Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22966, 2.12.2010]

Oslobođenje [broj 22966, 2.12.2010]

Ratings: (0)|Views: 171 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Za jedni~kipro jekt
BiH, Srbi je, CrneGore i Hrvatske
Zas tupnici Skup{tine Kan tona blokirali formiranje vlas ti
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK
, 2. 12. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.966Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Bo{nja~ka bitka
za Sara je vo
6-7. strana
Hap{enja u Sara je vu zbog iznude
Pra ve oba veze  tek nas ~eka ju
Obilje`ena 5. godi{njica
Oru`anih snaga BiH
8. str.13. strana
BiH }enominira ti 22 nekropole ste}aka
26-27. strana
 
Washington o obja vi  tajnih dokumena ta
Neugodno,ali bezposljedica po SAD
17. strana
 Senad Kobili} reke tirao organiza tore koncer ta?
 
Foto: Amer KAJMOVI]
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 2. decembar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
ThomasCoun tryman
 SAD dosljedneprema BiH
Zamjenikpomo}nikadr`a vnogsekretara SAD-a za Evropu i Evroazi juTomasCoun- trymanoci jenio je ju~er u razgo voru s pred- sta vnicima bh. no vinskihagenci ja da objav - lji vanjepo vjerlji vihdiplomatskihdokumena- ta na veb-straniciWikileaksne}eimativeliki eekt na Balkanu i u BiH. “Odnosi SAD-a s BiH su solidni i kredibilitetameri~kediplomati je ostat}e solidan. Ako su ovo pra vidokumen- ti, vidjet}e se da je na{ kredibilitetzasno van na na{ojdosljednosti u politici“, kazao je on. Countryman je ju~er, prvi put otkako je na ovojunkci ji, u~estvo vao u radu PIC-a. Nje- go vaocjena je da je korisnaino vaci jabila uklju~ivanjepredsta vnikaci vilnogdru{tvako-  ji su dalidoprinos u ocjenipoliti~kogstanja u BiH.Korisnimje oci jenio i sastanak s ~la- no vimaPredsjedni{tva BiH BakiromIze- tbego vi}em i @eljkomKom{i}em, ko jem zbogposjeteKazahstanuni jemogaoprisus- tvo vatiNeboj{aRadmano vi}, a s ko jeg su u~e- snicioti{li ne samo s realnomslikomstanja nego su i poni jelipoziti vnuatmoseru. Upitan da li to zna~i da je do poziti vnihpro- mjena u Predsjedni{tvu BiH do{loizborom BakiraIzetbego vi}a, Countryman je rekao da ni jepozna vaonjego vogprethodnikaHarisa Silajd`i}a, ali da je sadavidiokako tri ~lanara- de u poziti vnomsmislu za budu}nost BiH. Na veo je da SADnisudubokouklju~ene u procesormiranjavlasti u BiH, a da,kao i PIC, `ele{to pri jeormiranjeno vekoalici je, zasno-  vane,ne na golimbrojkama i oteljama, ne- go na programu za napredak. Kada je u pitanju~lanstvo BiH u NAO-u, na veo je da je o~itokako je ostaosamo jo{ je- danuvjet iz MAP-a, a to je vojnaimo vina. “Mi smo optimisti. Vidimospremnostsvihstra- naka za rje{enjepitanjavojneimo vine. O~eku jemo da sve strankerade ka ovomci- ljuisto vremeno sa ormiranjemkoalici je, ka- zao je Countryman.^lano viUpra vnogodboraVi je}a za pro vedbumiraju~er su u Sara je-  vuza vr{ilidvodne vnozasjedanje, na ko jem su zaklju~ili da Bosna i Her- cego vinani jepostiglaskoronikakav  napredak na ispunja vanju pet cilje-  va i dva uslo va.- Da bi BiH bilaunkcionalna dr`ava, a to je nekolikoputanagla- {eno, naj va`ni je je da se politi~kizas- toj, ko ji je obilje`ioprotekle~etirigo- dine, ne pono vi. Iz togarazloga, Vi-  je}e za pro vedbumirarasprav ljalo  je o istinskimizazo vima s ko jim se BiH suo~ava i kakome|unarodna za jednicamo`e na najboljina~inpo- mo}inapretku BiH. Ali je i vri jeme da BiH samarazmislikako da kre- nenapri jed. Upra vo iz tih razloga, ze- mlje~lanice PIC-a su izrazile`elju da se {to pri jeormiravlast u BiH, ka- ko bi se reorme{to pri jepro vele, re- kao je no vinarimavisokipredsta vnik  me|unarodneza jednice u BiH Va- lentinInzko.
