Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PSV Ting 2

PSV Ting 2

Ratings:
(0)
|Views: 980|Likes:
Published by Isrihan Is

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Isrihan Is on Dec 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNANPENDIDIKAN SENITINGKATAN 2SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL RAHMAN NIBONG TEBAL
BIL/UNIT/TARIKHTAJUK DAN ISIOBJEKTIFKEMAHIRANNILAIBAHANBANTUANMENGAJARKBKK
Sifat dan fungsi unsur-unsur seniGARISAN
Olahan garisan untukmenimbulkan:
(a)Jalinan(b)Ton(c)Bentuk (d)Pergerakan
Dengan menggunakanpelbagai teknik dan media.(a)Memahami bahawa olahangarisan dapat menimbulkan jalinan, ton dan bentuk.(b)Memahami bahawapergerakan dapatdigambarkan melalui olahangarisan.(a)Menghasilan jalinanyang mempunyaigarisan denganmenampakkan kesanseperti kasar, licindan lain-lain.(b)Menghasilkan satulukisan yangmenampakkan nilai jalinan, ton, bentukdan pergerakan.Menghargaikeindahan dankeharmonianalam sekitar.Pensel, pendakwat, arangdan krayon.MenyenaraiMengintepretasiBerimaginasiMenghubung-kaitkanMemberipandangan.
WARNA
(a)Kajian warna pada bendaalam dan benda buatanmanusia dari aspek:
(i)sewarna(ii)harmoni(iii)penggenap
(b)Fungsi dan nilai warna.(a)Menyedari bahawa warnamempunyai nilai estetik danfungsi.(b)Mengolah warna iaitusewarna, harmoni danpenggenap dalammenghasilkan aktiviti seni.(a)Mengkaji benda-benda di sekelilingdari aspek sewarna,harmoni danpenggenap.(b)Mendapatkan warnadari alam sekitardengan bancuhandan olahan warna
Contoh :i. Warna sebatang pokok ii. Warna pakaian.
Menyedaritentangkeindahan alamdari segikesatuanestetik danfungsi.Warna air,perca kain dandaun.MenganalisisMengaitkanMenilaiMengkritik
 JALINAN
(a)Fungsi jalinan tampak dan jalinan sentuh:
(i)Benda alam.(ii)Bendabuatanmanusia.
(a)Memahami ciri-ciri estetik danfungsi jalinan(b)Mengkaji jalinan padabenda alam danbenda buatanmanusia.(c)Menghasilkan kolajdenganmenggunakan bahanKesungguhanterhadap prosespenghasilan.Bahan kutipandan gam.MenyenaraiMengintepretasi
1
 
BIL/UNIT/TARIKHTAJUK DAN ISIOBJEKTIFKEMAHIRANNILAIBAHANBANTUANMENGAJARKBKK
kutipan yangmempunyai pelbagai jalinan.
RUPA
(a)Kajian dan olahan rupa.(b)Kajian perkaitan rupamuka taip dan corak.(a)Memahami perkaitan rupadengan muka taip dan corak.(b)Menghasilkan danmemperkembangkan pelbagairupa.(a)Menghasilkan rupasecara tindanan,mengurang danmenambah.(b)Mendalamikemahiran mengolahrupa muka taipdaripada blok 3 x 5.Merancangkerja denganteratur.MajalahSuratkhabarMerancangMembuatpemerhatianyang tepat.Memberipandangan
BENTUK 
(a)Kajian sifat-sifat bentuk.(b)Kajian bentuk manusiasecara 2 dimensi.(a)Menggambarkan bentuk.melalui kegiatan dua dimensi.(b)Memahami kadar bandingmanusia.(a)Mengkaji, memerhati,melukis danmewarna bentuk-bentuk asas.(b)Mengkaji tubuhmanusia – mengkajikadar bentukmanusia danmelukisnya dalambeberapapergerakan.Peka terhadapkeadaankeharmonian,keindahan dankeselesaandalamperbuatan.Warna , penseldan gam.MenganalisisMerancangBerimaginasiMengkritikMengaitkan
RUANG
Konsep ruang(a)Memahami konsep ruangdengan lebih jelas.(b)Mengetahui bahawa ruangboleh menggambarkansuasana sekeliling.(a)Menghasilkangubahan yangmenunjukkan konsepruang berdasarkancontoh gambar yangdikumpulkan.Peka terhadapkeindahan alamdankeunikkannya.Contoh-contohpemandangan.Warna air berusdan kertaslukisan.MerancangMembuatpemerhatianyang tepat.Memberipandangan
Prinsip RekaanHARMONI
Kajian bagaimana susunan,ulangan, irama dan kadarbanding telah dapatmewujudkan harmoni dalamorganisasi rekaan.(a)Memahami harmoni dan padabenda alam dan buatanmanusia.(b)Memahami beberapa susunanulangan dapat menghasilkancorak yang harmoni.(a)Memerhati susunanyang terdapat padabenda-benda alamseperti daun-daun,dahan dan ranting.Mempunyaikesanggupandalammelaksanakankegiatan.Bahan kutipanMenganalisisMerancangBerimaginasiMengkritikMembanding-kan
PENEGASAN
Kajian bagaimana unsur-(a)Menyedari bagaimanawujudnya penegasan dalam(a)Mengamati danmencari kawasanMenghargaikeindahanWarna air danberus.MenyenaraiMengintepretasi
2
 
