Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
küreselleşme

küreselleşme

Ratings:

4.0

(5)
|Views: 1,952 |Likes:
Published by merve
küreselleşme süreci
küreselleşme süreci

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: merve on Aug 04, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
KÜRESELLE
Ş
ME
TANIMI
 
VE
 
ÖZELLIKLER 
İ
 
Berlin
 
Duvar 
ı’
n
ı
n
 
1989
 
y
ı
l
ı
nda
 
çöküsünün
 
ard
ı
ndan
,
1990
l
ı
y
ı
llardan
 
itibaren
 
hemen
 
her 
 
alandas
ı
kça
 
kar 
şi
la
ş
t
ığı
m
ı
z
 
küreselle
ş
me
 
sözcü
ğü,
günümüzde
 
sadece
 
ekonomik 
 
 bir 
 
kavram
 
olarak de
ğ
il
,
içinde
 
 bulundu
ğ
umuz
 
uluslararas
ı
sistemi
 
tan
ı
mlamak 
 
için
 
de
 
kullan
ı
lmaktad
ı
.
1
 
Küreselle
ş
me
,
ekonomiden
 
siyasete
,
sosyal
 
 politikadan
 
kültüre
,
hemen
 
hemen
 
yeryüzünün
 
her alan
ı
ndaki
 
de
ğ
i
ş
imi
 
ifade
 
etmek 
 
için
 
kullan
ı
lan
sihirli
 bir 
 
sözcük 
 
haline
 
gelmi
ş;
ünlü
 
sosyologPeder 
 
Burger 
’ı
n
(
s
.
23
)
deyimiyle
,
Alman
 
kömür 
 
endüstrisindeki
 
gerilemeden
,
Japon
 
gençlerinincinsel
 
al
ış
kanl
ı
klar 
ı
n
ı
ı
klamaya
 
kadar 
 
geni
ş
 bir 
 
alanda
 
kullan
ı
lan
kli
ş
e
yedönü
ş
ş
tür 
.
Burger 
’ı
n
 
görü
ş
lerine
 
 paralel
 
 bir 
 
 biçimde
 
adeta
 
geçmi
ş
ve
 
gelece
ğ
in
 
kap
ı
lar 
ı
n
ı
açacak anahtar 
 
 bir 
 
kavram
 
olarak 
 
görülen
 
küreselle
ş
meyi
 
Bauman
da
 parolaya
 
dönü
ş
ş
moda
 
 bir deyim
olarak 
 
de
ğ
erlendirmektedir 
.
Kavram
 
olarak 
küresel
(
global
)
Sözcü
ğü
nün
 
kökeni
,
400
 
y
ı
löncesine
 
gitse
 
 bile
küreselle
ş
me
(
globalization
),
oldukça
 
yenidir 
lk 
 
olarak 
 
1960
larda
 
ortayaçikan
 
küreselle
ş
me
 
kavram
ı,
1980
lerde
 
ise
 
s
ı
kça
 
kullan
ı
lmaya
 
 ba
ş
lanm
ış
t
ı
.
1990
lara
 
gelindi
ğ
indede
 
 bilim
 
adamlar 
ı
n
ı
n
 
önemini
 
kabul
 
etti
ğ
i
 
anahtar 
 
 bir 
 
sözcük 
 
haline
 
gelmi
ş
tir 
(
Lubers
).
2
Amatör 
 
 bir 
 
kameran
ı
n
 
tespit
 
etti
ğ
i
 
 bu
 
çatisma…”
,”
Uydu
 
taraf 
ı
ndan
 
ekranlara
 
yans
ı
yan
 
al
ı
nm
ış
olan
 
 bu
 
foto
ğ
raf 
…”,”
Bat
ı
 
denizalt
ı
ndan
 
ilk 
 
görüntüler 
…” 
Art
ı
 
s
ı
kça
 
duydu
ğ
umuz
 
yukar 
ı
daki
 
ifadeler 
,
ekranlar 
ı
 ba
şi
