Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KOIN T.89

KOIN T.89

Ratings: (0)|Views: 89|Likes:
Published by Akis Katsoylas

More info:

Published by: Akis Katsoylas on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2010

pdf

text

original

 
∞π∆ø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞:
¶Úfi‰ÚÔ˜: µ·Û›Ï˘ ∞Ó‰ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙËÏ.: 26410 53563,ªÂÏ¿ÁÚÔ˘ 14, 301 00 ∞ÁÚ›ÓÈÔ°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ∞Ϥη ∫ÔÛÛfi‚· ÎÈÓ.:6946990114∆·Ì›·˜: ∂ϤÓË ¶¿ÁÁÂÈÔ˘ ÎÈÓ.:6944203469,e-mail: sek.aitoloakarnanias@gmail.com
∞ƒ∆∞:
∫·Ú¤˙Ô˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙËÏ.: 26810 28064, 6976222480, Fax: 26810 77994ªÚÈÛ¤ÓÈÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÙËÏ.: 26810 27342, 6972894205 - ∫·ÏfiÁÂÚÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜
∞Ã∞´∞:
¶Úfi‰ÚÔ˜: ¢Ô˘ÎÏÈ¿˜ ∫ÒÛÙ·˜ ÙËÏ.: 2610 450243, 6977345247°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ÙËÏ.: 2610 455391, 6999030773,∆·Ì›·˜: ∞ı·Ó·ÛÔ‡ÏÈ·˜ ∞ϤÎÔ˜ ÙËÏ.: 2610 643227, 6972494331e-mail: alathana@sch.gr
∏ª∞£π∞:
¶Úfi‰ÚÔ˜: ªÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˜ ∆¿ÛÔ˜ ÙËÏ.: 23310 66306°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: πˆÛËÊ›‰Ô˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÙËÏ.: 23310 71366∆·Ì›·˜: ª·ÚÁ·Ú›ÙË ∆¤Ù· ÙËÏ.: 23310 67980-1
∏ƒ∞∫§∂π√:
¶·Ó·ÁȈٿÎË ª·Ú›· ÙËÏ.: 2810 223408, 6974826929,e-mail: mariapan@sch.gr∫ÔÏ˘‚¿Î˘ ∞ÓÙÚ¤·˜, ∫·ÌÈÙ¿ÎË ∞ÚÁ˘ÚÒ ÙËÏ.: 2810 324836
£∂™¶ƒø∆π∞:
¶Úfi‰ÚÔ˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷Ù˙¿Ú·˜ ÙËÏ.: 26650 99937, 6937358741°ÂÓ. °Ú·Ì.: ∏Ï›·˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙËÏ.: 26650 71785, 6946970742T·Ì›·˜: ÃÚÈÛÙ›Ó· ∆ËÙ‹ÚÔ˘: ÙËÏ.: 26650 28354, 6946141690
£∂™™∞§√¡π∫∏:
¶Úfi‰ÚÔ˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ƒÔ˘Ì›‰Ë˜ ÙËÏ.: 2310 358189, 6936192437AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: °È¿ÓÓ˘ °Î·‚·Ó›‰Ë˜ ÙËÏ.: 2310 784282, 6974100885°ÂÓ. °Ú·Ì.: °È¿ÓÓ˘ ºÚ·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙËÏ.: 2310 657189, 6946722724T·Ì›·˜: ¢‹ÌËÙÚ· ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÙËÏ.: 6979728031Eȉ. °Ú·Ì.: ª·Ú›· ¶Ôχ˙Ô˘ ÙËÏ.: 2310 942394, 6976694886KÙ‹ÚÈÔ MAKINE, AÈÛÒÔ˘ 24 & ¶ÚÔÌËı¤Ô˘˜ TK 546 27, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜.TËÏ ÂÈÎÔÈÓ.: 2310 534331,e-mail: gianniso@otenet. gr & zeangr@yahoo.gr flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-13.00Ì.
πø∞¡¡π¡∞:
