Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Krautov strojarski priručnik - 10. izdanje - 1997

Krautov strojarski priručnik - 10. izdanje - 1997

Ratings: (0)|Views: 5,716 |Likes:
Published by pero790

More info:

Published by: pero790 on Dec 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

 
 
 
Odgovorni stru
č 
niurednik:
Kuzman Ražnjevi
ć
, dipl. ing.
 
 Nakladnik:
 
»Axiom«,d.o.o., Zagreb
 
 Jezicni savjetnik:
Josip Živkovi
ć
 
Tehni
č 
ki urednik:
Slavko Vlahov
 
 Kompjutorski slog:
»Denona«, d.o.o., Zagreb
 
CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu
č
ilišna knjižnica, Zagreb
 
UDK62K035)
 
KRAUT, Bojan
 
Krautov strojarski priru
č
nik /[odgovorni urednik: Kuzman Ražnjevi
ć
;suradnici Ivo Alfirevi
ć
... et al.L - 10.hrvatsko izd. - Zagreb: Axiom, 1997. -XVI, 768 str. : graf. prikazi; 15 cm
 
Izv. stv. nasl.: Krautov strojniški pri-ro
č
nik. - Bibliografija: str. 740. - Kazalo.
 
ISBN 953-97119-1-6971121031
 
 Popis suradnika u prijevodu i preradbi ovog 10.hrvatskog izdanja:
 
Prof.dr. sc.Ivo Alfirevi
ć
Mr.sc.ŠimunAndri
ć
Prof. dr. sc.Zdravko Doliner Prof. dr.sc.Mladen Franz Prof.dr.sc.Antun Galovi
ć
Prof. dr. sc.JanezIndof Prof. dr. sc. VinkoIvuši
ć
Prof. dr. sc. FranjoKova
č
i
č
ek Mr. sc. Damir Marku
č
i
č
Prof. dr. sc. MilanOpali
ć
Prof. dr.sc.BorisPavkovi
ć
Prof. dr. sc. MiroslavPe
č
ornik Dipl. ing. KuzmanRažnjevi
ć
Prof. dr. sc. BrankoSomek Prof. dr.sc.MladenStupnišek 
 
Tisak:
»Kratis«,Zagreb
 
Tisak dovršen: u studenom 1997.
 
©B. Kraut, 1954. (slovenskog izvornika)©AXIOM d.o.o., 1997.(hrvatskog izdanja)
 
ISBN 953-97119-1-6
 
Objavljivanjeovog djela nov
č
ano je potpomogloMinistarstvo znanosti i tehnologije RepublikeHrvatske.
 
 
PREDGOVOR 
 
Ovo deseto hrvatsko izdanje
 Krautova strojarskogpriru
č 
nika
doživjelo je najve
ć
e promjenei preradbuu odnosuna sva prethodnahrvatska i slovenskaizdanja.Budu
ć
ida jeovaknjigas mnoštvom broj
č
anih i ta- bli
č
nih podataka, naro
č
ita pozornost posve
ć
ena je glavamatablica kako biseotklonila dvojba pri o
č
itavanju odre
đ
enih broj
č
anih podataka.
 
Osimtoga,uovom izdanju uvedene su hrvatske normei njihove oznake(HRN),što
ć
e pove
ć
atii proširiti interes zaovim dobriminadasve korisnim djelom,tim više što je ovo prvai,zasada, jedina knjiga iz ovog  podru
č
 ja znanosti, u kojoj su svi tabli
č
ni broj
č
aniiostalirelevantni  podatci iskazani hrvatskim normamainjihovim oznakama (HRN).
 
 Nazivi i znakovi fizikalnih veli
č
ina i mjernih jedinica uskla
đ
eni su snajnovijimnazivimaiznakovimasvjetskih normi i hrvatskim nazivljem.
 
Ova knjiga pokriva podru
č
 je strojarstva u potpunosti. Namijenjena je
 
 profesorima, strojarskim inžinjerima, studentima, tehni
č
arima,
đ
acimatehni
č
kih škola i strojarskim steru
č
njacima u praksi. Rabe je i elektri
č
ari,
 
kemi
č
ari, gra
đ
evinari i arhitekti.Sadržajgradiva za tako razli
č
ite stup-njeve znanja i školovanja velika je prednostirijetkostovogdjela.
 
Cinjenica da je ovo djelo,dosada12 slovenskih i 9 hrvatskih izdanjai
 
4 reprintna izdanja, ukupno 25 izdanja, tiskano u nakladi preko 300 000 primjeraka, dovoljno govorionjegovoj vrijednosti.
 
Toplo se zahvaljujemsvimaonima kojisu neposrednoili posredno
 
sudjelovali na pripremiiizdavanjuovog djela.
 
ZahvaljujemMinistarstvu znanostiitehnologijeRepublikeHrvatske
 
koje je nov
č
ano potpomogloovoizdanje.
 
U nadi da
ć
e i ovo novo izdanje bitidobro primljeno, unaprijed zahva-
 
ljujem
č
itateljima na korisnim napomenamaiupozorenjima na možebitne pogrješke.
 
Odgovornii stru
č 
ni urednik 
KuzmanRažnjevi
ć
 
III

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
ddeniva liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Power Thunder liked this
Naser Husic liked this
Edin Mahmutović liked this
Pero Barnjak liked this
Toni Meklin liked this
dujob2 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->