ndaki
 
kitleleri
 
heyecanland
ı
rmakla
,
gündelik 
 
hayatlar 
ı
n
ı
 baz
ı
durumlarda
 
do
ğ
rudan
 
etkilemekle
 
kalm
ı
yor 
,
daha
 
önemlisi
,
uluslararas
ı
ili
ş
kileri
 
de
ş
ekillendiriyor 
. 
Art
ı
 
 bugün
,
yerel
(
milli
)
meselelerin
 
yol
 
açt
ığı
küresel
 
etkiler 
,
çözüm
 
aray
ış
lar 
ı
nda
 
uluslararas
ı
konjonktür 
 
gerçe
ğ
ini
 
dikkate
 
alma
 
zorunlulu
ğ
unu
 
da
 
 beraberinde
 
getiriyor 
.
3
1
 
Öztürk 
,
Feza
;”
Küreselle
ş
me
-
Yeni
 
DünyaDüzeni
2
 
Bozkurt
,
Veysel
;”
Küreselle
ş
me
3Gönüllü
,
Ömer 
 
Said
:
Küreselle
ş
me
 
ile
 
Gelen
st
 
s
:
57
 
 
Piyasa
 
güçlerine
 
daha
 
fazla
 
dayanan
 
ve
 
ekonomi
 
yönetiminde
 
devletin
 
rolünün
 
azalmas
ı
olarak tan
ı
mlanan
uyum
 
süreci
ü
zerine
 
küresel
 
ve
 
 bütünle
ş
ik 
 
 bir 
 
 perspektif 
 
geli
ş
tirme
 
amac
ı
n
ı
gütmektedir 
.
Burada
 
sunulan
 
sav
ı
n
 
özü
 
yap
ı
sal
 
uyumun
,
küreselle
ş
me
 
süreci
 
ile
 
kar 
şi
l
ı
kl
ı
 ba
ğı
ml
ı
l
ı
ve
 
 birbirini
 
güçlendirme
 
ili
ş
kisi
 
içinde
 
 bulunan
 
dünya
 
çapinda
 
 bir 
 
olay
 
oldu
ğ
udur 
.
Küreselle
ş
mesürecinden
 
kast
 
edilen
 
dünya
 
ekonomilerinin
 
artan
 
 bütünle
ş
mesidir 
.
Uyum
 
ve
 
küreselle
ş
me
 
süreçlerigeni
ş
kapsaml
ı
sosyo
-
 politik 
 
sonuçlara
 
yol
 
açm
ış
lard
ı
.
De
ğ
i
ş
ik 
 
mekanizmalar 
 
arac
ı
l
ığı
yla
,
 busüreçler 
 
ülkeler 
 
içindeki
 
ve
 
ülkeler 
 
aras
ı
ndaki
 
e
ş
itsizli
ğ
in
,
yoksullu
ğ
un
 
yo
ğ
unla
ş
mas
ı
na
 
sebepolmu
ş
ve
 
dolayl
ı
olarak 
 
 bir 
 
dizi
 
sosyal
 
 probleme
 
neden
 
olmu
ş
tur 
.
Sadece
 
ulusal
 
 birlik 
 
ve
 
dayan
ış
maad
ı
na
 
de
ğ
il
,
gelecekteki
 
 büyüme
 
için
 
de
 
gerekli
 
 bir 
 
yat
ı
ı
m
 
olarak 
 
sosyal
 
 problemlerin
 
ele
 
al
ı
nmas
ı
gerekmektedir 
.
Dolay
ı
s
ı
yla
 
1990
lar 
ı
n
 
kar 
şi
m
ı
za
 
çikardigi
 
sosyal
 
sorunlara
 
meydan
 
okuyacak kurumsal
 
düzenlemeleri
 
ve
 
sosyal
 
konfigürasyonlar 
ı
incelemek 
 
 büyük 
 
önem
 
ta
şi
.
4
 
Globalle
ş
me
 
ya
 
da
 
Küreselle
ş
me
 
son
 
y
ı
llarda
 
çok 
 
s
ı
 
kulland
ığı
m
ı
z
 
kavramlardan
 
 birisiolmaktad
ı
.
Globalle
ş
me
,
iktisadi
,
siyasi
,
sosyal
 
ve
 
kültürel
 
alanlarda
 
 baz
ı
ortak 
 
