo nužno u
prvih nekoliko godina posle oktobar-skih promena.
Međutim, baš kao i u jednom domaćinstvu,tako i u našem Obrenovcu, ono ključnoza dobar životni standard, tj.kvalitet životne svakodnevice ipak
nisu trotoari, travnjaci, seoski
putevi i sl. već kakvo obrazovanje i
profesionalnu osposobljenost posedu-
jemo i da li i koliko zarađujemo, a
onda i kako provodimo slobodno vreme.
Kao mala ilustracija postojećeg
stanja, evo nekoliko zaista alar-mantnih podataka, nad kojima bismose svi morali duboko zamisliti.
Budžet Obrenovca i u tekućoj i u
2009. godini je negde oko 2 milijardedinara. Obrazovanju je udeljeno 39miliona u prethodnoj, a 30 miliona u
ovoj godini. Da, tačno, samo 1,5%,niste pogrešili u računanju! Međutim,
treba imati u vidu da se iza toga
kriju isključivo održavanje i reno
-
viranje školskih objekata, a ne
prava izdvajanja za obrazovanje.
Obrenovački sport ima još lošijitretman: u 2010. je dobio 10 miliona
(pola procenta, tj. dvestoti deo), a
u tri godine unazad 6, 5 i 2 miliona.
Kultura, mladi, nevladine orga-
nizacije... i to je slično.Učešće građana u kreiranju lokalnih
politika jedan je od osnovnih i
nužnihuslova na kojima počivaju modernademokratska društva. Lokalni nivovlasti je mesto gde je vlast najbližagrađanima, samim tim i mogućnosti i
potrebe za uticajem na nju su
najveće,
a rezultati najvidljiviji.
Opšti pojmovi budžetaPostoji veliki broj definicija budžeta:Budžet je pravni akt (plan) koji donosi najviše pedstavničko telo
kojim se za
određeni period predviđaju javni prihodi i javni rashodi, a koji se
prate po
određenim klasifikacijama.Elementi potrebni za razumevanje budžeta:1.Zakon o budžetu Republike Srbije jeste zakon kojim se procenjujuprihodi i primanja, te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu ili trigodine, a donosi ga Narodna skupština; sadrži i odredbe bitne zaizvršenje tog zakona; u slučaju kad se budžet donosi za tri godine
prihodi I primanja, rashodi i izdaci iskazuju se za svaku godinuposebno
;
2.
Odluka o budžetu jeste odluka kojom se procenjuju prihodi Iprimanja, te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu ili tri godine, a donosiga skupština autonomne pokrajine, odnosno skupština opštine, odnosnograda ili grada Beograda (u daljem tekstu: skupštinalokalne vlasti); sadrži i odredbe bitne za izvršenje te odluke; uslučaju kad se budžet donosi za tri godine prihodi i primanja, rashodi
i izdaci iskazuju se za svaku godinu posebno
;
3.
Korisnici budžetskih sredstava mogu biti: direktni i indirektni.Direktni korisnici budžetskih sredstava su organi i organizacije Repub
-
like, odnosno lokalnih vlasti. Indirektni korisnici budžetskih sred
-
stava su pravosudni organi, mesne zajednice, javna preduzeća, direkcije
i fondovi osnovani od strane lokalnih vlasti koji se finansiraju iz
javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom, ustanoveosnovane od strane Republike, odnosno lokalne vlasti, nad kojimaosnivač, preko direktnih korisnika budžetskih sredstava, vrši zakonomutvrđena prava u pogledu upravljanja i finansiranja, kao i budžetski
fondovi
;
4.
Budžetski sistem čine budžet Republike Srbije, budžeti lokalne
vlasti i finansijski planovi organizacija za obavezno socijalno osigu-ranje.
5.Budžetska klasifikacija obuhvata ekonomsku klasifikaciju prihoda
I primanja, ekonomsku klasifikaciju rashoda i izdataka, organizacionuklasifikaciju, funkcionalnu klasifikaciju, programsku klasifikaciju Iklasifikaciju prema izvoru finansiranja.6.
Funkcija budžeta može biti: ekonomska (savremeni budžet je sred
-
stvo intervencije države u privredi i socijalnoj politici), politička(predstavničko telo jednom godišnje pretresa rashode i preispituje poli
-
tiku izvršne vlasti) i pravna (izvršna vlast bez odobrenja ne može
ubirati prihode
ni činiti rashode).
 
Postoji više mehanizama za podizanje nivoa učešća građana. Smatramo da u najefikasnije spadaju javno zagovaranje iorganizovanje javnih rasprava uprocesu kreiranja lokalnih budžeta.Situacija u Republici Srbiji nije povoljna jer ni prethodni ni aktuelni Zakon o lokalnoj samoupravi, kao ni Zakon obudžetskom sistemu, ne propisuju obavezu gradova i opština da organizuju javne rasprave o lokalnom budžetu. Ovakvasituacija dovodi do toga da većina gradova i opština ne pokazuje interesovanje da uključi građane u definisanjelokalnog budžeta, najvažnijeg političkog dokumenta lokalne vlasti. Time je ogromnom broju građana, sa jedne strane,uskraćena mogućnost da učestvuju u kreiranju i definisanju lokalnih prioriteta i budućnosti lokalne zajednice, doksa druge strane, veliki broj građana nema informacije o postojanju mehanizama preko kojih oni mogu imati učešće u
kreiranju istog.
Obrenovačka mreža se tokom analiziranja “budžeta” fokusirala na mlade, kulturu i udruženja građana.
Mladi u obrenovačkom budžetu
Mladi su formalno vidljivi na funkciji 150, ekonomska klasifikacija 424. Planirana su 2 miliona dinara za realizacijuLokalnog akcionog plana za mlade.
Predlog
Kako je glavni mehanizam za implementaciju AP za mlade konkurs, predlažemo da se u odluci o budžetu za 2011. godinubudžet za mlade podeli na više pozicija, da ostane ekonomska klasifikacija 424, ali da se deo sredtsva opredili i na481, 423, 512 .
Kultura u obrenovačkom budžetu
Kultura je formalno vidljiva na funkciji 860, ekonomska klasifikacija 451 planirana 26 miliona i 500 hiljada i funk
-
ciji 620, ekonomska klasifikacija 451 planirana 13 miliona, ukupno 39 miliona i 500 hiljada za JP SKC Obrenovac za
programe iz oblasti sporta i kulture.Predlog
Analizom planiranih sredstava za relizaciju programa iz oblasti kulture i sporta za JP SKC i praćenjem trošenja sred
-
stava utvrdili smo da se sva sredstva zapravo potroše na tekuće troškove Javnog preduzeća i da JP SKC vrlo teško možepravdati tolika sredstva realizovanim programima. Analiza je pokazala da se za programe ne potroši ni 10 % planiranihgodišnjih sredstava.Predlog je da JP SKC predloži godišnji program koji će vrlo jasno i transparentno biti prikazan u Odluci o budžetuGO Obrenovac za 2011. godinu.
Udruženja građana u obrenovačkom budžetu
Udruženja građana su vidljiva funkciji 820, ekonomska klasifikacija 472 planirana 7 miliona dinara za naknade zakulturu iz budžeta i funkciji 110, ekonomska klasifikacija 481, planirana 7 miliona dinara kao donacije nevladinim
organizacijama.Predlog
Analizom planiranih sredstava utvrdili smo da ne postoje prioriteti opštinske podrške udruženjima građana, predlogje da se ostvari kontinuirani dijalog sa organizacijama civilnog društva i uspostave jasni kriterijumi za dodelu sred
-stava.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->