Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
57Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soal bahasa jawa SD

Soal bahasa jawa SD

Ratings:
(0)
|Views: 11,400|Likes:
Published by sentra71

More info:

Published by: sentra71 on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

 
 
ULANGAN AKHIR SEMESTER I SEKOLAH DASARKECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBANTAHUN PELAJARAN 2010/2011
Tanda TanganOrang Tua/Wali
……………….
 Mata Pelajaran : Bahasa JawaHari / Tanggal : Rabu, 15 Desember 2010Kelas : V (Lima)Waktu : Pukul 09.30
 –
11.00 WIBNama : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .No. Absen
: ………………………………
 Nilai :
…………….
 Paraf Guru
………………..
 
Wacanen kang paititis! 
Ir. SOEKARNO
Ir. Soekarno utawa Bung Karno, miyos tanggal 6 Juni 1901 ing Surabaya, putraneBapak Raden Sukemi lan Ibu Ida Nyoman Rai. Sawise tamat sekolah rakyat banjurnerusake ing ELS (SD Walanda) Majakerto lan HBS (SMA Walanda) ing Surabaya.Tamat HBS banjur nerusake menyang THS (Sekolah Tinggi Teknik) anaBandung nganti entuk gelar Insinyur, banjur Bung Karno melu berjuwang ingpagerakan kebangsaan, banjur ngadegake Algemeene Studie Club ing Bandung lanMajalah Suluh Indonesia Muda.Panjenengane kerep anyerat ing surat-surat kabar bab idham-idhamane bangsaIndonesia, awit bener-bener kepingin ambantu lan ikhlas lahir batin kanggo kabehbangsa ana ing Nuswantara.
Kapethik saka buku Pinter Basa Jawa Kelas 5 
I. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanti trep !
1. Apa arane irah-irahan wacan ing ndhuwur iki ?Wangsulan :
…………………………………………………………………..
 2. Asal-usul kapethik saka buku apa wacan ing ndhuwur iki ?Wangsulan :
…………………………………………………………………..
 3. Panjenengane arep anyerat ing surat-surat kabar.Kepriye ukara iki yen ditulis karo basa krama alus?Wangsulan :
…………………………………………………………………..
 4. Aksara Jawa iku sing bener jumlahe ana pira ?Wangsulan :
…………………………………………………………………..
 5. Bung Karno miyos rikala tanggal 6 Juni 1901, apa tembung kawine tembungmiyos ?Wangsulan :
…………………………………………………………………..
 
II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanti menehi tandha ping (X) ing aksaraa, b, c utawa d sing kok anggep paling bener!
1. Aku entenana s
edhela maneh aku wis bali. Sedhela yen dikramake dadi ….
 a. mangke b. sekeca c. sekedhap d. rumuyin2. Geguritan iku padha karo . . . .a. puisi Jawa b. tembang Jawa c. purwakanthi d. sastra Jawa3. Dhuh Bengawan SoloMbujung geguritan sadawaning milining banyu panguripanEsuk iki sliramu nglarak lan mbandang inpening kadang taniAna tangis kang ndudut atiSing wiwit kelangan gondhelan panguripan
Isi saka geguritan ing dhuwur yaiku ….
 a. banjir b. panguripan c. kadang tani d. Bengawan Solo4. Bu Yati mundhut ageman anyar ing pasar, sing diarani jejer yaiku . . . .a. Bu Yati b. mundhut c. ageman anyar d. ing pasar5.
Anak polah bapa ….
 a. bungah b. kepradhah c. susah d. sumringah6. Mikul dhuwur mendhem jero, paribasan iki yen ditegesake yaiku, bisa njunjungdrajate . . . .a. awake dhewe b. tetanggane c. wong tuwo d. kancane7.
aksara jawa iki yen ditulis aksara latin unine ….
 a. ana kadhal b. ana kadal c. anak kadhal d. anak kadal8.
KINANTHI
Anoman malumpat sampunPrapteng witing nagasariMulat mangandhap katingalWanodya yu kuru akingGelung rusak wor lan kismaKang iga-iga kaeksiTembang Macapat Kinanthi ing dhuwur iki gatrane cacahe ana . . . .a. nenem b. pitu c. wolu d. sanga
 