de
ğ
erlerin
 
yerel
 
vemilli
 
s
ı
n
ı
rlar 
ı
a
ş
arak 
 
dünya
 
çapinda
 
yay
ı
lmas
ı
n
ı
ifade
 
etmektedir 
. İ
ktisadi
 
alanda
 
hem
 
geli
ş
mi
ş,
hem
 
de
 
geli
ş
mekte
 
olan
 
ülkelerde
 
 benimsenen
 
iktisadi
 
sistem
 
ve
 
 buna
 
 ba
ğ
l
ı
olarak 
 
uygulanan
 
iktisat politikalar 
ı
giderek 
 
 benzerlik 
 
göstermektedir 
.
Reel
 
sosyalizmin
 
çöküsü
 
ile
 
 birlikte
 
dünyada
 
liberalekonomik 
 
düzen
,
yani
 
serbest
 
 piyasa
 
ekonomisi
 
giderek 
 
artan
 
 bir 
 
oranla
 
 benimsenmektedir 
.
Tümdünyada
 
kamu
 
ekonomisinin
 
görev
 
ve
 
fonksiyonlar 
ı
yeniden
 
tan
ı
mlanmaya
 
çalisilmaktadir 
.
Devletins
ı
n
ı
rlanmas
ı
ve
 
küçültülmesi
 
ve
 
 bu
ş
ekilde
 
 piyasa
 
ekonomisine
 
i
ş
lerlik 
 
kazand
ı
ı
lmas
ı
görü
ş
leriönem
 
kazanmaktad
ı
.
Dünya
 
ticareti
 
giderek 
 
serbestle
ş
meye
 
 ba
ş
lamaktad
ı
.
5
 
Gerçek 
 
anlam
ı
tamam
ı
yla
 
anla
şi
lmadan
 
ve
 
tart
ışı
lmadan
,
 bütün
 
dünyada
 
olumlu
 
veyaolumsuz
 
tepkilere
 
yol
 
açan
 
 bir 
 
sözcük 
 
olan
 
küreselle
ş
menin
 
 bir 
ş
anss
ı
zl
ığı
da
,
So
ğ
uk Sava
ş’i
n
 
sona
 
ermesinin
 
ard
ı
ndan
,
dünyada
 
 bu
 
kelimeyi
 
s
ı
kça
 
kullanmaya
 
 ba
ş
layansiyasetçilerin
 
izledikleri
 
 politikalarla
 
özdeslestirilmis
 
olmas
ı
d
ı
.
Bu
 
yakla
şi
m
ı
n
 
do
ğ
al
 
sonucuolarak 
,
küreselle
ş
menin
 
ne
 
anlam
 
ifade
 
etti
ğ
i
 
tam
 
anla
şi
lmadan
,
hakk 
ı
nda
 
olumlu
 
veyaolumsuz
 
de
ğ
er 
 
yarg
ı
lar 
ı
olu
ş
mu
ş
tur 
. 
Küreselle
ş
meyi
 
savunanlar 
 
da
,
ele
ş
tirenler 
 
de
 
kendi
 
görü
ş
lerinin
 
hakl
ı
l
ığı
n
ı
ortaya
 
koyacak geli
ş
meleri
 
ve
 
istatistik 
 
 bilgileri
 
s
ı
kça
 
kullanmaktalar 
.
Küreselle
ş
menin
 
faydalar 
ı
konusunda bir 
 
görü
ş
 birli
ğ
i
 
oldu
ğ
unu
 
söylemek 
 
mümkündür 
.
Sürdürülebilir 
 
ekonomik 
 
kalk 
ı
nma
,
yükselen
 
ya
ş
am
 
standartlar 
ı,
teknolojik 
 
ilerleme
 
ve
 
 bilginin
 
daha
 
h
ı
zl
ı
yay
ı
lmas
ı,
küreselle
ş
menin
 
en
 
 belirgin
 
faydalar 
ı
aras
ı
nda
 
say
ı
lmaktad
ı
.
4Prendergast
,
Renee
:
Piyasa
 
Güçleri
 
ve
 
Küresel
 
Kalk 
ı
nma
,(
Çev
:İ.
ESER 
),İ
st
,
1995
,
s
:
1315Drucker 
,
Peter 
;”
Globalle
ş
me
,
Bölgeselle
ş
me
 