Po vra tak na kurs
On je dodao da se vlada ju}ekoali- ci je{to pri jemora juusaglasiti oko programako ji}e BiH vra titi na put evroatlanskihintegraci ja, te da po- liti~ariko ji su u oktobrudobilipo- dr{kubira~atreba jupokazatiodgo-  vornost i posve}enost da zemlju po vedunapri jed. - Vi je}e za pro vedbumira je za- uzelostav da se BiH moravratiti na ustanov ljenikurs u oblastima klju~nihpolitika, uklju~uju}idr`a-  vnu i vojnuimo vinu, usta vnureor- mu, te popisstano vni{tva. PIC je, ta- ko|er, sta vio do znanja da jeme|unarodnaza jednicaspremna sa doma}impoliti~kimliderimasa- ra|ivati po ovimpitanjima, naglasio  je Inzko.PIC je, prenio je visokipredsta vnik, bio jasan i po pitanjuusta vnihpro- mjena.- Njih je potrebnonapra viti da bi BiH boljeunkcionirala. Odlu~iva- njetrebabitiefkasni je, to trebabi- ticentralizaci jaunkcioniranja posto je}ihinstituci ja. Kao prviko- rak, prego vori o usta vnojreormi trebali bi do vestido sporazuma o prestankukr{enjagra|anskihpra-  va, a ut vr|ena su u presudi u pre- dmetuSejdi} i Finci, istakao je {e  OHR-a.Upra vniodborVi je}a za pro vedbu miraju~er i prekju~erni jerazgo va- rao o zatvaranjuUredavisokog predsta vnika. - OHR }e se zatvoriti, to je sigur- no, ali samoondakadabuduispu- njeni svi cilje vi i uslo vi, kazao je In- zko.
Hiljadujedinica
U kominikeuizdatomnakonsje- dnice, na vodi se da je PIC pono vno naglasio da tranzici jaUredavisokog predsta vnika u po ja~anoprisustvo EU osta jekona~nicilj, nakon{to se ispuni pet cilje va i dva uvjeta. Po- liti~kilideriBosne i Hercego vineod- go vorni su za izgradnjukonsenzu- sa i postizanjeneophodnihdogo-  vorakako bi se ispunili ovi kriteri-  ji. Naro~ito je nagla{enapotreba za rje{a vanjempitanjaraspodjele dr`a vne i vojneimo vine, u dogo vo- ruizme|uvlada na dr`a vnom i en- titetskomni vou. Inzko je podsjetio da je OHR po- pisaoukupnohiljadujedinicadr`a-  vneimo vine, ali da se na osno vuto- ga, ipak, ni jevr{ilanjezinaraspodje- la. On je isto vremenone{tooptimis- ti~ni jikada je u pitanjurje{a vanje  vojneimo vine.
J.F.
U BiH je potrebnoormirati  vlastko ja}e imatiza jedni~kicilj - ubrzanoispunja vanjeuslo va za euroatlantskeintegraci jeko-  ji bi omogu}ili da BiH najkasni-  je do 2012. godineispuniuslo-  ve za otpo~injanjeprego vora za pridru`ivanje EU, izja vio je iz-  vr{nidirektorCentaraci vilnih inici jati vaZlatanOhrano vi}.