¶Úfi‰ÚÔ˜: µÔ‡Ï· ¶··¤ÙÚÔ˘ ÙËÏ: 26510 28093.°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÙËÏ: 26510 93920,e-mail: cpapadim@in.grT·Ì›·˜: °È¿ÓÓ˘ ºÂÚÂÓÙ›ÓÔ˜ ÙËÏ: 26510 68698
∫∞ƒ¢π∆™∞:
∫Ú·ÓÈÒÙ˘ £·Ó¿Û˘ ÙËÏ.: 24410 67574∑Ô˘ÏÔ‡Ì˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÙËÏ.: 24410 73722∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË ∂ϤÓË ÙËÏ.: 24410 28701ª¿ÓÙ˙Ô˜ ÕÚ˘ ÙËÏ.: 2441 20259
KOZANH:
M·Ï¿Ê·˜ °È¿ÓÓ˘ ÙËÏ.: 24610 42110, 6973373534, e-mail: papanota@in.gr¢·Î‹˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ ÙËÏ.: 24610 37366, 38240,¶¿ÙÛÈÔ˘ AÓ·ÛÙ·Û›· ÙËÏ.: 24610 24201™ÈÔ‡ÌÔ˘Ú·˜ B·ÁÁ¤Ï˘ ÙËÏ.: 24620 22998, 23873
∫√ƒπ¡£√™:
£ÂÏÂÚ›ÙË ™ÔÊ›· ÙËÏ.: 27420 33900, e-mail: theleriti@sch.grÃÚ˘ÛÔÌ·ÏÏ›‰Ô˘ πÔ˘Ï›· ÙËÏ.: 27410 83967µ·Ú‰Ô˘ÓÈÒÙÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ÙËÏ.: 27410 53126
§AKøNIA:
K˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›· ÙËÏ.: 27310 21319, 24653,e-mail: antoniskekes@freemail.grTÚÈÙ¿ÎË AÓ·ÛÙ·Û›· ÙËÏ.: 27310 57220, 57247¶ÏÂÈÒÙ·˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ ÙËÏ.: 27310 82609,X›Ô˘ M·Ú›·, ¶ÂÚ‰›ÎË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·
§∞ƒπ™∞:
¶Úfi‰ÚÔ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÓÓÔ‡Û˘ ÎÈÓ.: 6972237350°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÙÛȿη˜ ÙËÏ.: 2410 670517, 6977259214∆·Ì›·˜: ¢ÈÔÓ˘Û›· ∆ÚÈÔÏ›ÙÔ˘ ÎÈÓ.: 6977070463
ª∞°¡∏™π∞:
µ·Û›Ï˘ ¡Ù·ÎÔ‡Ì˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜, ∆ËÏ. ÛÈÙÈÔ‡: 24210 49368, ∆ËÏ. ÂÚÁ·Û›·˜:24210 38608, ÎÈÓËÙfi: 6977785078, e-mail: ntak@otenet.gr™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, ∆ËÏ.: 24210 63006,ÎÈÓËÙfi: 6976654501, e-mail: stavkatsp@hotmail.comª›Ó· ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡, ∆·Ì›·˜, ∆ËÏ. ÛÈÙÈÔ‡: 24210 51705,∆ËÏ. ÂÚÁ·Û›·˜: 24210 51925, ÎÈÓËÙfi: 6946261167,e-mail: mina_mal@hotmail.com
ª∂™™∏¡π∞:
¶Úfi‰ÚÔ˜: ¡›ÎË ∫˘‚ÂϤ·, ÙËÏ. 27210 58348, ÎÈÓ. 6938 735221∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∆ÛÈÁ·Ú›‰Ë˜, ÙËÏ. 27210 51396, 92280°Ú·ÌÌ. °ÈÒÙ· ªÔ‡Ú·, ÙËÏ. 27210 84719, ÎÈÓ. 6977 259355∆·Ì›·˜: °ÚËÁfiÚ˘ ∫·Ï·Ôı·Ú¤·˜, ÙËÏ. 27210 93779
¶E§§A™:
¶Úfi‰ÚÔ˜: ∞˘Á‹ ∫¿˙ÔÁÏÔ˘, ÙËÏ: 23820 21502, ÎÈÓ.:6944812569°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ¢‹ÌËÙÚ· ∫ÂϤÛË, ∆·Ì›·˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÔ˘ÊÏ‹˜
¶π∂ƒπ∞:
ª·ÚÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ µÔ‡Ï· ÙËÏ.: 23510 91147™˘ÚÈ¿‰Ô˘ °ÈÒÙ· ÙËÏ.: 23510 30169∫·Ì›Û˘ ¶¤ÙÚÔ˜ ÙËÏ.: 23510 35286
¶ƒ∂µ∂∑∞-§∂À∫∞¢∞:
