Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A lélek megszólal - 96-115

A lélek megszólal - 96-115

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by unitariusdok

More info:

Published by: unitariusdok on Dec 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2010

pdf

text

original

 
96
,
A
törvény
betöltése,
Alapige
:
Mt..v
.
17
...
Ne
gondoljátok.hogy jöttem
8
lörvénynekvegy
8
prófétáknak eltörlé.
sére.
Nem
jöttem,hogyeltöröljem,ha. neminkább. hogybetöltsem,"
A kertészafrissenóllott
rózsa.tő
első
bimbójára legkiván
csibb.
Mert kitartó,munkája, kisérletezésesegy csomó álma
nyer reálisértelmetbenne.Naponta hosszanelnézi atitok
fes-
lését.
Megrajzolja magának asejtelmes virágot,a szirom leve
lek alakját és színét.
Érzi
bóditó,parfömösillatát. Képzeleté
vel
végig
simogatja abársonyos tappinlalot sönáItatóhangon,
szinte csodálkozássalkérdezi:Micsodavarázslatos hatalom
teUe
emegtestesültszépséget, alkotásragyönge kezembe? A szülö gyermekének
e1só
gügyögó
szavát
lesialegizgatoUabban, mertez elólegezi eljövendó évek sok-sokvigaszát,
ráncotsimíörömét s
jóvá-levő
gazdagságát.Mindazt,amil
egy
gyermeklelkiekben jelenta szülónek.A mester tanitványának
e1só
alkolásátfigyeli legtüzetesebben,mertabbanlátjaévekigtartó oktatásának formába
öml
é
sél.
Meri ujramegbizonyosodik mesteri méItóságánaka
jogoskiérdemlé
se.
Hiszen nemcsakatanítvány, hanem
ő
is
levizsgázik.
A népujonnan támadt prófétájának
.lsó
kijelentéseitvárja
alegtürelmetlenebbül, szinteköveteli, kicsikarja
szavail
mert,
hite
szerint, ezektöl
függ
jobbsor.a, jövöje,A próféta,
lelki
termelő
képességének a
fokmérője
,
életképességének záloga,
s~e~~emi
és
erkölcsi törekvéseinek
álmod
ó
ja
és
szócsöve.
Egy
~~kor,
~el
y
ben
anép önmagátlátja.Éski ne lenne kiváncsi onmagar
a?
..
J~zus
el
s
ő
nyilvánosfellépésébena zsidónép nem
ismert
onmagara
..
Utalok itt a "hegyibeszéd"-re.
Nagy
tömeg
gyült
a
hegy
ala
,
h
og
yhallgassa
.
ől.
Abban
a
feszülő
várakozás
ba~,
mel
~
b
e
n
azsidónép élt snemzeti
jövőjének
ábrándjail
d:~tt~
m~nde~
m~
~c
.
~ná
s
széleshullámveréstidézett
elő.
Min-
eg"
e
len
es
mog
o
tt
Messiásután kutatott a nép.Nem csoda
 
97
tehát,
ha
atartomány
különböző
részeibölcsoportosanlódul
nak
Jézust
hallani.Már
tudnak
róla.Némelyek
talán
ismeriktanítványaitis.
Úgy
első
megfigyelésreolyan,mintatöbbipró féta.
Ruhája
egyszerü,igénytelen. Nem
is
illik cifra köntösprófétai lélekreI
Hangja
azonban
más, mint
az
öt
megelözöké.
Nem
mennydötőg,
de meghat. Nem kényszerít
térdre
smégis
imádkozásba
ringat.
Szava
nem
patlog,mint a szikra,
de
éget.
S
amit
mond,
megdöbbentően
új,
megbólygatja
az
embert.A
boldogságról beszél. Micsoda boldogságrólI
Itt
nincs
szó
anagynemzetiáspirációkról, anyers
erők
összpontosításáról,
had-
üzenetről,
csillogó,bódiló
jövőről.
Idegen
ízű
ez
aboldogság.
Ez nem forrotta galileai szólóhegyekmustjában, nem izzotta zsidónemzeti
hősök
lelki-kohójában I Miért mondja, hogycsakalelkiszegények,
8
sirók,szelidek, igazságotszomjuhozók,irgalmasok.tisztaszívüek,békességre
igyekezők,
igazságértháboruságot
szenvedők
a
boldogok?
I Hátarómaiak igájaalól fels?abaditoll
nép
nem
boldog?
Ilyena visszhangjaa hegyibeszédnek.örökbizonyságaként annak, hogya
halandó
ritkánfogja
fel
ahalhatatlan dolgok lényegét. Azakkori zsidó áspirációk
az
égig
csaptak
s
azután
kialudtakés elhamvadtak,
de
ahe
gyi
beszéd.mintvalami örökmécses,szakadatlanul ég,hogy színe szövétneklegyensmelegeáthasson.Jézus tudtaezt.A nép félreértelle. Prófétájának
beszédében
nem ismerte
fel
önmagát.
Egyrésze meghatottan, másik részecsalódottan elvonult.
Vi
sszamaradtnéhány, kinek kutató
tekintetéből
kicsapolIanagy kérdés: "Mester,
te,
ki
imigyenszólszIzrael fiaihoz, mondd
meg miért
jöttél?
Mit
gondolsz
atörvény
és
d
prófétákfelól?
EI
akarod·etörölniazokat, minthaszontalan.
elnyűtt,
régikerete
t?
Újat, a
mi
világunktól oly
távolesőt
akarszfelfektetni" ?
"Negondoljátok,feleli
ő,
hogyjöttem atörvények
vagy
aprófé
táknak
eltörlésére.Nem
jöttem,
hogyeltöröljem,
hanem
in-
kább,hogy betöltsem".A törvényt, mit régiek fekteItek le, be keU tarlani,amil én
adok
néktek, be
keU
tölteni.Hangsuly
te-
háttestvéreim
nem
a régi
és
az
új
törvényen,
hanem
a
betartás
és abetöltésközli lényeges
külömbségen
van
.Ezt alényegeslömbséget részletes
megmagyarázással akarom
kiemelni.Álta
lánosságban
kétféletörvénytküJömböztethefünk
meg:
embe
ri
és
isteni törvényI. Az
első
magában
roglalja
Hammu-
rabi cserép
táblára
irt
törvényeitől,
vagyrégebbi
időkbe
vissza
 