Otklanjanjeblokada
On je rekao da je ~lano ve Upra vnogodboraVi je}a za pro-  vedbumiraupoznao sa sta-  vom CCI-ja da je za ovu ne vla-dinuorganizaci jupotpunone- prihvatlji vo da se vlast u BiH konstitui{e po principusvo je-  vrsnihblokoskihinteresa, te da morabitinekesaglasnosti o za jedni~kimcilje vima da bi ta  vlastimalabilokakavsmisao,  ja vila je Srna.- Sljede}icilj bi bio da se ispu-neuslo vi za odlazak OHR-a,{topodrazumi je va ne samoispu- nja vanjeuslo va pet plus dva  ve} stvaranjesistemskihpre- tpostaki za otklanjanjeeventu- alnihsporo va i blokada u bu- du}nosti, istakao je Ohrano vi}. Premanjego vimri je~ima, stav CCI-ja je da je za BiH bitnapromjenaUsta va u ko jemtre- baizbacitisramotnediskrimi- natorskeodredbe, te dono{enje zakonao popisustano vni{tva kako BiH ne bi bilajedna od ne- kolikozemlja u svi jetuko jana- rednegodinene}eimatipopis stano vni{tva.
Nas ta vi ti sa reformama
Iz vr{nidirektorransparency  Internationala BiH Sr|anBla- gov~aninrekao je da je ~lano vi- ma PIC-a izniostav ove ne vla-dineorganizaci jeko ji se, kako je rekao, poklapa sa iz vje{ta jem Evropskekomisi je o napretku, da je u BiH, kada je ri je~ o ko- rupci ji, naprav ljenminimalni napredak. Premanjego vimri-  je~ima, u ovomperiodutreba- lo bi da se {to pri jeusposta vivlast i nasta vi sa reormama u prav cu euroatlantskihintegraci ja. Ne vladineorganizaci je su  ju~er na sastanku sa ~lano vima PIC-a, me|uko jima je bio ipredsta vnikVanjskopoliti~ke inici jati veBiH, ponudilesvo-  jevi|enjestanja u BiH, te vi|enjeprioritetako ji se nalaze pred BiH.
^lano vi PIC-a
sa nevladinim organizaci ama
UOVi je}a za pro vedbumira
Va en in Inzko: Pres a i kr{i i gra|anska prava
Fo o: D. TORCHE
Zas toj u napretku
ne smi je se pono vi ti
Prvikorak u usta vnojreformipro vedbaodluke Suda u Strasbourgu u predmetuSejdi} i Finci
Ni jerazgo varano o zatvaranju OHR-a
Br~ko, jedan odciljeva
Zamjenikvisokogpredsta-  vnika i super vizor za Br~ko RoderickMoorepodsjetio je da pitanjeBr~kog, odnosno okon~anjeme|unarodnesu- per vizi je u tom di jeluzemlje predstav ljajedan od pet cilje-  va. Moore je zaklju~io da je uBr~kom do sadaura|enomnogotoga, ali da i daljetre- barje{a vatipitanja kao {to su snabdi je vanjeelek tri~nom energi jom, raspodjelaprihoda od indiretnihporeza, te enti- tetskidugo vipremaBr~kom.