ve
 
Yerelle
ş
me
”,(Ç
ev
:
Prof 
.
Dr 
.
Co
ş
kun
 
CanAKTAN
),
www
.
foreigntrade
.
gov
.
tr 
/
ead
/
DTDERGI
/
tem98
/
global
.
htm
 
 
Öte
 
yandan
,
küreselle
ş
meyi
 
sadece
 
ekonomik 
 
alandaki
 
faaliyetleri
 
etkileyen
 
 bir 
 
unsur olarak 
 
görmek 
 
de
 
s
ı
n
ı
rl
ı
 bir 
 
 bak 
ış
ı
s
ı
n
ı
yans
ı
tmaktad
ı
.
Bu
 
çerçevede
,
mallar 
ı
n
 
vesermayenin
 
serbestçe
 
dola
şi
m
ı
n
ı
n
 
yan
ı
s
ı
ra
,
insanlar 
ı
n
 
daha
 
s
ı
 
seyahat
 
etmeleri
,
 bilgi
-
ileti
ş
imteknolojilerindeki
 
h
ı
zl
ı
geli
ş
meler 
 
ve
 
internet
 
kullan
ı
m
ı
n
ı
n
 
giderek 
 
yayg
ı
nla
ş
mas
ı,
küreselle
ş
menin
 
önde
 
gelen
 
itici
 
güçleri
 
aras
ı
nda
 
 bulunmaktad
ı
.
Saydaml
ı
 
da
,
küreselle
ş
menin
 
ön
 
 plana
 
çikardigi
 
kavramlar 
 
aras
ı
nda
 
yer 
 
almaktad
ı
.
Gelir 
 
da
ğı
l
ı
m
ı
n
ı
n
 
dahahakça
 
olmas
ı,
yolsuzluklar 
ı
n
 
azalmas
ı,
hatta
 
siyasi
 
özgürlüklerin
 
ve
 
insan
 
haklar 
ı
na
 
sayg
ı
n
ı
nartmas
ı,
küreselle
ş
meyle
 
do
ğ
ru
 
orant
ı
l
ı
geli
ş
en
 
unsurlar 
 
aras
ı
nda
 
say
ı
lmaktad
ı
.
6
 
Bir 
 
di
ğ
er 
 
ifadeyle
 
a
şi
ı
küreselle
ş
mecilere
 
göre
,
 piyasalar 
 
art 
ı
 
devletlerden
 
daha güçlüdür 
.
Devletlerin
 
otoritesindeki
 
 bu
 
gerileme
 
ise
,
di
ğ
er 
 
kurumlar 
 
ile
 
 birliklerin
 
veyerel
/
 bölgesel
 
otoritelerin
 
artarak 
 
yayg
ı
nla
ş
mas
ı ş
eklinde
 
görülebilir 
.
Radikal
/
a
şi
ı
küreselle
ş
meciler 
,
dünya
 
toplumunun
,
geleneksel
 
ulus
 
devletlerin
 
yerini
 
almakta
 
oldu
ğ
unu
(
ya
 
da
 
alaca
ğı)
ve
 
yeni
 
toplumsal
 
örgütlenme
ş
ekillerinin
 
 belirmeye
 
 ba
ş
lad
ığı
şü
ncesindedirler 
.
Ancak 
 
 bu
 
grup
 
içinde
 
yer 
 
alanlar 
,
homojen
 
 bir 
 
görünüm
 
arzetmemektedirler 
.
Örnegin
 
neo
-
liberaller 
,
devlet
 
gücü
 
üzerinde
 
 piyasan
ı
n
 
ve
 
 bireyselotonominin
 
 ba
ş
ar 
ı
s
ı
n
ı
memnuniyetle
 
kar 
şi
larken
,
ayn
ı
grup
 
içinde
 
yer 
 
alan
 
neomarksistler 
(
yada
 
radikaller 
),
çagdas
 
küreselle
ş
meyi
,