µÈÚÁÈÓ›· ∆۷ηÓÈ¿, ÙËÏ.: 26820 23084, ÎÈÓ. 6932 567576∫·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ °Î¤Ï˘ ÙËÏ.: 26450 23944¶·ÓÙ·˙‹ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ÙËÏ.: 2977 013244
™∂ƒƒ∂™:
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÃÔ˘ÏÈÔ‡Ì˘, ÙËÏ.: 23210 58776£¿ÏÂÈ· ∫¿ÏÏÈÔ˘, ÙËÏ. / fax: 23210 65146, ÎÈÓ.: 6972644609∫·ÙÂÚ›Ó· ∆˙ÂÏ¿ÏË, ÙËÏ.: 23210 46727, ÎÈÓ.: 6946436836
∆ƒπ∫∞§∞:
∫·ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ÙËÏ.: 24310 94485, emailmesiakaris@panafonet.gr™ÈÒÌÔ˘ ™Ù¤ÏÏ· ÙËÏ.: 24310 73163∫·ÏÏÈ¿Ú· ∫·ÙÂÚ›Ó· ÙËÏ.: 24310 70371, 6973901514
º£πø∆π¢∞:
ª·ÎÚ‹ ¡Ù›Ó· ÙËÏ.: 22310, 23560, 28275, 6932 599252, Fax: 50144,e-mail: kesip@dide.fth.sch.gr∑ÈÒÁ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∆ÂÚÙ›˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÙËÏ.: 22310 42220, 6977740136,°Ô˘Ï¿ÎÔ˘ ¢ÒÚ· ÙËÏ.: 22310 79818
Ã∞¡π∞
:¶Úfi‰ÚÔ˜: ªÈ¯¿Ï˘ ºÚ·ÁÎÔÌȯÂÏ¿Î˘, ÙËÏ. 28210 53153°Ú·ÌÌ. ª·Ú›· ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË, ÙËÏ. 28210 88640, ÎÈÓ. 6978 003478∆·Ì›·˜: ∫ÒÛÙ·˜ ™˘Úȉ¿Î˘, ÙËÏ. 28210 91628, ÎÈÓ. 6972 035021,email: spyridokostis@hotmail.com
™À§§√°√™ ∂§§∏¡ø¡ ∫√π¡ø¡π√§√°ø¡ (™.E.K.)
ª∂§∏ ¢.™. ™∂∫ 
¶Úfi‰ÚÔ˜:
§›· ∆Û··ÙÛ¿ÚË, ÁÚ. 210 8646481, Û. 2381020, ÎÈÓ. 6974579710,ltsapatsari@hotmail.com
∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜:
¡›ÎÔ˜ º·ÎÈÔÏ¿˜, ÁÚ. 210 7491630, Û. 2231312,ÎÈÓ. 6972 305305, nfakio@ekke.gr
°ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜:
 Õ΢ ∫·ÙÛԇϷ˜, Û. 7786179, ÎÈÓ. 6946 937474,thekats@schl.gr
∂ȉÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜:
∫·ÙÂÚ›Ó· ∆˙·ÓÓfiÓÂ- ∆˙ÒÚÙ˙Ë, Û.9430951,tanguina@yahoo.gr
∆·Ì›·˜:
ƒ¿ÓÈ· ∫·ÙÛ›ÎË, ÁÚ. 210 2388790, Û. 210 6250078, ÎÈÓ.6944 991149,
 À‡ı˘ÓÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ:
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÙÛfi˜, Û.6813561,ÎÈÓ. 6974 840101, chripatsos@schl.gr
 À‡ı˘ÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ:
™ÙÚ·Ù‹˜ ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜,Û.210 9524548, ÁÚ. ÎÈÓ. 6972 550577, theogi&otenet.gr
 À‡ı˘ÓÔ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡:
ª·›ÚË ∫ÔÓ‰‡ÏË, ÁÚ.210 6216783,Û. 6216673, ÎÈÓ. 6942 228827, m·rykondili@gmail.com
 À‡ı˘ÓÔ˜ ¶·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ:
∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘, Û. 210 3425933,ÎÈÓ. 6984 547114, kapetankostas86@gmail.com
>>>
 flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ∆Ú›ÙË & ¶¤ÌÙË 18.00-20.00
¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞∆∞ ™∂∫ 
 