Te{ko pro tiv
korupci je
Stav CCI-ja je da je za BiH bitnapromjena Usta va u ko jemtrebaizbacitisramotne diskriminatorskeodredbe, te dono{enje zakona o popisustano vni{tva
 
Novo lice BiH
Inzko je ju~erno vinarimaprenioutiske sa susretaamba- sadorazemalja~lanica PIC-a sa ~lano vimaPredsjedni{tva BiH BakiromIzetbego vi}em i @eljkomKom{i}em, te {eom kabinetaNeboj{eRadmano vi}a, a to su da u ovojinstituci-  jivlada juno vaatmosera i no vina~inkomuniciranja. o su, kazao je Inzko, pot vrdili~lano viPredsjedni{tva BiH. - Mo`daimamono voliceko je BiH pokazu jesvi jetu, re- kao je visokipredsta vnik, pohvaliv {i duh Predsjedni{tva BiH.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 2. decembar 2010. godine
3
 SamitOSCE-aHanukaMu jezino vi}- Pahor Bor janaKri{to
Danas obra}anjeRadmano vi}a
Na marginisamitaOSCE-a u Kazahsta- nupredsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH Ne- boj{aRadmano vi}sastao se ju~er s predsje- dnikomMa|arskePálomSchmittomi sa {e- om{panskedelegaci je i zamjenikompre- mi jera[pani jeManuelomCha vesomGon- zálezom. Temerazgo vorabile suevropski put BiH.Radmano vi} jeprisustvo vao sve~anomru~kuko ji je za sve {eo vedele- gaci japrirediopredsjednikKazahstana NursultanNazarba jev. Radmano vi}}e se danasobratitiu~esnicimasamita, i go vori}e o zadacima i uloziOSCE-a u budu}nosti, na baziiskusta varada i djelo vanja u BiH.
^es titkePredsjedni{ tva BiH
Po vodomje vrejskogpraznikaHanuke, predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH Ne- boj{aRadmano vi}i ~lano viPredsjedni{- tva BiH BakirIzetbego vi} i @eljkoKom{i} uputili su ~estitkepredsjednikuJe vrejske za jednice u BiH JakobuFinci ju i svimJe-  vre jima u BiH. U ~estitkama se upu}uju na jiskreni je`elje da se predsto je}ibla- gdanskidanipro vedu u sre}i, zdrav lju i blagostanju. “Iskreno se nadam da }e svjetiljkaHanuke kao simbolje vrejskog narodanasta viti da svi jetli kao `ividokaz  je vrejskepripadnostiza jednicinaroda BiH”, poru~io je Radmano vi}.
Pomo} na pu tu u EU
Premi jerFBiHMustaaMu jezino vi}, za-  jedno s dopremi jerom i ederalnimminis- tromfnansi jaVjekosla vomBe vandom, e- deralnimministromprometa i komunikaci-  jaNailom[e}kano vi}em i ederalnimminis- tromtrgo vineDesnicomRadi vo je vi}em, sastao se u Ljubljani s premi jerpmSlo veni-  jeBorutomPahorom. Razgo varano je o po- mo}iko juSlo veni jamo`epru`iti BiH u probli`avanju EU, te u kori{tenupretpristu- pnihsredsta va iz evropskihondo va.I napo- riko jeslo venskastranaula`e na reguliranju penzijskog i zdrav stvenogosiguranja za dr`av ljane BiH ko ji su u Slo veni jiostali bez posla, bili su temarazgo vora
Posje ta djeci  Stadlero vog doma
U po vodublagdanaSvetogNikole i Bo`i}a, predsjednicaFBiHBor janaKri{toposjetila  je ju~erStadlerovdje~iji dom Egipat u Sara-  je vu u ko jem`ivedjeca bez roditeljske skrbi. Vri jemevelikihblagdana je prigodaka- da se na posebanna~iniskazu jepa`nja i odva javri jeme za one ko jima je pomo}po- trebna, a posebno za najmla|e. Stoga je Kri- {toprigodnimdaro vimaobrado valadjecu. Kri{to je djeci i sestramaredaSlu`av kema- logIsusa, ko jeosigura va juovojdjecitopli dom i obiteljski`ivot, za`eljelasretne, rado- sne i blagoslov ljenenastupa ju}eblagdane, saop}eno je iz uredaBor janeKri{to.