98
menve.
8
nagy kinei császárok
tőrvényeitöt
a
gÖrög,
romai
és
magyarjogász lángelmék testületi
vagy
egyéni
alkotásait,el
egészennapjainkig.Emberekieták,sulyos,
na~y-tudású
embe
rek.
hogycsoport,intézményes. vagyállamlkeretek között összhangzó
élele
I
teremtsenek.E törvények folytonváltoztak.
haamegváltozott
idők
úgy diktálták.
Hatáskörük
leszükült.
vagy épenmegsemmisült, haegy
új
eszmeáramlatbaütközött.Egyik törvényamásiknakaromjaibólszületett.
Az
új
mindigmagánviselte sorsánakbélyegét. Igyvolt amultbans
igy
vanajelenben. Minden pillanatbanérezzük,
hogy
a
törvény
meny
nyire
időhöz
kötött. Földrajzi
határok
eltolódásai,
az
államiéletkeretein
belől
hullámzó
kormány·válságok
életrehivják
vagy
megszüntetik. A törvényirántitiszteletazonbanváltozat
lan
kell. hogy maradjon, hiszen a
törvényarend,
igazságszol~
gáltatás szellem étképviseli.Áthágóit szigoruan sujtja.Kivételt
nem ismer.Mégis vannak,
akik
kijátszák,sikerrel, a vagy
si~
kertelen
ül
...
Ez
az
emberi
/őruény,
melynek bonyolult utvesz
tőit
nemkivánjuk tovább fürkészni
és
magyarázni.
Mint
végső
következtetést leszögezzük,hogy eztbe
kell
tar/ani.
Van
egymásik törvény,
az
isteni.
Az
első
értelmes
lény~
ny
el
,
az
emberreljelentkezettaföldön. Nem iratottcserép-, va
gy
kőtáblára
.
Kihirdetését nem követtevillám-hullásvagy
mennydörg
és
8
sinaihegyen. Lelkiismeretünkben csendesen
született meg,minta felhasadó
magban
acsira.
ldön
felüli,változhatatlan,lényegebelenyúlik
az
örökkévalóságba
.Nem
ism
erföldrajzihatárokat.Grönlandhavas mezöitöladéli
tenge~
rek sziget-csoportjainakprimitiv törzséiigegyetemlegesen
ural~
kodik.
Csel
ekedeteinkért mindenalkalommal
felelősségre
von.
Büntet va
gy
jutalmaz. Legcsekélyebb
itélkező
tevékenyke
dése
egy egész
életrekihathat. A lelkiismeret törvényét nemlehet
ki
játsza
ni.
Karja
bölcsőtől
akoporsóigér.Talána
sír
szé
l
é
r
ő
l
is vi
ss
zacibál
és
vezeklésrekényszerít. Atékozló
fiú
e
se
téne
ka tö
rt
énete nem
egy
keleti mese, vagygyönyörü
ha~
sonlatokbantobzódóképzeletszüleménye,hanemegyetemes embe
ri
val
óSág
,me
rt
az embermegbánássalszületett.A nagy
tartozás
telöbbva
gy
utóbb,demindenkinek le kell niegy feloldóm
eg
básban.
És
boldog
az
az
ember,ki tartozásátidejében re
nd
e
zi
.M
os
t is
e
l
ő
t t
e
m
VBn
egyhaldokló i
sz
onyúver
d
ése
,
ki
ve
zekelniaka
rt
és
nemtudo
tt.
Látszo
tt
atekintetében.
h
ogy
alelke
mélyén
rettene
tes
viharkavarog.Vonagló

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->