Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

L i nói ñ u
1.1 Gi i thi u:
1.1.1 Công ngh Sensor Network:
1.1.2 ng d ng c a m ng c m bi n :
1.2 T ng quan v k thu t WSNs:
1.2.1 Các thành ph n cơ b n c u trúc m ng c m bi n :
1.2.2 Quá trình phát tri n m ng c m bi n:
1.2.3 Các thách th c và tr ng i:
2.1 Các mô hình phân b :
2.2 Các ng d ng c a m ng WSNs:
2.3 Các ví d v ng d ng d ng 1 WSN (C1WSN) :
2.3.1 ng d ng quân s , an ninh và thiên nhiên:
2.3.2 ng d ng trong giám sát xe c và thông tin liên quan:
2.4 Các ví d v ng d ng d ng 2 WSN (C2WSN) :
2.4.1 ði u khi n các thi t b trong nhà:
2.4.2 Các tòa nhà t ñ ng:
2.4.3 Qu n lý quá trình t ñ ng trong công nghi p:
2.4.4 Các ng d ng trong y h c:
2.5 K t lu n:
3.1 Khái quát v NODE c m bi n:
3.4 Môi trư ng ho t ñ ng c a sensor node (WNs):
3.5 Xu hư ng phát tri n c a Node c m bi n :
4.2 ði u ch tín hi u:
4.3 Các công ngh không dây:
4.3.1 Bluetooth:
4.3.2 WLAN:
4.3.3 ZigBee:
4.4 K t lu n:
5.1 Mô hình giao th c cho WSNs:
5.2 Giao th c MAC:
5.2.1 Các thông s :
5.2.2 Các giao th c chung:
5.3 Các giao th c MAC cho m ng WSNs:
5.3.1 Schedule-Based Protocols:
5.3.2 Random Access-Based Protocols:
5.4 Nghiên c u trư ng h p SENSOR-MAC:
5.4.1 T ng quát:
5.4.2 L ng nghe và ngh theo chu kỳ (Listen and Sleep):
5.4.3 S ph i h p và l a ch n l ch làm vi c:
5.4.4 ð ng b khung th i gian:
5.4.5 L ng nghe thích ng:
5.4.6 ði u khi n truy c p và trao ñ i d li u:
5.4.7 Chuy n thông ñi p:
5.5 Chu n IEEE 802.15.4 LR-WPANs:
5.5.1 L p v t lý (PHY):
5.5.2 L p MAC:
5.6 K t lu n:
6.1 S phân ph i và t p h p d li u:
6.2 Thi t k và thách th c trong k thu t ñ nh tuy n WSN:
6.2.1 Kích thư c m ng và ñ c tính thay ñ i theo th i gian:
6.2.2 Tài nguyên h n ch :
6.3 Giao th c ñ nh tuy n trong WSNs:
6.3.1 Các k thu t ñ nh tuy n:
6.3.2 Flooding và các bi n th :
6.3.3 Giao th c ñ nh tuy n thông tin qua s th a thu n:
6.3.4 Phân nhóm phân b c tương thích, năng lư ng th p (LEACH):
6.3.5 T p trung hi u qu công su t trong h th ng thông tin c m
6.3.6 Truy n tin tr c ti p:
6.3.7 ð nh tuy n theo v trí:
6.4 K t lu n:
7.1 Các giao th c ñi u khi n giao v n truy n th ng:
7.1.1 TCP (RFC 793):
7.1.2 UDP (RFC 768):
7.1.3 Mobile IP:
7.1.4 Tính kh thi khi áp d ng TCP và UDP cho m ng WSN:
7.2 Thi t k giao th c l p giao v n:
7.3 Các giao th c ñi u khi n giao v n ñang t n t i:
7.4 ð c ñi m c a các giao th c ñi u khi n giao v n:
7.4.1 S t c ngh n:
7.4.2 Khôi ph c gói b m t:
7.5 K t lu n:
8.1 Nguyên lý thi t k ph n m m cho WSN:
8.2 Ki n trúc ph n m m:
8.2.1 Các ch c năng liên quan ñ n d li u:
8.2.2 Ki n trúc:
8.3 M t s ph n m m ñang s d ng:
9.1 Yêu c u qu n lý m ng:
9.2 Các ki u qu n lý m ng truy n th ng:
9.3 V n ñ thi t k qu n lý m ng:
9.4 Các v n ñ khác:
10.1 Thi t k h ñi u hành:
10.2 M t s h ñi u hành cho m ng WSN:
10.2.1 TinyOS:
10.2.2 Mate:
10.2.3 MagnetOS:
10.2.4 MANTIS:
11.1 V n ñ thi t k WSN:
11.1.1 Giao th c MAC:
11.1.2 Giao th c ñ nh tuy n:
11.1.3 Giao th c chuy n v n:
11.2 Mô hình hóa s v n hành c a WSN:
11.2.1 Metric:
11.2.2 Các mô hình cơ b n:
11.2.3 Các mô hình m ng:
11.3 Tính toán th i gian s ng c a h th ng:
11.3.1 Phân tích:
11.3.2 Th o lu n:
Tài li u tham kh o
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19375691 Mng Cm Bin Khong Day Wireless Sensor Networks

19375691 Mng Cm Bin Khong Day Wireless Sensor Networks

Ratings:
(0)
|Views: 10|Likes:
Published by Vu Doan

More info:

Published by: Vu Doan on Dec 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 28 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 32 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 36 to 120 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 124 to 130 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->