U @I@I
Ni jedan od desetkantona u Fe- deraci ji BiH ni je u usta vnomroku iz vr{ioizbordelegata/izaslanika u Dom narodaParlamenta tog entiteta. Roko vi do ko jih su kanto- nitrebalisa~initilistekandidata za delegate/izaslanike, dosta viti ih na pot vrduCentralnojizbornoj komisi ji BiH, te potom(tajnim) glasanjemoba vitinjihovizboris- tekli su, naime, 23. no vembra, odnosnopri jedesetdana.
Us ta vniroko vi
Ovim se demantira juna vodiko-  jeiznosezvani~nici, prvenstveno u KantonuSara je vo da su roko vi za izbordelegata/izaslanika u Dom narodaParlamentaFBiH do 2. de- cembra. Naime, taj rok ne posto ji niti je bilogdjepropisan. To pot vr|uje i zvani~noo~ito-  vanjeCIK-a BiH od petka, 26.no vembra, ko je je podsjetilokan- tonalnazakonoda vnati jelavlas- ti da je Usta vomFBiHpropisani rok od 10 dana od danaobja vere- zultata(3. no vembra u Slu`be- nomglasniku BiH) za konstituisa- njekantonalnihskup{tina- iste- kao. On je,u skladu s tim,bio naj-kasni je do 13. no vembra. - I rok od 20 dana od obja vere- zultata(najkasni je do 23. no vem- bra) za konstituisanjeDomanaro- daParlamentaFBiH je istekao,a jo{ kantonalneskup{tinenisupro ve- leizbore za Dom narodaParla- mentaFBiH. Po jedineskup{tinese  jo{ nisu ni konstituisale, upozorio  je CIKBiH.Glasnogo vornica te dr`a vne instituci jeMaksidaPiri}izja vila  je ju~er da je samoSkup{tina KantonaSara je vo„po~elados- tav ljati CIK-u BiH kandidacijske liste za izbordelegata/izaslanika u Dom narodaParlamentaFBiH na ovjeru“.Naime, od dostaljenih13 listiCI- KBiH je dao ovjeru za njihosam, aza pet je osta vio rok od dva dana da se otklonenepra vilnostiko je su se ugla vnomodnosile na to da nisu potpisane od ovla{teneosobe. Tako ni za KantonSara je vo jo{ ni jeokon~an ni proceskona~ne ovjerekandidatako ji bi trebali u~estvo vati u izborima za delega - te/izaslanike u Dom narodaParla- mentaFBiH, pa samim tim je ne- poznanicakada}e Skup{tina tog kantonabiti u mogu}nosti da oba-  viproceduruglasanja. Sve ovo jasnoukazu je da }e or- miranje ne samoederalnevlasti  ve} i dr`a vne u kona~niciuveliko u}i u narednugodinu. Upra vo Dom narodaParlamentaFBiHko-  jibro jiukupno58 delegata/izasla- nika, odnosnove}ineko je}e se or- mirati u okviruklubo vabo{nja~kog i srpskog, a posebnohrvatskog naroda(bro je po 17 ~lano va) klju~ni su za odre|ivanjepoliti~kih parti ja i stranakako je}e sa~inja va- tibudu}uparlamentarnuve}inu. Naime, dok se ne konstituira Dom narodaParlamentaFBiHte- {ko da }e do tadaprounkcionirati i drugi(donji) Predsta vni~ki dom ParlamentaFBiH, odnosnoizabra- tino voruko vodstvo, a njego vakon- stituira ju}asjednica, bar njenprvi dio (nakonpolaganjasve~anezakle- tveno vihposlanika/zastupnika) prekinuta je jo{ 22. no vembra.