BIL/UNIT/TARIKHTAJUK DAN ISIOBJEKTIFKEMAHIRANNILAIBAHANBANTUANMENGAJARKBKK
unsur seni, prinsip sertastruktur dapat mewujudkanpenegasan dalam seni dankomunikasi serta barangankraf.alam dan benda-benda buatanmanusia.penegasan.(b)Mengaitkan kontraunsur-unsur senidengan penegasan.alam.BerimaginasiMenghubung-kaitkan
IMBANGAN
Kajian imbangan simetri dantidak simetri dari aspek unsur-unsur seni.(a)Memahami konsep imbangansimetri dan tidak simetri padabenda alam dan benda buatanmanusia dari aspek unsur-unsur seni.(b)Memahami penggunaanimbangan simetri dan tidaksimetri dalam aktiviti seni.(a)Memerhati danmengkaji benda-benda alam danbuatan manusia yangsimetri atau tidaksimetri dari segibentuknya.(b)Menghasilkan posterdengan teknik kolajyang menunjukkankonsep imbangan.Keadilan dalamkehidupanseharianKertas warnagam dangunting.MenganalisisMerancangBerimaginasiMengkritikMenyelesaikanmasalah
KONTRA
Peranan kontra dalam senidan komunikasi sertabarangan kraf.(a)Memahami kegunaan kontradalam menghasilkan corakdan poster.(a)Mengkaji danmemerhati benda-benda alam sepertisusunan daun sejenistetapi daripadapelbagai saiz, warnadan bentuk.(b)Mendalami peranankontra dalammenyampaikanmaklumat danmempengaruhi orangyang melihat.Kebebasandalampenggunaankontra dari segimotif dan corak.Keratan iklanPosterWarna berusdan kertaslukisan.MenyenaraiMengintepretasiBerimaginasiMenghubung-kaitkan.
PERGERAKAN/IRAMA
Kajian pergerakanberdasarkan gabunganbeberapa unsur-unsur seni.(a)Peranan pergerakandalam menggambar.(a)Memahami konseppergerakan di alam sekeliling(b)Memahami penggunaankonsep pergerakan dan iramadalam menggambar.(a)Menghasilkangambar yangmempunyaipergerakan atauirama.(b)Mengkaji pergerakanpada benda alamatau benda buatanmanusia sepertiombak laut, alunanair, kibaran benderadan lain-lain.Kekemasan.Pen dan kertas.MenganalisisMerancangBerimaginasiMembuatpemerhatianyang tepat.
KEPELBAGAIAN
Kajian kepelbagaian dapat(a)Memahami bahawakepelbagaian dapatMenghasilkankepelbagaian corakMenghargaihasil seniContoh karyaWarna, berusMenyenaraiMengintepretasi
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sz71700 liked this
Noor Ashyfiyah liked this
Amirul Aiman liked this
Joe Lozzoll liked this
Aini Manal liked this
Ummie Hani Ahmad liked this
Suzana Ghazali liked this
Sufi Alkhair Darwis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->