Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
173Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DIDAKTIKA - Ibrahim Osmic

DIDAKTIKA - Ibrahim Osmic

Ratings: (0)|Views: 22,013|Likes:
Published by kadaif
STA JE DIDAKTIKA I STA ONA PROUCAVA .. VEZA DIDAKTIKE I METODIKE.. POJAM OBRAZOVANJA . OBRAZOVANJE I NASTAVA . Faktori nastave
2. Zadaci nastave . Vrsta nastave . SADRZAJ OBRAZOVANJA . Nastavni plan . Nastavni program . STRUKTURA NASTAVNOG PROCESA . IZVODENJE TOKA NASTAVNOG PROCESA . MATERIJALNO-TEHNICKA OSNOVA NASTAVE . SAZNANJE U NASTAVI . PSIHOLOSKA STRANA NASTAVE . NASTAVNE METODE . NASTAVNI SISTEMI . OBLlCI RADA U NASTAVI . ORGANIZACIJA NASTAVE . DIDAKTICKI PRINCIPI . KOMllNlKACIJA U NASTAVI .
STA JE DIDAKTIKA I STA ONA PROUCAVA .. VEZA DIDAKTIKE I METODIKE.. POJAM OBRAZOVANJA . OBRAZOVANJE I NASTAVA . Faktori nastave
2. Zadaci nastave . Vrsta nastave . SADRZAJ OBRAZOVANJA . Nastavni plan . Nastavni program . STRUKTURA NASTAVNOG PROCESA . IZVODENJE TOKA NASTAVNOG PROCESA . MATERIJALNO-TEHNICKA OSNOVA NASTAVE . SAZNANJE U NASTAVI . PSIHOLOSKA STRANA NASTAVE . NASTAVNE METODE . NASTAVNI SISTEMI . OBLlCI RADA U NASTAVI . ORGANIZACIJA NASTAVE . DIDAKTICKI PRINCIPI . KOMllNlKACIJA U NASTAVI .

More info:

Published by: kadaif on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/17/2014

pdf

text

original

 
ISBN:
978-9958-9556-9-3
I
i
III
9
78~958
SELI:M:PEX
I
I
graficko-izdavacko drustvo
! "
'.
Dr.
Ibrahim
Osmic
Dr.
Ruza
Tomk
KTI
 
I
i
I
J
. 7
ELD7N'R
-1
R,UMl
Cr
DI
Dr.
Ibrahim
Osmic
Dr.
Ruza
Tomic
~KTIKA
Drugo, preradeno izdanjeSrebrenik, 2008
 
DIDAKTIKA
Autori
Dr. Ibrahim Osmic, vanredni profesorDr.
Ruia
Tomic, docent
Recenzenti
,
.
.'
Dr. Muhamed Dervisbegovic, redovni prof. EmiritusDr. Mile !lic, redovni profesor
Urednik
Dr. Refik Catic, redovni profesor
Izdavac
Selimpex Srebrenik
Lektor
Mirjana Bozic, profesor
Tehnicko
ureaenje
Alma Glinjac
Stampa
Sel impex Srebren
k
Tirai
150
CIP -
Katalogizacija
u
publikacijiNacionalna
i
univerzitetskabiblioteka
Basne
i
Hercegovine, Sarajevo
37.02(075.8)
OSMIC,
Ibrahim
Didaktika
/
Ibrahim
Osmic,
Ruza
Tomic.
-
Srebrenik
:
Selimpex,
2008.
-XI,
269
str.
:
graf.prikazi
;
24
em
Bibliografija: str.
264-269
ISBN
978-9958-9556-9-3
1.
Tomic,
Ruza
COBISS.BH-Ip
16364038
"olio'
<=I.
OdlukOIl1
SenalaUniverzileta
u
TuzE
broj
03-4890-4.1/06
od 12.(J7.2006.
godinc.
lIdz.bellik
"
Didaktika"
aUIOn!
dr.sc. Rlize
Tomie,
docent"
i
dr.sc.
lbrahima
Osmica,
vanrcdnog
profesora,
odobrcn
jc
za
pOlrcbcizu<:avanja naslavnogprcdll1cla
"Didaktik,,"
naFilozo!skOtn !(,kllltetu
UnivCrZ!lela
1I
Tuzli.
PREDGOVOR
Knjiga Didaktika namijenjena
je
prije svega studentima nastavnickihJakulteta, studentima pedagogije
i
psihologije i studentima edukacijskorehabilitacy'skih JakuIteta koji
se
pripremaju
za
buduCi nasfavnicki poziv.Pored toga, knjiga-udibenik, Didaktika, namijenjen
je
svim proJesionalcimakoji se bave odgojem i obrazovanjem mladih
i
odraslih, kako bi im olakSala
rad
i
snalaienje u nastavnom procesu koji
od
njih
traii
savremeno drustvo.Nastavni rad
je
jako
sloien
i
odgovoran, iziskuje maksimalnu psihojizickuaktivnost osoba koje
se
njima bave. Istovremeno, nastava kao drustveno -historijska kategorija zahtijeva permanentno pracenje u napretku razvojadmstva, a samim time
i
usk/aaivanje odgojno-obrazovnog rada
sa
odgajanicima u skladu sa tim promjenama.
Iz
iskustva nam
je
poznato da veliki broj mladih !judi tokom skolovanja nijedovoljno savladao ucenje "ucenja".Ucenje
je
sloien psihicki proces, najteia mentalna aktivnost.
testo od
djecetraiimo da nauce odreaene sadriaje za kaje nemaju in teresa, nisposobnosti. koji su
im
pretdki
i
nerazum!jivi za shvacanje. Takoaer, cestou skolskom ucenju vrednujemo samo znanja odreaenih Cinjenica
i
generalizacija, ne vodeCi raeuna
0
ostalimJaktorima koji
su
bitni za procesucenja kao sto
S1l:
radne navike. in teres, sposobnosti
i
objektivnemoguc/1osti.Sve
to
do-..'odi
do nepotpunih
i
kratkotrajnih znanja u svijesti ucenika
i
dotraumatizacije sve veceg broja mladih
i
odraslih obuhvacenih odgojem
i
obrazovanjem.
Zadatakje
skole
i
nastavnika
da
nastavni proces organizira na interesantannaCin da za nastavne sadriaje pobudi interese svih odgajanika
i
na taj im
naCin
sam proces ucenja
uCin!
sto lakSi, sto jednostavnijim, sto bUiimprirodnom lIcenju.Da bi
to
sve
mao
nastavnik mora solidno vladati pedagoskim
i
psiholoskimnaukama, a posebno didaktikom.Ovaj udibellik
ce
vam
Ii
tome svakako pomoCi. Knj!ga
je
sastavljena
iz
16
poglavlja poredan!h onim redom kako
je
najlakSe dolazit! do didaktickihspoznaja.Ni
jedan
udibenik,
pa
tako ni ovaj, ne
moie
obuhvatiti sve probleme naukena koju
se
odnosi a ne
moie
ni dati odgovor na sva pitanja
i
probleme
sa
kojima
se
nastavnici sllsrecll
11
svom prakticnom radu. Knjiga
je
pisana s

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->