Borba za Hrva te
Gla vnabitka, naime, vodi se oko  ve}ine u Klubuhrvatskognaroda DomanarodaParlamentaFBiH ko ji je za sadanaj ve}anepoznani- ca. Naime, posto jenago vje{ta ji da }e Soci jaldemokratskaparti ja (SDP) partnere za ormiranjeve}inetra`iti u NarodnojstranciRadom za bo- ljitak(NSRB), Hrvatskojstranci pra va(HSPBiH)i Hrvatskojse- lja~kojstranci- No vojHrvatskojini- ci jati vi (HSS-NHI). Budu li Hrvat- skademokratskaza jednica(HDZ) BiH i HDZ 1990 „zatezali“. Mogu}ipartnerovomsa vezu mogao bi se,u tom slu~aju, tra`itii u potporiDemokratskenarodne za jednice (DNZ). Kako je Oslobo|enje ve} obja vi- lo u svo jojanalizi, bitka za ve}inu u Klubuhrvatskognarodavodit}e se u raspodjeli tri mandataizasla- nika iz Skup{tineSrednjobosan- skogkantona, te u ishoduiz vjesnog `ri jebanjakandidata(zbogiden- ti~nogbro jaglaso va) u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog, a mogu}e i Skup{tiniUnsko-sanskogkantona. Naime, nakonizboraizaslanika iz ovihkantonaznat}e se da li }e op- ci jaHDZBiH - HDZ 1990ili SDP -NSRB - HSP - HSS-NHI i DNZ ima-tive}inuod de vet u ovomklubu.Ono {to je za sadaiz vjesnojeste da sa vez HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 ve}ima osiguranihosamizasla- ni~kihmandata u Klubuhrvatskog naroda u DomunarodaParlamen- taFBiH te da mu stoga za ve}inune-dosta jesvegajedanizaslanik. No, kada}e se znatikona~niis- hodrezultatasasta vaklubo va u Do- munarodaParlamentaFBiH jo{ du`ivremenskiperiod bit }e nepo- znanica. Razlog za to je pre vasho- dno{to jo{sve kantonalneskup{ti- ne u FBiHnisuodr`ale ni svo jekonstituira ju}esjednice, iako je taj rok istekao jo{ pri je20 dana.
AlmirTERZI]- Seni ta[EHER^EHAJI]
Rok za formiranje Doma naroda istekao 23. no vembra, odnosno 20 dana nakon obja ve rezultata izbora i tvrdnje po jedinih zvani~nika da je to nu`no u~initi do 2. decembra su neta~ne
Dom na odaPar amen aFBiH: Odlu~uju o fede alnoj i dr`avnojvlas i
Sjednice do petka
Kako su nam saop}ili izCIK-a BiH za petak, 3. de-cembra, zakazana je kon- stituira ju}asjednicaSkup- {tineHercego va~ko-nere- tvanskogkantona, ko ja je ina~e, trebalabitiormira- na do 25. no vembra.^injenicazbogko je je HNK imaone{todu`i rok zakonstituiranje je u tome{to su za tu kantonalnuskup{ti- nu7. no vembraponav ljani izbori na pet bira~kihmjes- ta u op}ini^apljina, nakon {to je CIKBiHut vrdiokako je na njimabilopoku{a jama- nipulaci jebira~kimspisko-  vima. U skladu s tim, ko- na~nirezultatiizbora za Skup{tinu HNK-asaop}eni su 15. no vembra.Za danas je, pak,na jav - ljenakonstituira ju}asje- dnicaSkup{tinePosav skog kantona, a ju~er su tou~inileskup{tine SBK-a i Kantona10 (Li vanjskog), a u ponedjeljak, 30. no vem- bra, konstituiranaje i Skup- {tinaZapadnohercego-  va~kogkantona.Nakonusta vnihroko va, konstituirane su i skup{ti- ne ZDK-a(23. no vembra)i Bosanskopodrinjskog kantona(22. no vembra). Jediniko ji su to u~inili na  vri jeme su skup{tineTu- zlanskogkantona i USK-a (12. no vembra), te KS-a(11. no vembra).
 Samo voljukan tona nema ko da spri je~i
Is tekliroko vi zakonsti tuiranje Doma naroda Parlamen ta FBiH

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
James Cagney liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->