9. Pucung, Pangkur, Dandhanggula lan Sinom kalebu tembang . . . .a. dolanan b. macapat c. gedhe d. tengahan10.
Ing ngisor iki kalebu uluk salam ana telepon, kajaba ….
 a. halo c. Assalamualaikumb. Kabar kula sae-sae kemawon d. Sugeng Ndalu11. Santi lan Fitri lagi mangan roti, tembung mangan roti yen ditulis aksara jawayaiku . . . .a. c.b. d.12. Godhong kecipir, mrambat kawatNajan gak mampir, . . . .a. gula abang b. ati lega c. bisa keblingger d. nanging liwat13. Malem Minggu simbah mirsani wayang kulit ing alon-alon.Alon-alon kelebu ....a. jejer c. wasesab. katrangan wayah d. katrangan papan14.
Basa krama alus ngisor iki sing bener yaiku ….
 a. Kula dereng kersa dhahar c. Ibu nyukani sangu adhikub. Bapak kundur saking Surabaya d. Kula badhe mirsani ringgit15. menawa ditulis latin,
sing bener yaiku ….
 a. bocah jujur c. bolah kasurb. bocah mujur d. omah mujur16. Yen dadi wong iku lagi dipiandel wae aja dhuwur atine, tembung entar dhuwuratine yaiku . . . .a. sumringah b. seneng c. sumeh d. gumedhe17. Mbalung janur gelema paring usada. Mbalung janur saka wangsalan iki tegeseyaiku . . . .a. sada b. janur c. blarak d. bathok18. Pak Rahmad kae nadyan uripe kurang pangan nanging seneng weweh, bedakaro Pak sukir, uripe mulya
nanging ….
 a. lama b. cethil c. susah d. sabar19. Sliramu lagi mangan sega, tembung mangan sega yen dikramakake alus
dadi….
 a. dhahar sekul b. nedha nasi c. nedha sega d. dhahar sega20. Dadi siswa-siswi kelas lima iku kudu taberi sinau, tembung taberi sinau padhakaro . . . .a. tandang b. trampil c. mempeng d. emoh21. Bukune digawa Mas Adhi.
Ukara iki klebu ukara ….
 a. tanduk b. tanggap c. pitakon d. pamenging22.
Ukara ing ngisor iki sing nganggo tembung saroja yaiku ….
 a.
Awan bengi 
Pak Karjo ngupa upa kanggo keluarganeb. Kang utama ing ndonya iku
bagas waras.
c. Bocah kok
wira- wiri 
wae ana apa?d. Suasana
peteng ndendhet 
amarga ora ana lampune23.
Aksara jawa iki yen ditulis latin unine….
 a. nyuwek godhong c. ngundhuh gedhangb. golek godhong d. ngethok gedhang24. Kowe wingi ora mlebu sekolah menyang ngendi ? ukara iki kalebu ukara . . . .a. pakon b. andharan c. pitakon d. akon25. Ndang mrenea kabeh dak wenehi panganan ! Ukara iki kalebu ukara . . . .a. pakon b. andharan c. pitakon d. akon
III. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanti tembung sing mathuk lan trep!
1. Kula nember
sepindhah 
sowan mriki.
Tembung sepindhah ana ing ukara ing dhuwur iku kliru, sing bener …………..
 2. Sumilire angin awan ikiNggawa rasa bungah jroning atikuRasa adem ayem
sumebyak 
Padhang meruhi pangrungonkuTembung
sumebyak 
 
ana ing geguritan dhuwur iki, tegese …………..…………
 3. Baskara lan adhine njabuti suket ing plataran.
Lesane ukara ing dhuwur yaiku ……………………………………………………
 
 
4. Samubarang kang ngalang-alangi bakal disingkirakeRawe-rawe
rantas ………………………………………………………………….
 5. Golek
iwak wader 
kanggo lawuh.Iwak wader yen ditulis nganggo aksara J
awa dadi ………………………………
 6.
Aksara urip ing pungkasaning gatra diarani ………………………………………
 7. Pamularsih la
n Kusumastuti iku kelebu tembang ……………………………….
 8. Siti : "Mas Yanto, kalawau wungu jam pinten?"Yanto :"Aku dhek mau
……………………………….
rada awan, jam lima."9.
….. …………………… akehe sapimu?
 10. Sandhalku keri ning sekolahan.
Sandhalku yen ditulis gawe aksara Jawa dadi ………………………………….
 11. Manuk emprit, ménclok godhong tebu.Dadi
murid, sing ……………………………………………………………………..
 12. Ibu wis mulih saka Semarang.
Basa kramane mulih ana ing ukara ing dhuwur yaiku …………………………...
 13. Aksara Jawa iki yen ditulis latin unine
………..
 14. Pak Parmin saiki lagi nandhang sungkawa.Nandhang sungkawa tegese
……………………………………………………….
 15. Sêkar arèn mas, sampún
…………………………
kok botên kêpanggih.
IV. Garapana ukara-ukara ing ngisor iki kanti becik lan bener !
1. Kramake ukara ing ngisor iki!Aku pamit ibu, arep lungo menyang omahe simbah.
Wangsulan : …………………………………………………………………
 2. Tulisake ukara sing ngemu surasa jejer, wasesa lan katrangan wayah!
Wangsulan : …………………………………………………………………
 3. Gawea ukara sing gawe purwakanthi guru swara
Wangsulan : …………………………………………………………………
 4.
Tulisake ukara pitakon sing wangsulane “
dhek wingi” 
!W
angsulan : …………………………………………………………………
 5. Bapak lagi ngresiki pekarangan.Ukara ing dhuwur iki dadekna ukara tanggap!
Wangsulan : ……………………………………………………………………….
 

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nasheila Zanjabila added this note
nggak bisa di download sm gk ada kuncinya juga ya!! :( :(
Muhammad Dhuhaa added this note
tidak bisa di download gan
1 thousand reads
1 hundred reads
Abel D'freedom added this note
cr dowlodipun kados pundi?
Ananta Pradhana Handono liked this
aula_konyol liked this
Elysa Noer Cahyaningsih liked this
Enn Noer liked this
syafazen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->