¶§HPøMENOTE§O™T·¯. °Ú·Ê›ÔKEM¶∞£AÚ. Õ‰ÂÈ·˜5068
∫ø¢π∫√™ 4214
¶∂ƒπ√¢π∫∏ ∂∫¢√™∏
ñ
™À§§√°√À ∂§§∏¡ø¡ ∫√π¡ø¡π√§√°ø¡
ñ
π√À§π√™-™∂¶∆∂ªµƒπ√™ 2010
ñ
∆∂ÀÃ√™
89
¶Ï. AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ 3 Aı‹Ó· 105 61
ñ
T.£. 42 39, Aı‹Ó· 102 10
ñ
TËÏ./Fax: 210.32.555.21
ñ
www.sociology.gr
KÔÈÓˆÓÈfiÁÚ·ÌÌ·KÔÈÓˆÓÈfiÁÚ·ÌÌ·
 
KÔÈÓˆÓÈfiÁÚ·ÌÌ·
¶ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ EÏÏ‹ÓˆÓ KÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ (™.E.K.)>TEYXO™ 89
T· ÂÓ˘fiÁÚ·Ê· ΛÌÂÓ·ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂÈ˜ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÙÔ˘˜ ηȉÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢.™.ÙÔ˘ ™.E.K.
>>
¢π∂À£À¡™∏: ¶Ï·Ù›· AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ 3, Aı‹Ó· 105 61,
>>
TAXY¢POMIKH ¢IEY£YN™H: T.£. 4239, 102 10 A£HNA, TËÏ./Fax: 210 32.55.521
>>
H§EKTPONIKH ¢IEY£YN™H:
www.sociology.gr 
, E-MAIL:
sek
@
sociology.gr 
>>
I¢π√∫∆∏∆∏™: ™Y§§O°O™ E§§HNøN KOINøNIO§O°øN
>>
∂∫¢√∆∏™: §›· ∆Û··ÙÛ¿ÚË
>>
Y¶EY£YNO™ EK¢O™H™: Õ΢ ∫·ÙÛԇϷ˜
>>
ME§H ™À¡∆∞∫∆π∫∏™ ∂¶π∆ƒ√¶∏™: ™Ù¤ÏÈÔ˜ °È·ÙÚÔ˘‰¿Î˘, ∂‡Ë ¡Ù›ÓÔ˘, ƒÔ‡Ï· ¶Ú›ÓÙÂ˙Ë,°ÈÒÚÁÔ˜ ¢Â‚ÂÙ˙›‰Ë˜, Õ΢ ∫·ÙÛԇϷ˜, ª·›ÚË ∫ÔÓ‰‡ÏË, ∂ϤÓË ª·Û·ÁÈ¿ÓÓË, ¡›ÎÔ˜ º·ÎÈÔÏ¿˜.
>>
°§ø™™π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞: ™Ù¤ÏÈÔ˜ °È·ÙÚÔ˘‰¿Î˘
>>
¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ı˘Ú›‰· 4239, ∞ı‹Ó· 102 10. ÕÚıÚ·, ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ‰ÂÏÙ›· Ù‡Ô˘ Î.Ï. ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·ÈÛÙÔ E-MAIL:
sek
@
sociology.gr,
‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÛÙËÓ ËÏ. ÛÂÏȉÔÔ›ËÛË.
HÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ™ÂÏȉÔÔ›ËÛË
ñ
¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› 
ñ
ºÈÏÌ
ñ
MÔÓÙ¿˙
ñ
EÎÙ‡ˆÛË
ñ
BÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·
™fiψÓÔ˜ 120, 106 81 Aı‹Ó·, TËÏ. 210 38.13.349 - 210 38.13.395/Fax, email: golema@otenet.gr
™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË  ÙÔ˘ 
∫√π¡ø¡π√°ƒ∞ªª∞∆√™
∏ ‡ÏË ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ÎÏ›ÛÂÈÛÙȘ 30-9-10(™˘Ó‰ڛ·ÛË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜). ŸÛÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Î·È Ê›ÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ó, ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ÂÚÁ·-ۛ˜, ¿ÚıÚ· Î.¿. ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ e-mail:sek@sociology.gr ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ¤Î‰ÔÛ˘, ÕÎË ∫·ÙÛԇϷ. ∏ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ÂÈÙÚÔ‹ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Î¿ı ‰Â‡ÙÂÚË ¶¤ÌÙË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™∂∫. §fiÁˆÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈfiÁÚ·ÌÌ· ‚Á·›ÓÂÈ 8Û¤ÏȉÔ. ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘÙÔ˘ ¢.™., Ó¤· Î·È Âȉ‹ÛÂȘ, ¿ÚıÚ· ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™∂∫ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›··ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ™¯ÂÙÈο ̠ΛÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó·ÔÛÙ·Ï› Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÓÒ ı·˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·.
›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™∂∫ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ·Ú¯Â›Ô Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ¿ÌÂÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ™Ù›ÏÙ ÙÔ email Û·˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋‰È‡ı˘ÓÛË
sek
@
sociology.gr
∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Î·È ÙÔ email ÙÔ˘ ™∂∫ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. £· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘.∂›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô ™∂∫ Ù· ·ÓÂÏ·-ÛÙÈο ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â·ÓÂ-ÁÚ·Ê‹ Î·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ (Û˘ÓÔÏÈο 30
). ∞Ó ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÔÛfi, ÙÔ ¢.™.ÙÔ˘ ™∂∫ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÙÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.∆Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™∂∫
 ∏ÌÂÚ›‰· 
ÁÈ· ÙËÓ∆√¶π∫∏∞À∆√¢π√π∫∏™∏
∆Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™∂∫ 
ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ-‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ. √Ô›Ô˜Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó·‚ÔËı‹ÛÂÈ ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈÌ ÙËÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™∂∫η. ∆Û··ÙÛ¿ÚË §›·.
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜‰È¢ı‡ÓÛÂȘ
∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->