Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
100628_ Huurovereenkomst Voor Een Studentenkamer_iyas Aldib

100628_ Huurovereenkomst Voor Een Studentenkamer_iyas Aldib

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by jool80

More info:

Published by: jool80 on Dec 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2010

pdf

text

original

 
HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENKAMER
Tussen enerzijdsvzw Aartsbisdom Mechelen Brussel Vlasfabriekstraat 14 1060 Brussel ,vertegenwoordigd door Ria Dereymaekerverder genoemd de VERHUURDERen anderzijdsIyas Aldibmet als hoofdverblijfplaats: ..verder genoemd de HUURDER,wordt het volgende overeengekomen:1. De verhuurder geeft in huur aan de huurder een gemeubelde studentenkamer (nr.32 )in de Begijnhofstraat 36 te 1000 Brussel als studieverblijf gedurende het academiejaar 2010-2011. De huurder verklaartzijn hoofdverblijf in de zin van de Woninghuurwet niet in de huurwoning te hebben. De huurder verklaart uitdrukkelijkstudent te zijn met hoofdinschrijving aan ULB voor het betreffende academiejaar.2. De huurperiode bedraagt 6 maanden en neemt een aanvang op 1 augustus 2010 en eindigt op 28 februari 2011. Eenhuurmaand vangt aan op de 1e van een kalendermaand en eindigt op de 1e van de volgende kalendermaand.3. De huurprijs bedraagt 275 euro per maand. In deze huurprijs is begrepen: alle energie- en andere voorzieningen voornormaal gebruik in de kamer en de gemeenschappelijke ruimten, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, zijnde:water, electriciteit, gebruik van internet, maar niet de telefoon. De verhuurder betaalt ook éénmalig een borg van 50 voor de sleutels.4. Deze huurprijs wordt betaald in maandelijkse betalingen op rekeningnummer 230-0736079-63 (IBAN : BE402300 7360 7963, BIC : GEBABEBB) van Aartsbisdom Mechelen Brussel met als mededeling : voor huur 747022. Debetaling moet gebeuren uiterlijk voor de 5
e
van elke kalendermaand, beginnende in augustus en vervolgens maandelijksmet een laatste betaling uiterlijk 5 februari 2011. De huurder geeft hiertoe een domiciliëringsopdracht en bezorgthiervan een schriftelijk bewijs. De borg voor de sleutels wordt betaald op dezelfde rekening, met vermelding: voor borg488502.5. De huurder ontvangt de kamer degelijk schoongemaakt met de daartoe behorende meubels. Het principe vaninventaris wordt weergegeven in het huishoudelijk reglement. Ter naleving van zijn verbintenissen betaalt de huurder bijhet ondertekenen van de overeenkomst een poetswaarborg gelijk aan 50 euro. Deze waarborg wordt aan de huurderterugbetaald bij het einde van de huurovereenkomst voor zover de kamer in dezelfde degelijk schoongemaakte staatwordt terugbezorgd. Indien de huurder een kamer toegekend krijgt voor het volgende academiejaar en de kamer indegelijk schoongemaakte staat wordt achtergelaten, wordt deze poetswaarborg vergedragen naar het volgendeacademiejaar.6. De huurder ontvangt het goed voor persoonlijke bewoning. Het is de huurder niet toegelaten de gehuurde woninggeheel of gedeeltelijk onder te verhuren, het gehuurde goed te gebruiken voor de uitoefening van een winstgevendeactiviteit of het gehuurde goed gratis ter beschikking te stellen van derden. De gemeenschappelijke ruimten zijnuitsluitend bestemd voor privé-gebruik door bewoners en hun gasten. In die lokalen mogen geen luidruchtige activiteitenzoals fuiven of cantussen worden ingericht.7. Er is kook- en/of eetgelegenheid uitsluitend in de daartoe ingerichte gemeenschapsruimte.8. De verhuurder verbindt zich ertoe het rustig genot van de woning te verzekeren. De huurder moet zich onthoudenvan alles wat de rust van de medehuurders en buren zou kunnen verstoren. Huisdieren zijn niet toegelaten. Deverhuurder of diegene die door hem is aangesteld, heeft steeds toegang tot het verhuurde goed na verwittiging van dehuurder of in geval van overmacht. Het is de huurder niet toegelaten aan het gehuurde goed enige wijziging aan tebrengen of er om het even welke installatie te plaatsen, onverminderd de bepalingen van het huishoudelijk reglement.9. Alle herstellingen worden door de verhuurder uitgevoerd na verwittiging van de huurder. Herstellingenvoortvloeiend uit gewoon gebruik zijn te laste van de verhuurder. Schade tengevolge van foutief gebruik en de schade of waardevermindering toegebracht door hemzelf of door derden aan wie hij de toegang tot de kamer verleende, wordenaan de huurder aangerekend. De huurder is solidair aansprakelijk voor niet aanwijsbare schade aangebracht aan degemeenschappelijke ruimten en aan de veiligheidsinstallaties. Alle aangerekende schade moet binnen de maand na deaanrekening door de huurder vereffend worden.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->