 bask 
ı
c
ı
küresel
 
kapitalizmin
 
temsilcisi
 
olarak de
ğ
erlendirmektedirler 
.
Fakat
 
 bu
 
ideolojik 
 
yakla
şi
mlardaki
 
farkl
ı
l
ı
klara
 
ra
ğ
men
,
 bugüngiderek 
 
artan
 
 bir 
 
 biçimde
 
 bütünle
ş
mi
ş
küresel
 
 bir 
 
ekonomin
 
mevcut
 
oldu
ğ
una
 
ili
ş
kin
şü
nceyi
 
de
 
 payla
ş
maktad
ı
rlar 
(
Held
,
McGrew
,
Goldblatt
 
ve
 
Perraton
.,
s
.
2
-
4
).
7
 
KÜRESELLE
Ş
MEN
İ
 N
 
TAR 
İ
H
 
SONUCU
 
ANAL
İ
Z
İ 
Küreselle
ş
me
 
olgusunun
 
dünya
 
üzerinde
 
yay
ı
lma
 
h
ı
z
ı,
1980
 
y
ı
l
ı
ndan
 
itibaren
 
artan
 
 bir 
 
ivmekazanm
ış
t
ı
.
Ekonomik 
 
alanda
 
küreselle
ş
menin
 
ivme
 
kazand
ı
rd
ığı
unsurlar 
 
genel
 
hatlar 
ı
yla
;
sermayeve
 
finans
 
çevrelerinin
 
artan
 
serbest
 
dola
şi
m
 
h
ı
z
ı,
demografik 
 
yap
ı
n
ı
n
 
geli
ş
mi
ş
ülkeler 
 
aleyhinede
ğ
i
ş
mesiyle
 
ortaya
 
çikacak 
 
emek 
 
 piyasalar 
ı
n
ı
n
 
seyyaliyeti
 
ve
 
üretimdeki
 
rolü
,
d
ış
ticaretinyayg
ı
nla
ş
mas
ı
ve
 
gittikçe
 
 birbirine
 
 ba
ğ
l
ı
hale
 
gelmesi
ş
eklinde
 
 belirtilebilir 
. 
So
ğ
uk 
 
Sava
ş
döneminin
 
sona
 
ermesi
 
ve
 
küreselle
ş
me
,
üzerinde
 
tart
ışı
lan
 
ve
 
u
ğ
runa
 
mücadeleedilen
 
kavramlar 
ı
sorgulamam
ı
za
 
zemin
 
haz
ı
rlam
ış,
ayn
ı
zamanda
 
 bizi
,
yitirilenler 
 
yerine
 
ikamede
ğ
erlere
 
yönelmeyi
 
zorunlu
 
ı
lm
ış
t
ı
.
Ülkeler 
;
yak 
ı
n
 
 bir 
 
gelecekte
 
yürüttükleri
 
sömüren
 
vesömürülen
,
ezen
 
ve
 
ezilen
 
kavgalar 
ı
n
ı
gündemlerinden
 
tamamen
 
kald
ı
rarak 
,
ülkelerine
 
yönelik yabanc
ı
sermaye
 
ak 
ışı
n
ı
art
ı
rmak 
 
gayreti
 
içersine
 
girmi
ş
lerdir 
.
6Öztürk 
,
Feza
;
Küreselle
ş
me
-
Yeni
 
Dünya
 
Düzeni
Bozkurt
,
Veysel
;”
Küreselle
ş
me
”,
www
.
eylem
.
com

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
yunisk28 liked this
Erkan21 liked this
cennetcafe liked this
İrem Onursal liked this
contirtheo liked this
Demet Sarim liked this
sanaldan liked this
Basak Deniz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->